Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

57.829.953 €

103.651 решенија

88,1 МИЛ. € / 5,4 МЛД. ДЕН.

157.901 решенија

30.292.615 €

54.250 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 22.646.712 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 12.000.116 €
3. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 11.501.798 €
4. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 8.546.161 €
5. Директни плаќања за обележани грла говеда 7.890.440 €
6. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 5.515.150 €
7. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 2.974.971 €
8. Финансиска поддршка за намалување на залихи на вино и поддршка за откуп на грозје. 2.411.923 €
9. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 2.236.042 €
10. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 1.791.858 €
11. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 1.696.153 €
12. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 1.597.432 €
13. Финансиска поддршка за оддржување на постоечките насади со јаболка 1.486.973 €
14. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 1.036.111 €
15. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 909.115 €
16. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 770.095 €
17. Директни плаќања за обележани грла кози 751.440 €
18. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 335.587 €
19. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 316.911 €
20. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 295.447 €
21. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 288.634 €
22. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 210.855 €
23. Директни плаќања по грла маторици 203.831 €
24. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 167.124 €
25. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 164.712 €
26. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 112.395 €
27. Финансиска поддршка за извшрени агрохемиски или педолошки анализи на почва 99.232 €
28. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 52.116 €
29. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 48.871 €
30. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 42.966 €
31. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 15.429 €
32. Директни плаќања за набавка на матици (пчели) 2.544 €
33. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 2.163 €
34. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 1.262 €
Вкупно: 88,122,569

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 70.367.378 €
2. Винарска Визба Повардарие АД 1.472.040 €
3. Пелагонија АД 1.137.279 €
4. МЗШВ Компензационен Фонд 1.098.396 €
5. Риго-Импекс доо 505.208 €
6. АД Вардар 03 380.542 €
7. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 331.540 €
8. ЗТД Сточарство АД 307.919 €
9. Мак Месо АД 236.379 €
10. ГД Тиквеш 209.908 €
11. Клечовце ДООЕЛ 206.809 €
12. 33 Единство 195.746 €
13. ВИНЕАМ-ФАРМ 188.860 €
14. Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 181.653 €
15. АИК Еуро Ленд АД 181.135 €
16. ЖИ-ВА МЕСО 177.992 €
17. Џумајлија АД 171.033 €
18. АД Жито Малеш 166.713 €
19. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 163.194 €
20. Црвени Брегови АД 161.567 €
21. Дуброво ДООЕЛ 154.870 €
22. Даст Трејд 145.000 €
23. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 136.595 €
24. 33 Овоштар 128.363 €
25. Венец АД 114.915 €
26. Агролозар АД 111.653 €
27. Далвина ДООЕЛ 103.318 €
28. Струмичко Поле 101.125 €
29. ИЗ ЈАБОЛЦИ Фаик Амзовски 79.357 €
30. Езимит Вино ДОО 76.477 €
31. Градиште АД 71.783 €
32. ДЗС Илинден АД 69.875 €
33. Стрисовци ДОО 67.761 €
34. ФАРМА-ЛЕНД ДООЕЛ 66.521 €
35. Оранжерии Хамзали 62.100 €
36. Зем Производ ДОО 55.813 €
37. Агроплод АД 54.767 €
38. ЗК Кичево 54.604 €
39. Канет Агро ДООЕЛ 52.877 €
40. Бучиште ДОО 52.582 €
41. Ајвазов ДООЕЛ 50.989 €
42. Драгоево Агро ДОО 50.925 €
43. Земсил ДООЕЛ 50.364 €
44. Компанија Атанасовски 48.715 €
45. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 48.507 €
46. ДПТУ Трио Лазарополе 47.693 €
47. ММ Брицо ДОО 44.980 €
48. Поледелства ДОО 44.201 €
49. ДЗП Душан Кириќ 44.187 €
50. Тополка 2000 ДОО 43.783 €
51. Агро Мит ДООЕЛ 43.157 €
52. ДТП Агроунија Огнен ДОО 42.228 €
53. Агрокит Ники ДООЕЛ 42.027 €
54. ИЗ Илков 41.206 €
55. Еко Оаза Самандов ДОО 41.128 €
56. АД Сковин 40.716 €
57. Агро Панда ДООЕЛ 40.667 €
58. Маранчо ДООЕЛ 39.813 €
59. ИЗ " Агро Негрево " -Далиборче Велевски 38.652 €
60. Брилијант ДООЕЛ 38.223 €
61. Штраус ДООЕЛ 37.532 €
62. Агрофарм ДООЕЛ 36.965 €
63. Торо Бат 36.322 €
64. Барово ДООЕЛ 35.670 €
65. ИЗ Антонио 35.606 €
66. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 35.329 €
67. 96 Славија трејд ДООЕЛ 35.229 €
68. Агрожито ДОО 35.014 €
69. Лозарство ДОО 34.192 €
70. Енергомаркет ДОО 33.337 €
71. ДПТУ Винекс 32.907 €
72. 33 Илинден 31.350 €
73. ВИ-АЛ ДООЕЛ 30.650 €
74. Визо ДООЕЛ 29.663 €
75. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 29.498 €
76. Фарма Агрипро ДОО 29.480 €
77. ДПТУ Градинар АД 29.268 €
78. Милко ХФ ДООЕЛ 28.453 €
79. Магрива ДОО 28.253 €
80. Агро тојлан ДООЕЛ 27.131 €
81. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 26.671 €
82. Бовин ДООЕЛ 26.485 €
83. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 26.199 €
84. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 25.917 €
85. ИЗ Југо Комерц 25.302 €
86. Вино рај ДООЕЛ 24.641 €
87. ИЗ Агрос 24.379 €
88. Везе Шари ДОО 23.823 €
89. Боки Змај ДООЕЛ 23.630 €
90. Баџо П-Т ДОО 23.190 €
91. ИЗ Бато 22.933 €
92. Уни Сервис Дооел 22.810 €
93. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 22.722 €
94. Манастир Св.Гаврил Лесновски 22.388 €
95. Анси Комерц 22.268 €
96. ИЗ Грди пром 22.166 €
97. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 21.931 €
98. Агро Тиквеш АД 21.868 €
99. Јуниор НМ ДООЕЛ 21.741 €
100. АлвЈансаДООЕЛ 21.596 €
101. ИЗ Радкомерц 21.536 €
102. Баја Сим ДООЕЛ 20.942 €
103. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 20.590 €
104. ДООЕЛ Забрането Пушење 20.528 €
