Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

45.450.555 €

16.889 решенија

75,7 МИЛ. € / 4,7 МЛД. ДЕН.

24.940 решенија

30.247.185 €

8.051 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 16.276.169 €
2. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 10.671.985 €
3. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 7.210.522 €
4. Финансиска поддршка за намалување на залихи на вино и поддршка за откуп на грозје. 5.528.940 €
5. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 5.489.699 €
6. Финансиска поддршка по површина за оддржување на постоечки лозови насади 4.933.949 €
7. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 3.373.743 €
8. Финансиска поддршка за подигање на нови овошни насади 2.977.691 €
9. Директни плаќања за обележани грла говеда 2.961.556 €
10. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 2.379.239 €
11. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 2.114.458 €
12. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 1.925.301 €
13. Финансиска поддршка за подигање на нови лозови насади 1.215.937 €
14. Финансиска поддршка за производство на на домашен лозов калем и овошоне саден материјал 1.186.798 €
15. Дополнителна финансиска поддршка за производство под контролирани услови ( домати, пиперки, краставици и режано цвеќе) 976.778 €
16. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 833.130 €
17. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 664.028 €
18. Директни плаќања по грла маторици 572.222 €
19. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 563.379 €
20. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 558.799 €
21. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 438.183 €
22. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 434.948 €
23. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 322.612 €
24. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 296.384 €
25. Директни плаќања за набавка на високостелни јунци со познато потекло и висок генетски потенцијал 238.374 €
26. Директни плаќања за обележани грла кози 222.467 €
27. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 212.950 €
28. Финансиска поддршка за произведен и предаден ориентален ароматичен и полуориентален суров тутун 188.228 €
29. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 173.233 €
30. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 160.007 €
31. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне 148.446 €
32. Финансиска поддршка за семејни земјоделски стопанства за произведено и продадено грозје во регистрирани домашни винарии 88.576 €
33. Финансиска поддршка за извшрени агрохемиски или педолошки анализи на почва 80.772 €
34. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 78.771 €
35. Финансиска поддршка за оддржување на постоечките насади со јаболка 66.948 €
36. Поддршка на реализација на стручни задачи предвидени во Програмата за биолошка разновидност во сточарството 64.852 €
37. Дополнителна финансиска поддршка од подмерка 1.1 за оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи 28.452 €
38. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре 13.044 €
39. Директни плаќања за произведени домати и краставици на отворено и во пластеници , продадени за периодот 01.06-30.06.2011 8.036 €
40. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 7.408 €
41. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 4.056 €
42. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за основни стада за производство на говедско месо 3.463 €
43. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо 2.634 €
44. Дополнителна финансиска поддршка од 15% за земјоделски имот во подрачјата со ограничени можности за производство за подмерките 557 €
45. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 15 €
Вкупно: 75,697,739

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Пелагонија АД 6.392.693 €
2. Винарска Визба Повардарие АД 2.430.549 €
3. АД Вардар 03 1.572.678 €
4. МЗШВ Компензационен Фонд 1.508.014 €
5. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 1.484.271 €
6. ЗТД Сточарство АД 1.344.855 €
7. Риго-Импекс доо 1.176.796 €
8. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 1.046.200 €
9. 33 Единство 995.355 €
10. ГД Тиквеш 891.227 €
11. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 662.583 €
12. АД Жито Малеш 631.573 €
13. Клечовце ДООЕЛ 594.065 €
14. Црвени Брегови АД 577.851 €
15. Струмичко Поле 540.322 €
16. ВИНЕАМ-ФАРМ 516.986 €
17. 33 Овоштар 506.420 €
18. Дуброво ДООЕЛ 483.384 €
19. ЖИ-ВА МЕСО 477.683 €
20. Мак Месо АД 458.176 €
21. АД Сковин 450.008 €
22. Агролозар АД 382.523 €
23. Аневски Винарија ДООЕЛ Штип 380.238 €
24. Венец АД 358.309 €
25. Градиште АД 353.702 €
26. Визба валандово ДООЕЛ 332.445 €
27. ЗК Кичево 293.014 €
28. Рудине ММ ДОО 291.276 €
29. Драгоево Агро ДОО 284.680 €
30. АИК Еуро Ленд АД 281.893 €
31. ДЗП Душан Кириќ 273.241 €
32. АГРО-КАЛЕМ ДООЕЛ 267.915 €
33. Оранжерии Хамзали 259.612 €
34. ДПТУ Трио Лазарополе 259.483 €
35. Канет Агро ДООЕЛ 251.597 €
36. Бучиште ДОО 239.222 €
37. Маранчо ДООЕЛ 237.321 €
38. Стрисовци ДОО 225.686 €
39. ВИ-АЛ ДООЕЛ 212.455 €
40. Далвина ДООЕЛ 211.160 €
41. Фарма Агрипро ДОО 210.057 €
42. Еко Оаза Самандов ДОО 209.809 €
43. АБС ПИЛКО ДОО 208.575 €
44. Земсил ДООЕЛ 208.452 €
45. Милко ХФ ДООЕЛ 199.219 €
46. Винарија СТОБИ ДООЕЛ 197.634 €
47. Компанија Атанасовски 197.106 €
48. ВВ Винеа 188.286 €
49. ММ Брицо ДОО 188.167 €
50. Зем Производ ДОО 186.475 €
51. ДТП Агроунија Огнен ДОО 181.414 €
52. Агрософт ДООЕЛ 179.479 €
53. АГРОПИН 174.570 €
54. Агроком Сокол ДООЕЛ 172.732 €
55. Џумајлија АД 171.033 €
56. Даст Трејд 169.593 €
57. ДЗС Илинден АД 156.408 €
58. ДЗС Сингелиќ АД 153.477 €
59. МОЕ ПИЛЕ ДОО 153.410 €
60. Визо ДООЕЛ 150.459 €
61. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 150.353 €
