Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

55.056.940 €

124.621 решенија

84,1 МИЛ. € / 5,2 МЛД. ДЕН.

165.500 решенија

29.026.494 €

40.879 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 20.478.967 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 11.435.164 €
3. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 10.999.178 €
4. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 8.537.612 €
5. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 6.980.363 €
6. Директни плаќања за обележани грла говеда 6.861.646 €
7. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 3.428.356 €
8. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 3.083.043 €
9. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 2.892.456 €
10. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 1.438.268 €
11. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 1.200.696 €
12. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 1.093.508 €
13. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 971.677 €
14. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 788.227 €
15. Директни плаќања за обележани грла кози 717.903 €
16. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 505.635 €
17. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 449.227 €
18. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 396.263 €
19. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 319.414 €
20. Директни плаќања за набавка на високостелни јунци со познато потекло и висок генетски потенцијал 303.415 €
21. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 267.280 €
22. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 218.159 €
23. Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1 за оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи 191.954 €
24. Директни плаќања по грла маторици 187.785 €
25. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 80.378 €
26. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 73.659 €
27. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 61.268 €
28. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 59.675 €
29. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за основни стада за производство на говедско месо 23.877 €
30. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 17.091 €
31. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 13.024 €
32. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 3.041 €
33. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо 2.709 €
34. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 2.268 €
35. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 251 €
Вкупно: 84,083,437

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 70.743.964 €
2. Пелагонија АД 1.501.728 €
3. ЗТД Сточарство АД 312.354 €
4. АД Вардар 03 278.412 €
5. ГД Тиквеш 240.814 €
6. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 235.688 €
7. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 223.915 €
8. Мак Месо АД 163.341 €
9. 33 Единство 159.617 €
10. Струмичко Поле 129.169 €
11. МЗШВ Компензационен Фонд 123.767 €
12. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 119.943 €
13. ЖИ-ВА МЕСО 115.026 €
14. ВИНЕАМ-ФАРМ 112.027 €
15. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 109.848 €
16. АД Жито Малеш 105.031 €
17. Канет Агро ДООЕЛ 93.017 €
18. Визба валандово ДООЕЛ 77.747 €
19. 33 Овоштар 75.138 €
20. Градиште АД 70.779 €
21. Венец АД 66.238 €
22. Прово Консталтинг ДООЕЛ Скопје 65.285 €
23. ЗК Кичево 64.754 €
24. Рудине ММ ДОО 62.301 €
25. Агролозар АД 60.636 €
26. КОРАЛ ДООЕЛ 60.010 €
27. Оранжерии Хамзали 58.182 €
28. Црвени Брегови АД 56.453 €
29. ММ Брицо ДОО 53.794 €
30. ДЗС Илинден АД 49.334 €
31. МОЕ ПИЛЕ ДОО 48.412 €
32. Еко Оаза Самандов ДОО 48.040 €
33. Маранчо ДООЕЛ 47.694 €
34. ДПТУ Трио Лазарополе 46.318 €
35. Дуброво ДООЕЛ 45.235 €
36. Земсил ДООЕЛ 44.787 €
37. Драгоево Агро ДОО 44.637 €
38. Фарма Агрипро ДОО 43.143 €
39. Бучиште ДОО 42.423 €
40. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 40.567 €
41. Хемомак 37.631 €
42. Милко ХФ ДООЕЛ 36.737 €
43. Пивко ДООЕЛ 36.449 €
44. ДАУ БОНИЕР ДООЕЛ КУМАНОВО 36.172 €
45. Стрисовци ДОО 35.935 €
46. ДЗП Душан Кириќ 35.928 €
47. ДЗС Сингелиќ АД 35.629 €
48. АГРОФРУТ - ЕНП 35.527 €
49. ВИ-АЛ ДООЕЛ 33.073 €
50. ДООЕЛ Баџо 32.617 €
51. АД Сковин 31.467 €
52. Агро Мит ДООЕЛ 31.098 €
53. Брилијант ДООЕЛ 30.458 €
54. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 30.341 €
55. ДПТУ Жито ДООЕЛ 28.470 €
56. Компанија Атанасовски 28.211 €
57. АГРО ХРИС-ЕЛ 27.716 €
58. Баџо П-Т ДОО 27.192 €
59. Олимпико ДООЕЛ 26.832 €
60. Зекмани Компани ДООЕЛ 26.450 €
61. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 26.366 €
62. Агро Кундино ДООЕЛ 26.221 €
63. ИЗ Бато 26.069 €
64. Денмаг ДООЕЛ 25.935 €
65. Биоагро Дооел 24.693 €
66. 33 Илинден 24.673 €
67. ПЛАНЕТ МЕДИА ДООЕЛ 24.629 €
68. Агрожито ДОО 24.551 €
69. Боди Комерц ДООЕЛ 24.397 €
70. АГРО-ФИЛА ДОО 24.306 €
71. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 24.271 €
72. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 24.222 €
73. 96 Славија трејд ДООЕЛ 24.206 €
74. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 24.188 €
75. ДТП Агроунија Огнен ДОО 24.033 €
76. Магрива ДОО 23.628 €
77. Зодимак ДОО 23.476 €
78. Оранжерии ДОО 23.288 €
79. РИПРОМ ДООЕЛ 23.215 €
80. Агрокит Ники ДООЕЛ 22.812 €
81. Сашо Талевски ДООЕЛ 22.624 €
82. Визо ДООЕЛ 22.592 €
83. Баја Сим ДООЕЛ 21.943 €
84. Зем макс ДООЕЛ 21.758 €
85. Манастир Св.Гаврил Лесновски 21.040 €
86. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 20.208 €
87. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 19.907 €
88. Боки Змај ДООЕЛ 19.766 €
89. Кадинец ДООЕЛ 19.673 €
90. Млеко Промет ДООЕЛ 19.496 €
91. Славик фарм ДООЕЛ 18.961 €
92. Барово ДООЕЛ 18.931 €
93. ИЗ.Митат 18.715 €
94. К Комерц Каме ДООЕЛ 18.598 €
95. Даниво ДООЕЛ 18.462 €
96. Варди ДОО 18.280 €
97. Недин ДООЕЛ 18.277 €
98. Дон Пампас ДООЕЛ 18.105 €
99. Калина Дупка ДОО 17.957 €
100. Салмак МБ ДОО 17.894 €
101. ДПТТУ АГРО БОНАК ДОО 17.645 €
102. Патлиџановски ДООЕЛ 17.361 €
103. ДПТУ "РАСАДНИК-МИТ" ДООЕЛ 17.219 €
