Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

64.047.472 €

119.822 решенија

94 МИЛ. € / 5,8 МЛД. ДЕН.

168.969 решенија

29.968.156 €

49.147 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 25.744.100 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 11.671.508 €
3. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 10.560.515 €
4. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 8.248.303 €
5. Директни плаќања за обележани грла говеда 7.337.628 €
6. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 7.266.282 €
7. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 3.900.281 €
8. Финансиска поддршка за намалување на залихи на вино и поддршка за откуп на грозје. 3.117.017 €
9. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 2.916.273 €
10. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 2.760.031 €
11. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 2.414.417 €
12. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 1.641.436 €
13. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 1.622.039 €
14. Директни плаќања за обележани грла кози 619.462 €
15. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 557.048 €
16. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 534.616 €
17. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 507.443 €
18. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 457.398 €
19. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 435.749 €
20. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 368.896 €
21. Директни плаќања за произведени домати и краставици на отворено и во пластеници , продадени за периодот 01.06-30.06.2011 268.892 €
22. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 190.375 €
23. Директни плаќања по грла маторици 167.662 €
24. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 159.374 €
25. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 145.501 €
26. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 89.361 €
27. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 73.415 €
28. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 66.420 €
29. Поддршка на реализација на стручни задачи предвидени во Програмата за биолошка разновидност во сточарството 64.852 €
30. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 51.816 €
31. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 44.537 €
32. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 5.086 €
33. Директни плаќања за набавка на високостелни јунци со познато потекло и висок генетски потенцијал 4.553 €
34. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 1.899 €
35. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 888 €
36. Дополнителна финансиска поддршка од 15% за земјоделски имот во подрачјата со ограничени можности за производство за подмерките 557 €
Вкупно: 94,015,630

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 75.404.280 €
2. Пелагонија АД 1.388.422 €
3. Винарска Визба Повардарие АД 958.509 €
4. Риго-Импекс доо 631.497 €
5. ЗТД Сточарство АД 367.580 €
6. АД Вардар 03 360.350 €
7. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 309.494 €
8. АД Сковин 298.842 €
9. МЗШВ Компензационен Фонд 285.851 €
10. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 213.146 €
11. Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 198.585 €
12. Винарија СТОБИ ДООЕЛ 197.634 €
13. 33 Единство 194.228 €
14. ВВ Винеа 188.286 €
15. ВИНЕАМ-ФАРМ 187.587 €
16. ЖИ-ВА МЕСО 184.660 €
17. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 175.473 €
18. АГРОПИН 174.570 €
19. Агрософт ДООЕЛ 163.101 €
20. АД Жито Малеш 155.649 €
21. Клечовце ДООЕЛ 142.914 €
22. 33 Овоштар 142.377 €
23. Црвени Брегови АД 141.767 €
24. Струмичко Поле 140.717 €
25. ТДПТУ Винарија Охрид ДОО 136.206 €
26. Агролозар АД 133.470 €
27. ГД Тиквеш 133.022 €
28. Агроком Сокол ДООЕЛ 123.589 €
29. Венец АД 110.335 €
30. Далвина ДООЕЛ 107.841 €
31. АИК Еуро Ленд АД 100.758 €
32. Канет Агро ДООЕЛ 95.652 €
33. ВВ Имако Вино ДООЕЛ 95.273 €
34. Градиште АД 90.904 €
35. Стрисовци ДОО 82.829 €
36. Визба валандово ДООЕЛ 78.747 €
37. ДПТ Арвин ДОО 76.493 €
38. Езимит Вино ДОО 73.348 €
39. Винарија Попов ДООЕЛ 71.433 €
40. Зем Производ ДОО 71.371 €
41. ДЗП Душан Кириќ 69.273 €
42. Оранжерии Хамзали 67.412 €
43. ципоз 64.852 €
44. ЗК Кичево 61.807 €
45. Бучиште ДОО 60.967 €
46. Еко Оаза Самандов ДОО 60.913 €
47. ММ Брицо ДОО 57.586 €
48. Драгоево Агро ДОО 56.382 €
49. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 55.861 €
50. ДПТУ Трио Лазарополе 53.277 €
51. Агро Мит ДООЕЛ 52.000 €
52. Ви-Ал ДООЕЛ 48.823 €
53. Фарма Агрипро ДОО 46.538 €
54. ИЗ "Алтрај" 46.380 €
55. Пилко ДОО 44.309 €
56. ДЗС Сингелиќ АД 43.606 €
57. Маранчо ДООЕЛ 43.290 €
58. ДПТУ Винекс 42.955 €
59. ВИ-АЛ ДООЕЛ 42.585 €
60. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 41.581 €
61. Тополка 2000 ДОО 40.950 €
62. Баџо П-Т ДОО 39.277 €
63. Дуброво ДООЕЛ 38.842 €
64. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 38.771 €
65. КОРАЛ ДООЕЛ 38.622 €
66. Брилијант ДООЕЛ 37.933 €
67. Милко ХФ ДООЕЛ 37.429 €
68. ИЗ Југо Комерц 37.373 €
69. ДЗС Илинден АД 37.199 €
70. Ангела Алфа ДООЕЛ 36.362 €
71. МОЕ ПИЛЕ ДОО 36.318 €
72. Поледелства ДОО 36.138 €
73. Агрокит Ники ДООЕЛ 36.017 €
74. ДТП Агроунија Огнен ДОО 35.911 €
75. Барово ДООЕЛ 35.731 €
76. Лозарство ДОО 34.886 €
77. Оранжерии ДОО 33.594 €
78. Компанија Атанасовски 33.561 €
79. Малеш Бреза ДОО 33.016 €
80. ФАРМА-ЛЕНД ДООЕЛ 31.733 €
81. ИЗ Диме 31.692 €
82. Визо ДООЕЛ 31.559 €
83. Енергомаркет ДОО 31.250 €
84. ХАРЕ АГРО ДООЕЛ 31.077 €
85. Агрожито ДОО 30.929 €
86. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 30.075 €
87. 33 Илинден 29.733 €
88. Бовин ДООЕЛ 29.084 €
89. ИЗ Грди пром 28.604 €
90. 96 Славија трејд ДООЕЛ 28.326 €
91. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 27.153 €
92. СА-АК ДООЕЛ 27.138 €
93. ИЗ Агрос 27.116 €
94. Анси Комерц 26.715 €
95. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 26.270 €
96. ИЗ.Митат 26.021 €
97. ЕКО ФРЕШ ФРУИТ ДООЕЛ 25.504 €
98. Боки Змај ДООЕЛ 25.266 €
99. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 25.086 €
100. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 24.813 €
101. Голак ДООЕЛ 24.726 €
102. Даст Трејд 24.593 €
103. Даниво ДООЕЛ 23.989 €
104. Хемомак 23.653 €
105. ИЗ Ми Ро 23.141 €
106. Агро-Перун ДОО увоз-извоз Струмица 22.764 €
107. Агро тојлан ДООЕЛ 22.582 €
108. Зодимак ДОО 22.266 €
109. Калина Дупка ДОО 22.184 €
110. Агро Иднина ДООЕЛ 21.653 €
111. ИЗ Антонио 21.642 €
112. Добер ДОО 21.583 €
113. Олимпико ДООЕЛ 21.109 €
114. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 21.106 €
115. Пивко ДООЕЛ 21.041 €
116. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 20.976 €
117. Вино рај ДООЕЛ 20.966 €
118. ИЗ Никси 20.834 €
119. Ацо Стоилков 20.646 €
120. ИЗ Бато 20.585 €
121. Јела Комерц 20.194 €
122. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 20.154 €
123. ИЗ Илков 20.088 €
124. Го мил ДООЕЛ 19.855 €
125. Зелена куќа ДОО 19.686 €
126. ИЗ Борче 19.484 €
127. Манастир Св.Гаврил Лесновски 19.458 €
128. Јуниор НМ ДООЕЛ 19.376 €
129. Агроплод АД 19.280 €
130. Боди Комерц ДООЕЛ 18.966 €
131. Варди ДОО 18.954 €
132. Агро Панда ДООЕЛ 18.900 €
133. СИМЕНТАЛ МИЛК 18.247 €
134. Ан-Ки Инжинеринг 18.211 €
135. Буба Про ДООЕЛ 18.130 €
136. МОНДО ДОО 18.023 €
137. ИЗ Агро Канатларци 17.924 €
138. ИЗ Агро Митиќ - Боро Митиќ 17.924 €
139. ТП "Софи ден" Весна Спасева 17.884 €
140. Рудине ММ ДОО 17.803 €
141. Славик фарм ДООЕЛ 17.743 €
142. 33 АМБАСАДОР 17.708 €
143. Вардарска Долина 17.678 €
144. ИЗ МУШЕВСКИ 17.520 €
145. Димитаар Мицов 17.469 €
146. Ледра Агро ДОО 17.407 €
147. Сибишпед 17.333 €
148. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 17.301 €
149. Пебо ДОО 17.252 €
150. Недин ДООЕЛ 17.226 €
151. ИЗ Радкомерц 17.047 €
152. Сокол ДООЕЛ 17.018 €
153. Милк Мејкер ДООЕЛ 16.844 €
154. Кумит ДООЕЛ 16.800 €
155. Магрива ДОО 16.794 €
156. Зекмани Компани ДООЕЛ 16.732 €
157. Краварска фарма ДООЕЛ 16.482 €
158. Илиев ДООЕЛ 16.394 €
159. ИЗ Бреза 16.280 €
160. ДМКУ АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ 16.260 €
161. ДПТУ ОРГАНИК ФУД ДОО 16.260 €
162. ТАКОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 16.260 €
163. Еуро фармер ДООЕЛ 15.870 €
164. ДПТУ Деспина Компани ДООЕЛ 15.424 €
165. Кадинец ДООЕЛ 15.370 €
166. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 15.180 €
167. АГРО-ЕВРОПА 09 15.165 €
168. ПОНИКВА ФАРМ ДОО 15.138 €
169. ИЗ Дарко-Дим 15.106 €
170. Агро Милан ДООЕЛ 15.024 €
171. ИЗ Златеви 14.893 €
172. Дарион ДОО 14.861 €
173. Бонут ДОО 14.788 €
174. Милкпром ДООЕЛ 14.736 €
175. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 14.714 €
176. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 14.685 €
177. Апчеви ДООЕЛ 14.547 €
178. ИЗ-Мралино 14.516 €
179. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 14.479 €
180. Патлиџановски ДООЕЛ 14.479 €
181. Агро Лид ДООЕЛ 14.471 €
182. ИЗ Дам 14.452 €
183. Еко Аграр ДОО 14.405 €
184. Грин Ар ДОО 14.229 €
185. Млеко Промет ДООЕЛ 14.065 €
186. ИЗ Имнес 13.965 €
187. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 13.946 €
188. Агро-Гомил ДООЕЛ 13.844 €
189. ЕМША 06 ДООЕЛ 13.681 €
190. Еуромилк АД 13.658 €
191. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 13.614 €
192. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 13.474 €
193. К Комерц Каме ДООЕЛ 13.451 €
194. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 13.393 €
195. ИЗ Ане мат 13.030 €
196. Салмак МБ ДОО 12.942 €
197. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 12.912 €
198. 33 Слога 12.790 €
199. АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ 12.603 €
200. Вигора ДООЕЛ 12.603 €
201. ИЗ Врбица нико 12.455 €
202. Дона Агропродукт Дооел 12.447 €
203. НиС - Компани ДОО 12.361 €
204. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 12.311 €
205. Земсил ДООЕЛ 12.291 €
206. Денмаг ДООЕЛ 12.287 €
207. ИЗ Агро Цветковиќ 12.131 €
208. ИЗ СТОЈЧЕВИ КОМ Рајна Стојчева 12.066 €
209. И.З.Камчо-Ристо Ристов 12.020 €
210. Агростав ДООЕЛ 11.985 €
211. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 11.908 €
212. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 11.878 €
213. ДООЕЛ Линдим Блерим 11.861 €
214. Агрофарм ДООЕЛ 11.840 €
215. Нисеви ДООЕЛ 11.776 €
216. ИЗ Чамиш 11.759 €
217. ИЗ Агро Боел 11.755 €
218. ЛС КОМПАНИ 11.712 €
219. ИЗ Агро Напредок 11.702 €
220. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 11.659 €
221. ВК Компни ДООЕЛ 11.615 €
222. ТНГАР ДООЕЛ 11.601 €
223. Бачило Герман ДОО 11.596 €
224. Малешком ДООЕЛ 11.528 €
225. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 11.516 €
226. Илпед ДООЕЛ 11.501 €
227. ДЗТУ Агро - Елис ДОО 11.274 €
228. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 11.195 €
229. Авто Камчеви ДОО 11.178 €
230. ДООЕЛ "Јангце" 11.170 €
231. Мрмач ДООЕЛ 11.140 €
232. ИЗ Пирифан 11.074 €
233. Линди Комерц ДООЕЛ 11.060 €
234. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 10.954 €
235. АГРО ДАР ДООЕЛ 10.943 €
236. Дон Пампас ДООЕЛ 10.896 €
237. Млекара Милком ДООЕЛ 10.820 €
238. ИЗ Зодани - 08 10.700 €
239. АБГ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 10.689 €
240. ИЗ Снежана Комерц 10.609 €
241. ДТУ Липа ДООЕЛ 10.586 €
242. ДООЕЛ САЊА Горан 10.571 €
243. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 10.565 €
244. СЕ Економија КПУ Идризово 10.540 €
245. ФЕ -ЕС ДООЕЛ 10.504 €
246. Екосир 10.504 €
247. ИЗ "Роксана" 10.423 €
248. Џемал и Беџет ДОО 10.335 €
249. Пирган ДООЕЛ 10.309 €
250. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 10.294 €
251. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 10.269 €
252. Феко пром ДООЕЛ 10.253 €
253. Весна Пролет ДООЕЛ 10.251 €
254. СТАНУШИНА ДООЕЛ 10.244 €
255. Корча ДООЕЛ 10.179 €
256. ИЗ Караника 10.104 €
257. Интелком-3 ДОО 10.081 €
258. Агро Алијанс ДОО 10.076 €
259. ИЗ Бој Дан 10.062 €
260. ИЗ Аграрија Баљи 10.005 €
261. ДООЕЛ Бебек Фарм 10.002 €
262. Шекомел ДОЕЛ 9.971 €
263. Роки Агро ДООЕЛ 9.929 €
264. Гоел Петре ДОЕЛ 9.886 €
265. ДСЦ Заре Лазаревски 9.809 €
266. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 9.741 €
267. ФРУТЕМА ДООЕЛ 9.726 €
268. Микеи Интернационал 9.706 €
269. ИЗ Грчки рид 9.687 €