62. Езимит Вино ДОО 149.824 €
63. Агрожито ДОО 147.292 €
64. Агрокит Ники ДООЕЛ 146.548 €
65. ТДПТУ Винарија Охрид ДОО 146.520 €
66. Боки Змај ДООЕЛ 145.528 €
67. 96 Славија трејд ДООЕЛ 143.703 €
68. ДАУ БОНИЕР ДООЕЛ КУМАНОВО 142.676 €
69. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 137.163 €
70. Барово ДООЕЛ 136.128 €
71. Агро Мит ДООЕЛ 135.961 €
72. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 132.980 €
73. 33 Илинден 132.728 €
74. Хемомак 132.418 €
75. Пивко ДООЕЛ 131.095 €
76. Брилијант ДООЕЛ 130.261 €
77. Енергомаркет ДОО 130.201 €
78. Калина Дупка ДОО 129.466 €
79. Тополка 2000 ДОО 128.190 €
80. Агроплод АД 127.276 €
81. Баџо П-Т ДОО 121.266 €
82. ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ 121.050 €
83. Олимпико ДООЕЛ 120.068 €
84. ДПТУ Винекс 119.649 €
85. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 119.646 €
86. ИЗ Грди пром 117.138 €
87. ИЗ Бато 113.901 €
88. Винарија Попов ДООЕЛ 113.154 €
89. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 110.869 €
90. ИЗ Агрос 110.623 €
91. ДПТУ "РАСАДНИК-МИТ" ДООЕЛ 110.448 €
92. ИЗ Југо Комерц 110.422 €
93. Б и Л ФРУИТ СЕРВИС ДОО 110.090 €
94. Анси Комерц 108.919 €
95. Боди Комерц ДООЕЛ 108.155 €
96. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 107.871 €
97. Ви-Ал ДООЕЛ 106.293 €
98. ИЗ.Митат 104.526 €
99. Даниво ДООЕЛ 102.847 €
100. Лозарство ДОО 102.604 €
101. ИЗ Антонио 102.351 €
102. Манастир Св.Гаврил Лесновски 100.734 €
103. АГРО ХРИС-ЕЛ 100.188 €
104. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 99.751 €
105. Бовин ДООЕЛ 99.561 €
106. КОРАЛ ДООЕЛ 98.632 €
107. ФАРМА-ЛЕНД ДООЕЛ 98.254 €
108. Варди ДОО 98.089 €
109. ВВ Имако Вино ДООЕЛ 95.273 €
110. Зекмани Компани ДООЕЛ 95.125 €
111. ЕКО Агро БКБ ДООЕЛ 94.940 €
112. ИЗ Диме 93.982 €
113. Оранжерии ДОО 93.741 €
114. Вино рај ДООЕЛ 93.608 €
115. Зодимак ДОО 92.956 €
116. Магрива ДОО 92.333 €
117. Ледра Агро ДОО 90.948 €
118. УНИ АГРО ДОО 90.724 €
119. ИЗ Бреза 90.399 €
120. Салмак МБ ДОО 89.368 €
121. Везе Шари ДОО 88.797 €
122. ИЗ МУШЕВСКИ 88.367 €
123. ИЗ Ми Ро 87.898 €
124. Агро тојлан ДООЕЛ 87.736 €
125. Славик фарм ДООЕЛ 87.418 €
126. ИЗ ЈАБОЛЦИ Фаик Амзовски 87.170 €
127. Милк Мејкер ДООЕЛ 86.718 €
128. Малеш Бреза ДОО 86.266 €
129. Агро Кундино ДООЕЛ 84.786 €
130. Кадинец ДООЕЛ 83.813 €
131. Агро Панда ДООЕЛ 83.755 €
132. ИЗ "Алтрај" 83.052 €
133. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 82.960 €
134. Ан-Ки Инжинеринг 82.813 €
135. Млеко Промет ДООЕЛ 82.339 €
136. Баја Сим ДООЕЛ 81.615 €
137. Јуниор НМ ДООЕЛ 80.659 €
138. Поледелства ДОО 80.339 €
139. Илиев ДООЕЛ 80.089 €
140. М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ 79.112 €
141. ДПТ Арвин ДОО 77.630 €
142. ВИНИ ФАРМА ДОО Н.М ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН - 77.089 €
143. Недин ДООЕЛ 76.910 €
144. ДСЦ Заре Лазаревски 74.883 €
145. ЦЕК КОМЕРЦ ДОО 74.749 €
146. ИЗ Дам 74.621 €
147. ХАРЕ АГРО ДООЕЛ 74.289 €
148. Еко Аграр ДОО 73.588 €
149. ИЗ Пирифан 72.781 €
150. ДПТУ Жито ДООЕЛ 71.854 €
151. Авто Камчеви ДОО 71.845 €
152. ДОО Флорес 71.105 €
153. ДПТУ АГРО - СИМ ДОО 69.503 €
154. ИЗ Златеви 69.383 €
155. ИЗ "Роксана" 69.290 €
156. ИЗ Сагома-Сашко Вељаноски 68.679 €
157. ИЗ Имнес 68.436 €
158. Милкпром ДООЕЛ 68.378 €
159. Љупчо Јованов 68.353 €
160. Ветеринар ДОО 68.068 €
161. НиС - Компани ДОО 67.874 €
162. ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА ДООЕЛ 67.221 €
163. СА-АК ДООЕЛ 67.066 €
164. ДПТТУ АГРО БОНАК ДОО 66.720 €
165. 33 Слога 66.212 €
166. Денмаг ДООЕЛ 65.809 €
167. Прово Консталтинг ДООЕЛ Скопје 65.285 €
168. АГРО ДАР ДООЕЛ 65.117 €
169. ДООЕЛ "Јангце" 64.952 €
170. ципоз 64.852 €
171. Дон Пампас ДООЕЛ 64.190 €
172. Го мил ДООЕЛ 64.132 €
173. Еуро фармер ДООЕЛ 63.865 €
174. ИЗ Чамиш 63.621 €
175. ИЗ Ане мат 63.412 €
176. Апчеви ДООЕЛ 62.576 €
177. ИЗ Илков 62.541 €
178. ИЗ Агро Мил 62.529 €
179. ИЗ Зодани - 08 61.425 €
180. Биоагро Дооел 61.307 €
181. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 61.041 €
182. ТД АЛГОМИГ ДООЕЛ 60.929 €
183. Јела Комерц 60.245 €
184. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 59.951 €
185. ДПТУ Градинар АД 59.818 €
186. Агрофарм ДООЕЛ 59.525 €
187. Зелена куќа ДОО 59.488 €
188. Николчо Саздов 59.383 €
189. Патлиџановски ДООЕЛ 58.727 €
190. ДИМА АГРО ДООЕЛ 58.170 €
191. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 57.583 €
192. АГРО-ФИЛА ДОО 57.574 €
193. ИЗ Еуро-Лозар Гоце Митевски 57.483 €
194. Агро Иднина ДООЕЛ 57.361 €
195. Свисслион Аграр ДОО 57.223 €
196. Агростав ДООЕЛ 56.537 €
197. ИЗ Евро-Овоштар Станче Митев 56.463 €
198. ИЗ Врбица нико 56.433 €
199. ЕМША 06 ДООЕЛ 56.279 €
200. Корча ДООЕЛ 55.957 €
201. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 55.732 €
202. Еуроклас БТ 55.503 €
203. РОЈАЛ - 08 ДООЕЛ 55.473 €
204. ДООЕЛ Линдим Блерим 55.463 €
205. Екосир 54.918 €
206. Торо Бат 54.810 €
207. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 54.670 €
208. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 54.555 €
209. Данимес Дооел 54.512 €
210. Шекер ДООЕЛ 54.443 €
211. ДИМ КОМЕРЦ 54.342 €
212. Нисеви ДООЕЛ 54.311 €
213. Штраус ДООЕЛ 54.158 €
214. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 54.070 €
215. МАТ-РЕКЛАМ АГРО ДОО 53.893 €
216. Феко пром ДООЕЛ 53.771 €
217. Весна Пролет ДООЕЛ 53.509 €
218. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 52.996 €
219. Џемал и Беџет ДОО 52.669 €
220. ИЗ " Агро Негрево " -Далиборче Велевски 52.416 €
221. ИМПЕРИЈА ДИА ДОО 52.311 €
222. Интелком-3 ДОО 52.107 €
223. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 51.433 €
224. ДЗПТУ НОРМ АГРО ДООЕЛ 51.308 €
225. Димитаар Мицов 51.068 €
226. Ајвазов ДООЕЛ 50.989 €
227. ДЗПТУ АГРО ЛЕЗЕТ ДООЕЛ 50.881 €
228. Фарма Куитим ДООЕЛ 50.835 €
229. Ангела Алфа ДООЕЛ 50.788 €
