Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

3.385.630 €

36 решенија

6,4 МИЛ. € / 393,2 МИЛ. ДЕН.

71 решенија

3.007.063 €

35 решенија

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 2.246.584 €
2. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за полјоделски култури 1.474.627 €
3. Дополнителна финансиска поддршка за засеани површини со житни култури од потточка 1.1 со сертифициран семенски материјал 723.285 €
4. Финансиска поддршка за производство на домашен сертифициран семенски материјал за житни, индустриски и градинарски култури, освен тутун 678.473 €
5. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 247.317 €
6. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 234.486 €
7. Дополнителни плаќања од подмерка 1.1 за одлгедување ориз и сончоглед 205.162 €
8. Директни плаќања за обележани грла говеда 159.682 €
9. Дополнителна финансиска поддршка од мерка 1.1 за обработлива земјоделска површина со добиточна храна 150.722 €
10. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 57.307 €
11. Дополнителна финансиска поддршка за градинарски култури предадени на преработувачките капацитети 54.805 €
12. Финансиска поддршка по површина за оддржување на посточеки овошни насади 48.750 €
13. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 41.659 €
14. Финансиска поддршка по обработлива земјоделска површина за градинраско производство 35.106 €
15. Директни плаќања по грла маторици 16.085 €
16. Дополнителна финансиска поддршка за овошје предадено во преработувачките капацитети 14.701 €
17. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 3.659 €
18. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне 285 €
Вкупно: 6,392,695

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Пелагонија АД 6.392.693 €
Вкупно: 6,392,693

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 1.137.279 €
2. 2011 1.388.422 €
3. 2012 1.501.728 €
4. 2013 1.134.120 €
5. 2014 1.231.144 €
Вкупно: 6,392,693