104. Милк Мејкер ДООЕЛ 17.076 €
105. ИЗ Бреза 16.931 €
106. ИЗ Пирифан 16.832 €
107. ,,АЛЕКС-КОМ,,ДООЕЛ 16.774 €
108. ИЗ МУШЕВСКИ 16.760 €
109. Бели Мост 16.746 €
110. Вино рај ДООЕЛ 16.625 €
111. ИЗ Југо Комерц 16.618 €
112. ДПТУ Винекс 16.551 €
113. ДСЦ Заре Лазаревски 16.517 €
114. Шекер ДООЕЛ 16.490 €
115. СА-АК ДООЕЛ 16.425 €
116. ГЕМАС ДООЕЛ 16.260 €
117. ДПТУ Агро Виори 16.254 €
118. ИЗ Агро Митиќ - Боро Митиќ 16.183 €
119. ИЗ "Роксана" 16.154 €
120. ИЗ Агрос 15.858 €
121. ИЗ Златеви 15.741 €
122. Еко Аграр ДОО 15.702 €
123. Алмапе Комерц ДООЕЛ 15.702 €
124. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 15.553 €
125. ИЗ Ми Ро 15.299 €
126. Авто Камчеви ДОО 15.112 €
127. ИЗ Долна Добица 14.847 €
128. Агролајман ДООЕЛ 14.634 €
129. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 14.626 €
130. Го мил ДООЕЛ 14.490 €
131. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 14.374 €
132. ДОО Флорес 14.324 €
133. СИД ДООЕЛ 14.167 €
134. ИЗ Имнес 14.154 €
135. ИЗ Дам 14.024 €
136. Анси Комерц 13.984 €
137. АГРО ДАР ДООЕЛ 13.977 €
138. Еуро фармер ДООЕЛ 13.907 €
139. НиС - Компани ДОО 13.813 €
140. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 13.804 €
141. 33 Слога 13.766 €
142. МИТ МАГНАТ ДООЕЛ 13.647 €
143. Апчеви ДООЕЛ 13.631 €
144. Илиев ДООЕЛ 13.474 €
145. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 13.397 €
146. ИЗ Агро Мил 13.393 €
147. МАТ-РЕКЛАМ АГРО ДОО 13.281 €
148. Агроплод АД 13.136 €
149. Корча ДООЕЛ 13.036 €
150. Милкпром ДООЕЛ 12.903 €
151. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 12.886 €
152. АГРО ХИНА ДООЕЛ 12.867 €
153. Сокол ДООЕЛ 12.862 €
154. Бачило Герман ДОО 12.618 €
155. Кумит ДООЕЛ 12.613 €
156. ИЗ Чамиш 12.532 €
157. ДИМА АГРО ДООЕЛ 12.508 €
158. ИЗ Никси 12.384 €
159. ДООЕЛ Линдим Блерим 12.369 €
160. Травел Владе 12.362 €
161. АГРО ВАРДАРИЕ ДООЕЛ 12.306 €
162. ИЗ Лозар 12.305 €
163. ИЗ ЃОРЃИЕВИ 12.254 €
164. Агро Бодико ДООЕЛ 12.236 €
165. ДЗПТУ АГРО ЛЕЗЕТ ДООЕЛ 12.171 €
166. АТЕЛ ДООЕЛ 12.166 €
167. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 12.151 €
168. Мрмач ДООЕЛ 12.112 €
169. ТДП Шуклев компани 12.029 €
170. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 11.982 €
171. АГРОКОМ МИДИ ДОО 11.933 €
172. Натали 2005 ДООЕЛ 11.871 €
173. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 11.793 €
174. Бесмир ДООЕЛ 11.776 €
175. ИЗ Зодани - 08 11.755 €
176. Малеш Бреза ДОО 11.750 €
177. Агро-Гомил ДООЕЛ 11.719 €
178. Агростав ДООЕЛ 11.599 €
179. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 11.588 €
180. Ан-Ки Инжинеринг 11.455 €
181. ДООЕЛ "Јангце" 11.383 €
182. АГРО ФЛОРИ ДОО 11.333 €
183. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 11.218 €
184. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 11.169 €
185. ИЗ Караника 11.068 €
186. Димитаар Мицов 11.060 €
187. ДПТУ МКМ ДООЕЛ 11.057 €
188. Екосир 11.046 €
189. Данимес Дооел 10.977 €
190. ССОУ Моша Пијаде 10.947 €
191. ИЗ "Периш" 10.932 €
192. Еуроклас БТ 10.895 €
193. Пебо ДОО 10.870 €
194. ДООЕЛ БО-МИХА 10.868 €
195. ФЕ -ЕС ДООЕЛ 10.861 €
196. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 10.824 €
197. Донов ДОО 10.810 €
198. Секулоски 2008 ДООЕЛ 10.803 €
199. ИЗ Ане мат 10.763 €
200. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 10.680 €
201. Свисслион Аграр ДОО 10.617 €
202. ДЗПТУ НОРМ АГРО ДООЕЛ 10.602 €
203. ДПТУ „БОМА ФАРМ" дооел 10.539 €
204. Карпа-Мисас 10.456 €
205. КАЛЕМАР ДООЕЛ 10.423 €
206. Весна Пролет ДООЕЛ 10.406 €
207. Зелена куќа ДОО 10.383 €
208. Ледра Агро ДОО 10.383 €
209. ДООЕЛ Незија Компани 10.325 €
210. ИЗ Ефе комерц 10.245 €
211. Микеи Интернационал 10.243 €
212. Агроленд ДОО 10.236 €
213. Торо Бат 10.204 €
214. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 10.192 €
215. ИЗ Кантонче 10.188 €
216. ИЗ Славеј 10.182 €
217. ИЗ Гокос 10.166 €
218. ИЗ Ајхан-М 10.084 €
219. Фарма Куитим ДООЕЛ 10.074 €
220. Бовин ДООЕЛ 9.981 €
221. Џемал и Беџет ДОО 9.967 €
222. ИЗ Кастриот 9.931 €
223. ИЗ "Алтрај" 9.900 €
224. Извршител Владе Милевски 9.899 €
225. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 9.827 €
226. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 9.771 €
227. ИЗ Врбица нико 9.715 €
228. ИЗ Бој Дан 9.679 €
229. Агро Доса ДООЕЛ 9.662 €
230. Амбасадор ДООЕЛ 9.636 €
231. ДПТУ ПЕ-МИ СТАНКОВИ ДООЕЛ 9.602 €
232. ИЗ Пунто 9.575 €
233. Дандуш ДООЕЛ 9.570 €
234. Фарма Коловски ДООЕЛ 9.532 €
235. Клаше ДООЕЛ 9.507 €
236. Агро Алијанс ДОО 9.498 €
237. БОТЕ АГРАР 9.473 €
238. Агро Плус ДООЕЛ 9.452 €
239. ФАМИЛА 9.451 €
240. Агро Иднина ДООЕЛ 9.450 €
241. ФРУТЕМА ДООЕЛ 9.445 €
242. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 9.441 €
243. ИЗ Антонио 9.427 €
244. Рамбо Комерц ДОО 9.325 €
245. Аљ скиф ДООЕЛ 9.305 €
246. ДПТ Хортена 9.266 €
247. И.З.Камчо-Ристо Ристов 9.254 €
248. ИЗ Борче Комерц 9.253 €
249. ИЗ Гули Комерц 9.222 €
250. ФАРММЕЛБА 9.220 €
251. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 9.188 €
252. Агроком Сокол ДООЕЛ 9.134 €
253. ИЗ Коцески 9.119 €
254. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 9.116 €
255. Чокуз ДООЕЛ 9.107 €
256. ЕМША 06 ДООЕЛ 9.079 €
257. Агропромет 9.055 €
258. ИЗ Паланка 9.053 €
259. ДООЕЛ Бебек Фарм 9.029 €
260. Арак ДООЕЛ 8.997 €
261. ДООЕЛ СИМЕНТАЛЕЦ 8.950 €
262. Христијан Павловски ДООЕЛ 8.933 €
263. ДТПУ "ФУГА" ДОО СКОПЈЕ 8.899 €
264. Бачило Козјак ДОО 8.880 €
265. Феко пром ДООЕЛ 8.873 €
266. ИЗ Марина Петкоска Марина 8.857 €
267. Ѕано ДООЕЛ 8.816 €
268. Проком ДОО 8.814 €
269. Еуромилк АД 8.802 €
270. Агро Ди Бал ДООЕЛ 8.791 €
271. ДОЕЛ ФРОДАМ-МИЛК 8.768 €
272. БОСКИА ДОО 8.731 €
273. Видрал Пром ДООЕЛ 8.696 €
274. ИЗ Вермаг 8.674 €
275. Фарма стојановски ДООЕЛ 8.661 €
276. ТАУРУС ФАРМС ДООЕЛ 8.618 €
277. ДТУ Липа ДООЕЛ 8.598 €
278. Агро Чалтон ДООЕЛ 8.590 €
279. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 8.587 €
280. Агродивис ДООЕЛ 8.535 €
281. Златно грло ДООЕЛ 8.513 €
282. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 8.470 €
283. ИЗ Игма 8.466 €
284. Агро шеро ДООЕЛ 8.451 €
285. ИЗ Шар 8.421 €
286. ИЗ ЛЕМИТ-2005 Самет Фејзулахи 8.393 €
287. Агро Панда ДООЕЛ 8.380 €
288. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 8.367 €
289. Интелком-3 ДОО 8.344 €
290. Штраус ДООЕЛ 8.323 €
291. ИЗ Аграрија Баљи 8.321 €
292. ИЗ Дејанчо 8.295 €
293. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 8.287 €
294. ДООЕЛ Агро-Горшан 8.287 €
295. ИЗ Грчки рид 8.269 €
296. Винарија Попов ДООЕЛ 8.252 €
297. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 8.196 €
298. Фрутипром ДООЕЛ 8.130 €
299. ДОО МАЛЛ ГРУПА 8.118 €
300. Браќа Скендерови ДООЕЛ 8.083 €
301. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 8.069 €
302. ДООЕЛ Ајша Трејд 8.063 €
303. ИЗ Ник Алекс 8.056 €
304. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 8.043 €
305. Петковски Агро ДООЕЛ 8.009 €
306. Везе Шари ДОО 7.993 €
307. ДООЕЛ Еман Каца 7.967 €
308. ИЗ Агро Напредок 7.961 €
309. Нак Пром Доо 7.958 €
310. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 7.957 €
311. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 7.951 €
312. Талим2010 7.951 €
313. ИЗ Агро Елвис 7.940 €
314. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 7.908 €
315. ИЗ Бомил Миле Мирчески 7.907 €
316. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 7.900 €
317. Јуниор НМ ДООЕЛ 7.883 €
318. Симона Фарм ДООЕЛ 7.880 €
319. ИЗ ДАКО-ЧО 7.854 €
320. ИЗ Сточар 7.833 €
321. ДПТУ Градинар АД 7.824 €
322. Живко фарм ДООЕЛ 7.810 €
323. АГРОАВИС ДООЕЛ 7.795 €
324. Стил Форм ДОО 7.784 €
325. Усам комерц 7.781 €
326. Ленор Компани ДООЕЛ 7.707 €
327. Нисеви ДООЕЛ 7.701 €
328. Дам Крис ДООЕЛ 7.682 €
329. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 7.673 €
330. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 7.610 €
331. ИЗ Агро Боце 7.602 €
332. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 7.602 €
333. ИЗ Борела 7.520 €
334. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 7.456 €
335. ДПТУ Деспина Компани ДООЕЛ 7.454 €
336. Агрикоп - Мт Дооел 7.446 €
337. Илпед ДООЕЛ 7.428 €
338. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 7.393 €
339. Аце Бале ДООЕЛ 7.391 €
340. И.З.ФЕЕКО 7.373 €
341. ДООЕЛ ДАНС-ДВА 7.354 €
342. ИЗ Чимин 7.352 €
343. БМФ ДОО 7.351 €
344. ИЗ Артукови 7.300 €
345. ИЗ Пунто 1 7.257 €
346. АГРОКОМ ФРУТ 7.254 €
347. ИЗ Агро Клас 7.250 €
348. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 7.224 €
349. Хидромар 98 ДОО 7.213 €
350. ИЗ Дацо 7.209 €
351. Миле Зем ( Миле Малчев) 7.205 €
352. Центропром 7.200 €
353. ИЗ Жито 7.170 €
354. Тео-Зиков Дооел 7.153 €
355. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 7.124 €
356. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 7.106 €
357. Сибишпед 7.089 €
358. ИЗ Були 7.086 €
359. Ви-Ал ДООЕЛ 7.057 €
360. ИЗ Десил 7.051 €
361. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 7.041 €
362. АГРО- НЉТХ ДООЕЛ 7.039 €
363. ИЗ ГГ Стојан 7.003 €
364. Башки Ком ДООЕЛ 7.000 €
365. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 6.976 €
366. ЗГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ 6.963 €
367. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 6.963 €
368. К Фарм Кожле 6.937 €
369. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 6.932 €
370. ВОЗ ДООЕЛ 6.925 €
371. 33 "Горица" Охрид 6.914 €
372. Роки Агро ДООЕЛ 6.878 €
373. ИЗ Брале Милк 6.849 €
374. ИЗ Неџат Алимов 6.847 €
375. ИЗ Мима 6.844 €
376. ИЗ Бресте 6.838 €
377. БЛАШКО КОМПАНИ ДООЕЛ 6.831 €
378. Дарион ДОО 6.817 €
379. ИЗ "МИА" Марија Денчевска 6.794 €
380. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 6.789 €
381. Агро макал ДООЕЛ 6.774 €
382. ИЗ Ален 6.736 €
383. Фарма Исај ДООЕЛ 6.692 €
384. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 6.654 €
385. ИЗ Тафо 6.652 €
386. ВИНСКА ДОЛИНА ДООЕЛ 6.640 €
387. Фарма Чауш ДООЕЛ 6.627 €
388. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 6.625 €
389. ФУД-АГРО ДООЕЛ 6.621 €
390. ИЗ Зулче 6.608 €
391. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 6.607 €
392. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 6.602 €
393. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 6.599 €
394. ИЗ Агро Икс 6.578 €
395. ИЗ ЖивкоКомерц 6.547 €
396. ВЕРДИ ХЕМ 6.541 €
397. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 6.510 €
398. ДПТУ АГРОЛЕНД ТРЕЈД 6.504 €
399. ИЗ Агро Филиск 6.501 €
400. Агро мон мар ДООЕЛ 6.448 €
401. Ангел Фарм ДООЕЛ 6.439 €
402. Агро Бошавија ДОО 6.439 €
403. ЗОИ УНИОН ДОО 6.439 €
404. Стребре Гилевски 6.433 €
405. ИЗ Агро бумбар Љ 6.431 €
406. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 6.413 €
407. Краварска фарма ДООЕЛ 6.412 €
408. ИЗ Шијакови 6.406 €
409. Јовче Милк ДООЕЛ 6.402 €
410. МТ - комерц ДООЕЛ 6.400 €
411. Агро Емини 6.390 €
412. ТП Раша 6.386 €
413. Агро тојлан ДООЕЛ 6.362 €
414. ИЗ Хрисмај 6.356 €
415. Линди Комерц ДООЕЛ 6.355 €
416. ДООЕЛ АСТРИТ ФАРМ 6.338 €
417. ИЗ Малино 2007 6.338 €
418. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 6.316 €
419. ИЗ Делтаник 6.303 €
420. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 6.285 €
421. ИЗ Стеиг 6.264 €
422. Шекомел ДОЕЛ 6.257 €
423. Голак ДООЕЛ 6.238 €
424. НОВО ТАКСИ ДООЕЛ 6.238 €
425. ИЗ Нова Мода 6.194 €
426. Ан Еф Компани ДООЕЛ 6.166 €
427. Агро Петревски ДООЕЛ 6.136 €
428. Бистмилк ДООЕЛ 6.126 €
429. Рајфарм ДООЕЛ 6.124 €
430. ДООЕЛ Фарма Китановски 6.114 €
431. ИЗ ВИКТОРИЈА 6.104 €
432. Боел 2006 ДООЕЛ 6.102 €
433. Филда 07 ДООЕЛ 6.095 €
434. ДОО Леопард 6.088 €
435. ИЗ Нико комерц 2008 6.082 €
436. ИЗ Илиоски 6.075 €
437. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 6.074 €
438. Даневи Агро ДООЕЛ 6.067 €
439. ИЗ Делјо 6.059 €
440. ВИНПРО ДООЕЛ 6.054 €
441. БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ 6.050 €
442. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 6.017 €
443. Дамјан Дооел 5.994 €
444. Омер-Ага Дооел 5.991 €
445. МАРГО БРАН ДОО 5.990 €
446. Зико Фарм ДООЕЛ 5.954 €
447. ИЗ Агро Цвет 5.941 €
448. Бастум ДООЕЛ 5.935 €
449. ИЗ Санчез 5.923 €
450. Индивидуален земјоделец АГРО ЕКОФАРМ 5.916 €
451. ИЗ Млади Пелагонци 5.890 €
452. ИЗ 33 - Делчо Заровски 5.880 €
453. Сточарство Доневи Дооел 5.837 €
454. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 5.835 €
455. ТРАНС ТРЕЈД 5.816 €