230. Пебо ДОО 50.740 €
231. ФРУТЕМА ДООЕЛ 50.688 €
232. Кумит ДООЕЛ 50.639 €
233. ИМПЕРАТОР 50.560 €
234. Дарион ДОО 50.366 €
235. Христијан Павловски ДООЕЛ 50.306 €
236. ВК Компни ДООЕЛ 50.165 €
237. ФУД-АГРО ДООЕЛ 50.017 €
238. ИЗ Долна Добица 50.007 €
239. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 49.776 €
240. ИЗ Агро Митиќ - Боро Митиќ 49.684 €
241. АГРОФРУТ - ЕНП 49.613 €
242. ИЗ Ефе комерц 49.564 €
243. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 49.550 €
244. ДООЕЛ Баџо 49.533 €
245. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 49.358 €
246. ФАМИЛА 49.153 €
247. Сибишпед 48.704 €
248. Илпед ДООЕЛ 48.522 €
249. Агро Алијанс ДОО 48.343 €
250. ИЗ Ајхан-М 48.316 €
251. Чокуз ДООЕЛ 48.314 €
252. ИЗ Никси 48.007 €
253. Сашо Талевски ДООЕЛ 47.998 €
254. ДПУТ Вардарец ДООЕЛ 47.965 €
255. ИЗ Агро Канатларци 47.642 €
256. Бели Мост 47.068 €
257. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 46.997 €
258. БМФ ДОО 46.968 €
259. ТИКВЕШКА ДОЛИНА ДООЕЛ 46.870 €
260. К Комерц Каме ДООЕЛ 46.491 €
261. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 46.404 €
262. ИЗ Караника 46.355 €
263. Вигора ДООЕЛ 46.248 €
264. ИЗ Гокос 46.203 €
265. Голак ДООЕЛ 46.159 €
266. Зем макс ДООЕЛ 46.111 €
267. ИЗ Коцески 46.085 €
268. ИЗ Игма 45.612 €
269. Мрмач ДООЕЛ 45.502 €
270. Браќа Скендерови ДООЕЛ 45.263 €
271. Бачило Герман ДОО 45.234 €
272. Бесмир ДООЕЛ 45.206 €
273. ИЗ Вермаг 45.190 €
274. ДТУ Липа ДООЕЛ 45.035 €
275. Добер ДОО 44.655 €
276. Роки Агро ДООЕЛ 44.530 €
277. И.З.Камчо-Ристо Ристов 44.398 €
278. Пилко ДОО 44.309 €
279. ИЗ Делтаник 44.156 €
280. Агро-Гомил ДООЕЛ 44.092 €
281. Фарма стојановски ДООЕЛ 43.943 €
282. Микеи Интернационал 43.907 €
283. Клаше ДООЕЛ 43.903 €
284. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 43.713 €
285. Карпа-Мисас 43.699 €
286. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 43.504 €
287. ИЗ Борче Комерц 43.487 €
288. ИЗ Коневи 43.429 €
289. ГЛОРИА ЕФТИМ АНГЕЛОВ ДООЕЛ 43.403 €
290. Шекомел ДОЕЛ 43.395 €
291. ИЗ Кантонче 43.257 €
292. ИЗ Бој Дан 43.199 €
293. Бачило Козјак ДОО 43.161 €
294. Натали 2005 ДООЕЛ 43.139 €
295. ИЗ Митко - Аграр 43.066 €
296. Дандуш ДООЕЛ 42.992 €
297. ИЗ Лозар 42.927 €
298. Усам комерц 42.785 €
299. ИЗ Кастриот 42.632 €
300. СИМЕНТАЛ МИЛК 42.450 €
301. ИЗ Агро Јасмин-Изет Куч 42.048 €
302. Ѕано ДООЕЛ 41.920 €
303. Агро Ди Бал ДООЕЛ 41.813 €
304. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 41.626 €
305. Арак ДООЕЛ 41.559 €
306. ДООЕЛ Незија Компани 41.537 €
307. Аљ скиф ДООЕЛ 41.454 €
308. Агродивис ДООЕЛ 41.389 €
309. Проком ДОО 41.262 €
310. Ј.Т.Д.Фипром 40.894 €
311. ИЗ Гули Комерц 40.892 €
312. ИЗ "Периш" 40.786 €
313. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 40.732 €
314. ИЗ Марина Петкоска Марина 40.428 €
315. ПЛАНЕТ МЕДИА ДООЕЛ 40.400 €
316. ИЗ ГГ Стојан 40.270 €
317. ДООЕЛ Агро-Горшан 40.125 €
318. МИТ МАГНАТ ДООЕЛ 40.044 €
319. Буба Про ДООЕЛ 39.977 €
320. Златно грло ДООЕЛ 39.960 €
321. Стил Форм ДОО 39.896 €
322. ИЗ Грчки рид 39.877 €
323. АГРОКОМ ФРУТ 39.686 €
324. Краварска фарма ДООЕЛ 39.685 €
325. ИЗ Дејанчо 39.446 €
326. Секулоски 2008 ДООЕЛ 39.398 €
327. ИЗ Десил 39.384 €
328. ИЗ Агро Напредок 39.334 €
329. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 38.969 €
330. ИЗ Ник Алекс 38.779 €
331. ИЗ Радкомерц 38.584 €
332. Агро Бодико ДООЕЛ 38.286 €
333. Симона Фарм ДООЕЛ 38.281 €
334. РИПРОМ ДООЕЛ 38.270 €
335. Агропромет 38.204 €
336. ДПТУ Деспина Компани ДООЕЛ 38.197 €
337. ИЗ Аграрија Баљи 38.172 €
338. Алмапе Комерц ДООЕЛ 38.067 €
339. Био Фреш Фруит ДООЕЛ 38.059 €
340. Линди Комерц ДООЕЛ 38.013 €
341. Аце Бале ДООЕЛ 37.874 €
342. Живко фарм ДООЕЛ 37.718 €
343. Галвин ДОО 37.614 €
344. ИЗ Дацо 37.565 €
345. Ацо Стоилков 37.431 €
346. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 37.428 €
347. Агроленд ДОО 37.218 €
348. ИЗ Агро Боце 37.208 €
349. ИЗ Ален 37.204 €
350. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 37.199 €
351. ИЗ Агро Клас 37.198 €
352. СЕ Економија КПУ Идризово 37.000 €
353. ИЗ Славеј 36.783 €
354. БАЛКАН ТИМ 36.726 €
355. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 36.651 €
356. ФЕ -ЕС ДООЕЛ 36.622 €
357. Сокол ДООЕЛ 36.367 €
358. ИЗ Багаж 36.280 €
359. ИЗ Чимин 36.276 €
360. ИЗ Неџат Алимов 36.240 €
361. МОНДО ДОО 36.214 €
362. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 36.196 €
363. Еуромилк АД 36.118 €
364. МИ ОПРЕМА - КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕНЕРИ 36.110 €
365. Ленор Компани ДООЕЛ 35.997 €
366. ИЗ Брале Милк 35.988 €
367. Зегин ДОО Скопје 35.723 €
368. Агро макал ДООЕЛ 35.688 €
369. ДОО МАЛЛ ГРУПА 35.649 €
370. ИЗ Агро Елвис 35.473 €
371. Бастум ДООЕЛ 35.167 €
372. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 35.156 €
373. Агро Чалтон ДООЕЛ 35.022 €
374. ИЗ ЃОРЃИЕВИ 35.008 €
375. ССОУ Моша Пијаде 34.951 €
376. ИЗ Сточар 34.800 €
377. Фарма Коловски ДООЕЛ 34.789 €
378. Вардарска Долина 34.776 €
379. ПОНИКВА ФАРМ ДОО 34.668 €
380. Агро шеро ДООЕЛ 34.627 €
381. ТП "Софи ден" Весна Спасева 34.597 €
382. Центропром 34.560 €
383. АГРОАВИС ДООЕЛ 34.494 €
384. Профинж ДОО 34.336 €
385. Хидромар 98 ДОО 34.312 €
386. СИД ДООЕЛ 34.268 €
387. ДООЕЛ БО-МИХА 34.250 €
388. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 34.133 €
389. БРИСМОЛ ДООЕЛ 34.071 €
390. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 34.008 €
391. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 33.993 €
392. ИЗ Санчез 33.788 €
393. ИЗ Борела 33.777 €
394. ЗИК БРЕГАЛНИЦА ДОО 33.653 €
395. ДПТУ Новантика фарм дооел Скопје 33.532 €
396. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 33.529 €
397. Нак Пром Доо 33.523 €
398. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 33.437 €
399. ИЗ Тафо 33.424 €
400. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 33.376 €
401. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 33.311 €
402. Луна Пром Вел ДООЕЛ 33.306 €
403. МТ - комерц ДООЕЛ 33.240 €
404. Агро-Перун ДОО увоз-извоз Струмица 33.171 €
405. ЛИРИ ЈОНА ДООЕЛ 32.918 €
406. АГРО НЕНО 32.915 €
407. ИЗ Були 32.842 €
408. ВОЗ ДООЕЛ 32.837 €
409. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 32.831 €
410. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 32.694 €
411. ИЗ Борче 32.412 €
412. Ангел Фарм ДООЕЛ 32.411 €
413. ВИНПРО ДООЕЛ 32.368 €
414. Башки Ком ДООЕЛ 32.212 €
415. ИЗ Артукови 32.136 €
416. ЗОИ УНИОН ДОО 32.083 €
417. К Фарм Кожле 31.982 €
418. Агро Доса ДООЕЛ 31.977 €
419. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 31.958 €
420. Дам Крис ДООЕЛ 31.902 €
421. ФАРМА ДА-НА 31.854 €
422. ИЗ 33 - Делчо Заровски 31.590 €
423. ДПТ Хортена 31.535 €
424. ИЗ Дибајо 31.485 €
425. АГРО ВАРДАРИЕ ДООЕЛ 31.428 €
426. Мијалче Ѓоргиев ИЗ ЕЛЕС 31.404 €
427. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 31.287 €
428. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 31.276 €
429. Видрал Пром ДООЕЛ 31.174 €
430. ДООЕЛ Фарма Китановски 31.052 €
431. Ан Еф Компани ДООЕЛ 31.045 €
432. ИЗ Паланка 31.012 €
433. ИЗ Нико комерц 2008 30.983 €
434. Миле Зем ( Миле Малчев) 30.897 €
435. ИЗ Илиоски 30.771 €
436. Делчо Гошев-ИЗ 30.727 €
437. ЕКО ФРЕШ ФРУИТ ДООЕЛ 30.708 €
438. Ри-Рен Трејд Дооел 30.677 €
439. ИЗ Гордан комерц 30.658 €
440. ИЗ Ивица 1 30.617 €
441. ИЗ Агро Цвет 30.541 €
442. ИЗ Шијакови 30.495 €
443. ИЗ Пунто 30.487 €
444. Петковски Агро ДООЕЛ 30.448 €
445. Магна ЕС ДОО 30.439 €
446. ИЗ Бомил Миле Мирчески 30.420 €
447. ВИНСКА ДОЛИНА ДООЕЛ 30.301 €
448. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 30.276 €
449. ИЗ Зулче 30.211 €
450. Агро Петревски ДООЕЛ 30.158 €
451. ТП Раша 30.129 €
452. ИЗ ЖивкоКомерц 30.051 €
453. ИЗ Малино 2007 29.998 €
454. ПИЈАНЕЦ ГРАД ДООЕЛ 29.981 €
455. Фарма Ризановски ДООЕЛ 29.823 €
456. ВЕРДИ ХЕМ 29.725 €
457. И.З,,Дубрава" 29.716 €
458. ИЗ Дарко-Дим 29.714 €
459. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 29.686 €
460. ИЗ Агро Икс 29.507 €
461. ДООЕЛ Бујаровски Компани 29.484 €
462. Донов ДОО 29.457 €
463. Стребре Гилевски 29.426 €
464. Фарма Чауш ДООЕЛ 29.337 €
465. Универзал Галакси Дооел 29.331 €
466. АЛ ЈУНАЈТИД ДООЕЛ 29.259 €
467. АТНАНТРИД 29.107 €
468. ДООЕЛ Ајша Трејд 29.060 €
469. Сондрио ДООЕЛ 29.038 €
470. ИЗ ЛЕМИТ-2005 Самет Фејзулахи 28.954 €
471. Џемка кам ДООЕЛ 28.943 €
472. ИЗ Жито 28.939 €
473. Сафет Шабановиќ 28.872 €
474. ИЗ Напредок 28.687 €
475. Омер-Ага Дооел 28.662 €
476. ТДП Шуклев компани 28.614 €
477. Пирган ДООЕЛ 28.605 €
478. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 28.456 €
479. Из дабо Комерц Бобан Ангеловски 28.328 €
480. Филда 07 ДООЕЛ 28.214 €
481. ПОЛОГ ДООЕЛ 28.178 €
482. ИЗ Бресте 28.081 €
483. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 27.877 €
484. Зико Фарм ДООЕЛ 27.840 €
485. Агро Емини 27.829 €
486. 33 Пирок 27.804 €
487. Волковски и Сања ДООЕЛ 27.498 €
488. ТАКОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ 27.473 €
489. ИЗ Шар 27.453 €
490. Агро мон мар ДООЕЛ 27.386 €
491. ТВИНИС ДООЕЛ 27.370 €
492. Софи 2006 ДООЕЛ 27.352 €
493. ИЗ Хрисмај 27.333 €
494. ИЗ Сашо Димковски 27.327 €
495. АГРО ТРИ ДООЕЛ 27.323 €
496. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 27.238 €
497. ИЗ ВИКТОРИЈА 27.210 €
498. ИЗ Нова Мода 27.173 €
499. ИЗ Грација Јордан Стоименов 27.018 €
500. ИЗ Агрокам Кире 26.910 €
501. ФЗС Трубарево 26.857 €
502. ДООЕЛ Пела Милк 26.810 €
503. ИЗ Сигма 26.809 €
504. ИЗ Блек Меџик 26.765 €
505. Илче фарм ДООЕЛ 26.571 €
506. ИЗ Пунто 1 26.498 €
507. ИЗ-Мралино 26.492 €
508. Ленишка река 26.479 €
509. И.З.ФЕЕКО 26.455 €
510. Фарма Исај ДООЕЛ 26.228 €
511. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 26.212 €
512. ДООЕЛ Еман Каца 26.185 €
513. ИЗ ШАРА Душко Лазов 26.161 €
514. ИЗ Агро Лука 26.149 €
515. Фарма Цоце ДООЕЛ 25.952 €
516. Агро Милан ДООЕЛ 25.775 €
517. ИЗ Козарник Лазар Костадинов 25.737 €
518. БТ МАИ ДООЕЛ 25.736 €
519. АГРО-ЕВРОПА 09 25.721 €
520. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 25.686 €
521. ГОРГИЕВСКИ СТРАШО ТОНИ 25.641 €
522. ИЗ Павле Кате 25.606 €
523. ИЗ Рива 25.602 €
524. Травел Владе 25.593 €
525. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 25.586 €
526. ДООЕЛ Бебек Фарм 25.569 €
527. Сточарство Доневи Дооел 25.544 €
528. Пчеларство Стојаноски ДОО 25.530 €
529. ИЗ Лиди Комерц 25.503 €
530. Из Кик Дар панче иванов 25.481 €
531. Пај Бес ДООЕЛ 25.436 €
532. ИЗ "Блендафер" 25.409 €
533. ИЗ Балиница 25.345 €
534. ИЗ ЌАА 25.285 €
535. ИЗ Александар 25.267 €
536. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 25.243 €
537. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 25.240 €
538. Хит Праска Рос 25.141 €
539. МЕДИЈА ПАРК ДООЕЛ 25.129 €
540. УНИ СЕРВИС АГРО ДООЕЛ 25.127 €
541. ИЗ Гираз 25.101 €
542. Малешком ДООЕЛ 24.920 €
543. Ко цуни ДООЕЛ 24.882 €
544. Тео-Зиков Дооел 24.870 €
545. ИЗ Агро бумбар Љ 24.797 €
546. Млекара Милком ДООЕЛ 24.788 €
547. ИЗ Мима 24.785 €
548. ИЗ Торо 24.783 €
549. Бонут ДОО 24.685 €
550. Ношпало 07 ДООЕЛ 24.651 €
551. ,,АЛЕКС-КОМ,,ДООЕЛ 24.647 €
552. ИЗ Оролско сонце 24.605 €
553. Виндолди ДООЕЛ 24.600 €
554. Киево ДООЕЛ 24.587 €
555. ДООЕЛ Стефема 24.528 €
556. ИЗ Аграр Еко 24.465 €
557. АГРО- НЉТХ ДООЕЛ 24.454 €
558. ДПТУ ВИТТОРИА ФРУИТ ДООЕЛ 24.415 €
559. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 24.413 €
560. Агро Таневски 24.403 €
561. АТЕЛ ДООЕЛ 24.401 €
562. ДМКУ АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ 24.364 €
563. ИЗ Агро Ице 24.356 €
564. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 24.348 €
565. Фармер Вест ДООЕЛ 24.321 €
566. ТАУРУС ФАРМС ДООЕЛ 24.319 €
567. ДПТУ Агро Виори 24.186 €