105. Олимпико ДООЕЛ 20.463 €
106. Агроком Сокол ДООЕЛ 20.302 €
107. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 19.913 €
108. СИЛА П 2008 19.868 €
109. ИЗ.Митат 19.811 €
110. Оранжерии ДОО 19.810 €
111. ИЗ Ми Ро 19.346 €
112. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 19.124 €
113. Боди Комерц ДООЕЛ 19.123 €
114. Ан-Ки Инжинеринг 18.951 €
115. ТИКВЕШКО ПИЛЕ ДОО 18.793 €
116. МЕДИЈА ПАРК ДООЕЛ 18.719 €
117. ПОНИКВА ФАРМ ДОО 18.613 €
118. Рудине ММ ДОО 18.590 €
119. Пивко ДООЕЛ 18.587 €
120. Пирган ДООЕЛ 18.296 €
121. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 18.208 €
122. ИЗ Делтаник 18.198 €
123. Оранжерии ДООЕЛ 18.180 €
124. Свисслион Аграр ДОО 18.095 €
125. Хемомак 18.053 €
126. СИМЕНТАЛ МИЛК 18.025 €
127. Варди ДОО 17.977 €
128. Визба валандово ДООЕЛ 17.739 €
129. Буба Про ДООЕЛ 17.683 €
130. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 17.540 €
131. Ледра Агро ДОО 17.407 €
132. ИЗ Чамиш 17.405 €
133. ИЗ Дам 17.348 €
134. Дон Пампас ДООЕЛ 17.262 €
135. Пебо ДОО 17.203 €
136. КЕПИ И ШКАЛЕС ДООЕЛ 17.132 €
137. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 17.020 €
138. Агро Аника ДООЕЛ 16.872 €
139. АГРОКОМ ВИТА ДООЕЛ 16.872 €
140. ИЗ Митко - Аграр 16.817 €
141. Ацо Стоилков 16.786 €
142. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 16.708 €
143. Авто Камчеви ДОО 16.524 €
144. Агрософт ДООЕЛ 16.377 €
145. ИЗ Агро Мил 16.335 €
146. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 15.964 €
147. Јела Комерц 15.928 €
148. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 15.862 €
149. Еко Аграр ДОО 15.803 €
150. Недин ДООЕЛ 15.779 €
151. ИЗ Агро Митиќ - Боро Митиќ 15.577 €
152. ИЗ Бреза 15.444 €
153. ИЗ МУШЕВСКИ 15.439 €
154. Димитаар Мицов 15.369 €
155. Голак ДООЕЛ 15.195 €
156. Агро Кундино ДООЕЛ 15.104 €
157. Вардарска Долина 15.088 €
158. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 15.030 €
159. Добер ДОО 14.907 €
160. Визнаст ДООЕЛ 14.780 €
161. Космидис ДООЕЛ 14.780 €
162. Славик фарм ДООЕЛ 14.773 €
163. ФАМИЛА 14.764 €
164. ИЗ Билјана В Биљјанка Атанасова 14.672 €
165. АД Борец 14.669 €
166. Даниво ДООЕЛ 14.646 €
167. Аграро Прогрес С.З Дооел 14.634 €
168. ИЗ Дарко-Дим 14.608 €
169. Ри-Рен Трејд Дооел 14.600 €
170. ИЗ "Роксана" 14.537 €
171. СЕ Економија КПУ Идризово 14.430 €
172. Сондрио ДООЕЛ 14.380 €
173. Неолит-Ко Дооел 14.372 €
174. Илиев ДООЕЛ 14.101 €
175. Индивидуален земјоделец АГРО-СОЊЕ 13.842 €
176. Еуроклас БТ 13.839 €
177. Оранжерии Милбос Дооел 13.826 €
178. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 13.733 €
179. Салмак МБ ДОО 13.689 €
180. 33 Слога 13.665 €
181. Еуромилк АД 13.658 €
182. Агро Иднина ДООЕЛ 13.540 €
183. Зекмани Компани ДООЕЛ 13.439 €
184. Еуро фармер ДООЕЛ 13.349 €
185. АГРО ТРИ ДООЕЛ 13.304 €
186. Агро-Еколог ДОО 13.171 €
187. ИЗ Златеви 13.150 €
188. Милк Мејкер ДООЕЛ 13.093 €
189. Кумит ДООЕЛ 13.023 €
190. ИЗ Бреза 12.884 €
191. Милкпром ДООЕЛ 12.727 €
192. Го мил ДООЕЛ 12.643 €
193. ИЗ Пирифан 12.505 €
194. ХАРЕ АГРО ДООЕЛ 12.439 €
195. КИНГ-С КОРПОРАТИОН ДООЕЛ 12.433 €
196. Екосир 12.386 €
197. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 12.362 €
198. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 12.358 €
199. Ви-Ал ДООЕЛ 12.267 €
200. Кадинец ДООЕЛ 12.230 €
201. Хит Праска Рос 12.090 €
202. ДОО Витол 12.033 €
203. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 12.015 €
204. ИЗ Агро Цветковиќ 12.008 €
205. ИЗ-Мралино 11.975 €
206. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 11.954 €
207. И.З.Камчо-Ристо Ристов 11.847 €
208. ПЛАНЕТ МЕДИА ДООЕЛ 11.835 €
209. Малеш Бреза ДОО 11.835 €
210. ИЗ Тасо Ком 11.819 €
211. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 11.764 €
212. ИЗ "Дани" 11.592 €
213. ИЗ Имнес 11.550 €
214. НиС - Компани ДОО 11.498 €
215. ЕМША 06 ДООЕЛ 11.470 €
216. Сибишпед 11.416 €
217. Дафилос ДООЕЛ 11.411 €
218. Нисеви ДООЕЛ 11.387 €
219. ИЗ Кавазов 11.378 €
220. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 11.320 €
221. Карпа-Мисас 11.302 €
222. Дарион ДОО 11.263 €
223. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 11.220 €
224. ИЗ Мики 11.175 €
225. Интелком-3 ДОО 11.168 €
226. АГРО ДАР ДООЕЛ 11.161 €
227. Млеко Промет ДООЕЛ 11.157 €
228. ИЗ Врбица нико 11.120 €
229. Денмаг ДООЕЛ 11.000 €
230. ЗЗ Габрово кораб 10.956 €
231. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 10.921 €
232. ИЗ Агро Канатларци 10.916 €
233. Ас Биг Компани ДООЕЛ 10.855 €
234. Роки Агро ДООЕЛ 10.805 €
235. Калина Дупка ДОО 10.800 €
236. ИЗ Диме 10.519 €
237. ИЗ ЦЕ ДОРА Цветанка Пејчиќ 10.414 €
238. Бастум ДООЕЛ 10.342 €
239. АГРОКОМ ФРУТ 10.319 €
240. ИЗ Ане мат 10.317 €
241. ТДПТУ Винарија Охрид ДОО 10.314 €
242. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 10.302 €
243. Трио Прес ДОО 10.094 €
244. Мики ДООЕЛ 10.049 €
245. Џемал и Беџет ДОО 10.031 €
246. АГРО ФЛОРА 9.818 €
247. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 9.688 €
248. Данимес Дооел 9.668 €
249. АГРО МРЦКА ДООЕЛ 9.665 €
250. ДТУ Липа ДООЕЛ 9.633 €
251. ИЗ Борче 9.622 €
252. ИЗ "Жито Адо" Садик Личина 9.583 €
253. Феко пром ДООЕЛ 9.431 €
254. ИЗ ШАРА Душко Лазов 9.363 €
255. Агростав ДООЕЛ 9.303 €
256. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 9.285 €
257. ИЗ Ефе комерц 9.203 €
258. ДООЕЛ Линдим Блерим 9.176 €
259. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 9.122 €
260. ИЗ СТОЈЧЕВИ КОМ Рајна Стојчева 9.118 €
261. ИЗ Вермаг 9.082 €
262. Агро Бодико ДООЕЛ 9.012 €
263. ИЗ ГГ Стојан 9.009 €
264. Апчеви ДООЕЛ 9.000 €
265. ИЗ Зодани - 08 8.988 €
266. Шекомел ДОЕЛ 8.907 €
267. Чокуз ДООЕЛ 8.773 €
268. ИЗ Грчки рид 8.763 €
269. ИЗ Коцески 8.750 €
270. Златен клас 8.693 €
271. ВЕНДОРА К и А ДОО 8.689 €
272. ИЗ Славеј 8.659 €
273. Зелена куќа ДОО 8.653 €
274. Пчеларство Стојаноски ДОО 8.537 €
275. Златно грло ДООЕЛ 8.434 €
276. Хидромар 98 ДОО 8.381 €
277. Агро Багс ДООЕЛ 8.376 €
278. ВЕГФРУИТ ДООЕЛ 8.337 €
279. ИЗ Агро Боел 8.316 €
280. ИЗ Марина Петкоска Марина 8.252 €
281. ИЗ Коневи 8.250 €
282. ВИНПРО ДООЕЛ 8.087 €
283. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 7.988 €
284. Арак ДООЕЛ 7.970 €
285. МАЉСИЈА ДЗЛ ДООЕЛ 7.938 €
286. ДООЕЛ Незија Компани 7.928 €
287. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 7.917 €
288. Бачило Козјак ДОО 7.910 €
289. Линди Комерц ДООЕЛ 7.884 €
290. ИЗ Дибајо 7.868 €
291. Индивидуален земјоделец ЗЕЛЕН РИД 7.852 €
292. Абат Доо 7.842 €
293. ИЗ Бој Дан 7.808 €
294. Проком ДОО 7.777 €
295. ИЗ Агро Напредок 7.758 €
296. Агро-Гомил ДООЕЛ 7.740 €
297. ИЗ Десил 7.728 €
298. НИКОСАР ДООЕЛ 7.700 €
299. ИЗ Караника 7.665 €
300. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 7.640 €
301. Пеца Комерц 7.595 €
302. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 7.579 €
303. ИЗ Игма 7.530 €
304. Фарма Куитим ДООЕЛ 7.517 €
305. Корча ДООЕЛ 7.481 €
306. Новантика ДООЕЛ 7.480 €
307. Сашо Талевски ДООЕЛ 7.470 €
308. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 7.454 €
309. ИЗ Гокос 7.447 €
310. ИЗ Неџат Алимов 7.441 €
311. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 7.398 €
312. МОНДО ДОО 7.380 €
313. БМФ ДОО 7.363 €
314. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 7.353 €
315. Клаше ДООЕЛ 7.244 €
316. Браќа Скендерови ДООЕЛ 7.229 €
317. ИЗ Паланка 7.207 €
318. Лапекон ДОО 7.151 €
319. ИЗ Дацо 7.150 €
320. Биотренд ДООЕЛ 7.144 €
321. Мрмач ДООЕЛ 7.097 €
322. ТД Дивино ДОО 6.997 €
323. ИЗ АРИЗОНА - Оливер Бошковски 6.995 €
324. Бесмир ДООЕЛ 6.989 €
325. ИЗ Сигма 6.986 €
326. Медика Вет ДОО 6.980 €
327. ДПТУ Пивка 2002 6.969 €
328. Патлиџановски ДООЕЛ 6.954 €
329. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 6.949 €
330. Агроленд ДОО 6.936 €
331. ИЗ "Периш" 6.930 €
332. ИЗ Мигросс 6.925 €
333. ДИМА АГРО ДООЕЛ 6.866 €
334. Сигма Ексим ДООЕЛ 6.849 €
335. ИЗ Ален 6.849 €
336. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 6.842 €
337. Ване Транс РР ДООЕЛ 6.829 €
338. ИЗ Ник Алекс 6.824 €
339. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 6.822 €
340. ИЗ Агро Кибра Веселин Младеновски 6.805 €
341. Усам комерц 6.805 €
342. ИЗ Рива 6.780 €
343. ИЗ Блек Меџик 6.770 €
344. ИЗ Рими 6.765 €
345. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 6.707 €
346. ДПТУ Жито ДООЕЛ 6.706 €
347. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 6.675 €
348. Стребре Гилевски 6.664 €
349. ИЗ Дејанчо 6.663 €
350. МЕДИ КОМ ДООЕЛ 6.650 €
351. Винарија Попов ДООЕЛ 6.649 €
352. ЛС КОМПАНИ 6.623 €
353. ИЗ Кантонче 6.613 €
354. Илпед ДООЕЛ 6.575 €
355. Натали 2005 ДООЕЛ 6.573 €
356. Аљ скиф ДООЕЛ 6.553 €
357. Луна Пром Вел ДООЕЛ 6.543 €
358. ДООЕЛ Бебек Фарм 6.539 €
359. Ветеринар ДОО 6.533 €
360. ССОУ Моша Пијаде 6.520 €
361. Даневи Агро ДООЕЛ 6.488 €
362. Сокол ДООЕЛ 6.488 €
363. АГРО ИЛИЕС 6.482 €
364. Петковски Агро ДООЕЛ 6.479 €
365. ДСЦ Заре Лазаревски 6.462 €
366. Агропромет 6.460 €
367. Компани Ж. Радевски ДООЕЛ 6.451 €
368. ИЗ Нико комерц 2008 6.439 €
369. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 6.426 €
370. ИЗ Брале Милк 6.390 €
371. Делчо Гошев-ИЗ 6.383 €
372. Ј ЛЕНД ФУД ДООЕЛ 6.376 €
373. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 6.369 €
374. ДЗС Мездра ДООЕЛ 6.350 €
375. ИЗ Ивица 1 6.344 €
376. ИЗ Лаки ком 6.336 €
377. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 6.333 €
378. ДЗП Фрутекс Ленд Доо 6.325 €
379. ИЗ Кајмак 6.323 €
380. И.З. Симијонови 6.312 €
381. ВЕРДИ ХЕМ 6.303 €
382. Ѕано ДООЕЛ 6.273 €
383. 33 Пирок 6.260 €
384. ДПТ Хортена 6.258 €
385. ИЗ 33 - Делчо Заровски 6.251 €
386. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 6.239 €
387. Профинж ДОО 6.237 €
388. ИЗ Пунто 1 6.235 €
389. Асамбеле ДООЕЛ 6.218 €
390. Христијан Павловски ДООЕЛ 6.204 €
391. ИЗ Багаж 6.201 €
392. ИЗ Агро иги 6.185 €
393. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 6.176 €
394. ИЗ Малино 2007 6.163 €
395. ИЗ Стеиг 6.157 €
396. Агро Ди Бал ДООЕЛ 6.133 €
397. ИЗ Илиоски 6.130 €
398. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 6.122 €
399. ИЗ Агро Цвет 6.117 €
400. ИЗ Луна Промет 6.110 €
401. ВК Компни ДООЕЛ 6.098 €
402. АГРОАВИС ДООЕЛ 6.059 €
403. Дандуш ДООЕЛ 6.050 €
404. БАТЕ ДТ ДОО 6.047 €
405. Зем макс ДООЕЛ 6.026 €
406. Агро макал ДООЕЛ 6.020 €
407. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 6.008 €
408. Агро Алијанс ДОО 5.997 €
409. ИЗ Агро алат 5.984 €
410. ИЗ Сточар 5.971 €
411. Биоагро Дооел 5.935 €
412. Агрофлора 5.921 €
413. Алмапе Комерц ДООЕЛ 5.880 €
414. ФРУТЕМА ДООЕЛ 5.857 €
415. Краварска фарма ДООЕЛ 5.849 €
416. ИЗ Ајхан-М 5.842 €
417. Вигора ДООЕЛ 5.806 €
418. Агро Емини 5.788 €
419. ПАНДУРСКИ ДООЕЛ 5.784 €
420. Магна ЕС ДОО 5.772 €
421. ИЗ Дувче 5.737 €
422. Малешком ДООЕЛ 5.724 €
423. Агро Димса ДООЕЛ 5.713 €
424. БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ 5.691 €
425. ИЗ "Анисајо" 5.679 €
426. ИЗ Гули Комерц 5.656 €
427. Агро шеро ДООЕЛ 5.655 €
428. Макара Васил 5.650 €
429. Фарма Исај ДООЕЛ 5.647 €
430. ИЗ Кастриот 5.640 €
431. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 5.638 €
432. Нак Пром Доо 5.621 €
433. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 5.620 €
434. Шекер ДООЕЛ 5.603 €
435. Винарија Грков ДООЕЛ 5.591 €
436. ИЗ Санчез 5.577 €
437. ИЗ Агро Марко 5.566 €
438. ИЗ Антолен 5.554 €
439. ИЗ Агро Клас 5.511 €
440. ИЗ Марио пром 5.489 €
441. ИЗ ВИКТОРИЈА 5.478 €
442. Филда 07 ДООЕЛ 5.475 €
443. ИЗ Напредок 5.470 €
444. Данбоз ДООЕЛ 5.470 €
445. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 5.457 €
446. ДООЕЛ Фарма Китановски 5.452 €
447. ИЗ Оролско сонце 5.435 €
448. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 5.433 €
449. Ленишка река 5.411 €
450. ЈУГОТУТУН АД 5.386 €
451. Секулоски 2008 ДООЕЛ 5.377 €
452. Фарма стојановски ДООЕЛ 5.354 €
453. ФАРМА ДИМКОВИ ДООЕЛ 5.349 €
454. ИЗ Шијакови 5.347 €
455. Симона Фарм ДООЕЛ 5.326 €
456. ИЗ Зулче 5.325 €
457. 33 АМБАСАДОР 5.322 €
458. ИЗ Тафо 5.317 €
459. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 5.311 €
460. И.З,,Дубрава" 5.293 €
461. АТНАНТРИД 5.292 €
462. Живко фарм ДООЕЛ 5.289 €
463. Ангела Алфа ДООЕЛ 5.280 €
464. Аце Бале ДООЕЛ 5.274 €
465. Весна Пролет ДООЕЛ 5.270 €