456. Софи 2006 ДООЕЛ 5.793 €
457. ИЗ Коневи 5.790 €
458. Волковски и Сања ДООЕЛ 5.788 €
459. Ко цуни ДООЕЛ 5.788 €
460. ИЗ Торо 5.774 €
461. ИЗ Александар 5.757 €
462. ИЗ "Калимански" 5.744 €
463. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 5.739 €
464. Илче фарм ДООЕЛ 5.702 €
465. ДООЕЛ Стефема 5.678 €
466. АГРОИВА ДООЕЛ 5.660 €
467. ИЗ Гордан комерц 5.658 €
468. Натурал Фуд ДООЕЛ 5.654 €
469. ЕКО-БИОФОРУМ 5.646 €
470. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 5.639 €
471. ИЗ " Агро Негрево " -Далиборче Велевски 5.635 €
472. Компани Ж. Радевски ДООЕЛ 5.630 €
473. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 5.616 €
474. ИЗ Митко - Аграр 5.608 €
475. ВУЈЧЕ-Б АЈРОВИК ДООЕЛ 5.602 €
476. Фарма Ризановски ДООЕЛ 5.598 €
477. Златко Горѓиевски 5.577 €
478. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 5.574 €
479. ИЗ Цимер 5.568 €
480. ФАРМА ДИМКОВИ ДООЕЛ 5.566 €
481. ИЗ Ранченци 5.551 €
482. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 5.551 €
483. ИЗ Флора Мак 5.550 €
484. ДЗПТУ ЕРИГОН ГОЛД ДОО 5.544 €
485. Киево ДООЕЛ 5.527 €
486. МЛИН МАНЕ ДООЕЛ 5.526 €
487. ФАРМА ДА-НА 5.512 €
488. Ј.Т.Д.Фипром 5.512 €
489. ВК Компни ДООЕЛ 5.509 €
490. Пуравин ДООЕЛ 5.509 €
491. ИЗ Ники мар јон 5.503 €
492. Кузман Шапкарев СОЗУ 5.493 €
493. Жарко ЖКЦ ДООЕЛ 5.492 €
494. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 5.470 €
495. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 5.462 €
496. Џемка кам ДООЕЛ 5.454 €
497. Стефил 2008 ДООЕЛ 5.446 €
498. Риком ДООЕЛ 5.445 €
499. Ленишка река 5.444 €
500. МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ 5.438 €
501. Дуљко ДООЕЛ 5.424 €
502. Ношпало 07 ДООЕЛ 5.424 €
503. ИЗ Бордо 5.389 €
504. ИЗ Агро буби 5.374 €
505. ИЗ Багаж 5.361 €
506. Галвин ДОО 5.358 €
507. Алмекс промет ДОО 5.340 €
508. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 5.339 €
509. ИЗ Беџет 5.338 €
510. И.З,,Дубрава" 5.316 €
511. ОПТИМА 5.307 €
512. Профинж ДОО 5.291 €
513. ДООЕЛ Бујаровски Компани 5.284 €
514. Агро Таневски 5.284 €
515. И.З.Екстра Милк 5.283 €
516. ИЗ Лиди Комерц 5.277 €
517. Фарма Парим ДООЕЛ 5.270 €
518. ИЗ Алек-Дај 5.262 €
519. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 5.259 €
520. Стефалекс ДООЕЛ 5.245 €
521. ВАРДАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 5.245 €
522. 33 Мариово 5.236 €
523. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 5.233 €
524. Банак Компани ДООЕЛ 5.221 €
525. ИЗ "Блендафер" 5.216 €
526. ДООЕЛ Агро Чало 5.207 €
527. Гого Фарм ДООЕЛ 5.206 €
528. ЕКО ФРЕШ ФРУИТ ДООЕЛ 5.204 €
529. ДПТУ Новантика фарм дооел Скопје 5.197 €
530. Агро Ирија ДООЕЛ 5.193 €
531. Ангела Алфа ДООЕЛ 5.175 €
532. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 5.166 €
533. ИЗ Долама Кантаровски 5.165 €
534. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 5.159 €
535. Делчо Гошев-ИЗ 5.143 €
536. АНДИВА АГРО 5.135 €
537. ИЗ МУНЕВЕР ЕКРЕМ АКИФОСКА ЕЛМЕДИ1 5.135 €
538. Фарма Деловски ДООЕЛ 5.121 €
539. Борјан ДОО 5.114 €
540. ТП "Софи ден" Весна Спасева 5.101 €
541. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 5.091 €
542. БТ МАИ ДООЕЛ 5.089 €
543. Агро ден бос ДООЕЛ 5.061 €
544. Добре млеко ДООЕЛ 5.033 €
545. Агродивас ДООЕЛ 5.027 €
546. ИЗ Михен 5.025 €
547. ИЗ Дибајо 5.013 €
548. Корун Фарма ДООЕЛ 5.011 €
549. ИЗ Аграр Еко 5.007 €
550. Агро теомар ДООЕЛ 4.999 €
551. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 4.994 €
552. ДООЕЛ Агро-Писаро 4.962 €
553. Фарма Цоце ДООЕЛ 4.955 €
554. Из Кик Дар панче иванов 4.941 €
555. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 4.922 €
556. ТВИНИС ДООЕЛ 4.921 €
557. ИЗ Луна Промет 4.920 €
558. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 4.919 €
559. ИЗ Агро Лука 4.914 €
560. ИЗ Мебан 4.898 €
561. ИЗ 7 ми Август 4.893 €
562. ИЗ Оролско сонце 4.872 €
563. КПУ ЗЕК ЗАТВОР ДООЕЛ 4.858 €
564. АГРО-ТОДОРОВСКИ ДООЕЛ 4.854 €
565. ИЗ Сима Венцо Стоименов 4.848 €
566. ДПТТУ АГРОС ДООЕЛ 4.845 €
567. ССОУ Киро Бурназ 4.839 €
568. ДПТУ СуперКиз 4.821 €
569. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 4.820 €
570. ДООЕЛ Пела Милк 4.818 €
571. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 4.816 €
572. ИЗ Маки 4.814 €
573. Караколе ДООЕЛ 4.804 €
574. ИЗ Блек Меџик 4.801 €
575. Пај Бес ДООЕЛ 4.800 €
576. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 4.794 €
577. Фармер Вест ДООЕЛ 4.790 €
578. ДООЕЛ Алисија 4.789 €
579. ДПТУ ФАРМЕР СТИВ-РИС ДООЕЛ с.Чардакли 4.789 €
580. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 4.785 €
581. ИЗ ДИОН КОМПАНИ Зија Шабедини 4.783 €
582. ИЗ Илинден 2003 4.781 €
583. ИЗ Сио пирамида 4.776 €
584. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 4.776 €
585. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 4.768 €
586. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 4.757 €
587. Илми Фарм ДООЕЛ 4.747 €
588. ИЗ Гаџо 4.740 €
589. Фарма Тошевски ДООЕЛ 4.729 €
590. БАТЕ ДТ ДОО 4.723 €
591. Агрофарм ДООЕЛ 4.715 €
592. Пчеларство Стојаноски ДОО 4.712 €
593. М-Сари ДООЕЛ 4.709 €
594. ИЗ Мак-Лоза 4.686 €
595. ИЗ Агро Канатларци 4.685 €
596. ИЗ Грација Јордан Стоименов 4.679 €
597. МОНДО ДОО 4.677 €
598. ДЕДЕМА ПЛУС ДООЕЛ 4.676 €
599. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 4.674 €
600. ИЗ Агро Колевски 4.669 €
601. ЛА МОНТАНА ДООЕЛ 4.663 €
602. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 4.662 €
603. 33 Пирок 4.653 €
604. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 4.650 €
605. Сафет Шабановиќ 4.650 €
606. Селмети ДОО 4.643 €
607. БРИСМОЛ ДООЕЛ 4.638 €
608. ИЗ Жито 4.635 €
609. Арбен Компани ДООЕЛ 4.632 €
610. ДЕЈЛАНД ДООЕЛ Штип 4.625 €
611. ДООЕЛ Агро-Лавро 4.609 €
612. ИЗ Агро Ице 4.602 €
613. Кочали Дооел 4.598 €
614. ИЗ Ми симона 4.581 €
615. ИЗ Мал Париз 4.575 €
616. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 4.570 €
617. ИЗ Грита 4.569 €
618. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 4.566 €
619. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 4.547 €
620. Верита флорес Доо 4.538 €
621. Рашкови ДООЕЛ 4.536 €
622. Алгозд ДООЕЛ 4.532 €
623. Цаслабо ДООЕЛ 4.526 €
