Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

58.580.422 €

124.384 решенија

89,3 МИЛ. € / 5,5 МЛД. ДЕН.

171.310 решенија

30.686.425 €

46.926 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 27.290.140 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 11.031.886 €
3. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 10.592.121 €
4. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 8.811.947 €
5. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 7.346.848 €
6. Директни плаќања за обележани грла говеда 6.733.906 €
7. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 4.043.141 €
8. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 3.128.484 €
9. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 1.678.530 €
10. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 1.374.197 €
11. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне 1.198.344 €
12. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 1.034.068 €
13. Директни плаќања за обележани грла кози 849.106 €
14. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 715.874 €
15. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 616.629 €
16. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 455.376 €
17. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 433.845 €
18. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 371.206 €
19. Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1 за оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи 305.025 €
20. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 249.304 €
21. Директни плаќања по грла маторици 207.228 €
22. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 176.223 €
23. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре 150.563 €
24. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 140.374 €
25. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 110.721 €
26. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 93.496 €
27. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 39.262 €
28. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 38.984 €
29. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 23.561 €
30. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за основни стада за производство на говедско месо 22.390 €
31. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 2.515 €
32. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 1.129 €
33. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо 423 €
Вкупно: 89,266,846

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 76.031.466 €
2. Пелагонија АД 1.134.120 €
3. АД Вардар 03 298.909 €
4. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 297.915 €
5. ЗТД Сточарство АД 272.048 €
6. 33 Единство 224.412 €
7. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 221.637 €
8. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 218.138 €
9. ГД Тиквеш 173.879 €
10. Клечовце ДООЕЛ 149.837 €
11. Дуброво ДООЕЛ 116.270 €
12. Црвени Брегови АД 100.401 €
13. Рудине ММ ДОО 95.151 €
14. АБС ПИЛКО ДОО 95.145 €
15. Струмичко Поле 85.825 €
16. Визба валандово ДООЕЛ 79.410 €
17. АД Жито Малеш 78.470 €
18. Агролозар АД 76.764 €
19. 33 Овоштар 74.599 €
20. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 68.863 €
21. МОЕ ПИЛЕ ДОО 68.680 €
22. Љупчо Јованов 68.353 €
23. Драгоево Агро ДОО 67.132 €
24. Градиште АД 66.048 €
25. ЗК Кичево 59.628 €
26. ДЗП Душан Кириќ 59.536 €
27. Николчо Саздов 59.383 €
28. ДПТУ Трио Лазарополе 57.400 €
29. ДПТУ "РАСАДНИК-МИТ" ДООЕЛ 56.426 €
30. Земсил ДООЕЛ 56.057 €
31. Мак Месо АД 55.431 €
32. ИЗ Диме 51.771 €
33. Маранчо ДООЕЛ 50.987 €
34. Компанија Атанасовски 46.878 €
35. ВИ-АЛ ДООЕЛ 46.764 €
36. Даниво ДООЕЛ 45.749 €
37. Еко Оаза Самандов ДОО 45.397 €
38. Милко ХФ ДООЕЛ 45.129 €
39. Фарма Агрипро ДОО 42.795 €
40. Калина Дупка ДОО 41.721 €
41. ДТП Агроунија Огнен ДОО 41.176 €
42. ДЗС Сингелиќ АД 40.246 €
43. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 39.624 €
44. ДАУ БОНИЕР ДООЕЛ КУМАНОВО 39.434 €
45. АД Сковин 39.403 €
46. Стрисовци ДОО 39.161 €
47. Бучиште ДОО 39.036 €
48. М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ 38.533 €
49. Боки Змај ДООЕЛ 38.318 €
50. Енергомаркет ДОО 38.224 €
51. Визо ДООЕЛ 35.117 €
52. ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА ДООЕЛ 33.612 €
53. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 33.265 €
54. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 32.988 €
55. ИЗ Грди пром 32.534 €
56. АГРО ХРИС-ЕЛ 31.879 €
57. ММ Брицо ДОО 31.808 €
58. Зем Производ ДОО 31.365 €
59. Агрожито ДОО 31.296 €
60. УНИ АГРО ДОО 30.276 €
61. Агро Кундино ДООЕЛ 30.126 €
62. Зодимак ДОО 29.190 €
63. 96 Славија трејд ДООЕЛ 28.952 €
64. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 28.710 €
65. ВИНЕАМ-ФАРМ 28.511 €
66. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 28.309 €
67. Пивко ДООЕЛ 27.949 €
68. ДПТУ Винекс 27.236 €
69. Олимпико ДООЕЛ 26.469 €
70. Везе Шари ДОО 26.043 €
71. УНИ СЕРВИС АГРО ДООЕЛ 25.127 €
72. ДСЦ Заре Лазаревски 25.005 €
73. ДОО Флорес 24.026 €
74. ДПТТУ АГРО БОНАК ДОО 23.800 €
75. Барово ДООЕЛ 23.704 €
76. ВИНСКА ДОЛИНА ДООЕЛ 23.661 €
77. Брилијант ДООЕЛ 23.648 €
78. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 23.626 €
79. 33 Илинден 23.307 €
80. Ледра Агро ДОО 22.945 €
81. ИЗ Бато 22.596 €
82. ИЗ Агрос 22.319 €
83. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 22.237 €
84. ИЗ МУШЕВСКИ 21.933 €
85. Анси Комерц 21.919 €
86. Боди Комерц ДООЕЛ 21.810 €
87. Зекмани Компани ДООЕЛ 21.451 €
88. Баџо П-Т ДОО 21.323 €
89. ИМПЕРАТОР 21.057 €
90. ФУД-АГРО ДООЕЛ 21.018 €
91. ИЗ Бреза 21.000 €
92. Милк Мејкер ДООЕЛ 20.422 €
93. ДЗПТУ НОРМ АГРО ДООЕЛ 20.353 €
94. МАТ-РЕКЛАМ АГРО ДОО 20.306 €
95. Риго-Импекс доо 20.157 €
96. Вино рај ДООЕЛ 20.141 €
97. ИЗ Антонио 20.017 €
98. Агрокит Ники ДООЕЛ 19.887 €
99. ДЗПТУ АГРО ЛЕЗЕТ ДООЕЛ 19.355 €
100. ДИМ КОМЕРЦ 19.351 €
101. Хемомак 19.123 €
102. АГРО ВАРДАРИЕ ДООЕЛ 19.122 €
103. Кадинец ДООЕЛ 18.978 €
104. ИЗ Југо Комерц 18.869 €
105. Славик фарм ДООЕЛ 18.718 €
106. БАЛКАН ТИМ 18.441 €
107. Оранжерии Хамзали 17.989 €
108. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 17.683 €