466. Агродивас ДООЕЛ 5.244 €
467. ИЗ Бани Коп 5.237 €
468. Цаслабо ДООЕЛ 5.188 €
469. ИЗ Павле Кате 5.185 €
470. Сафет Шабановиќ 5.177 €
471. ЗОИ УНИОН ДОО 5.170 €
472. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 5.138 €
473. ИЗ Балиница 5.127 €
474. ДООЕЛ Агро-Горшан 5.122 €
475. И.З.Екстра Милк 5.120 €
476. Дам Крис ДООЕЛ 5.105 €
477. Ленор Компани ДООЕЛ 5.103 €
478. АГРОИВА ДООЕЛ 5.081 €
479. К Комерц Каме ДООЕЛ 5.049 €
480. Мишкови ММ 5.041 €
481. Виндолди ДООЕЛ 5.024 €
482. Џезаири Компани ДООЕЛ 5.018 €
483. ИЗ Зорле 4.989 €
484. ДСУТУ РАДИО ТАКСИ ЛЕНДИ ДООЕЛ 4.976 €
485. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 4.962 €
486. Јетлин ДООЕЛ 4.961 €
487. ББ Компани ДООЕЛ 4.950 €
488. ГРОСИСТ ЈТД 4.946 €
489. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 4.945 €
490. ДАМ ПРОМ 4.943 €
491. ИЗ Ајка 4.942 €
492. Голди ЈТД 4.935 €
493. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 4.926 €
494. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 4.925 €
495. ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ 4.918 €
496. ИЗ Сашо Димковски 4.913 €
497. Васко Дани 4.890 €
498. Киево ДООЕЛ 4.878 €
499. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 4.860 €
500. Агро мон мар ДООЕЛ 4.851 €
501. ИЗ Маг Ком 4.845 €
502. ИЗ Флора Мак 4.843 €
503. Агро Чалтон ДООЕЛ 4.833 €
504. ИЗ Агро Елвис 4.826 €
505. Ан Еф Компани ДООЕЛ 4.824 €
506. Фарма Коловски ДООЕЛ 4.788 €
507. ИЗ П Г-Петре Горѓиев 4.788 €
508. ИЗ Ратко Раде Димитров 4.776 €
509. ИЗ Чимин 4.774 €
510. Џемка кам ДООЕЛ 4.772 €
511. Башки Ком ДООЕЛ 4.754 €
512. ИЗ Агро Икс 4.745 €
513. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 4.735 €
514. ИЗ Гордан комерц 4.732 €
515. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 4.730 €
516. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 4.724 €
517. ВОЗ ДООЕЛ 4.707 €
518. ИЗ Ми симона 4.704 €
519. ИЗ Јоле Компани 4.702 €
520. ИЗ Долна Добица 4.689 €
521. Сашо Милески 4.686 €
522. Гого Фарм ДООЕЛ 4.679 €
523. Софи 2006 ДООЕЛ 4.674 €
524. Агро ден бос ДООЕЛ 4.666 €
525. ИЗ Капниапни 4.659 €
526. Винарија Сарафов ДООЕЛ 4.637 €
527. ИЗ Талим 4.625 €
528. МТ - комерц ДООЕЛ 4.621 €
529. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 4.613 €
530. ДООЕЛ ГОРГО КОМЕРЦ 4.607 €
531. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 4.605 €
532. ИЗ Лиди Комерц 4.586 €
533. Агро Адријан ДООЕЛ 4.584 €
534. ВИАИГНАЦИЈА 4.568 €
535. АБГ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 4.551 €
536. ИЗ Аграр Еко 4.542 €
537. Фонко Вино ДОО 4.540 €
538. Видрал Пром ДООЕЛ 4.517 €
539. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 4.501 €
540. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 4.483 €
541. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 4.483 €
542. Агро Велковски ДООЕЛ 4.474 €
543. Агро Петревски ДООЕЛ 4.470 €
544. Пај Бес ДООЕЛ 4.469 €
545. Волковски и Сања ДООЕЛ 4.447 €
546. ИЗ Павлов Крсте 4.435 €
547. ИЗ Дар сто 4.431 €
548. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 4.423 €
549. ИЗ Нова Мода 4.421 €
550. ИЗ Беџет 4.419 €
551. Мони Месо Дооел 4.416 €
552. ДПТУ СуперКиз 4.412 €
553. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  4.406 €
554. Борјан ДОО 4.405 €
555. ЕУРО ФЕРМА ДООЕЛ 4.401 €
556. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 4.391 €
557. И.З Даре и Ирена Пром 4.384 €
558. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 4.378 €
559. АГРО-ЕКОНОМИЈА АРТАН РЕФИК МУРАТИ 4.354 €
560. ИЗ Агро Лука 4.354 €
561. ИЗ Борела 4.354 €
562. ИЗ Ники мар јон 4.334 €
563. ИЗ Делјо 4.333 €
564. АНДИВА АГРО 4.317 €
565. Стефалекс ДООЕЛ 4.313 €
566. ИЗ Изгрев 4.313 €
567. ИЗ Два Браќа 4.299 €
568. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 4.293 €
569. Боби 99 4.278 €
570. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 4.275 €
571. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 4.263 €
572. ТВИНИС ДООЕЛ 4.245 €
573. ИЗ ЌАА 4.237 €
574. Фарма Парим ДООЕЛ 4.231 €
575. АГРО ХИНА ДООЕЛ 4.225 €
576. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 4.224 €
577. ТИП ДООЕЛ 4.221 €
578. ИЗ Џони Вокер 4.203 €
579. Рајфарм ДООЕЛ 4.200 €
580. Ер фарка ДООЕЛ 4.198 €
581. ИЗ Агро Дани 4.197 €
582. Ранч Наумовски ДООЕЛ 4.194 €
583. ИЗ Муси 4.184 €
584. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 4.179 €
585. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 4.174 €
586. ИЗ Зоран Наков 4.173 €
587. Банак Компани ДООЕЛ 4.171 €
588. ИЗ Салент 4.170 €
589. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 4.170 €
590. Зико Фарм ДООЕЛ 4.163 €
591. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 4.149 €
592. ДООЕЛ Бујаровски Компани 4.147 €
593. 33 "Горица" Охрид 4.144 €
594. МПЦ Свети Јован Бигорски 4.144 €
595. ИЗ Свит Фарм 4.138 €
596. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 4.129 €
597. ДООЕЛ Дејко Фарм 4.126 €
598. ДООЕЛ Пела Милк 4.121 €
599. Риком ДООЕЛ 4.106 €
600. ИЗ Кротко Јагне 4.093 €
601. БТ МАИ ДООЕЛ 4.093 €
602. Манчевски 55 ДООЕЛ 4.090 €
603. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 4.090 €
604. ИЗ Бресте 4.079 €
605. ИЗ Мима 4.078 €
606. ИЗ Ни Ки 4.070 €
607. Корун Фарма ДООЕЛ 4.067 €
608. Белл-Мак Компани Доо 4.065 €
609. ИЗ ДААЛ 4.063 €
610. ИЗ Мелона 4.058 €
611. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 4.049 €
612. Фарма Деловски ДООЕЛ 4.049 €
613. ДООЕЛ Ајша Трејд 4.043 €
614. ИЗ Артукови 4.013 €
615. ПИРОС ДОО 4.008 €
616. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 3.985 €
617. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 3.983 €
618. ИЗ Торо 3.982 €
619. Комет Комерц ДООЕЛ 3.979 €
620. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 3.973 €
621. Фарма Станковски ДООЕЛ 3.972 €
622. ИЗ Јаумини 3.966 €
623. Алгозд ДООЕЛ 3.945 €
624. ИЗ Мебан 3.940 €
625. Фарма Бо-То ДООЕЛ 3.934 €
626. Стоја Џај ДООЕЛ 3.927 €
627. К Фарм Кожле 3.926 €
628. ТП Раша 3.921 €
629. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 3.917 €
630. ИЗ "Стефани-Производ" Миле Петков 3.911 €
631. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 3.911 €
632. ИЗ ЖивкоКомерц 3.903 €
633. ДОО Агрос Филип 3.900 €
634. Агро Ирија ДООЕЛ 3.896 €
635. БИНОКА ДООЕЛ 3.894 €
636. ДООЕЛ Агро Чало 3.893 €
637. Ангел Фарм ДООЕЛ 3.891 €
638. ИЗ Пецо 3.883 €
639. Илче пром ДООЕЛ 3.876 €
640. Кочали Дооел 3.875 €
641. Сотир Трајчевски 3.875 €
642. ИЗ "Снабди" 3.870 €
643. ИЗ Ранченци 3.867 €
644. ИЗ Елдас 3.866 €
645. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 3.865 €
646. Фарма Ризановски ДООЕЛ 3.864 €
647. ДООЕЛ Пројо став 3.860 €
648. ДООЕЛ Еман Каца 3.857 €
649. ИЗ Агро Ресурс 3.855 €
650. 33 Мариово 3.852 €
651. Бурка ком ДООЕЛ 3.846 €
652. ИЗ Дени 3.837 €
653. ИЗ Скараница 3.826 €
654. ИЗ Бордо 3.825 €
655. Ја Ор ДООЕЛ 3.824 €
656. Медо Фарм ДООЕЛ 3.807 €
657. ДООЕЛ Дучевски 3.798 €
658. ИЗ Илинден 2003 3.797 €
659. Илче фарм ДООЕЛ 3.797 €
660. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 3.796 €
661. АГРО ГРУЈЕВСКИ ДООЕЛ 3.791 €
662. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 3.791 €
663. ИЗ Гаџо 3.788 €
664. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 3.784 €
665. Гламна 2005 ДООЕЛ 3.784 €
666. Фарма Тошевски ДООЕЛ 3.783 €
667. ИГОР -1989 Жарко Наумоски 3.778 €
668. ИЗ Михен 3.773 €
669. ИЗ Еуро Фруит 3.772 €
670. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 3.765 €
671. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 3.761 €
672. Агро Доса ДООЕЛ 3.748 €
673. Миле Зем ( Миле Малчев) 3.746 €
674. Инстант про ДООЕЛ 3.745 €
675. ИЗ Ки Ив 3.742 €
676. ИЗ ЈОШКА 3.742 €
677. Стефани Гал ДООЕЛ 3.740 €
678. Агро Розика ДООЕЛ 3.740 €
679. Алек Агро ДООЕЛ 3.736 €
680. Александар Ал Хри ДООЕЛ 3.736 €
681. ИЗ Агро Клас 3.734 €
682. ИЗ Агро буби 3.733 €
683. ИЗ КФ Трендафил 3.733 €
684. ГОРГИЕВИ ДООЕЛ 3.730 €
685. ИЗ Грита 3.729 €
686. ИЗ Агро Дикис 3.721 €
687. ИЗ Ван Ком 3.709 €
688. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 3.704 €
689. Тео-Зиков Дооел 3.688 €
690. Садетин Азизоски 3.685 €
691. ИЗ ТЗ Мавровица 3.678 €
692. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 3.676 €
693. Фарма Цоце ДООЕЛ 3.669 €
694. ИЗ Фиуљаним Себахудин 3.659 €
695. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 3.655 €
696. Мраморец ДООЕЛ 3.651 €
697. ИЗ Агро Ице 3.636 €
698. ИЗ Магрофлора 3.632 €
699. Агропијанец ДООЕЛ 3.629 €
700. ИЗ Сонце 3.615 €
701. ЕКОСТАНДАРД ДООЕЛ 3.615 €
702. Дрјанчо Михајлов 3.611 €
703. УТО МИЛК ДООЕЛ 3.603 €
704. Алитовски компани ДООЕЛ 3.589 €
705. Агро Деко ДООЕЛ 3.581 €
706. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 3.577 €
707. ИЗ Г.С.Славе Крстев 3.570 €
708. Еко-фарм Алпина 3.560 €
709. Караколе ДООЕЛ 3.560 €
710. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 3.551 €
711. Винарија Бујук ДООЕЛ 3.551 €
712. ИЗ Агро Граороски 3.545 €
713. ИЗ "Миле-Комерц" 3.509 €
714. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 3.507 €
715. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 3.507 €
716. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 3.505 €
717. Боел 2006 ДООЕЛ 3.496 €
718. БОТЕ АГРАР 3.495 €
719. ИЗ Прже 3.494 €
720. ИЗ Водно комерц 3.491 €
721. ИЗ Про мед 3.490 €
722. Горни Полог 3.484 €
723. Из Кик Дар панче иванов 3.476 €
724. ИЗ Дамаго 07 3.463 €
725. ИЗ Никси 3.462 €
726. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 3.447 €
727. ИЗ Лозар 3.438 €
728. Ношпало 07 ДООЕЛ 3.435 €
729. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 3.432 €
730. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 3.429 €
731. ИЗ Жито 3.429 €
732. Вимес ДООЕЛ 3.425 €
733. ИЗ Агро Палатица 3.423 €
734. ИЗ Ико мел 3.414 €
735. ИЗ "Зема" 3.412 €
736. ИЗ Агро Боце 3.409 €
737. ДООЕЛ Алисија 3.401 €
738. ИЗ ЕКО МЛЕКО 3.395 €
739. ИЗ Агро Дашо 3.384 €
740. Серта Компани ДООЕЛ 3.379 €
741. ИЗ Хрисмај 3.357 €
742. Лена Милк 3.356 €
743. Арбен Компани ДООЕЛ 3.349 €
744. Агро Бруник ДООЕЛ 3.349 €
745. ИЗ Дејс 3.344 €
746. ИЗ Агрогаврилови 3.344 €
747. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 3.343 €
748. Микеи Интернационал 3.340 €
749. Добре млеко ДООЕЛ 3.335 €
750. Ранч Чкорле 3.324 €
751. ИЗ Орел 3.324 €
752. МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ 3.324 €
753. Агро теомар ДООЕЛ 3.319 €
754. ЛИМАН ДООЕЛ 3.302 €
755. Агро Виктор ДООЕЛ 3.302 €
756. ИЗ Агронебрегово 3.288 €
757. ИЗ Сио пирамида 3.285 €
758. ИЗ Бучало - Сашко Коцев 3.280 €
759. Харизма ДООЕЛ 3.276 €
760. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 3.266 €
761. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 3.264 €
762. Фарма Џумковски ДООЕЛ 3.255 €
763. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 3.252 €
764. Сар Фил ДООЕЛ 3.250 €
765. ИЗ Гецо Пром 3.249 €
766. Сточарство Доневи Дооел 3.245 €
767. ИЗ Агро Бо Ана 3.243 €
768. ИЗ Агро Бац 3.242 €
769. Агро Ибал ДООЕЛ 3.239 €
770. ИЗ Нова Мездра 3.237 €
771. ИЗ Агри микс 3.236 €
772. ИЗ Агро Колевски 3.236 €
773. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 3.231 €
774. ИЗ "Блендафер" 3.218 €
775. ИЗ 7 ми Август 3.215 €
776. ИЗ Сара Трејд 3.206 €
777. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 3.179 €
778. Цреша комерц ДООЕЛ 3.179 €
779. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 3.172 €
780. Марис ДООЕЛ 3.171 €
781. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 3.156 €
782. ИЗ Агро-Крушевица Страшо Младенов 3.152 €
783. ИЗ Сенокс 2005 3.149 €
784. ИЗ "Теона-Дарк" 3.145 €
785. Сајмон милк ДООЕЛ 3.145 €
786. Фарма Марковски ДООЕЛ 3.140 €
787. ИЗ Даскал 3.131 €
788. КЛАС БЕЛЕВСКИ ДООЕЛ 3.124 €
789. Рашкови ДООЕЛ 3.113 €
790. 99 Робе ДООЕЛ 3.106 €
791. ДООЕЛ Маранта Трејд 3.103 €
792. ИЗ Агро Џаферица 3.095 €
793. СИБАТРАНС 3.090 €
794. Илми Фарм ДООЕЛ 3.087 €
795. ИЗ Жито 3.083 €
796. ИЗ Гираз 3.073 €
797. СОУ Кочо Рацин 3.069 €
798. Фарма Димовски ДООЕЛ 3.063 €
799. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 3.062 €
800. ДПП Ривеко трејд ДООЕЛ 3.059 €
801. ИЗ Мокански Танија Прцевска 3.047 €
802. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 3.047 €
803. ИЗ Мулаим 3.045 €