568. ИЗ Кавазов 24.151 €
569. ИЗ Агро Цветковиќ 24.140 €
570. АД Борец 24.131 €
571. Стефил 2008 ДООЕЛ 24.111 €
572. Рајфарм ДООЕЛ 24.108 €
573. АНДИВА АГРО 24.088 €
574. ИЗ 7 ми Август 24.054 €
575. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 24.046 €
576. БАТЕ ДТ ДОО 24.026 €
577. Борјан ДОО 23.987 €
578. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 23.955 €
579. Банак Компани ДООЕЛ 23.940 €
580. СИЛА П 2008 23.933 €
581. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 23.925 €
582. БЛАШКО КОМПАНИ ДООЕЛ 23.924 €
583. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 23.915 €
584. ИЗ Стеиг 23.858 €
585. ИЗ "Калимански" 23.816 €
586. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 23.793 €
587. ДООЕЛ Агро-Писаро 23.776 €
588. ИЗ Млади Пелагонци 23.747 €
589. ДПТУ ОРГАНИК ФУД ДОО 23.733 €
590. ББ Компани ДООЕЛ 23.717 €
591. ДПТУ ПЕ-МИ СТАНКОВИ ДООЕЛ 23.709 €
592. Визнаст ДООЕЛ 23.694 €
593. Бистмилк ДООЕЛ 23.690 €
594. АГРО ЕМ ДООЕЛ 23.618 €
595. Талим2010 23.610 €
596. Агролајман ДООЕЛ 23.609 €
597. ИЗ Агро Дани 23.599 €
598. Мишкови ММ 23.512 €
599. Фарма Парим ДООЕЛ 23.507 €
600. ИЗ Јоле Компани 23.504 €
601. ИЗ Алек-Дај 23.382 €
602. ИЗ Михен 23.340 €
603. Натурал Фуд ДООЕЛ 23.269 €
604. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 23.255 €
605. М-Сари ДООЕЛ 23.226 €
606. ДПТУ СуперКиз 23.125 €
607. ИЗ Агро Џаферица 23.082 €
608. ИЗ "МИА" Марија Денчевска 23.077 €
609. 33 АМБАСАДОР 23.030 €
610. ИЗ Салент 23.024 €
611. Караколе ДООЕЛ 23.020 €
612. ИЗ ЕКО МЛЕКО 22.986 €
613. ИЗ Мигросс 22.892 €
614. ИЗ Илинден 2003 22.867 €
615. Рашкови ДООЕЛ 22.843 €
616. Јовче Милк ДООЕЛ 22.819 €
617. Уни Сервис Дооел 22.810 €
618. ИЗ Беџет 22.806 €
619. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 22.803 €
620. ИЗ Орел 22.785 €
621. Из Вардар 22.781 €
622. ИЗ Ми симона 22.704 €
623. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 22.621 €
624. ИЗ Ван Ком 22.559 €
625. Арбен Компани ДООЕЛ 22.483 €
626. ДПТУ ФАРМЕР СТИВ-РИС ДООЕЛ с.Чардакли 22.470 €
627. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 22.460 €
628. Даневи Агро ДООЕЛ 22.452 €
629. Еко-фарм Алпина 22.452 €
630. Боел 2006 ДООЕЛ 22.378 €
631. БОСКИА ДОО 22.359 €
632. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 22.357 €
633. ИЗ Мебан 22.343 €
634. БОТЕ АГРАР 22.295 €
635. ЈАН ВЕТ ДООЕЛ 22.265 €
636. Корун Фарма ДООЕЛ 22.246 €
637. КАЛАП 2007 ДООЕЛ 22.224 €
638. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 22.186 €
639. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 22.103 €
640. ФАРМА ДИМКОВИ ДООЕЛ 22.018 €
641. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 22.009 €
642. ИЗ Делјо 21.975 €
643. Агро теомар ДООЕЛ 21.931 €
644. ИЗ Гаџо 21.884 €
645. Агро Тиквеш АД 21.868 €
646. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 21.788 €
647. ИЗ Бани Коп 21.747 €
648. Фарма Бо-То ДООЕЛ 21.710 €
649. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 21.701 €
650. Асамбеле ДООЕЛ 21.651 €
651. Грин Ар ДОО 21.645 €
652. Гламна 2005 ДООЕЛ 21.631 €
653. ИЗ Да-Ма Економ 21.613 €
654. Добре млеко ДООЕЛ 21.604 €
655. АлвЈансаДООЕЛ 21.596 €
656. Алмекс промет ДОО 21.580 €
657. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 21.554 €
658. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 21.550 €
659. И.З.Екстра Милк 21.540 €
660. Агро Багс ДООЕЛ 21.466 €
661. Фарма Џумковски ДООЕЛ 21.462 €
662. ИЗ Тасо Ком 21.461 €
663. ИЗ ТЗ Мавровица 21.459 €
664. Агродивас ДООЕЛ 21.390 €
665. ИЗ Снежана Комерц 21.379 €
666. ИЗ Билјана В Биљјанка Атанасова 21.296 €
667. АГРО ХИНА ДООЕЛ 21.286 €
668. ГЕМАС ДООЕЛ 21.285 €
669. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 21.276 €
670. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 21.232 €
671. 33 Мариово 21.213 €
672. ИЗ Агро Марко 21.207 €
673. ИЗ СТОЈЧЕВИ КОМ Рајна Стојчева 21.184 €
674. ДОО Леопард 21.145 €
675. Стоја Џај ДООЕЛ 21.079 €
676. ИЗ Ал Ми 21.067 €
677. ДООЕЛ СИМЕНТАЛЕЦ 21.065 €
678. ДОЕЛ ФРОДАМ-МИЛК 20.987 €
679. ДЗПТУ ЕРИГОН ГОЛД ДОО 20.980 €
680. ИЗ Агро Дикис 20.959 €
681. ИЗ Лазе 20.955 €
682. Дона Агропродукт Дооел 20.914 €
683. Илми Фарм ДООЕЛ 20.905 €
684. Сушара Ларс ДОО Увоз-извоз 20.899 €
685. ИЗ Ни Ки 20.868 €
686. ИЗ Еуро Фруит 20.857 €
687. УТО МИЛК ДООЕЛ 20.841 €
688. ЗГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ 20.792 €
689. Бурка ком ДООЕЛ 20.780 €
690. ЛИМАН ДООЕЛ 20.776 €
691. ИЗ Агро Граороски 20.772 €
692. ИЗ Агро Ресурс 20.756 €
693. ИЗ Агронебрегово 20.704 €
694. АГРО НОВА ДАЛИБОР ДООЕЛ 20.650 €
695. Голди ЈТД 20.642 €
696. НИКОСАР ДООЕЛ 20.642 €
697. ДЗТУ АГРО ПЛАНЕТ ДООЕЛ 20.620 €
698. ИЗ Дар сто 20.617 €
699. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 20.615 €
700. ИЗ Мак 07 20.605 €
701. ДООЕЛ Маранта Трејд 20.595 €
702. ИЗ Чифлик 20.594 €
703. ИЗ Свит Фарм 20.567 €
704. ДПТУ БАТО -ЗОРАНЧО САНДЕВ И ДР.ЈТД 20.563 €
705. ДООЕЛ Забрането Пушење 20.528 €
706. Дрјанчо Михајлов 20.440 €
707. ДПТУ В-ПИЛИЧ ДОО 20.434 €
708. ДПТУ МКМ ДООЕЛ 20.420 €
709. ИЗ ДАКО-ЧО 20.399 €
710. ИЗ Агро буби 20.294 €
711. Гого Фарм ДООЕЛ 20.247 €
712. Валпром ДООЕЛ 20.204 €
713. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 20.204 €
714. Џезаири Компани ДООЕЛ 20.117 €
715. Манчевски 55 ДООЕЛ 20.111 €
716. Јована 888 ДООЕЛ 20.091 €
717. ИЗ Агро Боел 20.071 €
718. ИЗ Александра 20.064 €
719. ДООЕЛ-АГРО ЕЛ ГО 19.979 €
720. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 19.943 €
721. Фарма Рамадан ДООЕЛ 19.922 €
722. ИЗ Ники мар јон 19.907 €
723. ИЗ "Снабди" 19.886 €
724. Агро Бош Дооел 19.872 €
725. ДТПГ "ТРГОПРОЕКТ"-ЗОРАН И ДР. ДОО 19.870 €
726. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 19.853 €
727. ИЗ. Еко Продукт 19.829 €
728. ИЗ Агро Палатица 19.813 €
729. З.З.АГРО ЛОЗОВО 19.809 €
730. ССОУ Киро Бурназ 19.802 €