109. ИЗ.Митат 17.642 €
110. Млеко Промет ДООЕЛ 17.610 €
111. Манастир Св.Гаврил Лесновски 17.600 €
112. АГРО-ФИЛА ДОО 17.500 €
113. Варди ДОО 17.431 €
114. Јуниор НМ ДООЕЛ 17.382 €
115. ДПТУ ВИТТОРИА ФРУИТ ДООЕЛ 17.358 €
116. Агроплод АД 17.328 €
117. Ан-Ки Инжинеринг 17.268 €
118. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 17.261 €
119. Илиев ДООЕЛ 17.093 €
120. Оранжерии ДОО 17.049 €
121. Бовин ДООЕЛ 17.005 €
122. АГРО НЕНО 16.948 €
123. Баја Сим ДООЕЛ 16.947 €
124. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 16.407 €
125. БМФ ДОО 16.306 €
126. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 16.290 €
127. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 15.986 €
128. ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО 15.959 €
129. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 15.952 €
130. Патлиџановски ДООЕЛ 15.862 €
131. ИЗ Пирифан 15.857 €
132. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 15.804 €
133. Малеш Бреза ДОО 15.787 €
134. Ј.Т.Д.Фипром 15.675 €
135. Галвин ДОО 15.644 €
136. ИЗ Ми Ро 15.362 €
137. ИЗ Зодани - 08 15.201 €
138. Агро тојлан ДООЕЛ 15.126 €
139. Апчеви ДООЕЛ 15.106 €
140. Ви-Ал ДООЕЛ 15.106 €
141. ИЗ Златеви 15.103 €
142. Авто Камчеви ДОО 15.067 €
143. ИЗ Имнес 14.578 €
144. Стил Форм ДОО 14.576 €
145. НиС - Компани ДОО 14.427 €
146. 33 Слога 14.197 €
147. РИПРОМ ДООЕЛ 14.176 €
148. Еко Аграр ДОО 14.161 €
149. Данимес Дооел 14.060 €
150. ИЗ Дам 14.049 €
151. АГРО ДАР ДООЕЛ 13.992 €
152. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 13.905 €
153. Мрмач ДООЕЛ 13.839 €
154. ДОО МАЛЛ ГРУПА 13.766 €
155. Агро Алијанс ДОО 13.755 €
156. МИТ МАГНАТ ДООЕЛ 13.737 €
157. Зем макс ДООЕЛ 13.723 €
158. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 13.641 €
159. Винарија Попов ДООЕЛ 13.601 €
160. Ветеринар ДОО 13.536 €
161. Бачило Герман ДОО 13.500 €
162. ИЗ Коневи 13.398 €
163. ХАРЕ АГРО ДООЕЛ 13.333 €
164. ИЗ Ане мат 13.326 €
165. ИЗ ВИТОМИР ИЛИН ВИТОМИР 13.277 €
166. Илпед ДООЕЛ 13.107 €
167. Центропром 13.009 €
168. Јела Комерц 12.999 €
169. Милкпром ДООЕЛ 12.987 €
170. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 12.847 €
171. Корча ДООЕЛ 12.749 €
172. Магрива ДОО 12.643 €
173. Нисеви ДООЕЛ 12.637 €
174. ВК Компни ДООЕЛ 12.553 €
175. Недин ДООЕЛ 12.539 €
176. ДООЕЛ БО-МИХА 12.532 €
177. ДИМА АГРО ДООЕЛ 12.448 €
178. Го мил ДООЕЛ 12.408 €
179. Млекара Милком ДООЕЛ 12.397 €
180. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 12.353 €
181. ИЗ "Роксана" 12.338 €
182. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 12.247 €
183. ФРУТЕМА ДООЕЛ 12.178 €
184. СЕ Економија КПУ Идризово 12.029 €
185. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 11.902 €
186. ИЗ Ајхан-М 11.831 €
187. Вигора ДООЕЛ 11.816 €
188. Агродивис ДООЕЛ 11.804 €
189. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 11.804 €
190. ПОЛОГ ДООЕЛ 11.785 €
191. Феко пром ДООЕЛ 11.735 €
192. ИЗ Бој Дан 11.460 €
193. ИЗ Врбица нико 11.400 €
194. Шекер ДООЕЛ 11.366 €
195. ДПТУ Новантика фарм дооел Скопје 11.350 €
196. ИЗ "Алтрај" 11.299 €
197. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 11.216 €
198. ИЗ Кастриот 11.190 €
199. Агроленд ДОО 11.189 €
200. Фарма стојановски ДООЕЛ 11.179 €
201. ИЗ ЃОРЃИЕВИ 11.176 €
202. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 11.166 €
203. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 11.130 €
204. Џемал и Беџет ДОО 11.119 €
205. Христијан Павловски ДООЕЛ 11.097 €
206. ИЗ Чамиш 11.083 €
207. Екосир 11.076 €
208. Еуроклас БТ 11.012 €
209. Еуро фармер ДООЕЛ 11.000 €
210. ИЗ Агро Боце 10.977 €
211. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 10.960 €
212. ИЗ Ефе комерц 10.905 €
213. Агростав ДООЕЛ 10.900 €
214. Агро-Гомил ДООЕЛ 10.789 €
215. ИЗ Кантонче 10.784 €
216. Браќа Скендерови ДООЕЛ 10.779 €
217. Фарма Куитим ДООЕЛ 10.765 €
218. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 10.683 €
219. Салмак МБ ДОО 10.642 €
220. ИЗ "Периш" 10.627 €
221. СА-АК ДООЕЛ 10.557 €
222. ФАМИЛА 10.520 €
223. З.З.АГРО ЛОЗОВО 10.482 €
224. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 10.448 €
225. Зелена куќа ДОО 10.383 €
226. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 10.374 €
227. Карпа-Мисас 10.366 €
228. ДООЕЛ Линдим Блерим 10.365 €
229. Агро Панда ДООЕЛ 10.356 €
230. Интелком-3 ДОО 10.332 €
231. ИЗ Вермаг 10.326 €
232. Биоагро Дооел 10.296 €
233. ИЗ Агро Мил 10.292 €
234. Бели Мост 10.178 €
235. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 10.146 €
236. ИЗ Борче Комерц 10.139 €
237. Микеи Интернационал 10.128 €
238. Чокуз ДООЕЛ 10.096 €
239. ИЗ Гокос 10.044 €
240. Дам Крис ДООЕЛ 9.945 €
241. ФАРМА ДА-НА 9.935 €
242. Бачило Козјак ДОО 9.865 €
243. ССОУ Моша Пијаде 9.830 €
244. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 9.830 €
245. ИЗ Игма 9.828 €
246. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 9.802 €
247. ИЗ Долна Добица 9.738 €
248. ЕМША 06 ДООЕЛ 9.734 €
249. Агро Мит ДООЕЛ 9.706 €
250. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 9.698 €
251. Бастум ДООЕЛ 9.695 €
252. ЈЕМДАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КУМА1 9.605 €
253. Весна Пролет ДООЕЛ 9.579 €
254. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 9.468 €
255. Усам комерц 9.454 €
256. ИЗ Агро Канатларци 9.307 €
257. ИЗ Коцески 9.232 €
258. ИЗ Агронебрегово 9.224 €
259. Аљ скиф ДООЕЛ 9.177 €
260. Клаше ДООЕЛ 9.169 €
261. Профинж ДОО 9.119 €
262. Дон Пампас ДООЕЛ 9.054 €
263. Ѕано ДООЕЛ 9.049 €
264. ИЗ Пунто 9.047 €
265. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 9.016 €
266. ИЗ Ник Алекс 8.975 €
267. Свисслион Аграр ДОО 8.967 €
268. Дандуш ДООЕЛ 8.963 €
269. ТДП Шуклев компани 8.934 €
270. Шекомел ДОЕЛ 8.927 €
271. Дарион ДОО 8.923 €
272. АГРОФРУТ - ЕНП 8.921 €
273. АГРО ЕМ ДООЕЛ 8.910 €
274. АГРОКОМ ФРУТ 8.887 €
275. ИЗ Гули Комерц 8.883 €
276. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 8.873 €
277. ИЗ Дејанчо 8.842 €
278. ЈАН ВЕТ ДООЕЛ 8.834 €
279. ФАРМА ДЕЛИКАТЕС ДООЕЛ 8.831 €
280. Аце Бале ДООЕЛ 8.804 €
281. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 8.777 €
282. Илче фарм ДООЕЛ 8.759 €