624. ИЗ Агрогаврилови 4.522 €
625. ДИЈО-ИН ДОО Штип 4.516 €
626. Фарма Џумковски ДООЕЛ 4.512 €
627. Еко-фарм Алпина 4.510 €
628. АТНАНТРИД 4.508 €
629. Виндолди ДООЕЛ 4.504 €
630. Гламна 2005 ДООЕЛ 4.487 €
631. ИЗ Лазе 4.481 €
632. ДООЕЛ Фарма Унески 4.469 €
633. ИРН-АГРО увоз-извоз 4.465 €
634. ИЗ Трајче зел 4.458 €
635. ИЗ Агро Дани 4.453 €
636. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 4.449 €
637. ЛИМАН ДООЕЛ 4.415 €
638. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  4.409 €
639. ИЗ ТЗ Мавровица 4.405 €
640. Луна Пром Вел ДООЕЛ 4.398 €
641. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 4.398 €
642. ИЗ Мак 07 4.389 €
643. ДПТУ АГРО ПРОЏЕК ВЕЉАНОВИ ДООЕЛ 4.370 €
644. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 4.356 €
645. Јована 888 ДООЕЛ 4.350 €
646. ИЗ Ивица 1 4.348 €
647. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.348 €
648. Манчевски 55 ДООЕЛ 4.332 €
649. ИЗ Агро Граороски 4.331 €
650. ДПТТУ СТОУН КОМПАНИ 4.310 €
651. ИЗ Напредок 4.307 €
652. Рујко компани ДООЕЛ 4.290 €
653. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 4.288 €
654. Бурка ком ДООЕЛ 4.288 €
655. ИЗ Дар сто 4.288 €
656. Универзал Галакси Дооел 4.275 €
657. ИЗ Ал Ми 4.263 €
658. Фарма Бо-То ДООЕЛ 4.261 €
659. ИЗ Гетафер 4.261 €
660. Исак Небу ДООЕЛ Скопје 4.260 €
661. ИЗ Дени 4.255 €
662. ИЗ Јоле Компани 4.246 €
663. Боби 99 4.243 €
664. Серта Компани ДООЕЛ 4.233 €
665. ИЗ Агро Клас 4.212 €
666. ИЗ Ван Ком 4.200 €
667. ИЗ Гираз 4.199 €
668. ИЗ ЌАА 4.192 €
669. Зоилче ДООЕЛ 4.189 €
670. Атила комерц ДООЕЛ 4.185 €
671. Стоја Џај ДООЕЛ 4.183 €
672. Из Вардар 4.180 €
673. БИНОКА ДООЕЛ 4.168 €
674. Буба Про ДООЕЛ 4.164 €
675. ЕКОЛЕНД ЈОБ АХА ДООЕЛ 4.159 €
676. Алек Агро ДООЕЛ 4.159 €
677. ДТТУ ,,СИМОПРОМ ДОБРЕ ДООЕЛ 4.154 €
678. Агро Бош Дооел 4.143 €
679. ИЗ Агрокам Кире 4.137 €
680. Марис ДООЕЛ 4.136 €
681. Агро Багс ДООЕЛ 4.132 €
682. ИНФО ПРОТЕКТ 4.131 €
683. Инстант про ДООЕЛ 4.131 €
684. ИЗ Агро Аце 4.130 €
685. ДООЕЛ Маранта Трејд 4.127 €
686. ИЗ ЕКО МЛЕКО 4.125 €
687. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 4.121 €
688. ДООЕЛ ЧАКРЕВЦИ КОМПАНИ 4.105 €
689. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 4.103 €
690. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 4.101 €
691. ЕАМ-ЗЕМЈОДЕЛИЕ 4.097 €
692. ЕКО ПРЕХ ДООЕЛ 4.078 €
693. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 4.060 €
694. Ристо Ѓозев ДООЕЛ-Скопје 4.052 €
695. ИЗ Ни Ки 4.049 €
696. ИЗ Агро Сати 4.047 €
697. ИЗ. Еко Продукт 4.038 €
698. ИЗ Не Мар 4.038 €
699. ИЗ Валон 4.034 €
700. АЛПИНА ФАРМ 4.033 €
701. Часлав Маневски 4.025 €
702. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 4.022 €
703. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 4.010 €
704. ББ Компани ДООЕЛ 3.999 €
705. ИЗ Дени-Ана Никола Јовановски 3.990 €
706. Дрјанчо Михајлов 3.978 €
707. ИЗ Агро Ресурс 3.964 €
708. ИЗ Агри микс 3.961 €
709. Фарма Ми-Го Дооел 3.960 €
710. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 3.941 €
711. ДПТУ ЗОДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ 3.927 €
712. Мојно Пром ДООЕЛ 3.927 €
713. Никуч ДИК ДООЕЛ 3.915 €
714. ДООЕЛ АГРО-КАЛА 3.913 €
715. ДООЕЛ Еса Агро 3.911 €
716. ПЕРМИНДЕКС 3.910 €
717. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 3.896 €
718. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 3.890 €
719. ИЗ Мигросс 3.883 €
720. Илче пром ДООЕЛ 3.878 €
721. Агро Велковски ДООЕЛ 3.876 €
722. Агро Ибал ДООЕЛ 3.875 €
723. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 3.866 €
724. ИЗ Сашо Димковски 3.864 €
725. ИЗ Зоран Наков 3.862 €
726. ИЗ Да-Ма Економ 3.856 €
727. АРЕНА КОМЕРЦ 3.854 €
728. ИЗ Еуро Фруит 3.848 €
729. Магна ЕС ДОО 3.837 €
730. ИЗ С-Н 3.833 €
731. ПОЛОГ ДООЕЛ 3.822 €
732. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 3.819 €
733. ИЗ Агро Дикис 3.819 €
734. ИЗ Бељо комерц 3.799 €
735. Трајковски ДООЕЛ 3.792 €
736. Александар Ал Хри ДООЕЛ 3.786 €
737. ИЗ Салент 3.774 €
738. Фарма Станковски ДООЕЛ 3.753 €
739. Дона Агропродукт Дооел 3.750 €
740. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 3.747 €
741. СЈ КОМПАНИЈА 3.746 €
742. Фарма Димовски ДООЕЛ 3.736 €
743. Неолит-Ко Дооел 3.735 €
744. ИЗ АГРО ДЕЈОБИС Снежана Шуманова 3.731 €
745. Медо Фарм ДООЕЛ 3.722 €
746. Ранч Чкорле 3.716 €
747. ИЗ Делта-комерц 3.716 €
748. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 3.705 €
749. ВСР АВТО ЗМАЈ ДООЕЛ 3.694 €
750. ИЗ "Снабди" 3.692 €
751. Алгора ДООЕЛ 3.692 €
752. Валпром ДООЕЛ 3.686 €
753. ИЗ Шека Комерц 3.684 €
754. ИЗ Валери 3.682 €
755. Ранч Јошевски ДООЕЛ 3.680 €
756. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 3.677 €
757. Сондрио ДООЕЛ 3.669 €
758. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 3.656 €
759. ДЗТП Оранжерии Божинов 3.655 €
760. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 3.654 €
761. ЗТД 33 ГОРГЕ МИТРОВ ДОО 3.637 €
762. ДООЕЛ Агро Димак 3.627 €
763. Фарма Рамадан ДООЕЛ 3.616 €
764. ДООЕЛ Ѓорушка 3.611 €
765. ИЗ Мицески 3.611 €
766. ИЗ Рива 3.607 €
767. Ри-Рен Трејд Дооел 3.599 €
768. ИЗ Чифлик 3.594 €
769. ИЗ Агро Бале 3.591 €
770. ИЗ Сигма 3.578 €
771. БОГЕСКИ КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ 3.574 €
772. ИЗ Агро Палатица 3.571 €
773. ИЗ Градинарот 3.559 €
774. Трпчевски ДООЕЛ 3.551 €
775. БИБА ГРАД 3.550 €
776. ДМКУ АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ 3.545 €
777. МОФИ ДООЕЛ 3.544 €
778. ДД Крстовски Дооел 3.539 €
779. ДПТУ ОРГАНИК ФУД ДОО 3.530 €
780. ДООЕЛ „Валор,, 3.506 €
781. ДООЕЛ КОЗИЦА 3.497 €
782. ИЗ Агро Буро 3.497 €
783. ИЗ Бани Коп 3.485 €
784. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 3.483 €
785. ДЗС Мездра ДООЕЛ 3.469 €
786. РАШТАН ТРЕЈД 3.468 €
787. Агропијанец ДООЕЛ 3.454 €
788. ДИ-ЈО ДООЕЛ-Скопје 3.452 €
789. Малешком ДООЕЛ 3.450 €
790. Агро Ацико ДООЕЛ 3.447 €
791. ИЗ Пе-ГА 3.442 €
792. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 3.438 €
793. ИЗ Муси 3.427 €
794. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 3.421 €
795. Агро Бруник ДООЕЛ 3.413 €
796. ИЗ "Миле-Комерц" 3.407 €
797. Мраморец ДООЕЛ 3.406 €
798. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 3.400 €
799. Винарија Грков ДООЕЛ 3.396 €
800. ИЗ ДАНИ ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 3.394 €
801. Четката ДООЕЛ 3.387 €
802. ИЗ Мице 3.386 €
803. ИЗ Агро Ел 3.383 €
804. ИЗ Арбен 3.365 €
805. ИЗ Агро подем 3.361 €
806. Агро Милан ДООЕЛ 3.356 €
807. ДЗПТУ АГРОИДА КОМПАНИ ДОО 3.353 €
808. ИЗ Дејвел 3.353 €
809. ИЗ Капниапни 3.349 €
810. СИМЕНТАЛ МИЛК 3.348 €
811. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 3.340 €
812. Агро Никодан ДООЕЛ 3.337 €
813. МПЦ Свети Јован Бигорски 3.332 €
814. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 3.318 €
815. ДПТУ ТЕРА ВИНО ДООЕЛ 3.317 €
816. ИЗ Напредок 3.313 €
817. ИЗ "Вила Мила-07" 3.308 €
818. ДООЕЛ Пројо став 3.307 €
819. ИЗ Борче 3.307 €
820. ИЗ Про мак 3.302 €
821. ИЗ Снежана Комерц 3.302 €
822. ККС Илинден 3.300 €
823. ИЗ Алтана 3.298 €
824. ИЗ Џемо Драги 3.294 €
825. ИЗ Маја Ло 3.293 €
826. ИЗ Агро тиме 3.291 €
827. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 3.286 €
828. ТАКОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 3.278 €
829. ИЗ Јат 3.273 €
830. ИЗ Агро иги 3.272 €
831. Саја Јони ДООЕЛ 3.270 €
832. ИЗ Марибела 3.267 €
833. ИЗ Мелона 3.267 €
834. ИНТЕРФРИТ-ФРИТКО ДООЕЛ СКОПЈЕ 3.252 €
835. КОНИМЕКС КОМПАНИЈА ДОО 3.252 €
836. ИЗ Келав 3.249 €
837. 33 Гоце Делчев 3.248 €
838. АГРО САЛИ ДООЕЛ 3.242 €
839. ИЗ Викторија 3.240 €
840. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 3.224 €
841. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 3.223 €
842. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 3.222 €
843. САДЕН ДООЕЛ 3.220 €
844. ДИМ КОМЕРЦ 3.208 €
845. ИЗ Агро Новоселани 3.208 €
846. Фарма Јошевски ДООЕЛ 3.202 €
847. СОУ Димитар Влахов 3.194 €
848. Дафилос ДООЕЛ 3.192 €
849. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 3.191 €
850. ИЗ Златен Клас 3.177 €
851. ЈУ Специјален Завод Демир Капија 3.176 €
852. ИЗ Пецо 3.173 €
853. ИЗ СИМАР Срие Исмаиловска 3.171 €
854. ДООЕЛ Чако Трејд 3.170 €
855. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 3.167 €
856. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 3.164 €
857. МЕСИЕ ФЕРГУСОН ДООЕЛ 3.164 €
858. ИЗ Г.С.Славе Крстев 3.162 €
859. ДООЕЛ Роби Милк 3.158 €
860. Мики ДООЕЛ 3.154 €
861. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 3.150 €
862. ЕКОСТАНДАРД ДООЕЛ 3.140 €
863. Агро Виктор ДООЕЛ 3.131 €
864. ИЗ Сенокс 2005 3.128 €
865. ДООЕЛ Дучевски 3.121 €
866. ИЗ "Дест" 3.119 €
867. Агро Бони 3.115 €
868. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 3.113 €
869. Бонут ДОО 3.112 €
870. Мони Месо Дооел 3.109 €
871. Дооел 4-ри Детелинки 94 3.106 €
872. ИЗ Авин 3.103 €
873. ЗЛАТНА КОЗА 3.101 €
874. Грин Продукт ДООЕЛ 3.096 €
875. ИЗ Агро Бо Ана 3.094 €
876. АГРО-ЕВРОПА 09 3.094 €
877. ИЗ Жигмал 3.088 €
878. Горса Компани Дооел 3.083 €
879. ИЗ Уров 3.083 €
880. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 3.083 €
881. ИЗ Агро Шоп 3.077 €
882. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 3.075 €
883. Агро Лав ДООЕЛ 3.074 €
884. ИЗ Агро Дашо 3.073 €
885. ИЗ Нова Мездра 3.073 €
886. ДООЕЛ Кис Комерц 3.072 €
887. ИЗ "Дани" 3.063 €
888. Ер фарка ДООЕЛ 3.063 €
889. ДООЕЛ Агро-Тасевски 3.062 €
890. СИБАТРАНС 3.058 €
891. Т.Д СУВО ПОЛЕ ДООЕЛ 3.044 €
892. Агро Пивко ДООЕЛ 3.044 €
893. ИЗ Агро Цецко 3.043 €
894. ИЗ Дамаго 07 3.043 €
895. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 3.042 €
896. Сајмон милк ДООЕЛ 3.041 €
897. ИЗ Гуриште 3.038 €
898. ИЗ "КристијанЗ" 3.036 €
899. Фарма Корчари ДООЕЛ 3.031 €
900. АГРО ТРИ ДООЕЛ 3.030 €
901. МК Хост ДООЕЛ 3.020 €
902. Зоран Кузман М ДООЕЛ 3.019 €
903. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 3.016 €
904. ИЗ Водно комерц 3.013 €
905. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 3.002 €
906. МАЛИНКО ДООЕЛ 3.000 €
907. Ицемак Комерц 2.998 €
908. ИЗ Марија Клеофина 2.989 €
909. ИЗ "Брус" 2.986 €
910. ТОБИС АГРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 2.985 €
911. ИЗ Балканец Трејд 2.982 €
912. ИЗ Добра земја 2.982 €
913. ИЗ Ањо 2.964 €
914. ГРАДИНА ЦВЕТ ДОО 2.952 €
915. ИЗ ШАРА Душко Лазов 2.951 €
916. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 2.948 €
917. Агровиго ДООЕЛ 2.947 €
918. ИЗ ЛЕОН Јовица Павлов 2.943 €
919. ИЗ Сан Гор 2.940 €
920. ЉОНДРА ДООЕЛ 2.931 €
921. НИКОСАР ДООЕЛ 2.931 €
922. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 2.927 €
923. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.927 €
924. ИЗ Дејс 2.925 €
925. ИЗ Фиуљаним Себахудин 2.922 €
926. АГРО АНГЕЛА АНА ДООЕЛ 2.906 €
927. АГРОКОМБИНАТМАКЕДОНИЈА 2.906 €
928. ИЗ Нешо 2007 2.905 €
929. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 2.904 €
930. ТД МИКОР - М ДООЕЛ 2.890 €
931. ДСКН ДООЕЛ 2.884 €
932. ИЗ Климентина 2008 2.883 €
933. ДПТТУ ВАСИЛ ТРАНС КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.882 €
934. ИЗ Орел 2.881 €
935. АГРОКОМ- Насир ДООЕЛ 2.876 €
936. ИЗ Лагозем 2.872 €
937. ИЗ Александра 2.866 €
938. Ердеел 2008 ДООЕЛ 2.865 €
939. ТП Манда Трејд 2.853 €
940. И.З Клас Даре Илиоски 2.850 €
941. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 2.846 €
942. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 2.843 €
943. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 2.839 €
944. Голди ЈТД 2.829 €
945. ИЗ Агро Дојчин 2.819 €
946. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 2.819 €
947. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 2.813 €
948. ИЗ Америка 2.797 €
949. Хит Праска Рос 2.792 €
950. Агростема ДООЕЛ 2.791 €
951. Макара Васил 2.790 €
952. ИЗ Ал Чомба 2.779 €
953. ТНГАР ДООЕЛ 2.769 €
954. Лена Милк 2.763 €
955. ИЗ Балиница 2.759 €
956. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 2.740 €
957. АГРО ДИ - ЕЛ 2.730 €
958. Мерсет ДООЕЛ 2.728 €
959. ЗО-ГО-МИЛ ДОО 2.724 €
960. ИЗ Милк - 06 2.724 €
961. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 2.722 €
962. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 2.717 €
963. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 2.713 €
964. Комет Комерц ДООЕЛ 2.712 €
965. ИЗ Агро Бојан 2.706 €
966. ИЗ "Коко-Клас" 2.698 €