731. Фарма Димовски ДООЕЛ 19.792 €
732. АГРОКОМ МИДИ ДОО 19.726 €
733. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 19.609 €
734. ИЗ Сио пирамида 19.573 €
735. ИЗ Долама Кантаровски 19.571 €
736. Стефалекс ДООЕЛ 19.560 €
737. Фарма Тошевски ДООЕЛ 19.551 €
738. Риком ДООЕЛ 19.536 €
739. Алитовски компани ДООЕЛ 19.528 €
740. ИЗ Зоран Наков 19.523 €
741. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 19.467 €
742. ДООЕЛ Фарма Унески 19.449 €
743. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  19.427 €
744. ТНГАР ДООЕЛ 19.410 €
745. Боби 99 19.397 €
746. ИЗ Муси 19.367 €
747. Кочали Дооел 19.287 €
748. ИЗ Агро Аце 19.282 €
749. ДООЕЛ Пројо став 19.245 €
750. ИЗ Агро иги 19.244 €
751. Фарма Станковски ДООЕЛ 19.215 €
752. Џаџи Компани ДООЕЛ 19.209 €
753. ЈЕМДАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КУМА1 19.208 €
754. ИЗ Маки 19.194 €
755. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 19.194 €
756. ИЗ Агро Колевски 19.184 €
757. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 19.157 €
758. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 19.147 €
759. ИЗ ВИТОМИР ИЛИН ВИТОМИР 19.105 €
760. ЕКО-БИОФОРУМ 19.086 €
761. ИЗ Алтана 19.083 €
762. Селмети ДОО 19.056 €
763. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 19.012 €
764. ИЗ Сима Венцо Стоименов 18.989 €
765. ИЗ Агро Шоп 18.981 €
766. ДОО Агрос Филип 18.974 €
767. Серта Компани ДООЕЛ 18.967 €
768. Агро Ибал ДООЕЛ 18.926 €
769. ИЗ Златен Клас 18.883 €
770. Ранч Јошевски ДООЕЛ 18.872 €
771. Дафилос ДООЕЛ 18.836 €
772. СТАНУШИНА ДООЕЛ 18.831 €
773. Компани Ж. Радевски ДООЕЛ 18.797 €
774. ИЗ Агро Давор 18.794 €
775. ТИКВЕШКО ПИЛЕ ДОО 18.793 €
776. Космидис ДООЕЛ 18.776 €
777. ИЗ Агро Буро 18.773 €
778. 33 "Горица" Охрид 18.746 €
779. ДООЕЛ САЊА Горан 18.725 €
780. ИЗ Марибела 18.707 €
781. БАДА-ПРОМЕТ ДОО 18.623 €
782. Агро Бруник ДООЕЛ 18.615 €
783. Медо Фарм ДООЕЛ 18.563 €
784. Алек Агро ДООЕЛ 18.469 €
785. ИЗ Грита 18.469 €
786. Атила комерц ДООЕЛ 18.443 €
787. Алгозд ДООЕЛ 18.435 €
788. ИЗ Агри микс 18.408 €
789. Никуч ДИК ДООЕЛ 18.405 €
790. ИЗ Валери 18.393 €
791. ДПТУ „БОМА ФАРМ" дооел 18.365 €
792. ЛС КОМПАНИ 18.335 €
793. И.З Даре и Ирена Пром 18.320 €
794. Александар Ал Хри ДООЕЛ 18.298 €
795. Оранжерии ДООЕЛ 18.180 €
796. Гоел Петре ДОЕЛ 18.153 €
797. Неолит-Ко Дооел 18.107 €
798. ИЗ Агрогаврилови 18.091 €
799. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 18.036 €
800. Комет Комерц ДООЕЛ 17.964 €
801. АГРО ФЛОРИ ДОО 17.962 €
802. ЕЗГИЈА Лидија ДООЕЛ 17.955 €
803. ИЗ Делта-комерц 17.938 €
804. ИЗ Џемо Драги 17.867 €
805. ИЗ Сенокс 2005 17.799 €
806. ИЗ Луна Промет 17.791 €
807. МЛИН МАНЕ ДООЕЛ 17.761 €
808. Дооел 4-ри Детелинки 94 17.756 €
809. ДПТУ ЛОЗАРООВОШТАРСТВО 17.749 €
810. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 17.747 €
811. Агропијанец ДООЕЛ 17.718 €
812. ИЗ Жито 17.702 €
813. ИЗ Бордо 17.667 €
814. Рујко компани ДООЕЛ 17.620 €
815. ИЗ Агро Кибра Веселин Младеновски 17.570 €
816. ДООЕЛ Чако Трејд 17.561 €
817. ИЛ ЈАН ДООЕЛ 17.529 €
818. ИЗ Агро Филиск 17.484 €
819. Индивидуален земјоделец ЕЛЕНА Миле Владо Стојменов 17.469 €
820. ДООЕЛ ДАНС-ДВА 17.469 €
821. Агро Велковски ДООЕЛ 17.441 €
822. Јаготка Иванова-ИЗ"Драка Виво" 17.434 €
823. Индивидуален земјоделец АГРО-СОЊЕ 17.407 €
824. ИЗ Трајче зел 17.391 €
825. МАРИЈА АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ 17.390 €
826. Илче пром ДООЕЛ 17.371 €
827. ДООЕЛ Агро-Тасевски 17.343 €
828. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 17.324 €
829. ДООЕЛ Ѓорушка 17.273 €
830. Агро Ирија ДООЕЛ 17.269 €
831. Марис ДООЕЛ 17.248 €
832. И.З Клас Даре Илиоски 17.237 €
833. ДООЕЛ Агро Чало 17.189 €
834. Агро Плус ДООЕЛ 17.165 €
835. ДООЕЛ АСТРИТ ФАРМ 17.144 €
836. КЕПИ И ШКАЛЕС ДООЕЛ 17.132 €
837. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 17.108 €
838. СЕКТАР КОМЕРЦ ДОО СКОПЈЕ 17.106 €
839. ЕАМ-ЗЕМЈОДЕЛИЕ 17.083 €
840. Агро Ацико ДООЕЛ 17.002 €
841. КИНГ-С КОРПОРАТИОН ДООЕЛ 16.985 €
842. ИЗ Капниапни 16.984 €
843. ИЗ Агро Сати 16.962 €
844. АГРОКОМ- Насир ДООЕЛ 16.954 €
845. Фарма Јошевски ДООЕЛ 16.928 €
846. ДОО Витол 16.911 €
847. Рамбо Комерц ДОО 16.897 €
848. Агро Аника ДООЕЛ 16.872 €
849. АГРОКОМ ВИТА ДООЕЛ 16.872 €
850. Агро Лид ДООЕЛ 16.861 €
851. ИЗ Гетафер 16.837 €
852. ИЗ Пецо 16.802 €
853. ИЗ Зорле Јан-Мар 16.801 €
854. ДООЕЛ Роби Милк 16.782 €
855. Мики ДООЕЛ 16.762 €
856. ИЗ Не Мар 16.737 €
857. ИЗ Дени 16.731 €
858. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 16.730 €
859. ИЗ Цимер 16.722 €
860. ИЗ Компанија Тошески 16.720 €
861. ИЗ Арбен 16.705 €
862. ИЗ "Миле-Комерц" 16.695 €
863. ИЗ "Дест" 16.680 €
864. Агро Никодан ДООЕЛ 16.670 €
865. МОФИ ДООЕЛ 16.664 €
866. ИЗ Шека Комерц 16.637 €
867. ИЗ Бељо комерц 16.630 €
868. БИБА ГРАД 16.625 €
869. ИЗ "Микан" 16.601 €
870. ИЗ Водно комерц 16.579 €
871. ИЗ Про мед 16.560 €
872. КОМПАНИЈА АГРОФАРМ 16.525 €
873. Индивидуален земјоделец АГРО ЕКОФАРМ 16.524 €
874. Ване Транс РР ДООЕЛ 16.524 €
875. Агро Лав ДООЕЛ 16.502 €
876. МАРГО БРАН ДОО 16.501 €
877. БИНОКА ДООЕЛ 16.485 €
878. ИЗ Дени-Ана Никола Јовановски 16.465 €
879. Фарма Љуме ДООЕЛ 16.445 €
880. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 16.443 €
881. ИЗ Гоко маца Комерц Ѕвонко Радевски 16.407 €
882. ДООЕЛ Еса Агро 16.399 €
883. АГРОИВА ДООЕЛ 16.380 €
884. ИЗ С-Н 16.372 €
885. ОБЕЛ КОМПАНИ КОМЕРЦ 16.351 €
886. Зиков Дооел 16.350 €
887. МЕСИЕ ФЕРГУСОН ДООЕЛ 16.302 €
888. ИЗ ОПТИМИСТ- Дејан Станковски 16.297 €
889. Мојно Пром ДООЕЛ 16.282 €
890. АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ 16.278 €
891. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 16.250 €
892. АГРО БОГОВИНА ДООЕЛ 16.230 €
893. Агро Пивко ДООЕЛ 16.220 €
894. ДПТТУ АГРОС ДООЕЛ 16.213 €
895. ДООЕЛ Кис Комерц 16.167 €
896. ВУЈЧЕ-Б АЈРОВИК ДООЕЛ 16.154 €