283. ИЗ Лозар 8.729 €
284. ДООЕЛ Агро-Горшан 8.708 €
285. ДПТ Хортена 8.654 €
286. Агро Ди Бал ДООЕЛ 8.642 €
287. Универзал Галакси Дооел 8.633 €
288. ИЗ Аграрија Баљи 8.628 €
289. Симона Фарм ДООЕЛ 8.614 €
290. Канет Агро ДООЕЛ 8.586 €
291. Омер-Ага Дооел 8.546 €
292. ДПТУ Деспина Компани ДООЕЛ 8.512 €
293. Агропромет 8.489 €
294. ИЗ Гордан комерц 8.483 €
295. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 8.463 €
296. Фармер Вест ДООЕЛ 8.428 €
297. Хидромар 98 ДОО 8.414 €
298. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 8.392 €
299. Проком ДОО 8.364 €
300. АГРО- НЉТХ ДООЕЛ 8.359 €
301. ИЗ Багаж 8.351 €
302. ДТПГ "ТРГОПРОЕКТ"-ЗОРАН И ДР. ДОО 8.244 €
303. Кумит ДООЕЛ 8.204 €
304. Натали 2005 ДООЕЛ 8.193 €
305. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 8.177 €
306. Живко фарм ДООЕЛ 8.138 €
307. ИЗ Сточар 8.121 €
308. ИЗ Борела 8.110 €
309. ИЗ Артукови 8.088 €
310. Фарма Коловски ДООЕЛ 8.076 €
311. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 8.073 €
312. ДПТУ Градинар АД 8.069 €
313. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 8.053 €
314. Арак ДООЕЛ 8.052 €
315. ИЗ Марина Петкоска Марина 8.029 €
316. Роки Агро ДООЕЛ 7.973 €
317. Агро Чалтон ДООЕЛ 7.964 €
318. Миле Зем ( Миле Малчев) 7.929 €
319. Ленор Компани ДООЕЛ 7.922 €
320. ИЗ Агро Елвис 7.892 €
321. ДЕДЕМА ПЛУС ДООЕЛ 7.883 €
322. ИЗ Агро Клас 7.844 €
323. ИЗ Чимин 7.829 €
324. К Фарм Кожле 7.823 €
325. ЗГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ 7.782 €
326. ИЗ Дацо 7.779 €
327. ИЗ Шар 7.740 €
328. ИЗ Десил 7.729 €
329. Зиков Дооел 7.720 €
330. ДПТУ ФАРМЕР СТИВ-РИС ДООЕЛ с.Чардакли 7.698 €
331. ДООЕЛ "Јангце" 7.685 €
332. ИЗ Караника 7.682 €
333. Ангел Фарм ДООЕЛ 7.651 €
334. ИЗ Грчки рид 7.597 €
335. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 7.593 €
336. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 7.585 €
337. М-Сари ДООЕЛ 7.577 €
338. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 7.552 €
339. Луна Пром Вел ДООЕЛ 7.512 €
340. ИЗ ГГ Стојан 7.507 €
341. Фарма Чауш ДООЕЛ 7.494 €
342. ИЗ Ален 7.471 €
343. МЛИН МАНЕ ДООЕЛ 7.457 €
344. СИД ДООЕЛ 7.426 €
345. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 7.426 €
346. ИЗ ЛЕМИТ-2005 Самет Фејзулахи 7.396 €
347. Агро макал ДООЕЛ 7.395 €
348. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 7.386 €
349. ДООЕЛ СИМЕНТАЛЕЦ 7.379 €
350. ИЗ Сима Венцо Стоименов 7.352 €
351. Фарма Ризановски ДООЕЛ 7.351 €
352. ИЗ Ивица 1 7.340 €
353. ИЗ Неџат Алимов 7.313 €
354. ЖИТО ПОЛОГ АД 7.265 €
355. И.З,,Дубрава" 7.253 €
356. ИЗ Були 7.225 €
357. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 7.197 €
358. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 7.184 €
359. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 7.170 €
360. ИЗ Тафо 7.094 €
361. Ан Еф Компани ДООЕЛ 7.079 €
362. ТВИНИС ДООЕЛ 7.077 €
363. ИЗ Митко - Аграр 7.075 €
364. ДПМПТУ МАЛЕШЕВСКО ДООЕЛ - Митко Кпј 7.054 €
365. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 7.046 €
366. ИЗ Агро Џаферица 7.045 €
367. Агро Иднина ДООЕЛ 7.034 €
368. ИЗ Александар 7.017 €
369. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 7.016 €
370. Нак Пром Доо 6.996 €
371. Златно грло ДООЕЛ 6.993 €
372. МТ - комерц ДООЕЛ 6.951 €
373. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 6.935 €
374. И.З.ФЕЕКО 6.861 €
375. ИЗ. Еко Продукт 6.840 €
376. ИЗ Бресте 6.831 €
377. ИЗ Лиди Комерц 6.807 €
378. ИЗ Пунто 1 6.798 €
379. ИЗ Делтаник 6.783 €
380. ИЗ ЖивкоКомерц 6.763 €
381. Бесмир ДООЕЛ 6.749 €
382. Јовче Милк ДООЕЛ 6.747 €
383. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 6.735 €
384. ИЗ Брале Милк 6.721 €
385. ЕКО-БИОФОРУМ 6.720 €
386. Агро шеро ДООЕЛ 6.719 €
387. ВОЗ ДООЕЛ 6.687 €
388. ИЗ Сашо Димковски 6.660 €
389. ИЗ Бомил Миле Мирчески 6.639 €
390. ИЗ Санчез 6.632 €
391. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 6.632 €
392. ТП Раша 6.618 €
393. ИЗ Мима 6.593 €
394. ДООЕЛ Незија Компани 6.590 €
395. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 6.587 €
396. Агро Доса ДООЕЛ 6.586 €
397. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 6.584 €
398. ИЗ Шијакови 6.551 €
399. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 6.547 €
400. ЗОИ УНИОН ДОО 6.545 €
401. Исак Небу ДООЕЛ Скопје 6.530 €
402. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 6.495 €
403. Волковски и Сања ДООЕЛ 6.481 €
404. ДПТУ БАТО -ЗОРАНЧО САНДЕВ И ДР.ЈТД 6.478 €
405. Магна ЕС ДОО 6.472 €
406. УТО МИЛК ДООЕЛ 6.470 €
407. Башки Ком ДООЕЛ 6.469 €
408. ДООЕЛ Бујаровски Компани 6.458 €
409. ИЗ Павле Кате 6.447 €
410. ФЕ -ЕС ДООЕЛ 6.437 €
411. ИЗ Зулче 6.431 €
412. ТАУРУС ФАРМС ДООЕЛ 6.402 €
413. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 6.384 €
414. ЉОНДРА ДООЕЛ 6.368 €
415. ИЗ Агро Цвет 6.362 €
416. ДООЕЛ АГРО-КАЛА 6.334 €
417. ДООЕЛ Фарма Китановски 6.298 €
418. ИЗ Агрокам Кире 6.293 €
419. ИЗ Орел 6.271 €
420. ДООЕЛ Ајша Трејд 6.269 €
421. ДТУ Липа ДООЕЛ 6.267 €
422. ИЗ Грација Јордан Стоименов 6.258 €
423. ИЗ Агро Икс 6.248 €
424. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 6.232 €
425. ИЗ „ХАДИСИ-ФАРМ,, Рафиз Алија 6.216 €
426. Зико Фарм ДООЕЛ 6.197 €
427. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 6.193 €
428. Из Вардар 6.165 €
429. МОНДО ДОО 6.133 €
430. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 6.117 €
431. ИЗ Агро Ице 6.094 €
432. ИЗ 33 - Делчо Заровски 6.088 €
433. БЛАШКО КОМПАНИ ДООЕЛ 6.078 €
434. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 6.059 €
435. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 6.055 €
436. Ношпало 07 ДООЕЛ 6.055 €
437. Видрал Пром ДООЕЛ 6.042 €
438. АГРОАВИС ДООЕЛ 6.018 €
439. ИЗ "Блендафер" 6.008 €
440. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 5.998 €
441. ИЗ Нико комерц 2008 5.964 €
442. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 5.949 €
443. АТНАНТРИД 5.948 €
444. Софи 2006 ДООЕЛ 5.937 €
445. ДООЕЛ Баџо 5.936 €
446. ИЗ Малино 2007 5.911 €
447. Фарма Цоце ДООЕЛ 5.909 €
448. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 5.901 €
449. Агро мон мар ДООЕЛ 5.892 €
450. ИЗ Балиница 5.876 €
451. ИЗ Илиоски 5.875 €
452. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 5.862 €
453. ДООЕЛ Стефема 5.828 €
454. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 5.828 €
455. ИЗ Нова Мода 5.816 €
456. ИЗ Агро Лука 5.812 €
457. Џаџи Компани ДООЕЛ 5.812 €
458. ДОЕЛ ФРОДАМ-МИЛК 5.809 €
459. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 5.802 €
460. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 5.801 €
461. Џемка кам ДООЕЛ 5.743 €
462. Сточарство Доневи Дооел 5.718 €
463. ИЗ Стеиг 5.714 €
464. ИЗ Дибајо 5.700 €
465. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 5.691 €
466. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 5.686 €
467. ДПТТУ АГРОС ДООЕЛ 5.684 €
468. И З ДЕНИК 5.683 €
469. ДООЕЛ ЧАКРЕВЦИ КОМПАНИ 5.683 €
470. Гламна 2005 ДООЕЛ 5.673 €
471. ИЗ Млади Пелагонци 5.668 €
472. Сашо Талевски ДООЕЛ 5.663 €
473. Агро Таневски 5.648 €
474. ИЗ Торо 5.634 €
475. ИЗ Агро Напредок 5.626 €
476. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 5.617 €
477. Индивидуален земјоделец АГРО ЕКОФАРМ 5.608 €
478. Делчо Гошев-ИЗ 5.607 €
479. ЈП,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПСШ ПЛАЧКОВИЧА'' 5.603 €
480. Из Кик Дар панче иванов 5.593 €
481. ИЗ Агро бумбар Љ 5.593 €
482. Јована 888 ДООЕЛ 5.588 €
483. АГРУС-ДОО-СКОПЈЕ 5.575 €
484. ИЗ Алек-Дај 5.564 €
485. Краварска фарма ДООЕЛ 5.552 €
486. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 5.539 €
487. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 5.538 €
488. 33 Пирок 5.528 €
489. ИЗ Хрисмај 5.505 €
490. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 5.502 €
491. ВУЈЧЕ-Б АЈРОВИК ДООЕЛ 5.502 €
492. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 5.501 €
493. Мишкови ММ 5.496 €
494. Пај Бес ДООЕЛ 5.492 €
495. Сафет Шабановиќ 5.489 €
496. ИЗ "Калимански" 5.480 €
497. МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ 5.420 €
498. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 5.406 €
499. ЈУ Специјален Завод Демир Капија 5.393 €
500. Филда 07 ДООЕЛ 5.391 €
501. Агро Бодико ДООЕЛ 5.369 €
502. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 5.345 €
503. ИЗ Жито 5.342 €
504. ДТТУ ,,СИМОПРОМ ДОБРЕ ДООЕЛ 5.340 €
505. Агро Петревски ДООЕЛ 5.335 €
506. ИЗ Агро Граороски 5.325 €
507. ЕАМ-ЗЕМЈОДЕЛИЕ 5.321 €
508. ИЗ АГРО-НИ 5.320 €
509. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 5.315 €
510. Агро Емини 5.309 €
511. БТ МАИ ДООЕЛ 5.299 €
512. Агроком Сокол ДООЕЛ 5.288 €
513. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 5.280 €
514. ИЗ "МИА" Марија Денчевска 5.268 €
515. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 5.243 €
516. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 5.223 €
517. ДООЕЛ Еман Каца 5.219 €
518. ДООЕЛ Агро-Писаро 5.212 €
519. Агро-Перун ДОО увоз-извоз Струмица 5.203 €
520. ИЗ Сокол 5.201 €
521. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 5.197 €
522. ИЗ Михен 5.193 €
523. ИЗ Агро Ел 5.193 €
524. Тео-Зиков Дооел 5.186 €
525. ИЗ Ал Ми 5.173 €
526. ИЗ Аграр Еко 5.168 €
527. ИЗ Валери 5.153 €
528. Арбен Компани ДООЕЛ 5.144 €
529. Фарма Бо-То ДООЕЛ 5.141 €
530. ИЗ Агро Шоп 5.134 €
531. ИЗ Славеј 5.127 €
532. ИЗ Чифлик 5.115 €
533. Стребре Гилевски 5.100 €
534. ИЗ Илинден 2003 5.084 €
535. ИЗ ЕКО МЛЕКО 5.052 €
536. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 5.043 €
537. Кон ел фарм ДООЕЛ 5.041 €
538. ИЗ Свит Фарм 5.039 €
539. Фарма Рамадан ДООЕЛ 5.035 €
540. Виндолди ДООЕЛ 5.024 €
541. ИЗ Мебан 5.010 €
542. ДООЕЛ Пела Милк 4.984 €
543. Селмети ДОО 4.982 €
544. ИЗ Долама Кантаровски 4.969 €
545. Киево ДООЕЛ 4.965 €
546. ИЗ Јоле Компани 4.965 €
547. И.З.Камчо-Ристо Ристов 4.963 €
548. Боел 2006 ДООЕЛ 4.962 €
549. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 4.950 €
550. Ленишка река 4.945 €
551. ИЗ Напредок 4.928 €
552. ДПТУ ПЕ-МИ СТАНКОВИ ДООЕЛ 4.927 €
553. Борјан ДОО 4.921 €
554. БОСКИА ДОО 4.914 €
555. Рашкови ДООЕЛ 4.907 €
556. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 4.905 €
557. Натурал Фуд ДООЕЛ 4.902 €
558. ИЗ 7 ми Август 4.899 €
559. ДПТУ АГРО ПРОЏЕК ВЕЉАНОВИ ДООЕЛ 4.890 €
560. ИЗ Лазе 4.883 €
561. ВИНПРО ДООЕЛ 4.882 €
562. ИЗ Балканец Трејд 4.871 €
563. ИЗ Александра 4.856 €
564. Агродивас ДООЕЛ 4.854 €
565. ВЕРДИ ХЕМ 4.851 €
566. ИЗ Агро Колевски 4.847 €
567. ИЗ Агро Дани 4.844 €
568. ДООЕЛ Маранта Трејд 4.831 €
569. Банак Компани ДООЕЛ 4.820 €
570. ИЗ "Микан" 4.807 €
571. АГРОНАР-АРС ДООЕЛ 4.793 €
572. ИЗ Еуро Фруит 4.785 €
573. Ри-Рен Трејд Дооел 4.783 €
574. ДООЕЛ АСТРИТ ФАРМ 4.773 €
575. ИЗ ЌАА 4.761 €
576. ИЗ "Дест" 4.754 €
577. ИЗ ВИКТОРИЈА 4.735 €
578. Дрјанчо Михајлов 4.732 €
579. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 4.728 €
580. ИЗ Мак 07 4.720 €
581. Еко-фарм Алпина 4.715 €
582. АГРО-ТОДОРОВСКИ ДООЕЛ 4.707 €
583. ДООЕЛ ДАНС-ДВА 4.702 €
584. Фарма Парим ДООЕЛ 4.692 €
585. ТП "Софи ден" Весна Спасева 4.665 €
586. ИЗ Ван Ком 4.664 €
587. ИЗ ДАКО-ЧО 4.659 €
588. Дооел 4-ри Детелинки 94 4.650 €
589. ИЗ Гираз 4.649 €
590. Илми Фарм ДООЕЛ 4.647 €
591. ЏЕСИ КОМПАНИ ДООЕЛ 4.634 €
592. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 4.633 €
593. Фарма Љуме ДООЕЛ 4.625 €
594. ИЗ Агро Палатица 4.624 €
595. ДООЕЛ ХРИБО МИЛК 4.604 €
596. ДОО Леопард 4.595 €
597. ССОУ Киро Бурназ 4.588 €
598. ИЗ ТЗ Мавровица 4.576 €
599. ИЗ Сигма 4.574 €
600. Бој Март 4.569 €
601. ИЗ Ми симона 4.560 €
602. ИЗ Агрогаврилови 4.560 €
603. ДМКУ АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ 4.559 €
604. Бистмилк ДООЕЛ 4.554 €
605. ИЗ Трајче зел 4.551 €
606. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 4.540 €
607. Трпчевски ДООЕЛ 4.534 €
608. Агро Бош Дооел 4.531 €
609. Голди ЈТД 4.520 €
610. Фарма Џумковски ДООЕЛ 4.520 €
611. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 4.514 €
612. Агро теомар ДООЕЛ 4.505 €
613. Манчевски 55 ДООЕЛ 4.502 €
614. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.496 €
615. ИЗ Гоко Комерц 4.492 €
616. Џезаири Компани ДООЕЛ 4.490 €
617. ИЗ Агро Буро 4.484 €
618. Никуч ДИК ДООЕЛ 4.483 €
619. Асамбеле ДООЕЛ 4.482 €
620. ИЗ"ТАСУН"Саше Станков 4.470 €
621. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 4.468 €
622. ИЗ Гетафер 4.467 €