967. ИЗ Јадра Шпед 2.694 €
968. ИЗ Кушевци 2.693 €
969. И.З Ани Ком-Тони Кочоски 2.691 €
970. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 2.683 €
971. ИЗ "ЧименКомерц" 2.676 €
972. ИЗ Агро Сан Стеф 2.673 €
973. И3 3ок07 2.667 €
974. ИЗ Бутковци 2.663 €
975. ИЗ Змики Комерц 2.663 €
976. Татјана Михајловска 2.656 €
977. ИЗ Сука Сулиман Куртов 2.654 €
978. ИЗ Агро деос 2.651 €
979. САБОТКОВСКИ ДООЕЛ 2.649 €
980. ИЗ Наџак 2.629 €
981. ИЗ Змај Услуга 2.624 €
982. ДООЕЛ ХРИСТИЈАН КОМПАНИ 2.624 €
983. ИЗ Агро Руди 2.623 €
984. ИЗ Ки Бо Дончо 2.620 €
985. Са Ки 1 ДООЕЛ 2.618 €
986. ИЗ Настески 2.613 €
987. ФАРМА НЕДЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 2.601 €
988. Агрокомерц-Визо ДООЕЛ 2.582 €
989. ИЗ Сара Трејд 2.581 €
990. ИЗ Мацо 2.580 €
991. Фарма Кантар ДООЕЛ 2.568 €
992. Клас Хит ДООЕЛ 2.567 €
993. ИЗ Ј Сиа 2.562 €
994. Кај Бакало 2.561 €
995. ИЗ Гета 2.559 €
996. ИЗ Пролет 2003 2.552 €
997. ДООЕЛ ДНЛ Трејд 2.546 €
998. ТЕХНОИМПЕКС СКОПЈЕ 2.544 €
999. СТАНУШИНА ДООЕЛ 2.537 €
1000. ИЗ Про мед 2.537 €
1001. ИЗ Орце 2.536 €
1002. ИЗ Драг Тон 2.536 €
1003. Микаста ДОО 2.534 €
1004. ИЗ "Зема" 2.533 €
1005. ИЗ Павле Кате 2.526 €
1006. Ване Транс РР ДООЕЛ 2.524 €
1007. ИЗ Агро пела 2.517 €
1008. Реџеп Куртов 2.503 €
1009. ДООЕЛ Кико Милк 2.502 €
1010. Агро Николов ДОО 2.498 €
1011. ИЗ АГРО-АРТ 2.494 €
1012. Неџбедин Беџети ИЗ САН-4 2.488 €
1013. АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ 2.488 €
1014. ИЗ АЦЕМ- Валентина Цветковска 2.485 €
1015. ИЗ Изо македо 2.485 €
1016. ИЗ Бива 2.484 €
1017. ИЗ Дарко Инвет Дарко Тодоров 2.474 €
1018. ИЗ Фика Комерц 2.474 €
1019. Фарма Талаковски ДООЕЛ 2.470 €
1020. ИЗ Нико Аграр 2.457 €
1021. ИЗ Денков Компани 2.456 €
1022. Фарма Љуме ДООЕЛ 2.442 €
1023. ИЗ Агро Бац 2.431 €
1024. ИЗ Нена 2.430 €
1025. Агро-Божиновски ДООЕЛ 2.428 €
1026. Наташа и Милка ДООЕЛ 2.427 €
1027. ИЗ Преродба занаетчија 2.421 €
1028. ФРОДИ МИЛК КОКОШИЊЕ ДООЕЛ 2.421 €
1029. ДООЕЛ Алмир Фарма 2.417 €
1030. ИЗ Барово 2.416 €
1031. ИЗ Русе комерц 2.405 €
1032. ДПТУ Термални Оранжерии 2.405 €
1033. ИЗ Харбин 2.399 €
1034. ИЗ Локва 2.397 €
1035. П1УМАН Б ДООЕЛ 2.394 €
1036. ИЗ Свит Фарм 2.393 €
1037. Агро Лид ДООЕЛ 2.390 €
1038. ИЗ КФ Трендафил 2.389 €
1039. Јасмина ББ - Ком ДООЕЛ 2.389 €
1040. Ја Ор ДООЕЛ 2.368 €
1041. ИЗ ВЕНЦО ГИШ ГЛИГОРЧО ДИМИТРИЕВ 2.364 €
1042. ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ 2.358 €
1043. ИЗ Маратон 2.357 €
1044. ИЗ Млаз 2007 2.356 €
1045. ИЗ Дулче 2.342 €
1046. АГРО ЏО ДООЕЛ 2.341 €
1047. ИЗ АГРО-ЕВРО Борче Симонов 2.341 €
1048. ДЗТУ Блатон ДООЕЛ 2.339 €
1049. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 2.338 €
1050. ЖИ ЖА ТРЕЈД ДООЕЛ 2.337 €
1051. ДООЕЛ САЊА Горан 2.322 €
1052. ИЗ Дамјан 2.320 €
1053. ИЗ Дам 2.319 €
1054. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 2.314 €
1055. ИЗ РИМАКО-Атанас Костадинов 2.300 €
1056. ИЗ Авац 2.299 €
1057. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 2.283 €
1058. Грин Ар ДОО 2.279 €
1059. ИЗ Нс Зем 2.277 €
1060. И З МИЛАНО НЕЏМИЈЕ 2.265 €
1061. Златко&Васко Компани 2.265 €
1062. И.З. Данта Ј - Јорданчо Павлов 2.263 €
1063. Губенек 2.262 €
1064. ИЗ Мил вис 2.251 €
1065. ИЗ Иван Хрис 2.248 €
1066. Апимакс ДООЕЛ 2.244 €
1067. ИЗ Анѓеле Компани 2.240 €
1068. ИЗ Никол Зел 2.233 €
1069. ИЗ Ботого 2.233 €
1070. ДПТ РИ-ЕЛ ДООЕЛ 2.218 €
1071. ДТПТ Јоки Комерц 2.214 €
1072. ДИЈО ПРОДУКТ-ДООЕЛ 2.214 €
1073. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 2.214 €
1074. МЕГАС 06 ДООЕЛ Славица Мојаноска 2.213 €
1075. РДЛ ДОО 2.211 €
1076. ДОО ШУ-МИ 2.210 €
1077. ТД САНЏАК СЕМ ДООЕЛ 2.210 €
1078. Гоел Петре ДОЕЛ 2.207 €
1079. ИЗ Агро пол 2.205 €
1080. Агро Коце ДООЕЛ 2.205 €
1081. ИЗ Скок 2.205 €
1082. ДООЕЛ Фаик и Лузиме 2.196 €
1083. ИЗ Танимар 2.183 €
1084. ДООЕЛ ЈЕ-ЏЕ 2.181 €
1085. ИГОР -1989 Жарко Наумоски 2.179 €
1086. ИЗ Мио 2.178 €
1087. Жирони ДООЕЛ 2.177 €
1088. ЗАПАД ДООЕЛ 2.177 €
1089. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 2.174 €
1090. ИЗ Агро Џаферица 2.169 €
1091. ИЗ Магрофлора 2.167 €
1092. Даг Треид ДООЕЛ 2.159 €
1093. ВИСОК 2.151 €
1094. ИЗ Шалиб Бој 2.149 €
1095. ИЗ Делта Комерц 2.145 €
1096. ИЗ Ненад Актива 2.144 €
1097. ДООЕЛ Толдо 2.143 €
1098. ЛИ ГО ЉУБ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.143 €
1099. ИЗ Влатко Компани 2.142 €
1100. ДПТУ ПРОНЕКС-ЛАВ ДООЕЛ 2.140 €
1101. ТРИСТО ДООЕЛ 2.138 €
1102. Оџаков компани ДОО 2.135 €
1103. ИЗ Вандан 2.126 €
1104. ВИАИГНАЦИЈА 2.125 €
1105. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 2.124 €
1106. ИЗ Б Г Фарм 2.120 €
1107. ИЗ Шоп Топ 2.108 €
1108. ИЗ НБИ Транс 2.107 €
1109. Мисито ДООЕЛ 2.106 €
1110. ДОО Клас 2.105 €
1111. Бац црни компани ДООЕЛ 2.104 €
1112. Ивила ДООЕЛ 2.104 €
1113. ИЗ Срндак 2.102 €
1114. ВВ Попова Кула АД 2.101 €
1115. Агро Дуго ДООЕЛ 2.095 €
1116. ИЗ Фил 2.081 €
1117. ИЗ Здрава Храна 2.081 €
1118. Вигора ДООЕЛ 2.075 €
1119. ИЗ Ана Ив 2.073 €
1120. ИЗ Славеј Комерц 2.072 €
1121. ИЗ Давид 007 2.070 €
1122. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 2.067 €
1123. ИЗ "Таорсжаклисура" 2.066 €
1124. Врв Златен лист Агрохемикал 2.061 €
1125. ИЗ Агро столе 2.049 €
1126. 99 Робе ДООЕЛ 2.049 €
1127. Месо Пром 2.049 €
1128. ФРУКТАЛИЈА ЕКО ДООЕЛ 2.049 €
1129. АГРО ЈАНЕ ДООЕЛ 2.047 €
1130. Фарма Богоевски 2.042 €
1131. ИЗ Дени компани 2.036 €
1132. Агро Јовановски ДООЕЛ 2.036 €
1133. Даниел Стојановски-ИЗ"Афем" 2.028 €
1134. ИЗ Славис 2.025 €
1135. Ген - Пром ДООЕЛ 2.020 €
1136. Анче Котевски ДООЕЛ 2.013 €
1137. ИЗ Сокол 2.009 €
1138. ИЗ Билјана 23 2.007 €
1139. Спорт ДООЕЛ 2.003 €
1140. ЏЕСИ КОМПАНИ ДООЕЛ 2.000 €
1141. ЕВРОФРУИТ 2.000 €
1142. ИЗ Шиник Комерц 1.997 €
1143. Градинар ДООЕЛ 1.996 €
1144. ИЗ Салеком 1.986 €
1145. ИЗ Рито 1.985 €
1146. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 1.976 €
1147. ИЗ Барабун 2007 1.975 €
1148. Сашо Милески 1.965 €
1149. ДППУТ Фруктана 1.961 €
1150. И.З. БЕЛ БИК 1.957 €
1151. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 1.955 €
1152. ЉАДО КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.951 €
1153. ЈП,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПСШ ПЛАЧКОВИЧА'' 1.951 €