270. ИЗ Тасо Ком 9.642 €
271. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 9.639 €
272. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 9.604 €
273. ИЗ Коневи 9.576 €
274. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 9.574 €
275. Секулоски 2008 ДООЕЛ 9.563 €
276. ИЗ Гокос 9.508 €
277. ИЗ ГГ Стојан 9.492 €
278. ИЗ Ефе комерц 9.481 €
279. Усам комерц 9.472 €
280. АД Борец 9.463 €
281. Фарма Куитим ДООЕЛ 9.424 €
282. ИЗ Агро Кибра Веселин Младеновски 9.383 €
283. ИЗ Долна Добица 9.348 €
284. ИЗ Агро Мил 9.338 €
285. МТ - комерц ДООЕЛ 9.311 €
286. ИЗ Десил 9.259 €
287. Проком ДОО 9.242 €
288. Арак ДООЕЛ 9.241 €
289. Ѕано ДООЕЛ 9.158 €
290. ИЗ Коцески 9.085 €
291. ДОО Флорес 9.084 €
292. ИЗ Вермаг 9.082 €
293. ДООЕЛ Агро-Горшан 9.045 €
294. ДПТУ Жито ДООЕЛ 9.030 €
295. Бесмир ДООЕЛ 9.013 €
296. Агролајман ДООЕЛ 8.975 €
297. Алмапе Комерц ДООЕЛ 8.915 €
298. Фарма стојановски ДООЕЛ 8.898 €
299. ДИМА АГРО ДООЕЛ 8.894 €
300. ИЗ Кастриот 8.863 €
301. Агроленд ДОО 8.857 €
302. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 8.800 €
303. АГРО ХЕРБАФИЛ ДООЕЛ 8.780 €
304. ИЗ "Периш" 8.765 €
305. Чокуз ДООЕЛ 8.740 €
306. ИЗ Гули Комерц 8.709 €
307. БМФ ДОО 8.706 €
308. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 8.703 €
309. Златно грло ДООЕЛ 8.625 €
310. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 8.624 €
311. Бачило Козјак ДОО 8.619 €
312. Филда 07 ДООЕЛ 8.616 €
313. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 8.580 €
314. ИЗ Игма 8.578 €
315. ДООЕЛ Незија Компани 8.525 €
316. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 8.460 €
317. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 8.454 €
318. ИЗ Ајхан-М 8.451 €
319. Данимес Дооел 8.440 €
320. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 8.424 €
321. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 8.416 €
322. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 8.402 €
323. ВИНПРО ДООЕЛ 8.389 €
324. Биотренд ДООЕЛ 8.374 €
325. Клаше ДООЕЛ 8.367 €
326. Браќа Скендерови ДООЕЛ 8.360 €
327. Нак Пром Доо 8.352 €
328. Петковски Агро ДООЕЛ 8.338 €
329. Биоагро Дооел 8.336 €
330. Натали 2005 ДООЕЛ 8.310 €
331. Агро Ди Бал ДООЕЛ 8.303 €
332. Штраус ДООЕЛ 8.302 €
333. ИЗ Агро Клас 8.301 €
334. Живко фарм ДООЕЛ 8.289 €
335. Торо Бат 8.284 €
336. ИЗ Кајмак 8.262 €
337. Дандуш ДООЕЛ 8.253 €
338. ИЗ Ален 8.218 €
339. Агро макал ДООЕЛ 8.215 €
340. Шекер ДООЕЛ 8.212 €
341. Агро Розика ДООЕЛ 8.211 €
342. ИЗ Бомил Миле Мирчески 8.201 €
343. Агро-Панаги ДОО Струмица 8.195 €
344. Еуроклас БТ 8.182 €
345. Данбоз ДООЕЛ 8.169 €
346. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 8.165 €
347. ИЗ Жито 8.155 €
348. ИЗ " Агро Негрево " -Далиборче Велевски 8.130 €
349. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 8.116 €
350. Аљ скиф ДООЕЛ 8.116 €
351. ИЗ Стојка Донева 8.110 €
352. ИЗ Ацо Никола Митрев 8.019 €
353. Бистмилк ДООЕЛ 7.996 €
354. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 7.995 €
355. ИЗ Багаж 7.990 €
356. ИЗ Борче Комерц 7.988 €
357. Аце Бале ДООЕЛ 7.966 €
358. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 7.890 €
359. ИЗ Марина Петкоска Марина 7.830 €
360. Агропромет 7.818 €
361. ИЗ Лозар 7.817 €
362. ИЗ ЈАБОЛЦИ Фаик Амзовски 7.813 €
363. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 7.766 €
364. ИЗ Неџат Алимов 7.755 €
365. ВОЗ ДООЕЛ 7.726 €
366. ВЕРДИ ХЕМ 7.696 €
367. 33 "Горица" Охрид 7.688 €
368. Агро шеро ДООЕЛ 7.687 €
369. ДООЕЛ Фарма Китановски 7.675 €
370. Дам Крис ДООЕЛ 7.670 €
371. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 7.656 €
372. ССОУ Моша Пијаде 7.654 €
373. ИЗ Брале Милк 7.640 €
374. Врв Златен лист Агрохемикал 7.636 €
375. Магна ЕС ДОО 7.626 €
376. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 7.585 €
377. ИЗ Кантонче 7.582 €
378. ИЗ Гираз 7.580 €
379. Христијан Павловски ДООЕЛ 7.575 €
380. ИЗ Тафо 7.570 €
381. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 7.561 €
382. ИЗ Дацо 7.555 €
383. Стефил 2008 ДООЕЛ 7.552 €
384. ИЗ Боби 7.482 €
385. Горни Полог 7.476 €
386. НЕВА ТРЕЈД ДООЕЛ 7.476 €
387. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 7.468 €
388. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 7.463 €
389. Сафет Шабановиќ 7.390 €
390. Симона Фарм ДООЕЛ 7.372 €
391. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 7.359 €
392. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 7.358 €
393. ДПТ Хортена 7.356 €
394. АГРОАВИС ДООЕЛ 7.339 €
395. ИЗ Блек Меџик 7.330 €
396. ЗОИ УНИОН ДОО 7.279 €
397. Делчо Гошев-ИЗ 7.272 €
398. ИЗ Мима 7.270 €
399. Ленор Компани ДООЕЛ 7.244 €
400. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 7.232 €
401. ИЗ Паланка 7.227 €
402. ИЗ Санчез 7.177 €
403. ИЗ АРИЗОНА - Оливер Бошковски 7.158 €
404. Ј.Т.Д.Фипром 7.106 €
405. ТП Раша 7.066 €
406. Луна Пром Вел ДООЕЛ 7.063 €
407. ИЗ Дејанчо 7.059 €
408. АГРОКОМ ФРУТ 7.058 €
409. ИЗ Рива 7.042 €
410. ИЗ "МИА" Марија Денчевска 6.987 €
411. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 6.984 €
412. ИЗ Агронебрегово 6.970 €
413. ИЗ Ник Алекс 6.960 €
414. ИЗ ЛЕМИТ-2005 Самет Фејзулахи 6.909 €
415. ИЗ Антолен 6.906 €
416. ИЗ Митко - Аграр 6.900 €
417. Фармер Вест ДООЕЛ 6.896 €
418. Башки Ком ДООЕЛ 6.895 €
419. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 6.862 €
420. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 6.851 €
421. ТСПТУ ,,Виножито,, ДООЕЛ 6.806 €
422. ИЗ Хрисмај 6.795 €
423. ИЗ Илиоски 6.771 €
424. ИЗ Сигма 6.767 €
425. АНДИВА АГРО 6.744 €
426. ИЗ Були 6.741 €
427. Риком ДООЕЛ 6.733 €
428. ИЗ Чимин 6.723 €
429. ИЗ Сточар 6.721 €
430. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 6.716 €
431. ДЗПТУ ЕРИГОН ГОЛД ДОО 6.681 €
432. ДПТУ ФАРМЕР СТИВ-РИС ДООЕЛ с.Чардакли 6.674 €
433. ИЗ 33 - Делчо Заровски 6.638 €
434. Профинж ДОО 6.583 €
435. ИЗ Агрокам Кире 6.567 €
436. С.Б.К. ИнтернационалДООЕЛ Јосифово 6.554 €
437. ИЗ Напредок 6.509 €
438. АГРОКОМ МИЛ ДООЕЛ 6.504 €
439. АГРО ДИМАКО ДООЕЛ 6.504 €
440. ФАРМА ДА-НА 6.504 €
441. ЕКОАГРО-МАЛЕШ ДОО 6.504 €
442. ИЗ ШАРА Душко Лазов 6.481 €
443. ИЗ Павле Кате 6.460 €
444. ИЗ "Стефани-Производ" Миле Петков 6.388 €
445. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 6.383 €
446. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 6.382 €
447. 33 Пирок 6.372 €
448. Цаслабо ДООЕЛ 6.365 €
449. Сашо Талевски ДООЕЛ 6.361 €
450. Асамбеле ДООЕЛ 6.357 €
451. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 6.331 €
452. ИЗ Бани Коп 6.326 €
453. ФАРМА ДИМКОВИ ДООЕЛ 6.285 €
454. Агро Бодико ДООЕЛ 6.258 €
455. ИЗ Пунто 1 6.209 €
456. ИЗ Славеј 6.190 €
457. Талим2010 6.176 €
458. ИЗ РИМАКО-Атанас Костадинов 6.137 €
459. ДЗС Мездра ДООЕЛ 6.111 €
460. Златко Горѓиевски 6.109 €
461. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 6.095 €
462. ИЗ Агро Елвис 6.089 €
463. ИЗ „ХАДИСИ-ФАРМ,, Рафиз Алија 6.067 €
464. ИЗ Ивица 1 6.066 €
465. Фарма Исај ДООЕЛ 6.022 €
466. Карпа-Мисас 6.016 €
467. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 6.015 €
468. ИЗ Балиница 6.004 €
469. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 6.003 €
470. ИЗ Нико комерц 2008 6.002 €
471. Фарма Ризановски ДООЕЛ 6.001 €
472. ИЗ Дибајо 5.995 €
473. И.З. Симијонови 5.949 €
474. ИЗ Агро Цвет 5.937 €
475. Џаџи Компани ДООЕЛ 5.923 €
476. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 5.906 €
477. ББ Компани ДООЕЛ 5.902 €
478. Ленишка река 5.888 €
479. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 5.884 €
480. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 5.878 €
481. ИЗ Шијакови 5.863 €
482. ДПТУ Градинар АД 5.854 €
483. Слога 2000 5.847 €
484. ИЗ Компанија Тошески 5.828 €
485. ИЗ Орел 5.827 €
486. ДООЕЛ Стефема 5.798 €
487. ИЗ ВИКТОРИЈА 5.772 €
488. ИЗ Лаки 5.763 €
489. ДПТУ Новантика фарм дооел Скопје 5.750 €
490. Ангел Фарм ДООЕЛ 5.734 €
491. ИЗ Оролско сонце 5.730 €
492. ИЗ Борела 5.730 €
493. Даневи Агро ДООЕЛ 5.729 €
494. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 5.722 €
495. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 5.691 €
496. ИЗ 7 ми Август 5.677 €
497. Стребре Гилевски 5.667 €
498. ФРУКТАЛИЈА ЕКО ДООЕЛ 5.646 €
499. Агро мон мар ДООЕЛ 5.642 €
500. АГРОИВА ДООЕЛ 5.639 €
501. Зико Фарм ДООЕЛ 5.629 €
502. Агро Петревски ДООЕЛ 5.618 €
503. Пај Бес ДООЕЛ 5.615 €
504. ДООЕЛ Бујаровски Компани 5.611 €
505. ИЗ Агро Лука 5.604 €
506. ИЗ "Блендафер" 5.603 €
507. ДООЕЛ Пела Милк 5.574 €
508. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 5.571 €
509. Мишкови ММ 5.561 €
510. ИЗ Делтаник 5.546 €
511. ИЗ ЖивкоКомерц 5.546 €
512. БЛАШКО КОМПАНИ ДООЕЛ 5.545 €
513. ИЗ Агро Дани 5.542 €
514. ИЗ Агро Марко 5.540 €
515. ИЗ Зулче 5.537 €
516. ИЗ Салент 5.534 €
517. И.З,,Дубрава" 5.534 €
518. Џемка кам ДООЕЛ 5.511 €
519. Ер фарка ДООЕЛ 5.486 €
520. Агро Доса ДООЕЛ 5.482 €
521. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 5.478 €
522. Софи 2006 ДООЕЛ 5.470 €
523. ИЗ Барово 5.467 €
524. ИЗ Кавазов 5.460 €
525. Из Кик Дар панче иванов 5.455 €
526. ИЗ Илинден 2003 5.450 €
527. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 5.447 €
528. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 5.440 €
529. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 5.437 €
530. ЕКОЛЕНД ЈОБ АХА ДООЕЛ 5.433 €
531. ИЗ Рими 5.409 €
532. МЕДИЈА ПАРК ДООЕЛ 5.402 €
533. К Фарм Кожле 5.396 €
534. ИЗ Ван Ком 5.395 €
535. ИЗ Артукови 5.395 €
536. Голди ЈТД 5.382 €
537. М-Сари ДООЕЛ 5.378 €
538. ИЗ Агро Икс 5.355 €
539. Фонко Вино ДОО 5.353 €
540. ИЗ Дувче 5.345 €
541. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 5.337 €
542. ИЗ Маг Ком 5.327 €
543. Рисокомпани ДООЕЛ 5.320 €
544. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 5.318 €
545. ИЗ Змики Комерц 5.317 €
546. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 5.315 €
547. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 5.310 €
548. И.З.Екстра Милк 5.310 €
549. ИЗ Млади Пелагонци 5.252 €
550. Фарма Цоце ДООЕЛ 5.247 €
551. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 5.238 €
552. И.З.ФЕЕКО 5.225 €
553. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 5.223 €
554. ИЗ Ранченци 5.222 €
555. Ан Еф Компани ДООЕЛ 5.219 €
556. Фарма Деловски ДООЕЛ 5.203 €
557. Џезаири Компани ДООЕЛ 5.185 €
558. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 5.179 €
559. Компани Ж. Радевски ДООЕЛ 5.175 €
560. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 5.169 €
561. Ранч Наумовски ДООЕЛ 5.141 €
562. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 5.138 €
563. ИЗ Малино 2007 5.128 €
564. ДОО Агрос Филип 5.126 €
565. Рајфарм ДООЕЛ 5.125 €
566. КЛАС БЕЛЕВСКИ ДООЕЛ 5.098 €
567. Ношпало 07 ДООЕЛ 5.098 €
568. БТ МАИ ДООЕЛ 5.094 €
569. ИЗ "Калимански" 5.084 €
570. ИЗ Бресте 5.079 €
571. Натурал Фуд ДООЕЛ 5.073 €
572. ИЗ Агро бумбар Љ 5.069 €
573. Волковски и Сања ДООЕЛ 5.060 €
574. ДООЕЛ Баџо 5.045 €
575. ИЗ Флора Мак 5.030 €
576. Виндолди ДООЕЛ 5.024 €
577. Сточарство Доневи Дооел 5.022 €
578. Алитовски компани ДООЕЛ 5.019 €
579. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 5.013 €
580. Агро Емини 5.005 €
581. ИЗ Агро Боце 5.002 €
582. ИЗ Мигросс 5.001 €
583. Индивидуален земјоделец АГРО ЕКОФАРМ 5.001 €
584. ИЗ Луна Промет 4.996 €
585. МПЦ Свети Јован Бигорски 4.993 €
586. ИЗ Ники мар јон 4.978 €
587. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  4.968 €
588. Агро Плус ДООЕЛ 4.966 €
589. Клас Хит ДООЕЛ 4.964 €
590. Агро Таневски 4.962 €
591. Видрал Пром ДООЕЛ 4.958 €
592. БАТЕ ДТ ДОО 4.950 €
593. Киево ДООЕЛ 4.949 €
594. Караколе ДООЕЛ 4.926 €
595. Гого Фарм ДООЕЛ 4.922 €
596. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 4.905 €
597. Агро ден бос ДООЕЛ 4.878 €
598. ДОО Витол 4.878 €
599. АГРО МАЛЧЕВИ ДООЕЛ 4.878 €
600. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 4.868 €
601. ИЗ Алек-Дај 4.867 €
602. ДЗТП Оранжерии Божинов 4.866 €
603. ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ 4.863 €
604. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 4.861 €
605. Рашкови ДООЕЛ 4.852 €
606. ИЗ Александра 4.852 €
607. ИЗ Агро Граороски 4.851 €
608. Винарија Сарафов ДООЕЛ 4.845 €
609. Агро Чалтон ДООЕЛ 4.839 €
610. Винарија Грков ДООЕЛ 4.830 €
611. АТНАНТРИД 4.829 €
612. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.826 €