623. 33 Мариово 4.462 €
624. Травел Владе 4.459 €
625. ИЗ Оролско сонце 4.452 €
626. ЛИМАН ДООЕЛ 4.445 €
627. ПЕРМИНДЕКС 4.423 €
628. ИЗ Златен Клас 4.419 €
629. Корун Фарма ДООЕЛ 4.416 €
630. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 4.413 €
631. МИЛК ПТБ ДООЕЛ 4.398 €
632. ИЗ Салент 4.394 €
633. Рујко компани ДООЕЛ 4.394 €
634. ИЗ Агро Марко 4.391 €
635. ИЗ Агро Аце 4.389 €
636. ДЗПТУ АГРОИДА КОМПАНИ ДОО 4.384 €
637. ИЗ Гаџо 4.383 €
638. ВАДЕКС-ПРОМ 4.379 €
639. Ранч Јошевски ДООЕЛ 4.364 €
640. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 4.363 €
641. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 4.356 €
642. АРСОВСКИ-ЗЕМ ДООЕЛ 4.353 €
643. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 4.339 €
644. ИЗ Бељо комерц 4.338 €
645. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 4.335 €
646. ВВ ЛАЗАР ДООЕЛ 4.328 €
647. ДООЕЛ Фарма Унески 4.319 €
648. ИЗ Зорле Јан-Мар 4.317 €
649. АНДИВА АГРО 4.314 €
650. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 4.310 €
651. ДЗПТУ ЕРИГОН ГОЛД ДОО 4.293 €
652. ТАКОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 4.293 €
653. ДПТУ Агро Виори 4.291 €
654. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 4.290 €
655. Кузман Шапкарев СОЗУ 4.287 €
656. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 4.287 €
657. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.285 €
658. ИЗ Агро Дикис 4.279 €
659. ВСР АВТО ЗМАЈ ДООЕЛ 4.274 €
660. ИЗ Драјчовска 4.273 €
661. ИЗ Да-Ма Економ 4.271 €
662. ДОО Агрос Филип 4.269 €
663. ИЗ Агро Сати 4.268 €
664. Добре млеко ДООЕЛ 4.267 €
665. ДПТУ „БОМА ФАРМ" дооел 4.265 €
666. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 4.247 €
667. Добер ДОО 4.237 €
668. Малешком ДООЕЛ 4.219 €
669. АГРОКОМ МИДИ ДОО 4.216 €
670. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 4.206 €
671. ИЗ Алтана 4.189 €
672. ИЗ Агро Ресурс 4.188 €
673. ИЗ Агро буби 4.187 €
674. Мисито ДООЕЛ 4.177 €
675. ИЗ Марибела 4.160 €
676. ЗТД 33 ГОРГЕ МИТРОВ ДОО 4.157 €
677. И.З Клас Даре Илиоски 4.142 €
678. ИЗ Рива 4.140 €
679. Агровиго ДООЕЛ 4.130 €
680. АГРО ТРИ ДООЕЛ 4.129 €
681. Караколе ДООЕЛ 4.126 €
682. ДПТУ СуперКиз 4.125 €
683. ТОБИС АГРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 4.122 €
684. БАТЕ ДТ ДОО 4.119 €
685. ДПТУ ТЕРА ВИНО ДООЕЛ 4.118 €
686. Агро Лав ДООЕЛ 4.112 €
687. ИЗ Маки 4.097 €
688. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 4.089 €
689. Рајфарм ДООЕЛ 4.085 €
690. Фарма Димовски ДООЕЛ 4.084 €
691. Агро Ибал ДООЕЛ 4.083 €
692. ИЗ Ни Ки 4.076 €
693. Агро Ацико ДООЕЛ 4.075 €
694. ДООЕЛ Чако Трејд 4.074 €
695. ИЗ Мал Париз 4.061 €
696. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 4.044 €
697. Пчеларство Стојаноски ДОО 4.039 €
698. АГРО-ЕВРОПА 09 4.037 €
699. СИБАТРАНС 4.033 €
700. КОНИМЕКС КОМПАНИЈА ДОО 4.032 €
701. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 4.023 €
702. ИЗ Грита 4.018 €
703. ДООЕЛ Роби Милк 4.017 €
704. АГРО БОГОВИНА ДООЕЛ 4.013 €
705. ИЗ Никси 3.992 €
706. Сондрио ДООЕЛ 3.991 €
707. ИЗ Блек Меџик 3.985 €
708. Часлав Маневски 3.982 €
709. Стефил 2008 ДООЕЛ 3.975 €
710. ИЗ Мицески 3.971 €
711. Ангела Алфа ДООЕЛ 3.970 €
712. Фрутипром ДООЕЛ 3.970 €
713. ИЗ Агро деос 3.966 €
714. Агро Бруник ДООЕЛ 3.963 €
715. Горса Компани Дооел 3.953 €
716. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 3.950 €
717. ДПТУ ОРГАНИК ФУД ДОО 3.943 €
718. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 3.938 €
719. И.З Даре и Ирена Пром 3.930 €
720. МОФИ ДООЕЛ 3.924 €
721. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 3.908 €
722. Стоја Џај ДООЕЛ 3.906 €
723. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 3.892 €
724. Агро Милан ДООЕЛ 3.876 €
725. БЕГОВЦИ ДООЕЛ 3.875 €
726. Алмекс промет ДОО 3.867 €
727. ББ Компани ДООЕЛ 3.864 €
728. ДПТУ МКМ ДООЕЛ 3.860 €
729. РИАЛ АГРО ДООЕЛ 3.857 €
730. Димитаар Мицов 3.849 €
731. БИБА ГРАД 3.848 €
732. ДООЕЛ Агро Димак 3.846 €
733. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 3.840 €
734. ИЗ Џемо Драги 3.836 €
735. Медо Фарм ДООЕЛ 3.834 €
736. Димов Комерц Дооел 3.828 €
737. ИЗ Мигросс 3.823 €
738. ДООЕЛ Пројо став 3.819 €
739. ,,АЛЕКС-КОМ,,ДООЕЛ 3.812 €
740. Агро центар два ДООЕЛ 3.804 €
741. ИЗ Беџет 3.792 €
742. САБОТКОВСКИ ДООЕЛ 3.788 €
743. ИЗ Дејвел 3.786 €
744. ИЗ Про мед 3.785 €
745. ИЗ СИМАР Срие Исмаиловска 3.781 €
746. Агро Бони 3.777 €
747. ИЗ ВЕНЦО ГИШ ГЛИГОРЧО ДИМИТРИЕВ 3.775 €
748. ИЗ Дар сто 3.773 €
749. ИЗ "Снабди" 3.770 €
750. ДИ-ЈО ДООЕЛ-Скопје 3.770 €
751. ИЗ Бани Коп 3.767 €
752. Фарма Јошевски ДООЕЛ 3.765 €
753. ИЗ Зоран Наков 3.765 €
754. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 3.764 €
755. Комет Комерц ДООЕЛ 3.762 €
756. ДООЕЛ Ѓорушка 3.754 €
757. ИЗ Дејс 3.748 €
758. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 3.748 €
759. ИЗ Сио пирамида 3.748 €
760. ИЗ ШАРА Душко Лазов 3.747 €
761. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 3.739 €
762. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 3.726 €
763. Алитовски компани ДООЕЛ 3.721 €
764. Хит Праска Рос 3.720 €
765. Александар Ал Хри ДООЕЛ 3.717 €
766. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 3.710 €
767. Фарма Ми-Го Дооел 3.703 €
768. Бурка ком ДООЕЛ 3.699 €
769. ИЗ Мерко -Мерсуд Вејсиловиќ 3.696 €
770. Калкус Фарма Дооел 3.691 €
771. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 3.672 €
772. ИЗ Нова Мездра 3.672 €
773. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 3.671 €
774. ИЗ Рито 3.670 €
775. ИЗ Дени-Ана Никола Јовановски 3.670 €
776. МНР МИП ДООЕЛ 3.669 €
777. ИЗ Пе-ГА 3.667 €
778. ДООЕЛ Агро-Тасевски 3.666 €
779. ИЗ Мице 3.660 €
780. ИЗ ДАНИ ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 3.657 €
781. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 3.653 €
782. Агро Никодан ДООЕЛ 3.650 €
783. ДД Крстовски Дооел 3.650 €
784. Саја Јони ДООЕЛ 3.644 €
785. Агропијанец ДООЕЛ 3.642 €
786. ГЕМАС ДООЕЛ 3.642 €
787. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 3.642 €
788. Агростема ДООЕЛ 3.635 €
789. Агрофарм ДООЕЛ 3.634 €
790. Фарма Тошевски ДООЕЛ 3.631 €
791. Абрекина Олив Дооел 3.625 €
792. ИЗ Агро-Фарм 3.624 €
793. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 3.623 €
794. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 3.617 €
795. ДПТТУ СТОУН КОМПАНИ 3.613 €
796. ИЗ Кавазов 3.611 €
797. ИЗ Арбен 3.611 €
798. МЕСИЕ ФЕРГУСОН ДООЕЛ 3.607 €
799. ИЗ Дени 3.588 €
800. ТРАНС ТРЕЈД 3.584 €
801. ТД САНЏАК СЕМ ДООЕЛ 3.574 €
802. ФРУКТАЛИЈА ЕКО ДООЕЛ 3.572 €
803. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 3.566 €
804. ИЗ Делјо 3.554 €
805. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 3.539 €
806. АГРО ДИ - ЕЛ 3.532 €
807. САДЕН ДООЕЛ 3.530 €
808. ИЗ Бордо 3.526 €
809. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 3.519 €
810. ИЗ Наџак 3.514 €
811. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 3.511 €
812. ИЗ Келав 3.506 €
813. ИЗ Муси 3.505 €
814. АГРО М ЕЛОВЕЦ ДООЕЛ 3.504 €
815. Донов ДОО 3.500 €
816. ИЗ Шека Комерц 3.497 €
817. ИЗ Б Г Фарм 3.492 €
818. РАШТАН ТРЕЈД 3.489 €
819. ИЗ Агри микс 3.487 €
820. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 3.479 €
821. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 3.475 €
822. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 3.472 €
823. Т.Д СУВО ПОЛЕ ДООЕЛ 3.472 €
824. ИЗ "Миле-Комерц" 3.470 €
825. АЦ - МИ Дооел 3.447 €
826. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 3.439 €
827. АГРО ЗОРАН Зоран Радоја Алексиќ ТП 3.433 €
828. Алек Агро ДООЕЛ 3.424 €
829. ИЗ Гуриште 3.415 €
830. ТДПТУ Канела ДООЕЛ 3.415 €
831. ИЗ Бутковци 3.413 €
832. ДПТУ ЗОДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ 3.413 €
833. Бонут ДОО 3.393 €
834. МАЛИНКО ДООЕЛ 3.391 €
835. ЗК АГРО МИХАЈЛО ДООЕЛ 3.372 €
836. АГРОРУБИН ДООЕЛ 3.366 €
837. МИКРОРЕОН ГЛОСС ДООЕЛ 3.366 €
838. ИЗ Викторија 3.357 €
839. АРЕНА КОМЕРЦ 3.350 €
840. ИЗ Фика Комерц 3.343 €
841. АГРО-КРИС ДООЕЛ 3.341 €
842. Кочали Дооел 3.340 €
843. ЗЛАТНА КОЗА 3.338 €
844. ИЗ АЦЕМ- Валентина Цветковска 3.337 €
845. ИЗ Змај пром 3.337 €
846. Агро Пивко ДООЕЛ 3.333 €
847. АНГЕЛЕСКИ ДООЕЛ 3.332 €
848. ИЗ Давид 007 3.330 €
849. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 3.327 €
850. Зоилче ДООЕЛ 3.326 €
851. Пуравин ДООЕЛ 3.324 €
852. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 3.317 €
853. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 3.317 €
854. АГРО ФЛОРИ ДОО 3.315 €
855. ИЗ Не Мар 3.314 €
856. ИЗ Зора 3.312 €
857. ИЗ Агро Дојчин 3.308 €
858. МПЦ Свети Јован Бигорски 3.301 €
859. ДООЕЛ Агро Чало 3.299 €
860. АТЕЛ ДООЕЛ 3.293 €
861. ИЗ Сан Гор 3.290 €
862. ТНГАР ДООЕЛ 3.290 €
863. ДООЕЛ Еса Агро 3.288 €
864. ИЗ Агро Давор 3.280 €
865. ИЗ Одаја 3.278 €
866. ИЗ Октај 3.275 €
867. ИЗ Агро подем 3.273 €
868. ИЗ Агро Цецко 3.273 €
869. Атила комерц ДООЕЛ 3.263 €
870. ДООЕЛ ОГНЕН 3.253 €
871. ИЗ Агро Ина 3.249 €
872. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 3.248 €
873. ИЗ Маја Ло 3.244 €
874. ВИНАР НИПРО 3.239 €
875. ИЗ Уров 3.231 €
876. ИЗ Нешо 2007 3.227 €
877. ИЗ "Вила Мила-07" 3.219 €
878. БОТЕ АГРАР 3.217 €
879. ДООЕЛ Кис Комерц 3.214 €
880. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 3.207 €
881. ИЗ НБИ Транс 3.191 €
882. Венец АД 3.189 €
883. ИНТЕРФРИТ-ФРИТКО ДООЕЛ СКОПЈЕ 3.189 €
884. ИЗ Напредок 3.188 €
885. ИЗ Јат 3.188 €
886. ДООЕЛ САЊА Горан 3.155 €
887. Мојно Пром ДООЕЛ 3.154 €
888. АГРО ПРОЏЕК РЕМАКА ДООЕЛ 3.148 €
889. ВИАИГНАЦИЈА 3.147 €
890. ТП Манда Трејд 3.139 €
891. ИЗ Аѓупка 3.137 €
892. ИЗ Јаумини 3.134 €
893. ИЗ Агро Дашо 3.133 €
894. ИЗ "Анисајо" 3.130 €
895. Агро Багс ДООЕЛ 3.127 €
896. ИЗ Пецо 3.112 €
897. ГРАДИНА ЦВЕТ ДОО 3.103 €
898. Серта Компани ДООЕЛ 3.098 €
899. ИЗ Гета 3.093 €
900. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 3.089 €
901. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 3.089 €
902. ИЗ "Брус" 3.078 €
903. ИЗ Агро Клас 3.077 €
904. И.З. Данта Ј - Јорданчо Павлов 3.072 €
905. Спорт ДООЕЛ 3.065 €
906. ФРОДИ МИЛК КОКОШИЊЕ ДООЕЛ 3.061 €
907. ИЗ Агро иги 3.060 €
908. БОГЕСКИ КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ 3.056 €
909. ИЗ Агро тиме 3.056 €
910. ИЗ Нико Аграр 3.048 €
911. ИЗ Дамаго 07 3.039 €
912. ИЗ Фиуљаним Себахудин 3.032 €
913. Гоел Петре ДОЕЛ 3.030 €
914. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 3.028 €
915. ИЗ Иљо Петрушев 3.023 €
916. ИЗ Агро Филиск 3.021 €
917. ИЗ Дарко Инвет Дарко Тодоров 3.009 €
918. ИЗ Компанија Тошески 3.007 €
919. Феас Компани ДОО 3.004 €
920. Фарма Станковски ДООЕЛ 3.003 €
921. ИЗ БУГОВИ-Јосип Цветковски 2.999 €
922. ИЗ С-Н 2.997 €
923. ИЗ Агро Бац 2.997 €
924. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 2.996 €
925. ИЗ Русе комерц 2.996 €
926. ИЗ Ј Сиа 2.987 €
927. ТД Дивино ДОО 2.979 €
928. ИЗ Дулче 2.978 €
929. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 2.976 €
930. ИЗ Змај Услуга 2.974 €
931. ИЗ Климентина 2008 2.967 €
932. Лена Милк 2.965 €
933. ДООЕЛ ХРИСТИЈАН КОМПАНИ 2.959 €
934. ИЗ Агро Новоселани 2.957 €
935. АГРО САЛИ ДООЕЛ 2.956 €
936. ИЗ Делта-комерц 2.955 €
937. Агро Николов ДОО 2.945 €
938. ИЗ "КристијанЗ" 2.942 €
939. МААК ИНВЕСТ 2.938 €
940. ИЗ РИСТОВСКИ Тони Ристовски 2.937 €
941. ДИЈО-ИН ДОО Штип 2.935 €
942. СТАНУШИНА ДООЕЛ 2.927 €
943. ДООЕЛ ,,ОБЛЕШЕВКА,, 2.927 €
944. ИЗ Кушевци 2.927 €
945. Јасмина ББ - Ком ДООЕЛ 2.926 €
946. ИЗ Агро Бојан 2.919 €
947. ИЗ Денков Компани 2.918 €
948. ДПТУ ПРАСКО ДООЕЛ 2.894 €
949. ИЗ Агро столе 2.892 €
950. ИЗ Зорица 2.892 €
951. Меланокарпа Плав Храна 2.891 €
952. ФРУТИ-КОМПАНИ 2.890 €
953. ИЗ Авин 2.877 €
954. Ја Ор ДООЕЛ 2.863 €
955. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 2.859 €
956. ДООЕЛ АГРО-КАЧАК 2.855 €
957. Ивила ДООЕЛ 2.854 €
958. Татјана Михајловска 2.844 €
959. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 2.842 €
960. Илче пром ДООЕЛ 2.841 €
961. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 2.832 €
962. СИМЕНТАЛ МИЛК 2.829 €
963. ИЗ Мак-Лоза 2.827 €
964. Зоран Кузман М ДООЕЛ 2.825 €
965. ДЕЈЛАНД ДООЕЛ Штип 2.822 €
966. ИЗ Водно комерц 2.818 €
967. ИЗ Агро М 2.810 €
968. ИЗ "Таорсжаклисура" 2.802 €
969. ИЗ ЛЕОН Јовица Павлов 2.795 €
970. ИЗ Мулаим 2.775 €
971. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 2.772 €
972. ДООЕЛ ДНЛ Трејд 2.767 €
973. ИЗ Сенокс 2005 2.761 €