1154. АГРО ПРОЏЕК РЕМАКА ДООЕЛ 1.951 €
1155. ИЗ Гецо Пром 1.947 €
1156. ТСПТУ ,,Виножито,, ДООЕЛ 1.946 €
1157. ИЗ Му-Са 1.944 €
1158. ДПТТУ КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ 1.940 €
1159. ИЗ Сајома 1.934 €
1160. ЕКО МИЛАНОВ 1.933 €
1161. ИЗ АГРО ЕКО Екрем Салија 1.933 €
1162. ИЗ Марина 1.930 €
1163. Аграр Промет ДООЕЛ 1.928 €
1164. Стојанка Маринкова 1.925 €
1165. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 1.924 €
1166. ИЗ Агро Промел 1.921 €
1167. ИЗ Авлија 1.918 €
1168. ИЗ Зорица 1.918 €
1169. ГЕНЕКС ФРУИТ ДООЕЛ 1.912 €
1170. ИЗ Бафал Комерц 1.909 €
1171. ИЗ Млака 1.908 €
1172. МНР МИП ДООЕЛ 1.906 €
1173. Агро 8-ми Километар Дооел 1.905 €
1174. ШАЛАЈКО М ДООЕЛ 1.905 €
1175. ИЗ "Ники-30" 1.903 €
1176. Мишкови ММ 1.902 €
1177. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 1.898 €
1178. ИЗ Кристал Вал 1.897 €
1179. ИЗ Агро Марковски 1.893 €
1180. ДЗПТ ГЛОБАЛ АГРО ТРИ ДООЕЛ ВАЛАНДО 1.892 €
1181. ИЗ Драјчовска 1.887 €
1182. ИЗ АЛЕКСАНДРИЈА Наташа Цветковска 1.887 €
1183. ДПТУ ПРАСКО ДООЕЛ 1.886 €
1184. ИЗ Агро Јоце 1.876 €
1185. ДООЕЛ Агронационал 1.874 €
1186. ИЗ Агро РЦС 1.869 €
1187. ПОСД СОНЧОГЛЕДИ-затвор 1.864 €
1188. ИЗ Илиев 1.862 €
1189. ИЗ Маг Ком 1.861 €
1190. ИЗ Анисан 1.858 €
1191. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 1.857 €
1192. Фарма Зулфи ДООЕЛ 1.857 €
1193. ИЗ Универзал 1.854 €
1194. Власте ДООЕЛ 1.853 €
1195. ИЗ Агро ка 1.841 €
1196. ТП Алексо- АЦ 1.839 €
1197. ИЗ "Драш" 1.836 €
1198. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 1.836 €
1199. Вибас ДООЕЛ 1.833 €
1200. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 1.833 €
1201. Агромекам ДООЕЛ 1.828 €
1202. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 1.826 €
1203. ИЗ Вино Жито 1.819 €
1204. И.З.Владе Компани- Владе Петровски 1.805 €
1205. ИЗ Корка 1.800 €
1206. Агро фарма Д и Д 1.800 €
1207. ВИНАР НИПРО 1.797 €
1208. Вимес ДООЕЛ 1.790 €
1209. ИЗ Дардан Трејд 1.785 €
1210. ИЗ Жаклина 1.780 €
1211. ИЗ Тигар Комерц 1.779 €
1212. ИЗ Витлан 1.778 €
1213. Агро Гота Дооел 1.777 €
1214. СЕМИ САБАЈДИН 1.776 €
1215. ДЗПУ ОГНЕН ТРАНС ДООЕЛ 1.762 €
1216. ИЗ Боми Хит 1.762 €
1217. ИЗ Зоки Комерц 1.761 €
1218. Визнаст ДООЕЛ 1.758 €
1219. И.З Даре и Ирена Пром 1.757 €
1220. Ранч Наумовски ДООЕЛ 1.755 €
1221. ТД "Агројуником" 1.751 €
1222. Абрекина Олив Дооел 1.747 €
1223. ДПТУ Мартини Транс ДООЕЛ 1.746 €
1224. ИЗ Кристи 1.746 €
1225. ИЗ "КикоТаце" 1.745 €
1226. ДООЕЛ Рома 1.736 €
1227. Фарма Миленковски ДООЕЛ 1.735 €
1228. ИЗ"ТАСУН"Саше Станков 1.731 €
1229. ИЗ МИТЕВСКИ- Велимир Митевски 1.730 €
1230. ТДПТУ Канела ДООЕЛ 1.730 €
1231. ИЗ Вимада Јане Илиески 1.720 €
1232. ДПТУ БАЛЕСКИ - ОРГАНИК ДООЕЛ 1.717 €
1233. ИЗ Тра-ел 1.715 €
1234. ГОРДАНА 2008 ДООЕЛ 1.715 €
1235. ДООЕЛ ,,ОБЛЕШЕВКА,, 1.710 €
1236. И.З Унав - Убавка Атанасовска 1.707 €
1237. МАС ПРИМО ДООЕЛ 1.703 €
1238. ИЗ Боркис 1.701 €
1239. ВЕЛИОЛИ ДООЕЛ 1.699 €
1240. ИЗ Паљач-комерц Павле Нацев 1.697 €
1241. ГОШО-ОРЕВ ДООЕЛ 1.690 €
1242. ИЗ Бафал комерц 1.687 €
1243. ИЗ Крис Мар 1.685 €
1244. ИЗ "Теона-Дарк" 1.685 €
1245. ОК ИЗГРЕВ 1.683 €
1246. ИЗ Аце компани 1.682 €
1247. ИЗ Агро Давор 1.679 €
1248. ИЗ "МаријаНакова" Марија Накова 1.679 €
1249. Агро Чибук 1.676 €
1250. Меланокарпа Плав Храна 1.674 €
1251. АГРОИНС ДООЕЛ 1.673 €
1252. АГРО-ДЕЈКОВЕЦ 1.672 €
1253. КИНГ-С КОРПОРАТИОН ДООЕЛ 1.667 €
1254. ИЗ Агро Ина 1.666 €
1255. ИЗ Стефи трејд 1.665 €
1256. Панек ДООЕЛ 1.665 €
1257. Хеннес 1.664 €
1258. ИЗ Га-Го 1.652 €
1259. МАРПЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 1.652 €
1260. Матрих Груп ДООЕЛ 1.649 €
1261. ИЗ Тане Пром 1.643 €
1262. ИЗ Слабак фарм 1.642 €
1263. РИАЛ АГРО ДООЕЛ 1.640 €
1264. Стивен - Пром Дооел 1.639 €
1265. Спиро и синови 1.635 €
1266. ИЗ Агро Џошкун 1.631 €
1267. Тра Вер Дооел 1.626 €
1268. ИЗ НОВАКОВИ Душица новакова 1.626 €
1269. ИЗ Зора 1.626 €
1270. Димов Комерц Дооел 1.622 €
1271. ИЗ Агро БХ 1.621 €
1272. Тон Бет ДООЕЛ 1.620 €
1273. ФАРМА ВЕЛИЈУ ДООЕЛ 1.620 €
1274. ДОЕЛ ПАРИЧКА 1.618 €
1275. ИЗ Еко Мартина 1.618 €
1276. Туран Дооел 1.617 €
1277. МЕЧКАР КОМПАНИ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 1.617 €
1278. ИЗ Александар 1.616 €
1279. ИЗ Џони Вокер 1.606 €
1280. ИЗ Даре 1.605 €
1281. ИЗ Да Зајко данче ангеловски 1.603 €
1282. ДЗТУ -Агро Бреза ДООЕЛ 1.603 €
1283. ЛЕСТ-К ДООЕЛ 1.598 €
1284. ИЗ Агро Јованчеви 1.594 €
1285. НАСИ 2007 ДООЕЛ 1.593 €
1286. Рели-Фарм Дооел 1.591 €
1287. ИЗ Агро Мел 1.589 €
1288. Гошевски Драган 1.587 €
1289. ИЗ Ико мел 1.586 €
1290. АГРО САНА ДООЕЛ 1.584 €
1291. ИЗ Детан 1.584 €
1292. ИЗ Саше сзс 1.583 €
1293. Агро Деко ДООЕЛ 1.582 €
1294. АГРОКОМ АЛИ 1.581 €
1295. Т.У.Д АНАВЕТ ДОО 1.580 €
1296. ИЗ"ПЕ-КИ" Борче Андонов 1.576 €
1297. Ракунком ДООЕЛ 1.576 €
1298. Млекара Милком ДООЕЛ 1.571 €
1299. ИЗ Наќеви 1.570 €
1300. ИЗ Рало Пром 2007 1.567 €
1301. Стефани Гал ДООЕЛ 1.561 €
1302. Агро Белко Дооел 1.561 €
1303. Свињарска Фарма Дурок ДОО 1.554 €
1304. Чоле Фарм ДООЕЛ 1.554 €
1305. ХЕЛИФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 1.545 €
1306. ЛАЗОРОСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 1.545 €
1307. Кон ел фарм ДООЕЛ 1.545 €
1308. ИЗ Анси-Трејд 1.541 €
1309. ИЗ Диреко Ми Алма 1.537 €
1310. ИЗ Извор 1.534 €
1311. АГРОРУБИН ДООЕЛ 1.532 €
1312. ИЗ Чола 1.530 €
1313. ИЗ Јака Воља 1.528 €
1314. ИЗ ГЛЕДАВИЦА-Рисовска Жаклина 1.528 €
1315. КЛАРИНГО ДООЕЛ 1.522 €
1316. ИЗ Зорле 1.516 €
1317. ИЗ Флора Ник 1.512 €
1318. Крстовден ДООЕЛ 1.512 €
1319. ИЗ Одаја 1.512 €
1320. ИЗ Агро Фантазија, Добре Николов 1.512 €
1321. Бој Март 1.504 €
1322. ДПУТ 6-ТИ НОЕМВРИ ДОО РАДОВИШ 1.503 €
1323. ИЗ Макс Метал 1302 1.502 €
1324. ИЗ Шуплин 1.502 €
1325. ИЗ Мар-Саш сашка Стаменковска 1.501 €
1326. АСТРЕЈД 1.489 €
1327. ИЗ Агро Ангелковски 1.483 €
1328. ДЕМАЕЛ КОП ДООЕЛ 1.482 €
1329. Зиков Дооел 1.481 €
1330. ИЗ Зоки 1.476 €
1331. ИЗ Ленка 1.475 €
1332. ИЗ Мак Самер 1.474 €
1333. ИЗ Паша 2007 1.463 €
1334. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 1.463 €
1335. ИЗ "Агро виро" 1.463 €
1336. ИЗ Лихнида Охрид 1.463 €
1337. ИЗ Дани Комерц 2007