613. ДОО Леопард 4.822 €
614. ИЗ Нова Мода 4.799 €
615. ДООЕЛ Агро Чало 4.790 €
616. ИЗ Аграр Еко 4.788 €
617. Фарма Коловски ДООЕЛ 4.786 €
618. ГРОСИСТ ЈТД 4.773 €
619. 99 Робе ДООЕЛ 4.764 €
620. Банак Компани ДООЕЛ 4.753 €
621. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 4.752 €
622. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 4.737 €
623. ИЗ Гордан комерц 4.719 €
624. Омер-Ага Дооел 4.715 €
625. ФАМИЛА 4.706 €
626. Мони Месо Дооел 4.706 €
627. ИЗ Јоле Компани 4.703 €
628. ИЗ "Микан" 4.690 €
629. Бурка ком ДООЕЛ 4.670 €
630. ЈУ Специјален Завод Демир Капија 4.658 €
631. ИЗ Жито 4.642 €
632. Агро Ирија ДООЕЛ 4.632 €
633. Зем макс ДООЕЛ 4.604 €
634. ИЗ Дени-Ана Никола Јовановски 4.602 €
635. ДПП Ривеко трејд ДООЕЛ 4.588 €
636. ИЗ Беџет 4.585 €
637. Илми Фарм ДООЕЛ 4.584 €
638. Ко цуни ДООЕЛ 4.581 €
639. Стоја Џај ДООЕЛ 4.559 €
640. ТЕО АГРО ДООЕЛ 4.553 €
641. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 4.550 €
642. ЕКО-АГРАР-КГ ДООЕЛ Струмица 4.549 €
643. ИЗ Цимер 4.547 €
644. ИЗ Мокански Танија Прцевска 4.540 €
645. Атила комерц ДООЕЛ 4.533 €
646. ИЗ Мебан 4.515 €
647. Корун Фарма ДООЕЛ 4.513 €
648. Фарма Парим ДООЕЛ 4.504 €
649. ИЗ СИМАР Срие Исмаиловска 4.494 €
650. ИЗ ТЗ Мавровица 4.494 €
651. Агро Бош Дооел 4.488 €
652. ИЗ Гаџо 4.466 €
653. Миле Зем ( Миле Малчев) 4.464 €
654. Бели Мост 4.463 €
655. ДООЕЛ Агронационал 4.459 €
656. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 4.455 €
657. Борјан ДОО 4.446 €
658. Бастум ДООЕЛ 4.441 €
659. ЛИМАН ДООЕЛ 4.439 €
660. ИЗ Вино Жито 4.437 €
661. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 4.436 €
662. Бени-Касап Дооел 4.429 €
663. Агро Деко ДООЕЛ 4.427 €
664. ДООЕЛ Агро-Писаро 4.424 €
665. ДООЕЛ Пројо став 4.421 €
666. ИЗ Ал Ми 4.418 €
667. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 4.412 €
668. ИЗ Зорле Јан-Мар 4.410 €
669. ОПТИМА 4.406 €
670. Стефалекс ДООЕЛ 4.405 €
671. ГОРГИЕВИ ДООЕЛ 4.398 €
672. БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ 4.393 €
673. ДООЕЛ Ајша Трејд 4.387 €
674. ИЗ Да-Ма Економ 4.383 €
675. ИЗ Чифлик 4.376 €
676. ИЗ Сима Венцо Стоименов 4.374 €
677. ИЗ Грација Јордан Стоименов 4.374 €
678. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 4.374 €
679. Агро Бошавија ДОО 4.366 €
680. ТВИНИС ДООЕЛ 4.364 €
681. Тео-Зиков Дооел 4.356 €
682. ИЗ Давид 007 4.354 €
683. Фарма Бо-То ДООЕЛ 4.343 €
684. Валпром ДООЕЛ 4.332 €
685. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 4.323 €
686. Фарма Џумковски ДООЕЛ 4.318 €
687. Фарма Станковски ДООЕЛ 4.316 €
688. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 4.302 €
689. Травел Владе 4.301 €
690. УТО МИЛК ДООЕЛ 4.292 €
691. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 4.277 €
692. Фарма Димовски ДООЕЛ 4.275 €
693. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 4.244 €
694. ИЗ Свит Фарм 4.244 €
695. ИЗ ЌАА 4.233 €
696. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 4.232 €
697. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 4.226 €
698. ИЗ Зоран Наков 4.223 €
699. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 4.220 €
700. ИЗ Ајка 4.216 €
701. Киго ДООЕЛ 4.207 €
702. Медо Фарм ДООЕЛ 4.206 €
703. Арбен Компани ДООЕЛ 4.194 €
704. АГРО ХИНА ДООЕЛ 4.194 €
705. ИЗ Два Браќа 4.177 €
706. Маслинки Компани Дооел 4.170 €
707. ДООЕЛ Шемовски Компани 4.166 €
708. ИЗ Џемо Драги 4.155 €
709. Ивила ДООЕЛ 4.151 €
710. Александар Ал Хри ДООЕЛ 4.149 €
711. ИЗ Капниапни 4.147 €
712. ИЗ Михен 4.131 €
713. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 4.099 €
714. КАЛЕМАР ДООЕЛ 4.098 €
715. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 4.093 €
716. ИЗ Агро Дикис 4.092 €
717. АРЕНА КОМЕРЦ 4.089 €
718. Тетовско Јаболко Дооел 4.083 €
719. ИЗ Агро Шоп 4.079 €
720. МИЛК ПТБ ДООЕЛ 4.065 €
721. Грин Продукт ДООЕЛ 4.065 €
722. СИЛА П 2008 4.065 €
723. ИЗ Ми симона 4.058 €
724. Фарма Чауш ДООЕЛ 4.054 €
725. ИЗ Гетафер 4.051 €
726. ИЗ Грита 4.047 €
727. ДООЕЛ ГОРГО КОМЕРЦ 4.047 €
728. ИЗ Дар сто 4.040 €
729. ИЗ Водно комерц 4.033 €
730. ИЗ Вранка 4.031 €
731. ИЗ Сашо Димковски 4.022 €
732. Стефани Гал ДООЕЛ 4.016 €
733. Добре млеко ДООЕЛ 4.015 €
734. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 4.010 €
735. ДООЕЛ Дучевски 4.010 €
736. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 4.002 €
737. МЕСИЕ ФЕРГУСОН ДООЕЛ 3.998 €
738. 33 Вегефреш 3.994 €
739. ИЗ Лиди Комерц 3.985 €
740. БИНОКА ДООЕЛ 3.970 €
741. ИЗ-ФУЛИЈА-Џафер Јусуфоски 3.970 €
742. ИЗ Агри микс 3.969 €
743. Селмети ДОО 3.964 €
744. Сигма Ексим ДООЕЛ 3.948 €
745. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 3.946 €
746. Гламна 2005 ДООЕЛ 3.945 €
747. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 3.944 €
748. ПЛАНЕТ МЕДИА ДООЕЛ 3.935 €
749. ИЗ Агро Ице 3.935 €
750. АГРО ГРУЈЕВСКИ ДООЕЛ 3.934 €
751. Алмекс промет ДОО 3.932 €
752. ИЗ Стојаново Брдо 3.931 €
753. Алгозд ДООЕЛ 3.930 €
754. Јетлин ДООЕЛ 3.919 €
755. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 3.917 €
756. ДООЕЛ Дејко Фарм 3.915 €
757. Еко-фарм Алпина 3.911 €
758. ИЗ Долама Кантаровски 3.893 €
759. ЛА МОНТАНА ДООЕЛ 3.886 €
760. ИЗ Торо 3.880 €
761. ИЗ Ни Ки 3.869 €
762. ИЗ КФ Трендафил 3.856 €
763. ИЗ Арбен 3.849 €
764. СИД ДООЕЛ 3.846 €
765. Сар Фил ДООЕЛ 3.838 €
766. ДПТУ ТЕРА ВИНО ДООЕЛ 3.837 €
767. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 3.834 €
768. ИЗ Агро Клас 3.832 €
769. ИЗ Сио пирамида 3.831 €
770. ИЗ Жика 3.829 €
771. СОУ Димитар Влахов 3.826 €
772. ИЗ Сонце 3.824 €
773. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 3.820 €
774. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 3.817 €
775. ДПТУ ПЕ-МИ СТАНКОВИ ДООЕЛ 3.813 €
776. Дрјанчо Михајлов 3.808 €
777. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 3.808 €
778. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 3.806 €
779. Ранч Јошевски ДООЕЛ 3.804 €
780. ИЗ ЕКО МЛЕКО 3.801 €
781. Агро Багс ДООЕЛ 3.771 €
782. АГРО М ЕЛОВЕЦ ДООЕЛ 3.771 €
783. Агродивас ДООЕЛ 3.770 €
784. ИЗ Златен Клас 3.769 €
785. ЕКОСТАНДАРД ДООЕЛ 3.769 €
786. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 3.767 €
787. ССОУ Киро Бурназ 3.766 €
