Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

250.645.732 €

579.501 решенија

370,4 МИЛ. € / 22,8 МЛД. ДЕН.

808.171 решенија

119.789.238 €

228.670 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 126.437.872 €
2. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 48.514.938 €
3. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 41.224.892 €
4. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 37.825.314 €
5. Директни плаќања за обележани грла говеда 32.333.606 €
6. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 23.800.511 €
7. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 14.054.731 €
8. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 11.605.985 €
9. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 7.938.924 €
10. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 7.454.339 €
11. Директни плаќања за обележани грла кози 3.636.941 €
12. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 2.595.673 €
13. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 2.473.279 €
14. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне 2.207.505 €
15. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 1.575.898 €
16. Финансиска поддршка за оддржување на постоечките насади со јаболка 1.420.025 €
17. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 878.160 €
18. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 748.102 €
19. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 699.452 €
20. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 601.341 €
21. Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1 за оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи 468.528 €
22. Директни плаќања по грла маторици 376.414 €
23. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 302.825 €
24. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре 289.185 €
25. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 287.777 €
26. Директни плаќања за произведени домати и краставици на отворено и во пластеници , продадени за периодот 01.06-30.06.2011 260.856 €
27. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 216.812 €
28. Директни плаќања за набавка на високостелни јунци со познато потекло и висок генетски потенцијал 69.593 €
29. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 45.317 €
30. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за основни стада за производство на говедско месо 42.804 €
31. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 18.663 €
32. Финансиска поддршка за извшрени агрохемиски или педолошки анализи на почва 18.460 €
33. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 3.403 €
34. Директни плаќања за набавка на матици (пчели) 2.544 €
35. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 2.387 €
36. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 1.417 €
37. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо 498 €
Вкупно: 370,434,971

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 370.434.970 €
Вкупно: 370,434,970

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 70.367.378 €
2. 2011 75.404.280 €
3. 2012 70.743.964 €
4. 2013 76.031.466 €
5. 2014 77.887.882 €
Вкупно: 370,434,970