804. ККС Илинден 3.044 €
805. ИЗ Балканец Трејд 3.044 €
806. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 3.043 €
807. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 3.042 €
808. Ј.Т.Д.Фипром 3.041 €
809. ДООЕЛ Шемовски Компани 3.040 €
810. ИЗ Змај Услуга 3.039 €
811. ИЗ Аграрија Баљи 3.029 €
812. ИЗ Јат 3.026 €
813. ИЗ Мак 07 3.025 €
814. РАШТАН ТРЕЈД 3.020 €
815. ССОУ Киро Бурназ 3.015 €
816. Ко цуни ДООЕЛ 2.996 €
817. ИЗ Генти - Ибраим Рамадани 2.996 €
818. СИД ДООЕЛ 2.987 €
819. Ивила ДООЕЛ 2.985 €
820. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 2.983 €
821. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 2.981 €
822. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 2.980 €
823. ИЗ Дам 2.969 €
824. ЕВРОПРОМЕТ ДОО 2.947 €
825. ИЗ Цимер 2.946 €
826. Затвор Битола ДООЕЛ 2.943 €
827. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 2.943 €
828. ИЗ Алтана 2.935 €
829. Валпром ДООЕЛ 2.933 €
830. ИЗ Нена 2.926 €
831. ИЗ Добра земја 2.924 €
832. ИЗ Не Мар 2.914 €
833. СА-АК ДООЕЛ 2.911 €
834. АГРО М ЕЛОВЕЦ ДООЕЛ 2.907 €
835. ИЗ Шека Комерц 2.905 €
836. Фарма Кантар ДООЕЛ 2.905 €
837. ИЗ Лаки 2.903 €
838. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 2.900 €
839. Агро Пивко ДООЕЛ 2.899 €
840. ИЗ Були 2.897 €
841. ДОО Флорес 2.885 €
842. ДООЕЛ Кис Комерц 2.884 €
843. ИЗ Да-Ма Економ 2.866 €
844. Агро Николов ДОО 2.862 €
845. ИЗ Арбен 2.860 €
846. Еми лакто ДООЕЛ 2.857 €
847. ИЗ Стојаново Брдо 2.852 €
848. ИЗ Зорле Јан-Мар 2.850 €
849. ИЗ Јагода 2.844 €
850. ИЗ Златен Клас 2.843 €
851. ИЗ Мештре 2.841 €
852. ИЗ Агро-Овоштар Бошко Младенов 2.839 €
853. ИЗ Борче Комерц 2.834 €
854. 33 Гоце Делчев 2.833 €
855. ИЗ Агро тиме 2.829 €
856. ДООЕЛ Чако Трејд 2.828 €
857. ДООЕЛ Гулаб ком 2.825 €
858. ИЗ "Брус" 2.823 €
859. МЕТЕ ПРОМ ДООЕЛ 2.816 €
860. ИЗ СОФИЛИЈА Илија Манасиев 2.810 €
861. Агро Никодан ДООЕЛ 2.804 €
862. ИЗ Јадра Шпед 2.803 €
863. ИЗ Климентина 2008 2.801 €
864. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 2.797 €
865. Ранч Јошевски ДООЕЛ 2.795 €
866. ИЗ Агрокам Кире 2.785 €
867. МИЛК ПТБ ДООЕЛ 2.783 €
868. ИЗ Кушевци 2.780 €
869. Мојно Пром ДООЕЛ 2.779 €
870. ИЗ Панорама 2.772 €
871. ИЗ Агро Бојан 2.769 €
872. ИЗ фруит-ГрупТошТемов 2.768 €
873. ИЗ Гуриште 2.767 €
874. ИЗ АГРОС Тодор Младенов 2.757 €
875. ИЗ Ал Чомба 2.753 €
876. ИЗ "ЧименКомерц" 2.753 €
877. ИЗ Бафал Комерц 2.748 €
878. Агро Плус ДООЕЛ 2.747 €
879. Из Вардар 2.747 €
880. ИЗ Делта-комерц 2.743 €
881. ИЗ С-Н 2.741 €
882. Фарма Рамадан ДООЕЛ 2.737 €
883. Зоилче ДООЕЛ 2.737 €
884. ДООЕЛ "Јангце" 2.737 €
885. ИЗ Агро подем 2.729 €
886. Доо Агро-Екс 2.728 €
887. ИЗ Жигмал 2.727 €
888. ИЗ Жика 2.726 €
889. Бац црни компани ДООЕЛ 2.724 €
890. Алмекс промет ДОО 2.722 €
891. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 2.716 €
892. Мишо Данаилов-ИЗ 2.716 €
893. ИЗ Бељо комерц 2.711 €
894. ИЗ Викторија 2.710 €
895. ИЗ Осоговска Китка 2.691 €
896. ЛАТОАС ДООЕЛ 2.689 €
897. Индивидуален земјоделец Агро ЕЛ-ДА  2.686 €
898. ЛОКВА АРГОН ДООЕЛ 2.685 €
899. ИЗ Локва 2.682 €
900. ИЗ Агро Давор 2.676 €
901. АГРО ДИ - ЕЛ 2.659 €
902. Мерсет ДООЕЛ 2.658 €
903. ИЗ Ј Сиа 2.656 €
904. ФибаВи ДОО 2.645 €
905. ИЗ Агро Феро 2.638 €
906. АГРО НЕКТАР ДООЕЛ 2.638 €
907. ИЗ Агро Панче Апостолов 2.634 €
908. ТОДОРВЕЛКОВ АД ВЕТЕРИНАРНО СТОЧАР 2.626 €
909. ТУСКАНИ КОМПАНИ 2.618 €
910. АГРО СКАЧИНЦИ ДООЕЛ 2.618 €
911. ИЗ Извор 2.614 €
912. ТП Манда Трејд 2.605 €
913. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 2.602 €
914. АГРО ЏО ДООЕЛ 2.602 €
915. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.602 €
916. И.З Клас Даре Илиоски 2.602 €
917. ИЗ Ки Бо Дончо 2.602 €
918. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 2.600 €
919. Са Ки 1 ДООЕЛ 2.599 €
920. Фарма Јошевски ДООЕЛ 2.597 €
921. ИЗ Јака Воља 2.595 €
922. ДООЕЛ Агро-Тасевски 2.595 €
923. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 2.594 €
924. Фарма Талаковски ДООЕЛ 2.594 €
925. Универзал Галакси Дооел 2.593 €
926. ЗОДАНИДООЕЛ 2.593 €
927. ИЗ Агро Буро 2.592 €
928. ИЗ Марибела 2.584 €
929. Грин Продукт ДООЕЛ 2.580 €
930. ИЗ Агро Дојчин 2.577 €
931. АНЕТ ДООЕЛ 2.568 €
932. ИЗ Агро Ангелковски 2.564 €
933. ИЗ Марија Клеофина 2.563 €
934. ДООЕЛ Еса Агро 2.561 €
935. ИЗ "Атом-Трејд" 2.550 €
936. Никуч ДИК ДООЕЛ 2.543 €
937. Слога 2007 ДООЕЛ 2.543 €
938. ИЗ Драган Делиманов 2.540 €
939. Рујко компани ДООЕЛ 2.540 €
940. ИЗ Авац 2.538 €
941. ИЗ Мице 2.534 €
942. ИЗ Пе-ГА 2.532 €
943. ИЗ "Калимански" 2.530 €
944. Зоран Кузман М ДООЕЛ 2.528 €
945. ДООЕЛ Роби Милк 2.528 €
946. Агро Паликас Доо 2.527 €
947. АГРО-ВЛАДИМИР ДООЕЛ 2.519 €
948. ИЗ Келав 2.516 €
949. ИЗ Милк - 06 2.514 €
950. РДЛ ДОО 2.511 €
951. ИЗ Дулче 2.505 €
952. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 2.483 €
953. МЕРГИМИ АИР ТРАВЕЛ ДООЕЛ 2.480 €
954. ИЗ Искра 2.477 €
955. АГРО САЛИ ДООЕЛ 2.472 €
956. ИЗ Агро Цецко 2.466 €
957. П1УМАН Б ДООЕЛ 2.463 €
958. ИЗ Про мак 2.462 €
959. ИЗ Маја Ло 2.459 €
960. ФАРМА НЕДЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 2.457 €
961. ДООЕЛ Вила Мет 2.457 €
962. ИЗ Агро Сан Стеф 2.456 €
963. ИЗ Венцо 2.452 €
964. ИЗМНако 2.445 €
965. Агромекам ДООЕЛ 2.440 €
966. Кооператива ДОО 2.438 €
967. ИЗ Лагозем 2.437 €
968. ИЗ Александра 2.436 €
969. ИЗ Агро РЦС 2.424 €
970. ВИНАР НИПРО 2.420 €
971. ИЗ Пунто 2.418 €
972. ИЗ Сима Венцо Стоименов 2.415 €
973. ИЗ Грација Јордан Стоименов 2.415 €
974. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 2.415 €
975. ИЗ Дардан Трејд 2.414 €
976. ИЗ Берлик Усеин 2.407 €
977. ИЗ Дитка 2.401 €
978. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 2.392 €
979. Ердеел 2008 ДООЕЛ 2.391 €
980. ДООЕЛ Фарма Унески 2.384 €
981. ИЗ Срндак 2.376 €
982. ,,АГРО ДО-МАР'' ДООЕЛ 2.373 €
983. Менде и Јове ДООЕЛ 2.372 €
984. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 2.370 €
985. Агро Лав ДООЕЛ 2.363 €
986. ИЗ Јумни 2.363 €
987. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 2.363 €
988. ДООЕЛ Алмир Фарма 2.359 €
989. ИЗ Билјана 23 2.356 €
990. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 2.355 €
991. ИЗ Вино Жито 2.352 €
992. ИЗ Компанија Тошески 2.349 €
993. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 2.349 €
994. ИЗ Вандан 2.337 €
995. Јована 888 ДООЕЛ 2.336 €
996. Зодимак ДОО 2.332 €
997. Абрекина Олив Дооел 2.330 €
998. Фарма Ми-Го Дооел 2.327 €
999. Дооел 4-ри Детелинки 94 2.325 €
1000. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 2.321 €
1001. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 2.309 €
1002. ИЗ Никол Зел 2.302 €
1003. НЕЕЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.298 €
1004. ИЗ Мио 2.290 €
1005. ЕВРОФРУИТ 2.288 €
1006. ГРАЦИЈА - БО ДООЕЛ 2.287 €
1007. ИЗ Наџак 2.285 €
1008. Агропоп ДООЕЛ 2.279 €
1009. ИЗ ЛЕОН Јовица Павлов 2.277 €
1010. Агровиго ДООЕЛ 2.276 €
1011. Златко&Васко Компани 2.276 €
1012. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 2.266 €
1013. ТРИСТО ДООЕЛ 2.263 €
1014. ИЗ Пролет 2003 2.260 €
1015. ИЗ Дани Комерц 2007 2.259 €
1016. ДОО Клас 2.257 €
1017. ИЗ Вранка 2.256 €
1018. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 2.255 €
1019. ИЗ НБИ Транс 2.255 €
1020. ИЗ Сан Гор 2.254 €
1021. Љупчо Бошковски 2.249 €
1022. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 2.249 €
1023. ДООЕЛ Агро-Писаро 2.246 €
1024. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 2.243 €
1025. Трајковски ДООЕЛ 2.239 €
1026. ДЗТП Оранжерии Божинов 2.235 €
1027. ИЗ Градинарот 2.233 €
1028. ИЗ Даре 2.228 €
1029. БИБА ГРАД 2.221 €
1030. ИЗ Мар-Саш сашка Стаменковска 2.217 €
1031. Стефил 2008 ДООЕЛ 2.212 €
1032. И3 3ок07 2.211 €
1033. ИЗ Агро Новоселани 2.198 €
1034. ИЗ Америка 2.194 €
1035. МАС ПРИМО ДООЕЛ 2.185 €
1036. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 2.182 €
1037. ИЗ Змики Комерц 2.172 €
1038. ИЗ Преродба занаетчија 2.171 €
1039. ИЗ Дамјан 2.169 €
1040. Наташа и Милка ДООЕЛ 2.168 €
1041. Прва Петка ДООЕЛ 2.168 €
1042. Четката ДООЕЛ 2.167 €
1043. ИЗ Маки 2.160 €
1044. ИЗ Агро Фантазија, Добре Николов 2.157 €
1045. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 2.155 €
1046. ИЗ Салеком 2.152 €
1047. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 2.148 €
1048. ЛЕОН ДООЕЛ 2.147 €
1049. Нане Комерц АЛ ДООЕЛ 2.130 €
1050. ИЗ Зоки Комерц 2.123 €
1051. ИЗ Анисан 2.123 €
1052. АГРОРУБИН ДООЕЛ 2.121 €
1053. ИЗ Мерко -Мерсуд Вејсиловиќ 2.121 €
1054. ДД Крстовски Дооел 2.114 €
1055. Панек ДООЕЛ 2.112 €
1056. Бели Мост 2.112 €
1057. Бис Фрут Компани 2.101 €
1058. ИЗ Раго 2.100 €
1059. Штраус ДОО 2.091 €
1060. Фарма Чауш ДООЕЛ 2.091 €
1061. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 2.089 €
1062. ИЗ "Микан" 2.086 €
1063. Натурал Фуд ДООЕЛ 2.082 €
1064. ИЗ Диреко Ми Алма 2.081 €
1065. ИЗ Лазе 2.081 €
1066. АГРО УКИ ДООЕЛ 2.081 €
1067. ИЗ Ласто Николов 2.074 €
1068. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 2.066 €
1069. ВВ Попова Кула АД 2.065 €
1070. Агро-Божиновски ДООЕЛ 2.061 €
1071. ИЗ Тра-ел 2.061 €
1072. Олга Костадинова, Еко Аграр 2.060 €
1073. Кај Бакало 2.059 €
1074. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 2.057 €
1075. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 2.057 €
1076. ИЗ Агро Ел 2.056 €
1077. ИЗ Универзал 2.055 €
1078. МК Хост ДООЕЛ 2.053 €
1079. Агро фарма Д и Д 2.052 €
1080. Ранч Ле Ки ДООЕЛ 2.050 €
1081. АГРОКОМ АЛИ 2.049 €
1082. Тобо Комерц Томе ДООЕЛ 2.033 €
1083. ИЗ Ранч 2008 2.031 €
1084. ИЗ Мил вис 2.030 €
1085. ИЗ Агро Сати 2.028 €
1086. ИЗ Агро ка 2.025 €
1087. ДООЕЛ Фаик и Лузиме 2.020 €
1088. Фарма Зулфи ДООЕЛ 2.020 €
1089. Фарма Љуме ДООЕЛ 2.020 €
1090. Мисито ДООЕЛ 2.019 €
1091. Грин Ар ДОО 2.016 €
1092. ИЗ Абдула Ве-Азра 2.016 €
1093. ИЗ Жаклина 2.016 €
1094. ИЗ Изо македо 2.015 €
1095. ИЗ "КристијанЗ" 2.015 €
1096. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 2.003 €
1097. Агро Дуго ДООЕЛ 2.002 €
1098. ИЗ Мацо 1.999 €
1099. ДООЕЛ Стефема 1.994 €
1100. ИЗ Ал Ми 1.991 €
1101. Бланка Каме Дооел 1.989 €
1102. Меланокарпа Плав Храна 1.989 €
1103. ИЗ Стефи трејд 1.988 €
1104. ИЗ 27 Септември 1.985 €
1105. ИЗ Чифлик 1.983 €
1106. ДООЕЛ Ѓорушка 1.982 €
1107. ИЗ Бафал комерц 1.973 €
1108. ГИЧЕВИ ДООЕЛ 1.972 €
1109. ИЗ Иљо Петрушев 1.971 €
1110. Татјана Михајловска 1.967 €
1111. ИЗ Агро столе 1.964 €
1112. ЛИ ГО ЉУБ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.963 €
1113. Киго ДООЕЛ 1.962 €
1114. ИЗ Нс Зем 1.960 €
1115. ДЈ МИЈАЦИ ДОО 1.951 €
1116. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 1.951 €
1117. 33 Оризарство 1.949 €
1118. ИЗ Трајче зел 1.949 €
1119. МОНТАФОН ДООЕЛ 1.949 €
1120. ДОО ШУ-МИ 1.945 €
1121. Агро Коце ДООЕЛ 1.942 €
1122. Реџеп Куртов 1.940 €
1123. ИЗ Агро Аце 1.936 €
1124. Бој Март 1.935 €
1125. ИЗ Илијана 1.933 €
1126. ДИЈО ПРОДУКТ-ДООЕЛ 1.930 €
1127. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 1.923 €
1128. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 1.919 €
1129. ИЗ Славеј Комерц 1.916 €
1130. ИЗ ПРОГРЕС Матеја Штерјов 1.913 €
1131. ГОМИ 96 1.913 €
1132. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 1.912 €
1133. Фарма Миленковски ДООЕЛ 1.909 €
1134. ИЗ Вука Ком 1.904 €
1135. БОЈАНА Б ДООЕЛ 1.904 €
1136. ИЗ Ана Ив 1.899 €
1137. ИЗ "Ники-30" 1.887 €
1138. ИЗ Вики Лукс 1.886 €
1139. Микаста ДОО 1.873 €
1140. Агро 8-ми Километар Дооел 1.870 €
1141. ПЧЕЛАРСКА ФАРМА ЈУКАЧ ДООЕЛ 1.870 €
1142. АГРО ЈАНЕ ДООЕЛ 1.870 €
1143. ИЗ Давид 007 1.860 €
1144. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 1.858 €
1145. ИЗ Фил 1.858 €
1146. Реџеп Ајваз ИЗ РЕЏЕП 1.857 €
1147. ДООЕЛ Фарма Гиги 1.855 €
1148. Ацовал ДООЕЛ 1.847 €
1149. БОСКИА ДОО 1.842 €
1150. ИЗ Агро бумбар Љ 1.840 €
1151. Стојанка Маринкова 1.837 €
1152. ИЗ Агро Јоце 1.837 €
1153. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 1.836 €
1154. ИЗ Бива 1.836 €
1155. ИЗ Џемо Драги 1.831 €
1156. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 1.831 €
1157. ИЗ Настески 1.827 €
1158. Агро Ацико ДООЕЛ 1.826 €
1159. Власте ДООЕЛ 1.821 €
1160. Чоле Фарм ДООЕЛ 1.819 €
1161. Фарма Корчари ДООЕЛ 1.818 €
1162. Феас Компани ДОО 1.813 €