788. Алек Агро ДООЕЛ 3.763 €
789. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 3.760 €
790. ИЗ "Снабди" 3.755 €
791. Комет Комерц ДООЕЛ 3.750 €
792. ИЗ Јаумини 3.715 €
793. Трпчевски ДООЕЛ 3.709 €
794. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 3.707 €
795. Агродивис ДООЕЛ 3.707 €
796. Илче пром ДООЕЛ 3.694 €
797. ИЗ Агро алат 3.691 €
798. ИЗ Нова Мездра 3.689 €
799. ДООЕЛ Агро-Тасевски 3.685 €
800. Агро Бруник ДООЕЛ 3.677 €
801. Манчевски 55 ДООЕЛ 3.669 €
802. Боел 2006 ДООЕЛ 3.667 €
803. Пчеларство Стојаноски ДОО 3.667 €
804. МАРГО БРАН ДОО 3.652 €
805. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 3.648 €
806. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 3.630 €
807. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 3.628 €
808. ФАРМА НЕДЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 3.623 €
809. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 3.612 €
810. ИЗ РИСТОВСКИ Тони Ристовски 3.604 €
811. Јована 888 ДООЕЛ 3.602 €
812. Агросам-доза ДООЕЛ 3.602 €
813. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 3.600 €
814. ИЗ Панорама 3.594 €
815. Фарма Ми-Го Дооел 3.584 €
816. ИЗ Лазе 3.580 €
817. Зоран Кузман М ДООЕЛ 3.578 €
818. ИЗ Прже 3.570 €
819. Агро Пивко ДООЕЛ 3.566 €
820. Индивидуален земјоделец АГРО-СОЊЕ 3.565 €
821. ДПТУ „БОМА ФАРМ" дооел 3.562 €
822. Никуч ДИК ДООЕЛ 3.561 €
823. ИЗ Пунто 3.560 €
824. Мики ДООЕЛ 3.558 €
825. Из Вардар 3.552 €
826. БИБА ГРАД 3.551 €
827. ИЗ Балканец Трејд 3.549 €
828. ИЗ "Теона-Дарк" 3.548 €
829. И.З Даре и Ирена Пром 3.547 €
830. ИЗ "Анисајо" 3.537 €
831. Илче фарм ДООЕЛ 3.530 €
832. Ранч Ле Ки ДООЕЛ 3.530 €
833. ИЗ Агро Ресурс 3.524 €
834. ДООЕЛ Еман Каца 3.523 €
835. Фарма Марковски ДООЕЛ 3.497 €
836. Кочали Дооел 3.496 €
837. ИЗ Фика Комерц 3.496 €
838. ИЗ Валон 3.495 €
839. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 3.495 €
840. ИЗ Милк - 06 3.492 €
841. ИЗ Агро-Крушевица Страшо Младенов 3.492 €
842. ИЗ Кротко Јагне 3.476 €
843. ДООЕЛ Чако Трејд 3.475 €
844. ИЗ Џони Вокер 3.467 €
845. ИЗ Муси 3.467 €
846. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 3.465 €
847. ИЗ Пе-ГА 3.455 €
848. Фарма Рамадан ДООЕЛ 3.445 €
849. ИЗ Октај 3.443 €
850. ИЗ Анѓеле Компани 3.430 €
851. Агро Ибал ДООЕЛ 3.425 €
852. ИЗ Агрогаврилови 3.424 €
853. Реџеп Ајваз ИЗ РЕЏЕП 3.418 €
854. ИЗ Дејвел 3.417 €
855. Агро Никодан ДООЕЛ 3.413 €
856. Фарма Јошевски ДООЕЛ 3.410 €
857. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 3.407 €
858. ИЗ Марибела 3.398 €
859. ИЗ Климентина 2008 3.390 €
860. ДСКН ДООЕЛ 3.390 €
861. ИЗ ДАКО-ЧО 3.388 €
862. ДПТУ БАЛЕСКИ - ОРГАНИК ДООЕЛ 3.383 €
863. ИЗ Делта-комерц 3.382 €
864. ИЗ Агро Аце 3.380 €
865. ИЗ Агро-Овоштар Бошко Младенов 3.375 €
866. ИЗ Маки 3.374 €
867. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 3.371 €
868. ДООЕЛ Фарма Унески 3.369 €
869. ИЗ Еуро Фруит 3.369 €
870. Фарма Тошевски ДООЕЛ 3.366 €
871. ДООЕЛ Кис Комерц 3.360 €
872. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 3.343 €
873. ИЗ Мерко -Мерсуд Вејсиловиќ 3.343 €
874. ИЗ Градинарот 3.342 €
875. Мраморец ДООЕЛ 3.338 €
876. И.З Клас Даре Илиоски 3.332 €
877. ДООЕЛ Маранта Трејд 3.330 €
878. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 3.325 €
879. Мојно Пром ДООЕЛ 3.324 €
880. ИЗ Јадра Шпед 3.319 €
881. ДПТУ Евро Марков ДООЕЛ 3.316 €
882. Ветеринар ДОО 3.311 €
883. Агро Велковски ДООЕЛ 3.306 €
884. 33 Мариово 3.293 €
885. ИЗ Агро Буро 3.289 €
886. ДЗПТУ АГРОИДА КОМПАНИ ДОО 3.285 €
887. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 3.278 €
888. Мерсет ДООЕЛ 3.271 €
889. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 3.271 €
890. АГРОРУБИН ДООЕЛ 3.270 €
891. ИЗ Агро буби 3.269 €
892. Визнаст ДООЕЛ 3.252 €
893. ДППЗП-ЦАЦИКОМ АГРО ДООЕЛ 3.252 €
894. АГРО ВУЈОКОМ ДООЕЛ 3.252 €
895. Агропијанец ДООЕЛ 3.252 €
896. Космидис ДООЕЛ 3.252 €
897. Марис ДООЕЛ 3.249 €
898. Ри-Рен Трејд Дооел 3.246 €
899. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 3.244 €
900. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 3.244 €
901. Четката ДООЕЛ 3.242 €
902. Абрекина Олив Дооел 3.236 €
903. ИЗ Агро иги 3.230 €
904. 33 Гоце Делчев 3.218 €
905. Дафилос ДООЕЛ 3.214 €
906. ДООЕЛ Роби Милк 3.213 €
907. ИЗ Дени 3.212 €
908. ИЗ Дулче 3.211 €
909. КПУ ЗЕК ЗАТВОР ДООЕЛ 3.207 €
910. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 3.194 €
911. ИЗ Скараница 3.192 €
912. Јовче Милк ДООЕЛ 3.187 €
913. ИЗ Делјо 3.187 €
914. МЕДИ КОМ ДООЕЛ 3.187 €
915. ВИСОК 3.175 €
916. ИЗ Сенокс 2005 3.172 €
917. ИЗ С-Н 3.166 €
918. РДЛ ДОО 3.161 €
919. ИЗ Агро Колевски 3.156 €
920. Трајковски ДООЕЛ 3.156 €
921. ИЗ Агро тиме 3.147 €
922. ДООЕЛ Алисија 3.143 €
923. ИЗ Ки Бо Дончо 3.130 €
924. ИЗ Мелона 3.122 €
925. ИЗ Агро Џаферица 3.115 €
926. Сондрио ДООЕЛ 3.105 €
927. ИЗ Мак-Лоза 3.094 €
928. ИЗ Агро Дојчин 3.093 €
929. Алдеми Дооел 3.092 €
930. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 3.091 €
931. ИГОР -1989 Жарко Наумоски 3.089 €
932. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 3.084 €
933. Жирони ДООЕЛ 3.083 €
934. ИЗ Агро Палатица 3.080 €
935. ИЗ Агро Иднина 3.075 €
936. ДОО Клас 3.064 €
937. Ердеел 2008 ДООЕЛ 3.063 €
938. ИЗ Пецо 3.060 €
939. ИЗ Кушевци 3.057 €
940. ИЗ Фиуљаним Себахудин 3.053 €
941. ККС Илинден 3.039 €
942. ИЗ Валери 3.039 €
943. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 3.038 €
944. Хидромар 98 ДОО 3.035 €
945. ДЗП Фрутекс Ленд Доо 3.032 €
946. ИЗ Алтана 3.032 €
947. ИЗ Мил вис 3.031 €
948. АГРО ТРИ ДООЕЛ 3.030 €
949. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 3.024 €
950. Дамјан Дооел 3.016 €
951. МОФИ ДООЕЛ 3.008 €
952. ИЗ Даскал 3.007 €
953. ИЗ Марија Клеофина 3.004 €
954. Садетин Азизоски 3.002 €
955. Универзал Галакси Дооел 2.999 €
956. ИЗ Не Мар 2.999 €
957. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 2.986 €
958. ТД "Агројуником" 2.981 €
959. Сашо Милески 2.980 €
960. Рамбо Комерц ДОО 2.979 €
961. ИЗ Змај Услуга 2.978 €
962. НИКОСАР ДООЕЛ 2.976 €
963. ИЗ Нена 2.976 €
964. ИЗ Јагода 2.968 €
965. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 2.960 €