974. МК Хост ДООЕЛ 2.748 €
975. ИЗ Слабак фарм 2.746 €
976. Дамјан Дооел 2.740 €
977. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 2.740 €
978. ККС Илинден 2.737 €
979. ИЗ "ЧименКомерц" 2.735 €
980. И3 3ок07 2.735 €
981. Валпром ДООЕЛ 2.734 €
982. Трајковски ДООЕЛ 2.733 €
983. СД-СМЕЛ ДООЕЛ 2.732 €
984. Менде и Јове ДООЕЛ 2.725 €
985. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 2.716 €
986. ИЗ Жигмал 2.715 €
987. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 2.712 €
988. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 2.711 €
989. ИЗ Агро Бо Ана 2.710 €
990. ИЗ "Зема" 2.707 €
991. ИЗ Сара Трејд 2.704 €
992. ИЗ Срндак 2.693 €
993. Вимес ДООЕЛ 2.689 €
994. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 2.681 €
995. 33 Гоце Делчев 2.680 €
996. ИЗ АГРО ДЕЈОБИС Снежана Шуманова 2.670 €
997. ИЗ Драг Тон 2.669 €
998. Анче Котевски ДООЕЛ 2.669 €
999. Златко&Васко Компани 2.668 €
1000. ИЗ АГРО-ЕВРО Борче Симонов 2.667 €
1001. ДООЕЛ Алмир Фарма 2.664 €
1002. ИЗ Агро Руди 2.652 €
1003. ИЗ Браќа Енгин ЕрсанСадуш Алиевски 2.652 €
1004. ИЗ Дам 2.650 €
1005. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 2.647 €
1006. АГРО ЏО ДООЕЛ 2.644 €
1007. Реџеп Куртов 2.638 €
1008. П1УМАН Б ДООЕЛ 2.631 €
1009. Ване Транс РР ДООЕЛ 2.626 €
1010. ИЗ Кротко Јагне 2.622 €
1011. ЕВРОФРУИТ 2.619 €
1012. Дона Агропродукт Дооел 2.615 €
1013. ИЗ Марија Клеофина 2.615 €
1014. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 2.613 €
1015. Ердеел 2008 ДООЕЛ 2.612 €
1016. ВАРДАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 2.604 €
1017. Агро-Панаги ДОО Струмица 2.602 €
1018. ИЗ Агро Промел 2.601 €
1019. Агро Виктор ДООЕЛ 2.594 €
1020. Мерсет ДООЕЛ 2.593 €
1021. ИЗ АГРО ДЕЉАДРОВЦИ 2.589 €
1022. ИЗ Елдас 2.588 €
1023. ДПТ РИ-ЕЛ ДООЕЛ 2.585 €
1024. МАРГО БРАН ДОО 2.585 €
1025. ИЗ Авац 2.585 €
1026. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 2.570 €
1027. ИЗ Иван Хрис 2.564 €
1028. ИЗ Мелона 2.561 €
1029. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 2.561 €
1030. ИЗ Спанчевка 2.557 €
1031. ИЗ Барово 2.556 €
1032. ИЗ Снежана Комерц 2.555 €
1033. ТСПТУ ,,Виножито,, ДООЕЛ 2.542 €
1034. Фарма Кантар ДООЕЛ 2.542 €
1035. ИЗ Панорама 2.539 €
1036. ИЗ Млака 2.536 €
1037. ИЗ Америка 2.536 €
1038. ЖИ ЖА ТРЕЈД ДООЕЛ 2.532 €
1039. ИЗ Еко зона Спанчевка 2.527 €
1040. ИЗ "Коко-Клас" 2.520 €
1041. ДПТТУ ВАСИЛ ТРАНС КОМЕРЦ ДООЕЛ 2.519 €
1042. И.З. БЕЛ БИК 2.518 €
1043. ИЗ Добра земја 2.516 €
1044. Марис ДООЕЛ 2.504 €
1045. АГРОКОМ- Насир ДООЕЛ 2.502 €
1046. ИЗ Аго Вац 2.497 €
1047. ИЗ Локва 2.496 €
1048. ИЗ Орце 2.491 €
1049. ИЗ Нена 2.490 €
1050. ЗАПАД ДООЕЛ 2.485 €
1051. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 2.485 €
1052. ВОЈЧЕ АГРО ДООЕЛ 2.479 €
1053. ИЗ Раго 2.474 €
1054. БИНОКА ДООЕЛ 2.474 €
1055. ИЗ Мак Самер 2.472 €
1056. АЛПИНА ФАРМ 2.472 €
1057. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 2.460 €
1058. ДПТУ ТЕКСТИЛИС КОМПАНИ ДООЕЛ 2.459 €
1059. И.З Ани Ком-Тони Кочоски 2.458 €
1060. ИЗ Пролет 2003 2.452 €
1061. Агро Ни Ма 2.452 €
1062. ИЗ Никол Зел 2.440 €
1063. ИЗ Дамјан 2.438 €
1064. ИЗ Змики Комерц 2.430 €
1065. ИЗ Лагозем 2.429 €
1066. ЕКО ПРЕХ ДООЕЛ 2.421 €
1067. ИЗ Ки Бо Дончо 2.415 €
1068. Ранч Чкорле 2.414 €
1069. ИЗ Агро Џошкун 2.399 €
1070. Врв Златен лист Агрохемикал 2.391 €
1071. Фарма Корчари ДООЕЛ 2.384 €
1072. Жарко ЖКЦ ДООЕЛ 2.378 €
1073. ШАЛАЈКО М ДООЕЛ 2.369 €
1074. ИЗ Капниапни 2.361 €
1075. Еко Млеко Доо 2.350 €
1076. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  2.343 €
1077. Клас Хит ДООЕЛ 2.341 €
1078. Стефани Гал ДООЕЛ 2.309 €
1079. ИЗ"ПЕ-КИ" Борче Андонов 2.307 €
1080. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 2.307 €
1081. Агро-Божиновски ДООЕЛ 2.305 €
1082. Милко Илиевски 2.299 €
1083. ИЗ Вичо 2.297 €
1084. ДООЕЛ Толдо 2.286 €
1085. ДПТУ ПРОНЕКС-ЛАВ ДООЕЛ 2.286 €
1086. И З МИЛАНО НЕЏМИЈЕ 2.283 €
1087. ИЗ Ботого 2.281 €
1088. ИЗ Ањо 2.275 €
1089. ИЗ РИМАКО-Атанас Костадинов 2.271 €
1090. ИЗ Преродба занаетчија 2.270 €
1091. ИЗ Мацо 2.270 €
1092. ИЗ Г.С.Славе Крстев 2.267 €
1093. ИЗ Здрава Храна 2.257 €
1094. ИЗ Делта Комерц 2.251 €
1095. ОРГАНИК ОЛИВДОЈРАНА ДООЕЛ 2.249 €
1096. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 2.240 €
1097. Оџаков компани ДОО 2.240 €
1098. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 2.238 €
1099. ИЗ Агро Марковски 2.237 €
1100. ИЗ Изо македо 2.235 €
1101. ИЗ Скок 2.235 €
1102. Ко цуни ДООЕЛ 2.234 €
1103. ДСУ Цар Самоил 2.231 €
1104. И.З ПЧИЊА-ПРОМ Даниел Трендевски 2.223 €
1105. ИЗ Градинарот 2.214 €
1106. ЛОКВА АРГОН ДООЕЛ 2.211 €
1107. ДПТУ БАЛЕСКИ - ОРГАНИК ДООЕЛ 2.209 €
1108. ИЗ Танимар 2.206 €
1109. ИЗ Универзал 2.200 €
1110. ВВ Попова Кула АД 2.200 €
1111. ИЗ Ненад Актива 2.199 €
1112. ИЗ Зорле 2.197 €
1113. ГИЧЕВИ ДООЕЛ 2.195 €
1114. ИЗ Славеј Комерц 2.189 €
1115. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 2.188 €
1116. Агро Дуго ДООЕЛ 2.166 €
1117. ИЗ Гецо Пром 2.164 €
1118. Месо Пром 2.163 €
1119. ОКЕАН ШПЕД ФС ДООЕЛ СКОПЈЕ 2.149 €
1120. МЕГАС 06 ДООЕЛ Славица Мојаноска 2.146 €
1121. ИЗ АГРО-АРТ 2.144 €
1122. ЛЕСТ-К ДООЕЛ 2.143 €
1123. ИЗ Берлик Усеин 2.140 €
1124. ИЗ Млаз 2007 2.137 €
1125. Риком ДООЕЛ 2.136 €
1126. Жирони ДООЕЛ 2.128 €
1127. Фарма Талаковски ДООЕЛ 2.126 €
1128. Агро Гота Дооел 2.121 €
1129. ИЗ Рало Пром 2007 2.112 €
1130. Тон Бет ДООЕЛ 2.108 €
1131. ДПТУ АГРОЛЕНД ТРЕЈД 2.106 €
1132. АГРО ЈАНЕ ДООЕЛ 2.105 €
1133. ИЗ Влатко Компани 2.102 €
1134. ИЗ Нс Зем 2.100 €
1135. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 2.096 €
1136. ДООЕЛ ЈЕ-ЏЕ 2.096 €
1137. ИЗ Агро пол 2.092 €
1138. ИЗ Вандан 2.091 €
1139. Грин Ар ДОО 2.090 €
1140. ДПТТУ КОНТИНЕНТ ЛПГ ДООЕЛ 2.085 €
1141. И З М- ПРОДУКТ 2.085 €
1142. Хеннес 2.082 €
1143. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 2.074 €
1144. Рамбо Комерц ДОО 2.073 €
1145. ДЗТУ Блатон ДООЕЛ 2.071 €
1146. ГЕНЕКС ФРУИТ ДООЕЛ 2.071 €
1147. Агро 8-ми Километар Дооел 2.068 €
1148. ИЗ ДЛГА БРАЗДА- Елизабета Петрушевска 2.066 €
1149. ИЗ Ана Ив 2.066 €
1150. НОВО ТАКСИ ДООЕЛ 2.058 €
1151. ИЗ Бо Ми 2.058 €
1152. Стојанка Маринкова 2.056 €
1153. ИЗ Фил 2.055 €