1163. ИЗ БУГОВИ-Јосип Цветковски 1.812 €
1164. ИЗ Дени компани 1.810 €
1165. ИЗ Мак-Лоза 1.807 €
1166. ФАРМА МИЛЕ АГРО 1.803 €
1167. ИЗ МИТЕВСКИ- Велимир Митевски 1.802 €
1168. Анче Котевски ДООЕЛ 1.800 €
1169. ИЗ Дон-Биба 1.800 €
1170. Агро Гота Дооел 1.796 €
1171. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 1.795 €
1172. ИЗ Скок 1.794 €
1173. ИЗ Валери 1.791 €
1174. Агростема ДООЕЛ 1.790 €
1175. Грингруп 1.789 €
1176. Апимакс ДООЕЛ 1.789 €
1177. Стивен - Пром Дооел 1.789 €
1178. ИЗ Агро Џошкун 1.778 €
1179. ИЗ Шиник Комерц 1.776 €
1180. Барово ДООЕЛ 1.776 €
1181. АТЕЛ ДООЕЛ 1.766 €
1182. Агро Таневски 1.764 €
1183. ИЗ Ањо 1.757 €
1184. ИЗ Тони 1.757 €
1185. ИЗ Агро Марковски 1.750 €
1186. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 1.750 €
1187. ДООЕЛ Агро Јолевски 1.746 €
1188. ИЗ АГРО АДУТ Слободанчо Богдановски 1.739 €
1189. ДООЕЛ Агронационал 1.738 €
1190. ИЗ Напредок 1.729 €
1191. ИЗ "Златко 1" Златко Јанчев 1.728 €
1192. ДООЕЛ ХРИБО МИЛК 1.727 €
1193. ДООЕЛ Кико Милк 1.726 €
1194. Агора 21 ДООЕЛ 1.725 €
1195. ИЗ Тигар Комерц 1.722 €
1196. ИЗ Сајома 1.722 €
1197. ИЗ АГРО ДЕЈОБИС Снежана Шуманова 1.717 €
1198. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 1.716 €
1199. ИЗ Агро пела 1.714 €
1200. ИЗ Нешо 2007 1.713 €
1201. ДООЕЛ Толдо 1.713 €
1202. ИЗ Агро Бане 1.712 €
1203. Неџбедин Беџети ИЗ САН-4 1.708 €
1204. ИЗ Аго Пром Нацеви 1.702 €
1205. ИЗ Славис 1.696 €
1206. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 1.693 €
1207. ИЗ Млака 1.693 €
1208. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 1.692 €
1209. ИЗ Га-Го 1.691 €
1210. Даниел Стојановски-ИЗ"Афем" 1.686 €
1211. ИЗ Ботого 1.683 €
1212. ЛАЗОРОСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 1.683 €
1213. Саја Јони ДООЕЛ 1.675 €
1214. ДППУ Борвеко ДООЕЛ 1.675 €
1215. Губенек 1.672 €
1216. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 1.658 €
1217. МНР МИП ДООЕЛ 1.657 €
1218. АГРОИНС ДООЕЛ 1.653 €
1219. Снежана Минова ТП 1.650 €
1220. ИЗ ВЕЛЕСКИ КОМПАНИ Пеце Велески 1.650 €
1221. ИЗ Ванчо Тунев-Југ 1.632 €
1222. ИЗ Боми Хит 1.631 €
1223. Африм Комерц 1.630 €
1224. Горса Компани Дооел 1.627 €
1225. ТД САНЏАК СЕМ ДООЕЛ 1.626 €
1226. ИЗ Валон 1.618 €
1227. Туран Дооел 1.617 €
1228. ИЗ Авин 1.612 €
1229. МАНАСТИР СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ 1.610 €
1230. Месо Пром 1.610 €
1231. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 1.609 €
1232. ИЗ Бутковци 1.604 €
1233. АГРОТЕРА ДООЕЛ 1.604 €
1234. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 1.604 €
1235. Индивидуален земјоделец АГРО ЗМАЈ  1.591 €
1236. НАСИ 2007 ДООЕЛ 1.589 €
1237. Фарма Тренчеви ДООЕЛ 1.586 €
1238. Илче Традиција ДООЕЛ 1.586 €
1239. ИЗ "Драш" 1.576 €
1240. Жирони ДООЕЛ 1.576 €
1241. ИЗ МЛЕКО ВИТА Јовица Русомир Јовановски 1.567 €
1242. ИЗ "Дест" 1.567 €
1243. ИЗ Б Г Фарм 1.566 €
1244. Жежо Комерц 1.565 €
1245. И.З Унав - Убавка Атанасовска 1.561 €
1246. ИЗ "Коко-Клас" 1.561 €
1247. Спиро и синови 1.561 €
1248. ЕКО ПРЕХ ДООЕЛ 1.560 €
1249. ИЗ Пипо Ној 1.559 €
1250. ОПТИМА 1.557 €
1251. Агро Цибале ДООЕЛ 1.557 €
1252. ИЗ Рито 1.556 €
1253. ИЗ Агро Филиск 1.555 €
1254. ЗАПАД ДООЕЛ 1.548 €
1255. ИЗ НОВАКОВИ Душица новакова 1.545 €
1256. ИЗ Млаз 2007 1.542 €
1257. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 1.537 €
1258. ИЗ Агро Јованчеви 1.536 €
1259. ИЗ Корка 1.531 €
1260. ИЗ Паљач-комерц Павле Нацев 1.529 €
1261. ИЗ Витлан 1.528 €
1262. Рисокомпани ДООЕЛ 1.527 €
1263. ИЗ НЕ-ИВ Лазо Костов 1.525 €
1264. ИЗ Одаја 1.521 €
1265. Мароли Трејд Дооел 1.515 €
1266. ИЗ Џони Комерц 1.514 €
1267. ЛА МОНТАНА ДООЕЛ 1.504 €
1268. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 1.498 €
1269. ИЗ Асо 1.497 €
1270. ИЗ "Борта" 1.496 €
1271. ИЗ Јованови 1.496 €
1272. ИЗ Агро Шоп 1.496 €
1273. ИЗ Агро БСЖ 1.496 €
1274. ИЗ Паша 2007 1.496 €
1275. Нико 2008 Дооел 1.496 €
1276. ЉАДО КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.496 €
1277. СИГНАС-АГРО ДООЕЛ 1.496 €
1278. БЕНИ МАРКЕТ ДООЕЛ 1.496 €
1279. АРТ КЛУБ ДООЕЛ 1.496 €
1280. АГРО МАРИС 1.496 €
1281. БРАЗДА КОМЕРЦ-АГРО ДООЕЛ 1.496 €
1282. Ракунком ДООЕЛ 1.496 €
1283. ХОЏА ТРЕЈД ДООЕЛ 1.494 €
1284. ИЗ Агро Вила 1.490 €
1285. ИЗ Агро деос 1.489 €
1286. ИЗ Наќеви 1.489 €
1287. Агро Чачо ДООЕЛ 1.488 €
1288. ИЗ Шоп Топ 1.484 €
1289. Вик Вик ДООЕЛ 1.481 €
1290. ИЗ Детан 1.478 €
1291. ИЗ Шуплин 1.477 €
1292. ИЗ Јани Производ 1.475 €
1293. Манастир Сите Свети 1.469 €
1294. ИЗ Дагиб 1.467 €
1295. ИЗ Вики Комерц 1.464 €
1296. МЕЛАНИ КОМПАНИ 1.463 €
1297. ЉОНДРА ДООЕЛ 1.463 €
1298. ИЗ Флора Ник 1.463 €
1299. Сулејман Фазлиоски 1.454 €
1300. ИЗ Орце 1.447 €
1301. ИЗ Драјчовска 1.444 €
1302. ИЗ Сука Сулиман Куртов 1.442 €
1303. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 1.441 €
1304. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 1.440 €
1305. И.З. Агро ДМ 1.440 €
1306. ТОНИ ЈАНЧОВСКИ ДООЕЛ 1.438 €
1307. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 1.435 €
1308. ИЗ Харбин 1.433 €
1309. ИЗ Чола 1.431 €
1310. ДСКН ДООЕЛ 1.431 €
1311. Агро-Зеруш ДООЕЛ 1.427 €
1312. ТП "Софи ден" Весна Спасева 1.427 €
1313. ИЗ Барабун 2007 1.423 €
1314. ИЗ Ристески Компани 1.421 €
1315. Д.П.Т.У. Марјан Мид ДООЕЛ 1.415 €
1316. Стил Форм ДОО 1.415 €
1317. ХРИС ТРАНС 1.411 €
1318. Агрикоп - Мт Дооел 1.410 €
1319. Димов Комерц Дооел 1.410 €
1320. Славче Марк Дооел 1.408 €
1321. ИЗ Делта Комерц 1.407 €
1322. АГРО САНА ДООЕЛ 1.407 €
1323. Елизабета Матевска 1.404 €
1324. МЕЧКАР КОМПАНИ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 1.404 €
1325. ИЗ Аго Вац 1.401 €
1326. ИЗ Агро Љубе 1.399 €
1327. ИЗ Браќа Енгин ЕрсанСадуш Алиевски 1.397 €
1328. ЏИГА КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.394 €
1329. ИЗ Рафаела 1.393 €
1330. Агромил 2007 ДООЕЛ 1.383 €
1331. Т.У.Д АНАВЕТ ДОО 1.382 €
1332. ИЗ Агро Арс 1.382 €
1333. Агро Бош Дооел 1.377 €
1334. ИЗ Драг Тон 1.373 €
1335. ИЗ Комерц Ариф Ариф Ајдаров 1.373 €
1336. ИЗ Амза 1.370 €
1337. ИЗ Барбеш 1.366 €
1338. ИЗ Лихнида Охрид 1.366 €
1339. ИЗ "Агро виро" 1.366 €
1340. ИЗ Агро Руди