966. ДООЕЛ Агро-Лавро 2.960 €
967. ИЗ Жигмал 2.953 €
968. ИЗ Дамаго 07 2.952 €
969. ИЗ НБИ Транс 2.948 €
970. Татјана Михајловска 2.948 €
971. ИЗ Агро Цецко 2.946 €
972. ИЗ Про мед 2.943 €
973. ИЗ ТИХО Горан Величковски 2.941 €
974. ИЗ Мулаим 2.941 €
975. ИЗ Гуриште 2.940 €
976. ДООЕЛ Еса Агро 2.933 €
977. ДООЕЛ Ѓорушка 2.931 €
978. Алгора ДООЕЛ 2.920 €
979. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 2.919 €
980. МАЛИНКО ДООЕЛ 2.914 €
981. Агро Лав ДООЕЛ 2.901 €
982. ИЗ Мак 07 2.898 €
983. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 2.897 €
984. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 2.889 €
985. Индивидуален земјоделец Агро Б-С Слаѓан Бранко Стаменовски 2.888 €
986. КИНГ-С КОРПОРАТИОН ДООЕЛ 2.885 €
987. ДООЕЛ Кико Милк 2.885 €
988. ИЗ Маја Ло 2.878 €
989. ИЗ Дејс 2.871 €
990. Ацовал ДООЕЛ 2.870 €
991. Агро Николов ДОО 2.862 €
992. ИЗ "Брус" 2.857 €
993. ИЗ "Зема" 2.854 €
994. Ја Ор ДООЕЛ 2.850 €
995. АГРО ЏО ДООЕЛ 2.850 €
996. ИЗ Агро Давор 2.846 €
997. Фарма Кантар ДООЕЛ 2.845 €
998. ИЗ Агро Дашо 2.837 €
999. Месо Пром 2.829 €
1000. Градинар ДООЕЛ 2.828 €
1001. Серта Компани ДООЕЛ 2.824 €
1002. Хит Праска Рос 2.818 €
1003. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 2.818 €
1004. АД Велес Табак 2.818 €
1005. Мисито ДООЕЛ 2.815 €
1006. ИЗ "КристијанЗ" 2.813 €
1007. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 2.812 €
1008. ИЗ Ико мел 2.810 €
1009. Христијан Доо 2.808 €
1010. ТП Манда Трејд 2.805 €
1011. ДООЕЛ Алмир Фарма 2.803 €
1012. ДООЕЛ ДАНС-ДВА 2.801 €
1013. ЛОКВА АРГОН ДООЕЛ 2.800 €
1014. ИЗ Агро Сан Стеф 2.794 €
1015. ИЗ Агро Бо Ана 2.790 €
1016. ИЗ Агро Бис 2.783 €
1017. ИЗ Магрофлора 2.781 €
1018. ИЗ Агро Бојан 2.778 €
1019. ДТГУ Инвестинг Дооел 2.768 €
1020. ИЗ Агро Феро 2.766 €
1021. ИЗ АГРО-ЕВРО Борче Симонов 2.764 €
1022. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 2.764 €
1023. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.764 €
1024. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 2.764 €
1025. Агро-Божиновски ДООЕЛ 2.755 €
1026. Меланокарпа Плав Храна 2.752 €
1027. ИЗ Нешо 2007 2.744 €
1028. Агромил 2007 ДООЕЛ 2.738 €
1029. ИЗ Келав 2.734 €
1030. ИЗ Раго 2.731 €
1031. ИЗ Локва 2.721 €
1032. ОЛИМП-ДООЕЛ 2.719 €
1033. ИЗ Ј Сиа 2.711 €
1034. Д.П.Т.У. Марјан Мид ДООЕЛ 2.708 €
1035. ИЗ АГРОС Тодор Младенов 2.708 €
1036. ИЗ Шека Комерц 2.706 €
1037. ДПТУ Пивка 2002 2.703 €
1038. ИЗ Авац 2.697 €
1039. ТИКВЕШКО СОНЦЕ 2008 ДООЕЛ 2.695 €
1040. Индивидуален земјоделец Агро ЕЛ-ДА  2.678 €
1041. Агро Паликас Доо 2.674 €
1042. Ристо Ѓозев ДООЕЛ-Скопје 2.671 €
1043. ИЗ "ЧименКомерц" 2.668 €
1044. ИЗ Дам 2.668 €
1045. ИЗ Мице 2.648 €
1046. Лена Милк 2.648 €
1047. ИЗ Павлов Крсте 2.641 €
1048. Наташа и Милка ДООЕЛ 2.627 €
1049. ИЗ Мештре 2.623 €
1050. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 2.619 €
1051. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 2.617 €
1052. Микаста ДОО 2.612 €
1053. Верита флорес Доо 2.612 €
1054. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 2.605 €
1055. ИЗ Нешо Небојша Коцинац 2.604 €
1056. ИЗ Осоговска Китка 2.599 €
1057. Бац црни компани ДООЕЛ 2.598 €
1058. ИЗ Јумни 2.597 €
1059. АТЕЛ ДООЕЛ 2.596 €
1060. ИЗ Уров 2.596 €
1061. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 2.591 €
1062. ИЗ Сара Трејд 2.589 €
1063. И.З Ани Ком-Тони Кочоски 2.581 €
1064. ИЗ Агро подем 2.580 €
1065. Љупчо Бошковски 2.579 €
1066. Доо Агро-Екс 2.571 €
1067. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 2.569 €
1068. Кузман Шапкарев СОЗУ 2.568 €
1069. ИЗ Настески 2.554 €
1070. Дооел 4-ри Детелинки 94 2.553 €
1071. ИЗ "Коко-Клас" 2.552 €
1072. Златко&Васко Компани 2.547 €
1073. ИЗ Трајче зел 2.547 €
1074. Аграр Промет ДООЕЛ 2.536 €
1075. Саја Јони ДООЕЛ 2.533 €
1076. ИЗ Лагозем 2.531 €
1077. ИЗ Америка 2.528 €
1078. Анче Котевски ДООЕЛ 2.525 €
1079. Фарма Зулфи ДООЕЛ 2.516 €
1080. И3 3ок07 2.512 €
1081. Менде и Јове ДООЕЛ 2.511 €
1082. ЏЕСИ КОМПАНИ ДООЕЛ 2.504 €
1083. ИЗ Јат 2.503 €
1084. ИЗ Агро Ел 2.495 €
1085. ФАРМА ВЕЛИЈУ ДООЕЛ 2.492 €
1086. ИЗ "Миле-Комерц" 2.489 €
1087. ИЗ "Атом-Трејд" 2.486 €
1088. ИЗ Русе комерц 2.482 €
1089. Фарма Талаковски ДООЕЛ 2.481 €
1090. Симеон Крстевски 2.459 €
1091. АГРО САНА ДООЕЛ 2.456 €
1092. ИЗ МИТЕВСКИ- Велимир Митевски 2.438 €
1093. ЕВРОФРУИТ 2.431 €
1094. ИЗ Г.С.Славе Крстев 2.428 €
1095. БОТЕ АГРАР 2.425 €
1096. ВИАИГНАЦИЈА 2.424 €
1097. ИЗ Мио 2.419 €
1098. ДПМПТУ МАЛЕШЕВСКО ДООЕЛ - Митко Кпј 2.418 €
1099. ИЗ ДАНИ ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 2.414 €
1100. ИЗ Дарко Инвет Дарко Тодоров 2.409 €
1101. Даг Треид ДООЕЛ 2.403 €
1102. ИЗ Никол Зел 2.399 €
1103. Горса Компани Дооел 2.398 €
1104. ДООЕЛ Фаик и Лузиме 2.398 €
1105. ИЗ Напредок 2.393 €
1106. ИЗ. Еко Продукт 2.388 €
1107. ИЗ Ратко Раде Димитров 2.381 €
1108. ИЗ Сан Гор 2.378 €
1109. Реџеп Куртов 2.376 €
1110. Агро Јовановски ДООЕЛ 2.376 €
1111. ИЗ Агро Филиск 2.375 €
1112. ИЗ Денков Компани 2.372 €
1113. ИЗ Викторија 2.372 €
1114. Зоилче ДООЕЛ 2.358 €
1115. Апимакс ДООЕЛ 2.358 €
1116. ИЗ Бељо комерц 2.358 €
1117. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 2.357 €
1118. ИЗ АЦЕМ- Валентина Цветковска 2.357 €
1119. Агро Виктор ДООЕЛ 2.348 €
1120. АГРО СКАЧИНЦИ ДООЕЛ 2.348 €
1121. Фарма Корчари ДООЕЛ 2.333 €
1122. Агро Ацико ДООЕЛ 2.333 €
1123. ИЗ Харбин 2.313 €
1124. МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ 2.312 €
1125. ИЗ Бутковци 2.310 €
1126. АСТРЕЈД 2.302 €
1127. ДООЕЛ Кастел-Ком 2.295 €
1128. Елизабета Матевска 2.290 €
1129. Сајмон милк ДООЕЛ 2.290 €
1130. ИЗ Маратон 2.288 €
1131. ВИДРА КОМПАНИ ДООЕЛ 2.274 €
1132. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 2.270 €
1133. ТРИСТО ДООЕЛ 2.263 €
1134. Бис Фрут Компани 2.261 €
1135. ИЗ Агро пела 2.261 €
1136. ИЗ Б Г Фарм 2.260 €
1137. ДИЈО ПРОДУКТ-ДООЕЛ 2.252 €
1138. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 2.247 €
1139. ИЗ "Таорсжаклисура" 2.246 €
1140. ИЗ Венцо 2.222 €
1141. Агровиго ДООЕЛ 2.211 €
1142. ИЗ Млаз 2007 2.210 €
1143. АГРО-ВЕРДИ ДООЕЛ 2.206 €
1144. Дуљко ДООЕЛ 2.203 €
1145. ВВ Попова Кула АД 2.200 €
1146. Агро Коце ДООЕЛ 2.197 €