897. БАЛТО КОМЕРЦ ДООЕЛ 16.134 €
898. Цаслабо ДООЕЛ 16.079 €
899. Фрутипром ДООЕЛ 16.070 €
900. ИЗ Мелона 16.053 €
901. ИЗ "Анисајо" 16.045 €
902. ИЗ Агро Дашо 16.038 €
903. ДЗПТУ АГРОИДА КОМПАНИ ДОО 16.030 €
904. ДООЕЛ АГРО-КАЛА 16.009 €
905. ИЗ Келав 15.996 €
906. ИЗ Агро Дојчин 15.995 €
907. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 15.975 €
908. ИЗ АРИЗОНА - Оливер Бошковски 15.972 €
909. ИЗ Кајмак 15.966 €
910. АГРОКОМ БРИС ДООЕЛ 15.960 €
911. ДООЕЛ ЧАКРЕВЦИ КОМПАНИ 15.960 €
912. ДЗС Мездра ДООЕЛ 15.930 €
913. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 15.889 €
914. СИБАТРАНС 15.856 €
915. ИЗ Дејс 15.786 €
916. Зоилче ДООЕЛ 15.786 €
917. МПЦ Свети Јован Бигорски 15.769 €
918. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 15.762 €
919. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 15.752 €
920. ИЗ Гуриште 15.740 €
921. 33 Гоце Делчев 15.686 €
922. ИЗ "Дани" 15.686 €
923. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 15.606 €
924. Агрикоп - Мт Дооел 15.601 €
925. ИЗ Маг Ком 15.600 €
926. ДТПТ Јоки Комерц 15.591 €
927. МИЛК ПТБ ДООЕЛ 15.589 €
928. ИЗ Дејвел 15.548 €
929. ТРАНС ТРЕЈД 15.534 €
930. Ивила ДООЕЛ 15.532 €
931. Биотренд ДООЕЛ 15.518 €
932. Ер фарка ДООЕЛ 15.512 €
933. ИЗ Јат 15.491 €
934. ДООЕЛ ХРИБО МИЛК 15.486 €
935. ИЗ Мице 15.466 €
936. МАЛИНКО ДООЕЛ 15.465 €
937. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 15.446 €
938. ИЗ Фиуљаним Себахудин 15.429 €
939. ИЗ Флора Мак 15.422 €
940. ТД Дивино ДОО 15.415 €
941. ИЗ Агро Цецко 15.405 €
942. ИЗ Мак-Лоза 15.391 €
943. ИЗ Дамаго 07 15.361 €
944. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 15.328 €
945. Агровиго ДООЕЛ 15.314 €
946. ДПМПТУ МАЛЕШЕВСКО ДООЕЛ - Митко Кпј 15.307 €
947. ИЗ Агро подем 15.300 €
948. ИЗ Маја Ло 15.280 €
949. ИЗ Давид 007 15.268 €
950. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 15.252 €
951. АБГ ИНВЕСТМЕНТ ДОО 15.240 €
952. ККС Илинден 15.212 €
953. ДРАКСВАЛ КОМЕРЦ ДООЕЛ 15.203 €
954. Лена Милк 15.184 €
955. ИЗ Пе-ГА 15.164 €
956. ИЗ Климентина 2008 15.138 €
957. ВИАИГНАЦИЈА 15.137 €
958. ДПТУ ТЕРА ВИНО ДООЕЛ 15.110 €
959. ИЗ "КристијанЗ" 15.085 €
960. ИЗ Змики Комерц 15.069 €
961. Фарма Деловски ДООЕЛ 15.000 €
962. ИЗ СИМАР Срие Исмаиловска 14.996 €
963. ИЗ Антолен 14.969 €
964. ИЗ Агро тиме 14.859 €
965. ИЗ Агро Клас 14.854 €
966. АРЕНА КОМЕРЦ 14.844 €
967. ИЗ Сан Гор 14.826 €
968. ИЗ "Зема" 14.792 €
969. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 14.790 €
970. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 14.777 €
971. Агро Дарфил-МЦ ДООЕЛ 14.764 €
972. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 14.751 €
973. Ердеел 2008 ДООЕЛ 14.746 €
974. Мони Месо Дооел 14.735 €
975. Ја Ор ДООЕЛ 14.734 €
976. ИЗ Змај Услуга 14.731 €
977. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 14.730 €
978. ТП Манда Трејд 14.698 €
979. ИЗ "Брус" 14.660 €
980. ИЗ Ранченци 14.640 €
981. Трајковски ДООЕЛ 14.637 €
982. Аграро Прогрес С.З Дооел 14.634 €
983. Агро ден бос ДООЕЛ 14.605 €
984. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 14.577 €
985. ИЗ Сара Трејд 14.568 €
986. АГРО САЛИ ДООЕЛ 14.563 €
987. Абрекина Олив Дооел 14.563 €
988. ИЗ Агро Бо Ана 14.554 €
989. КАЛЕМАР ДООЕЛ 14.520 €
990. ДД Крстовски Дооел 14.505 €
991. ИЗ Наџак 14.491 €
992. ИЗ Агро Бојан 14.491 €
993. ИЗ Жигмал 14.480 €
994. Врв Златен лист Агрохемикал 14.479 €
995. ИЗ Јаумини 14.469 €
996. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 14.456 €
997. ИЗ Балканец Трејд 14.445 €
998. ДООЕЛ Агро Димак 14.426 €
999. ИЗ Агро Ел 14.403 €
1000. ЖИТО ПОЛОГ АД 14.380 €
1001. ИЗ Дувче 14.364 €
1002. ИЗ Барово 14.343 €
1003. ИЗ Ј Сиа 14.322 €
1004. Зоран Кузман М ДООЕЛ 14.297 €
1005. КЛАС БЕЛЕВСКИ ДООЕЛ 14.269 €
1006. АГРО-ТОДОРОВСКИ ДООЕЛ 14.262 €
1007. Горса Компани Дооел 14.224 €
1008. АГРО ДИ - ЕЛ 14.177 €
1009. АГРОРУБИН ДООЕЛ 14.164 €
1010. ИЗ Викторија 14.160 €
1011. Винарија Грков ДООЕЛ 14.139 €
1012. Агро Николов ДОО 14.111 €
1013. Агро-Еколог ДОО 14.081 €
1014. АГРО М ЕЛОВЕЦ ДООЕЛ 14.063 €
1015. ИЗ "ЧименКомерц" 14.046 €
1016. ИЗ Градинарот 14.011 €
1017. ДСКН ДООЕЛ 14.004 €
1018. ИЗ Агро Новоселани 13.995 €
1019. Бој Март 13.991 €
1020. Мисито ДООЕЛ 13.989 €
1021. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 13.935 €
1022. ЈП,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПСШ ПЛАЧКОВИЧА'' 13.929 €
1023. Агростема ДООЕЛ 13.902 €
1024. Сајмон милк ДООЕЛ 13.887 €
1025. ИЗ Нена 13.865 €
1026. И З ДЕНИК 13.864 €
1027. ИЗ Ки Бо Дончо 13.855 €
1028. ИЗ Марија Клеофина 13.843 €
1029. Оранжерии Милбос Дооел 13.826 €
1030. ИЗ Напредок 13.756 €
1031. ИЗ ДАНИ ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 13.732 €
1032. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 13.704 €
1033. Ранч Чкорле 13.689 €
1034. Стефани Гал ДООЕЛ 13.675 €
1035. ТСПТУ ,,Виножито,, ДООЕЛ 13.674 €
1036. ДТТУ ,,СИМОПРОМ ДОБРЕ ДООЕЛ 13.674 €
1037. ИЗ Нова Мездра 13.671 €
1038. ПАЛМА РОЈАЛ ДООЕЛ 13.655 €
1039. ИЗ НБИ Транс 13.650 €
1040. Данбоз ДООЕЛ 13.639 €
1041. ИЗ Дулче 13.616 €
1042. ФРУКТАЛИЈА ЕКО ДООЕЛ 13.609 €
1043. ИЗ Г.С.Славе Крстев 13.609 €
1044. Кузман Шапкарев СОЗУ 13.595 €
1045. Фарма Ми-Го Дооел 13.575 €
1046. ИЗ РИМАКО-Атанас Костадинов 13.545 €
1047. ИЗ Фика Комерц 13.520 €
1048. Мраморец ДООЕЛ 13.511 €
1049. ЕУГЕН-3 ДООЕЛ 13.439 €
1050. ТДВИЛ-ЗД Агро Кукуш ДООЕЛ 13.434 €
1051. ИЗ Дам 13.424 €
1052. РАШТАН ТРЕЈД 13.395 €
1053. ВСР АВТО ЗМАЈ ДООЕЛ 13.358 €
1054. Агро Виктор ДООЕЛ 13.305 €
1055. ИЗ Јадра Шпед 13.289 €
1056. Мерсет ДООЕЛ 13.266 €
1057. Фарма Кантар ДООЕЛ 13.228 €
1058. ЈУ Специјален Завод Демир Капија 13.227 €
1059. Четката ДООЕЛ 13.167 €
1060. ДЗТП Оранжерии Божинов 13.135 €
1061. ИЗ Авац 13.128 €
1062. ИЗ Агро Бац 13.126 €
1063. Саја Јони ДООЕЛ 13.123 €