1154. ПАНДУРСКИ ДООЕЛ 2.054 €
1155. ИЗ АГРО МАЖЕ 2.049 €
1156. ИЗ МЛЕКО ВИТА Јовица Русомир Јовановски 2.045 €
1157. ИЗ Шоп Топ 2.044 €
1158. ИЗ ГЛЕДАВИЦА-Рисовска Жаклина 2.043 €
1159. СНЕИСИС ДООЕЛ СКОПЈЕ 2.042 €
1160. Дуљко ДООЕЛ 2.019 €
1161. Гошевски Драган 2.010 €
1162. ИЗ Шалиб Бој 2.010 €
1163. Агрикоп - Мт Дооел 2.007 €
1164. И.З.Владе Компани- Владе Петровски 2.000 €
1165. ДООЕЛ КОЗИЦА 1.997 €
1166. ИЗ Славис 1.990 €
1167. ИЗ Вука Ком 1.981 €
1168. ИЗ Кристал Вал 1.971 €
1169. Наташа и Милка ДООЕЛ 1.968 €
1170. Грингруп 1.966 €
1171. ИЗ Марина 1.961 €
1172. ИРН-АГРО увоз-извоз 1.961 €
1173. ИЗ ФИЛИП ВТОРИ- Ванчо Паунов 1.958 €
1174. Визнаст ДООЕЛ 1.953 €
1175. Апимакс ДООЕЛ 1.951 €
1176. НИКОСАР ДООЕЛ 1.951 €
1177. Агро Белко Дооел 1.951 €
1178. Русе Фарм Дооел 1.951 €
1179. Стивен - Пром Дооел 1.950 €
1180. ВЕЛИОЛИ ДООЕЛ 1.949 €
1181. ДЗПУ ОГНЕН ТРАНС ДООЕЛ 1.946 €
1182. ИЗ Агро Слоб 1.945 €
1183. Фарма Богоевски 1.942 €
1184. ДООЕЛ Кико Милк 1.935 €
1185. Агро Илиески Даниела Илиеска 1.933 €
1186. Кај Бакало 1.926 €
1187. ТРИСТО ДООЕЛ 1.925 €
1188. ДПТУ КОМПАНИЈА ПАНЕВСКИ ДООЕЛ 1.919 €
1189. Губенек 1.915 €
1190. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 1.909 €
1191. АГРО МЛАДЕНОВИ ДООЕЛ 1.908 €
1192. Боби 99 1.906 €
1193. ИЗ Билјана 23 1.903 €
1194. ДОО ШУ-МИ 1.902 €
1195. ТП Алексо- АЦ 1.890 €
1196. Свињарска Фарма Дурок ДОО 1.886 €
1197. Агрокомерц-Визо ДООЕЛ 1.881 €
1198. НАСИ 2007 ДООЕЛ 1.878 €
1199. ИЗ МЕЈАЛИЦА МАРЈАНЧЕ СТОЈАНОВ МАП 1.875 €
1200. ИЗ Бафал Комерц 1.873 €
1201. РУБИН ПРОМ ДООЕЛ 1.868 €
1202. ИЗ Боми Хит 1.865 €
1203. ДЗТУ -Агро Бреза ДООЕЛ 1.864 €
1204. ИЗ АЛЕКСАНДАР- Александар Павловски 1.863 €
1205. ИЗ Вино Жито 1.861 €
1206. ИЗ Сајома 1.858 €
1207. ДОО Клас 1.852 €
1208. ДЕМАЕЛ КОП ДООЕЛ 1.849 €
1209. ИЗ Агро РЦС 1.844 €
1210. Алгора ДООЕЛ 1.841 €
1211. ИЗ Агро Јоце 1.837 €
1212. ИЗ Мио 1.826 €
1213. АГРО БИЛ Билјана Ѓоргиева 1.826 €
1214. АГРО АЛЕКС МОНИ 1.825 €
1215. Даг Треид ДООЕЛ 1.824 €
1216. Ген - Пром ДООЕЛ 1.823 €
1217. Васка Николова-ИЗ" Агро-Пакос" 1.821 €
1218. ИЗ Агро Јованчеви 1.808 €
1219. ИЗ Анисан 1.803 €
1220. Ер фарка ДООЕЛ 1.795 €
1221. Реџеп Д-лга ДООЕЛ 1.793 €
1222. ИЗ Маг Ком 1.783 €
1223. ИЗ "Теона-Дарк" 1.781 €
1224. ДОЕЛ ПАРИЧКА 1.775 €
1225. ИЗ АГРОМАРТИ Горанчо Тодоров 1.772 €
1226. ИЗ"АГРО-САНЕ" Сане Јованов 1.770 €
1227. ИЗ Агро Фантазија, Добре Николов 1.767 €
1228. ИЗ Витлан 1.767 €
1229. ИЗ Жаклина 1.765 €
1230. Ј ЛЕНД ФУД ДООЕЛ 1.759 €
1231. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 1.745 €
1232. Коки фарм ДООЕЛ 1.744 €
1233. ИЗ Авлија 1.741 €
1234. ИЗ Илиев 1.738 €
1235. ХРИС - ФИЛ ДООЕЛ с.Сарчиево Штип 1.735 €
1236. Бац црни компани ДООЕЛ 1.724 €
1237. ДПТУ МК Клипови и Спојки ДООЕЛ 1.720 €
1238. ДТПТ Јоки Комерц 1.720 €
1239. МАС ПРИМО ДООЕЛ 1.718 €
1240. Жежо Комерц 1.716 €
1241. ИЗ "Ники-30" 1.716 €
1242. Вибас ДООЕЛ 1.713 €
1243. ИЗ Еко Мартина 1.702 €
1244. Даниел Стојановски-ИЗ"Афем" 1.699 €
1245. ИЗ Бафал комерц 1.695 €
1246. Са Ки 1 ДООЕЛ 1.694 €
1247. С.Б.К. ИнтернационалДООЕЛ Јосифово 1.693 €
1248. ИЗ Диреко Ми Алма 1.691 €
1249. ЛАЗОРОСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 1.688 €
1250. Сајмон милк ДООЕЛ 1.683 €
1251. ИЗ Дени компани 1.681 €
1252. Фуего Грозд Дооел 1.662 €
1253. Чоле Фарм ДООЕЛ 1.662 €
1254. АГРО-ДЕЈКОВЕЦ 1.656 €
1255. ИЗ Агро Бис 1.656 €
1256. ИЗ Макс Метал 1302 1.649 €
1257. Агро Јовановски ДООЕЛ 1.646 €
1258. ДОО БАБАЛАД 1.646 €
1259. ИЗ Боркис 1.639 €
1260. АГРО САНА ДООЕЛ 1.635 €
1261. ДППУТ Фруктана 1.635 €
1262. ИЗ АЛЕКСАНДРИЈА Наташа Цветковска 1.635 €
1263. ИЗ Маратон 1.628 €
1264. ЕКО МИЛК ДООЕЛ 1.626 €
1265. ТД МИКОР - М ДООЕЛ 1.618 €
1266. ИЗ Сука Сулиман Куртов 1.611 €
1267. АГРО МАЛЧЕВИ ДООЕЛ 1.610 €
1268. ИЗ Да Зајко данче ангеловски 1.608 €
1269. ИЗ Даре 1.605 €
1270. ИЗ МУНЕВЕР ЕКРЕМ АКИФОСКА ЕЛМЕДИ1 1.604 €
1271. ИЗ Абдула Ве-Азра 1.603 €
1272. Т.У.Д АНАВЕТ ДОО 1.602 €
1273. САН-ЈЕЛ ДООЕЛ 1.602 €
1274. ДОО Коро Компани 1.599 €
1275. ДПТУ АГРО-КОНЦЕПТ 1.597 €
1276. Дар-Ан Лознани ДООЕЛ 1.595 €
1277. ИЗ Чола 1.591 €
1278. ИЗ Крис Мар 1.583 €
1279. ИЗ Га-Го 1.581 €
1280. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 1.577 €
1281. ЛЕШНИК ПРОДУКТ ДООЕЛ 1.577 €
1282. ИЗ Корка 1.576 €
1283. ИЗ "Борта" 1.574 €
1284. ИЗ "КикоТаце" 1.570 €
1285. ИЗ "МаријаНакова" Марија Накова 1.570 €
1286. ИЗ Марјан Бошков 1.567 €
1287. Алдеми Дооел 1.565 €
1288. Рели-Фарм Дооел 1.561 €
1289. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 1.561 €
1290. ИЗ Јака Воља 1.561 €
1291. ИЗ Јованови 1.561 €
1292. ДООЕЛ НПБ Плус 1.560 €
1293. ИЗ "Драш" 1.560 €
1294. ИЗ Шуплин 1.557 €
1295. ДООЕЛ МИЛК МИЛ 1.548 €
1296. Панек ДООЕЛ 1.545 €
1297. ДПТУ ,,АРБДУРАКУШТИ ,,ДООЕЛ 1.545 €
1298. ИЗ Паша 2007 1.545 €
1299. ИЗ "Агро виро" 1.545 €
1300. ИЗ Зоки Комерц 1.543 €
1301. ДПТУ КОТЕ ПРОМ 05 1.541 €
1302. ТОНИ ЈАНЧОВСКИ ДООЕЛ 1.541 €
1303. ИЗ Мар-Саш сашка Стаменковска 1.540 €
1304. Лисолај ДООЕЛ 1.538 €
1305. ИЗ Валон 1.537 €
1306. Крстовден ДООЕЛ 1.528 €
1307. ФАРМА ВЕЛИЈУ ДООЕЛ 1.527 €
1308. ИЗ Детан 1.526 €
1309. ИЗ Агро Мел 1.526 €
1310. ИЗ Џони Вокер 1.524 €
1311. ИЗ Агро БХ 1.518 €
1312. ИЗ Флора Ник 1.517 €
1313. ИЗ Агро ка 1.516 €
1314. ДЗТУ АГРОДЕЛИСИНЦИ ДООЕЛ 1.515 €
1315. Власте ДООЕЛ 1.515 €
1316. Туран Дооел 1.506 €
1317. ФАРМА НЕДЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 1.503 €
1318. ЛЕОН ДООЕЛ 1.499 €
1319. ИЗ Агро Цар 1.497 €
1320. Агро фарма Д и Д 1.496 €
1321. ДПУТ 6-ТИ НОЕМВРИ ДОО РАДОВИШ 1.495 €
1322. ЛИ ГО ЉУБ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.495 €
1323. ИЗ Агро ѕвон милк 1.492 €
1324. БОНИК ФАРМЕР 1.488 €
1325. ИЗ Дагиб 1.481 €
1326. ПОСД СОНЧОГЛЕДИ-затвор 1.481 €
1327. АЛТОНИ ДООЕЛ 1.479 €
1328. ИЗ Паљач-комерц Павле Нацев 1.474 €
1329. ИЗ,,АГРО БАЈА,,Јоце Манчев 1.464 €
1330. ИЗ Анси-Трејд 1.463 €
1331. БИО-АГРО ФРЕШ ФРУИТ ДОО ГЕВГЕЛИЈА 1.463 €
1332. ХЕЛИФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ 1.463 €
1333. Тобо Комерц Томе ДООЕЛ 1.463 €
1334. ДУТ "ЗЕЛЧЕ" ДООЕЛ 1.463 €
1335. АГРО ДАСС ДОО 1.463 €
1336. ЕКОАГРО-МАЛЕШ ДОО 1.450 €
1337. ИЗ Цимер 1.440 €
1338. ДПТТУ ПАЈТИМИ МД 1.438 €