1147. Стивен - Пром Дооел 2.195 €
1148. ИЗ Срндак 2.191 €
1149. МНР МИП ДООЕЛ 2.183 €
1150. ВЕГФРУИТ ДООЕЛ 2.180 €
1151. АГРО ДИ - ЕЛ 2.178 €
1152. Милена Сапунџиева - Делева 2.173 €
1153. ИЗ Пролет 2003 2.169 €
1154. ИЗ Ненад Актива 2.148 €
1155. ИЗ Берлик Усеин 2.135 €
1156. Агро теомар ДООЕЛ 2.133 €
1157. ИЗ Нс Зем 2.131 €
1158. ИЗ Га-Го 2.130 €
1159. ИЗ Преродба занаетчија 2.129 €
1160. ИЗ Скок 2.125 €
1161. МЕТЕ ПРОМ ДООЕЛ 2.125 €
1162. Неџбедин Беџети ИЗ САН-4 2.121 €
1163. ДПТУ СуперКиз 2.116 €
1164. ТД Дивино ДОО 2.115 €
1165. ИЗ Мацо 2.115 €
1166. ИЗ Дардан Трејд 2.115 €
1167. Губенек 2.113 €
1168. ИЗ Наџак 2.111 €
1169. ЛИ ГО ЉУБ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.107 €
1170. ПИРОС ДОО 2.099 €
1171. ИЗ Агро Новоселани 2.089 €
1172. ИЗ ШАРАПЧЕ ПРОМ Марјан Митковски 2.085 €
1173. ЛЕОН ДООЕЛ 2.074 €
1174. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 2.072 €
1175. АГРОИНС ДООЕЛ 2.067 €
1176. ИЗ Браќа Енгин ЕрсанСадуш Алиевски 2.058 €
1177. ИЗ АЛЕКСАНДРИЈА Наташа Цветковска 2.058 €
1178. Агроцентар ДООЕЛ 2.058 €
1179. Мароли Трејд Дооел 2.058 €
1180. ЖИ ЖА ТРЕЈД ДООЕЛ 2.054 €
1181. ИЗ Вука Ком 2.049 €
1182. АГРО-ВЛАДИМИР ДООЕЛ 2.049 €
1183. ИЗ Изо македо 2.049 €
1184. Африм Комерц 2.044 €
1185. ИЗ Вандан 2.044 €
1186. ДООЕЛ Толдо 2.043 €
1187. Извршител Менка Мицевска 2.042 €
1188. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 2.041 €
1189. Панек ДООЕЛ 2.040 €
1190. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 2.036 €
1191. ДПТ РИ-ЕЛ ДООЕЛ 2.033 €
1192. И.З. Данта Ј - Јорданчо Павлов 2.032 €
1193. ТП Алексо- АЦ 2.031 €
1194. ИЗ Фил 2.030 €
1195. Фарма Миленковски ДООЕЛ 2.025 €
1196. Донов ДОО 2.024 €
1197. Хеннес 2.012 €
1198. Вимес ДООЕЛ 1.999 €
1199. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 1.996 €
1200. ИЗ Салеком 1.995 €
1201. ИЗ Агро деос 1.991 €
1202. ИЗ Агро Џошкун 1.989 €
1203. Агро Дуго ДООЕЛ 1.988 €
1204. МАС ПРИМО ДООЕЛ 1.983 €
1205. ИЗ Авин 1.981 €
1206. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 1.981 €
1207. ИЗ Агро ка 1.981 €
1208. ТОКО ДООЕЛ 1.976 €
1209. ИЗ Му-Са 1.972 €
1210. ИЗ Билјана В Биљјанка Атанасова 1.971 €
1211. ИЗ Рито 1.971 €
1212. ИЗ Дамјан 1.970 €
1213. ИЗ Ботого 1.963 €
1214. ИЗ Славеј Комерц 1.960 €
1215. Агростема ДООЕЛ 1.958 €
1216. БОСКИА ДОО 1.957 €
1217. ИЗ Бафал комерц 1.955 €
1218. Ване Транс РР ДООЕЛ 1.951 €
1219. ДПТУ МКМ ДООЕЛ 1.951 €
1220. ДИМ КОМЕРЦ 1.948 €
1221. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 1.948 €
1222. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 1.946 €
1223. ИЗ ДИОН КОМПАНИ Зија Шабедини 1.944 €
1224. ЗАПАД ДООЕЛ 1.942 €
1225. Власте ДООЕЛ 1.938 €
1226. ИЗ Бафал Комерц 1.933 €
1227. ИЗ "Агро виро" 1.925 €
1228. Прва Петка ДООЕЛ 1.924 €
1229. ИЗ Дени компани 1.923 €
1230. Боби 99 1.922 €
1231. ИЗ Генти - Ибраим Рамадани 1.922 €
1232. ИЗ Агро РЦС 1.919 €
1233. Ранч Чкорле 1.916 €
1234. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 1.913 €
1235. ИЗ Барабун 2007 1.913 €
1236. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 1.907 €
1237. ГИЧЕВИ ДООЕЛ 1.906 €
1238. ИЗ Сајома 1.903 €
1239. Стојанка Маринкова 1.900 €
1240. ИЗ Билјана 23 1.900 €
1241. Сотир Трајчевски 1.893 €
1242. ШАЛАЈКО М ДООЕЛ 1.892 €
1243. ДППУТ Фруктана 1.891 €
1244. ИЗ Одаја 1.887 €
1245. ИЗ "Ники-30" 1.884 €
1246. ИЗ Орце 1.883 €
1247. ИЗ Славис 1.879 €
1248. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 1.879 €
1249. ИЗ 27 Септември 1.878 €
1250. ИЗ Паљач-комерц Павле Нацев 1.873 €
1251. ИЗ Ањо 1.872 €
1252. Мишо Данаилов-ИЗ 1.870 €
1253. Ракунком ДООЕЛ 1.870 €
1254. ДИЈО-ИН ДОО Штип 1.870 €
1255. ДЕЈЛАНД ДООЕЛ Штип 1.870 €
1256. Агро Адријан ДООЕЛ 1.869 €
1257. ИЗ Агро пол 1.867 €
1258. САДЕН ДООЕЛ 1.864 €
1259. Инстант про ДООЕЛ 1.862 €
1260. ИЗ Агро Јоце 1.859 €
1261. ВЕНИНА ДООЕЛ 1.856 €
1262. АГРО ЗОРАН Зоран Радоја Алексиќ ТП 1.854 €
1263. П1УМАН Б ДООЕЛ 1.853 €
1264. ФАРМА МИЛЕ АГРО 1.853 €
1265. МАХИМО ДООЕЛ 1.844 €
1266. Агрофлора 1.844 €
1267. ИЗ Шалиб Бој 1.840 €
1268. Даниел Стојановски-ИЗ"Афем" 1.839 €
1269. Тобо Комерц Томе ДООЕЛ 1.837 €
1270. И.З. Воислав Спироски Лаво-Фарм 1.836 €
1271. Агромекам ДООЕЛ 1.830 €
1272. ГРАЦИЈА - БО ДООЕЛ 1.829 €
1273. Феас Компани ДОО 1.819 €
1274. Агро Димса ДООЕЛ 1.819 €
1275. ИЗ Аго Пром Нацеви 1.815 €
1276. ИЗ Агро Сати 1.811 €
1277. ИЗ Млака 1.811 €
1278. ИЗ Илиев 1.809 €
1279. ДИ-ЈО ДООЕЛ-Скопје 1.808 €
1280. Исак Небу ДООЕЛ Скопје 1.800 €
1281. ИЗ Лозја 1.792 €
1282. ДООЕЛ Агро Димак 1.790 €
1283. МК Хост ДООЕЛ 1.787 €
1284. ИЗ ГЛЕДАВИЦА-Рисовска Жаклина 1.780 €
1285. ИЗ Здрава Храна 1.780 €
1286. ДЗСПТУ ЕКО КАНДА ДОО 1.777 €
1287. ИЗ Крис Мар 1.776 €
1288. ИЗ Гета 1.775 €
1289. ИЗ ФАРМА 07-Хесат Османи 1.772 €
1290. ИЗ Агро Извор 1.772 €
1291. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 1.767 €
1292. ДОО ШУ-МИ 1.764 €
1293. ИЗ Драјчовска 1.763 €
1294. ИЗ Универзал 1.759 €
1295. Рујко компани ДООЕЛ 1.757 €
1296. ВИНАР НИПРО 1.756 €
1297. Трио Прес ДОО 1.750 €
1298. ИЗ Агро Бац 1.747 €
1299. Чоле Фарм ДООЕЛ 1.745 €
1300. ДООЕЛ Рома 1.741 €
1301. ИЗ Анисан 1.727 €
1302. ИЗ Зоки Комерц 1.726 €
1303. Кај Бакало 1.724 €
1304. ИЗ "Дест" 1.722 €
1305. ИЗ Јани Производ 1.714 €
1306. Агора 21 ДООЕЛ 1.714 €
1307. ИЗ ВАЊА-ЕЛ - Ивица Сандевски 1.712 €
1308. ИЗ Агро Марковски 1.711 €
1309. ГРАДИНА ЦВЕТ ДОО 1.709 €
1310. ИЗ Бива 1.696 €
1311. ИЗ АГРО ДЕЈОБИС Снежана Шуманова 1.694 €
1312. ИЗ Жаклина 1.686 €
1313. Ј ЛЕНД ФУД ДООЕЛ 1.680 €
1314. ДТТ Илиница - Трајче ДООЕл 1.680 €
1315. Рели-Фарм Дооел 1.679 €
1316. ПЧЕЛАРСКА ФАРМА ЈУКАЧ ДООЕЛ 1.675 €
1317. ДППУ Борвеко ДООЕЛ 1.675 €
1318. ИЗ Марина 1.675 €
1319. ИЗ Ки Ив 1.672 €
1320. ИЗ Корка 1.670 €
1321. ИЗ Абдула Ве-Азра 1.668 €
1322. И.З Унав - Убавка Атанасовска 1.667 €
1323. ИЗ Шуплин 1.666 €
1324. Милко Илиевски 1.659 €
1325. ИЗ Клас 1.659 €
1326. ИЗ Карпа 1.652 €
1327. ИЗ Агро Миле 1.644 €
1328. Алекир ДООЕЛ 1.642 €
1329. ИЗ Тигар Комерц 1.638 €
1330. ИЗ Дагиб 1.635 €
1331. ИЗ Делта Комерц 1.634 €
1332. ИЗ Александар 1.632 €
1333. ИЗ Анси-Трејд 1.629 €
1334. ИЗ Стефи трејд 1.628 €
1335. ИЗ Даниела Петровска<