1064. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 13.121 €
1065. ПЕРМИНДЕКС 13.102 €
1066. ИЗ Авин 13.094 €
1067. ИЗ Америка 13.076 €
1068. ИЗ Валон 13.076 €
1069. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 13.074 €
1070. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 13.065 €
1071. ЕКО ПРЕХ ДООЕЛ 13.000 €
1072. ИЗ Локва 12.980 €
1073. Вимес ДООЕЛ 12.976 €
1074. ИЗ Лагозем 12.956 €
1075. ИЗ Уров 12.934 €
1076. Татјана Михајловска 12.903 €
1077. ИЗ Бреза 12.884 €
1078. ИЗ Мицески 12.883 €
1079. ИЗ Агро алат 12.835 €
1080. ИЗ АЦЕМ- Валентина Цветковска 12.823 €
1081. ИЗ ГУДЕ ТАБАК 12.786 €
1082. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 12.774 €
1083. ИЗ „ХАДИСИ-ФАРМ,, Рафиз Алија 12.773 €
1084. Жарко ЖКЦ ДООЕЛ 12.773 €
1085. ИЗ "ДОНЧЕ" Донче Милев 12.772 €
1086. АГРО ЏО ДООЕЛ 12.743 €
1087. ИЗ Бутковци 12.720 €
1088. Часлав Маневски 12.716 €
1089. ИЗ Мал Париз 12.709 €
1090. Агро Деко ДООЕЛ 12.700 €
1091. Фарма Корчари ДООЕЛ 12.698 €
1092. И3 3ок07 12.689 €
1093. ДООЕЛ Алмир Фарма 12.659 €
1094. ЏЕСИ КОМПАНИ ДООЕЛ 12.618 €
1095. ИЗ Дарко Инвет Дарко Тодоров 12.611 €
1096. Исак Небу ДООЕЛ Скопје 12.590 €
1097. ИЗ АГРО ЈОЛЕ -Лазев Јованче 12.578 €
1098. ДЕДЕМА ПЛУС ДООЕЛ 12.559 €
1099. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 12.511 €
1100. ИЗ Џони Вокер 12.498 €
1101. Реџеп Куртов 12.492 €
1102. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 12.489 €
1103. Феас Компани ДОО 12.355 €
1104. МНР МИП ДООЕЛ 12.297 €
1105. ИЗ РИСТОВСКИ Тони Ристовски 12.286 €
1106. МК Хост ДООЕЛ 12.279 €
1107. ДЗТУ Блатон ДООЕЛ 12.270 €
1108. И.З Ани Ком-Тони Кочоски 12.270 €
1109. Златко Горѓиевски 12.261 €
1110. И.З. Симијонови 12.261 €
1111. ИЗ Вино Жито 12.245 €
1112. Меланокарпа Плав Храна 12.198 €
1113. Дуљко ДООЕЛ 12.191 €
1114. Кон ел фарм ДООЕЛ 12.179 €
1115. ИЗ Рими 12.174 €
1116. ИЗ Агро деос 12.167 €
1117. АГРО СЛАЈОС ДООЕЛ 12.165 €
1118. ИЗ "Теона-Дарк" 12.158 €
1119. Пуравин ДООЕЛ 12.156 €
1120. ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ 12.139 €
1121. ДЕЈЛАНД ДООЕЛ Штип 12.139 €
1122. ДИ-ЈО ДООЕЛ-Скопје 12.119 €
1123. ЉОНДРА ДООЕЛ 12.114 €
1124. ЛОКВА АРГОН ДООЕЛ 12.075 €
1125. Инстант про ДООЕЛ 12.065 €
1126. ИЗ Гета 12.012 €
1127. Фарма Талаковски ДООЕЛ 11.997 €
1128. ИЗ Ањо 11.970 €
1129. ЕВРОФРУИТ 11.958 €
1130. ЗТД 33 ГОРГЕ МИТРОВ ДОО 11.952 €
1131. Агро Розика ДООЕЛ 11.951 €
1132. АГРУС-ДОО-СКОПЈЕ 11.949 €
1133. ИГОР -1989 Жарко Наумоски 11.946 €
1134. ИЗ "Таорсжаклисура" 11.931 €
1135. ИЗ Одаја 11.913 €
1136. ИЗ Мулаим 11.912 €
1137. ИЗ Срндак 11.909 €
1138. ИЗ Пролет 2003 11.907 €
1139. ДООЕЛ Агро-Лавро 11.881 €
1140. Трио Прес ДОО 11.844 €
1141. САДЕН ДООЕЛ 11.829 €
1142. ИЗ Елдас 11.821 €
1143. ИЗ АГРО-ЕВРО Борче Симонов 11.805 €
1144. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 11.797 €
1145. Трпчевски ДООЕЛ 11.794 €
1146. Дамјан Дооел 11.750 €
1147. ИЗ "Коко-Клас" 11.724 €
1148. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 11.714 €
1149. ИЗ Мацо 11.710 €
1150. ИЗ Сокол 11.667 €
1151. ИЗ Преродба занаетчија 11.663 €
1152. ИЗ ДИОН КОМПАНИ Зија Шабедини 11.660 €
1153. ИЗ Мерко -Мерсуд Вејсиловиќ 11.636 €
1154. ИЗ Зорле 11.610 €
1155. Клас Хит ДООЕЛ 11.595 €
1156. Наташа и Милка ДООЕЛ 11.588 €
1157. ИЗ Мио 11.574 €
1158. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 11.541 €
1159. ДПТТУ СТОУН КОМПАНИ 11.537 €
1160. ИЗ Б Г Фарм 11.522 €
1161. ИЗ Добра земја 11.517 €
1162. ИЗ Дамјан 11.462 €
1163. ИЗ Кушевци 11.457 €
1164. ИЗ "Вила Мила-07" 11.452 €
1165. ИЗ Кротко Јагне 11.428 €
1166. ИЗ Вандан 11.415 €
1167. ИЗ Панорама 11.407 €
1168. ИЗ Нико Аграр 11.395 €
1169. ИЗ Изо македо 11.377 €
1170. П1УМАН Б ДООЕЛ 11.334 €
1171. ДООЕЛ Алисија 11.333 €
1172. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 11.324 €
1173. КОНИМЕКС КОМПАНИЈА ДОО 11.317 €
1174. С.Б.К. ИнтернационалДООЕЛ Јосифово 11.314 €
1175. Панек ДООЕЛ 11.310 €
1176. Лапекон ДОО 11.295 €
1177. ДЗТУ Агро - Елис ДОО 11.274 €
1178. ОПТИМА 11.270 €
1179. БЕГОВЦИ ДООЕЛ 11.264 €
1180. ТД САНЏАК СЕМ ДООЕЛ 11.234 €
1181. ДИЈО-ИН ДОО Штип 11.202 €
1182. ИЗ Мики 11.201 €
1183. ИЗ Млака 11.182 €
1184. ИЗ Скок 11.101 €
1185. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 11.092 €
1186. Ранч Наумовски ДООЕЛ 11.089 €
1187. ИЗ Бафал Комерц 11.043 €
1188. ИЗ Агро Руди 11.037 €
1189. БОГЕСКИ КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ 10.964 €
1190. Горни Полог 10.960 €
1191. ЗЗ Габрово кораб 10.956 €
1192. ДООЕЛ Дучевски 10.929 €
1193. ИЗ Орце 10.918 €
1194. Агро Бони 10.889 €
1195. ИЗ Гоко Комерц 10.865 €
1196. АНГЕЛЕСКИ ДООЕЛ 10.859 €
1197. Ас Биг Компани ДООЕЛ 10.855 €
1198. ИЗ Драјчовска 10.840 €
1199. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 10.831 €
1200. Ј ЛЕНД ФУД ДООЕЛ 10.818 €
1201. Агро Бошавија ДОО 10.805 €
1202. Сигма Ексим ДООЕЛ 10.797 €
1203. Агро-Панаги ДОО Струмица 10.797 €
1204. САБОТКОВСКИ ДООЕЛ 10.780 €
1205. ОПТИЧАРИ ПЛУС ДООЕЛ 10.780 €
1206. ВВ Попова Кула АД 10.766 €
1207. 99 Робе ДООЕЛ 10.732 €
1208. ИЗ Билјана 23 10.726 €
1209. ИЗ Змај пром 10.718 €
1210. ДПТУ АГРОЛЕНД ТРЕЈД 10.717 €
1211. ИЗ Нс Зем 10.707 €
1212. Винарија Сарафов ДООЕЛ 10.654 €
1213. ИЗ Нешо 2007 10.589 €
1214. ПАНДУРСКИ ДООЕЛ 10.561 €
1215. ИЗ Млаз 2007 10.543 €
1216. ИЗ КФ Трендафил 10.540 €
1217. ИЗ Славеј Комерц 10.532 €
1218. ЕКОСТАНДАРД ДООЕЛ 10.524 €
1219. ДПТУ ЗОДИ КОМЕРЦ ДООЕЛ 10.523 €
1220. ИЗ Иљо Петрушев 10.519 €
1221. ВЕГФРУИТ ДООЕЛ 10.517 €
1222. ИЗ Раго 10.516 €
1223. ТРИСТО ДООЕЛ 10.515 €
1224. ДООЕЛ Кико Милк 10.496 €
1225. ИЗ Рито 10.476 €
1226. ВАРДАР ЛИФТОВИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 10.452 €
1227. Агро Дуго ДООЕЛ 10.441 €
1228. ФАРММЕЛБА 10.418 €
1229. ИЗ ЦЕ ДОРА Цветанка Пејчиќ 10.414 €
1230. ИЗ Драг Тон 10.395 €
1231. ИЗ Ико мел 10.393 €
1232. Грин Продукт ДООЕЛ 10.387 €