Субвенции за растително и сточарско производство

Sed nunc sapien, blandit non consequat a, sodales quis tortor. Duis eu nisi tincidunt justo finibus ultrices. Sed varius euismod dui et ultricies. Donec molestie est justo, pretium finibus mi fermentum id.

150 МИЛ. € / 9,2 МЛД. ДЕН.

236.721 решенија

150.036.422 €

236.721 решенија

Распределба на субвенциите

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена помеѓу правни субјекти и физички лица

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по мерки.

Реден број Мерка Вредност
1. Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории 54.004.637 €
2. Директни плаќања за обележани грла говеда 35.295.161 €
3. Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко 34.472.495 €
4. Директни плаќања по регистрирано презимено пчеларско семејство 8.112.157 €
5. Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во кланични капацитети 7.427.335 €
6. Директни плаќања за обележани грла кози 3.859.407 €
7. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне 2.355.951 €
8. Директни плаќања по грла маторици 948.636 €
9. Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети 833.130 €
10. Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети 558.799 €
11. Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О 500.727 €
12. Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња 322.612 €
13. Директни плаќања за набавка на високостелни јунци со познато потекло и висок генетски потенцијал 307.967 €
14. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре 302.229 €
15. Директни плаќања за набавка на приплодни грла свињи 297.801 €
16. директни плаќања за еднодневни женски пилиња со јајценосни хибриди 160.007 €
17. Директни плаќања за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет 124.088 €
18. Поддршка на реализација на стручни задачи предвидени во Програмата за биолошка разновидност во сточарството 64.852 €
19. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за основни стада за производство на говедско месо 46.267 €
20. Директни плаќања за фармерско одгледување на ноеви 26.071 €
21. Директни плаќања за фармерско производство на полжави 7.459 €
22. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одлгедани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо 3.132 €
23. Директни плаќања за набавка на матици (пчели) 2.544 €
24. Директни плаќања за подигање нови површини под медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) 2.401 €
25. Дополнителна финансиска поддршка од 15% за земјоделски имот во подрачјата со ограничени можности за производство за подмерките 557 €
26. Дополнителни директни плаќања од подмерката 2.8 за грла овци од автохтоната раса Праменка (Овчеполка, Шарпланинска и Каракачанска) 0 €
27. Директни плаќања за набавка на приплодни машки грла кози 0 €
28. Директни плаќања за набавка на машки приплодни грла овни- оригинали и репродуктори 0 €
29. Директни плаќања за одлгедување на стопанско корисно автохтоно куче Шарпланинец 0 €
30. Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1 за грла говеда од автохтоната раса Буша 0 €
Вкупно: 150,036,422

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по субјекти.

Реден број Субјект Вредност
1. Физички лица 119.789.238 €
2. Пелагонија АД 3.007.063 €
3. Агриа Агроиндустриска групација ДОО 1.479.242 €
4. ЗТД Сточарство АД 1.114.886 €
5. 33 Единство 993.766 €
6. ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОЧАРСКИ КОМБИНАТ СТРУМИЦА 834.058 €
7. Жи-Ва јајце ДООЕЛ 662.583 €
8. АД Вардар 03 632.123 €
9. АД Жито Малеш 625.059 €
10. ВИНЕАМ-ФАРМ 513.026 €
11. ЖИ-ВА МЕСО 477.683 €
12. Мак Месо АД 458.176 €
13. Драгоево Агро ДОО 284.680 €
14. Дуброво ДООЕЛ 266.980 €
15. ДПТУ Трио Лазарополе 259.483 €
16. ЗК Кичево 216.016 €
17. ВИ-АЛ ДООЕЛ 212.455 €
18. АБС ПИЛКО ДОО 208.575 €
19. Милко ХФ ДООЕЛ 199.219 €
20. Компанија Атанасовски 197.106 €
21. МЗШВ Компензационен Фонд 181.122 €
22. Даст Трејд 169.593 €
23. Маранчо ДООЕЛ 156.092 €
24. МОЕ ПИЛЕ ДОО 153.410 €
25. Визо ДООЕЛ 150.459 €
26. 96 Славија трејд ДООЕЛ 143.703 €
27. ДАУ БОНИЕР ДООЕЛ КУМАНОВО 141.907 €
28. ДПТУ Меди Горан ДООЕЛ 133.215 €
29. Енергомаркет ДОО 130.201 €
30. Дачо Комерц 95 ДООЕЛ 122.600 €
31. ФАРМА ЈУНТА ДООЕЛ 118.789 €
32. МСФАГРО Драган Слободан Илиќ 110.540 €
33. АИК Еуро Ленд АД 109.829 €
34. Калина Дупка ДОО 109.650 €
35. Анси Комерц 108.919 €
36. ДСТУ Ѕипе Тони ДОО 107.871 €
37. Ви-Ал ДООЕЛ 106.293 €
38. Олимпико ДООЕЛ 105.265 €
39. Тополка 2000 ДОО 104.990 €
40. ИЗ Грди пром 100.320 €
41. ФАРМА-ЛЕНД ДООЕЛ 98.254 €
42. Фарма Агрипро ДОО 96.677 €
43. ПЕРИШ 1990 ДООЕЛ 96.472 €
44. Пивко ДООЕЛ 93.037 €
45. Зодимак ДОО 92.956 €
46. Боди Комерц ДООЕЛ 92.863 €
47. УНИ АГРО ДОО 90.724 €
48. Салмак МБ ДОО 89.368 €
49. Везе Шари ДОО 88.797 €
50. Варди ДОО 87.337 €
51. Зекмани Компани ДООЕЛ 85.297 €
52. Ан-Ки Инжинеринг 82.813 €
53. Брилијант ДООЕЛ 80.757 €
54. Јуниор НМ ДООЕЛ 80.659 €
55. ИЗ МУШЕВСКИ 80.102 €
56. Манастир Св.Гаврил Лесновски 79.483 €
57. ИЗ Бреза 77.760 €
58. ВИНИ ФАРМА ДОО Н.М ИЛИНДЕН ИЛИНДЕН - 77.089 €
59. Земсил ДООЕЛ 76.687 €
60. ДСЦ Заре Лазаревски 74.883 €
61. Млеко Промет ДООЕЛ 74.421 €
62. Славик фарм ДООЕЛ 70.865 €
63. Фарма Јованчеви ДООЕЛ 70.244 €
64. Ветеринар ДОО 68.068 €
65. ципоз 64.852 €
66. Милкпром ДООЕЛ 63.171 €
67. ИЗ Златеви 62.956 €
68. Кадинец ДООЕЛ 61.009 €
69. ДЗС Илинден АД 60.865 €
70. Денмаг ДООЕЛ 60.720 €
71. ИЗ Пирифан 59.388 €
72. 33 Слога 58.813 €
73. ИЗ Илков 58.553 €
74. Милк Мејкер ДООЕЛ 58.485 €
75. Еуро фармер ДООЕЛ 57.509 €
76. Свисслион Аграр ДОО 57.223 €
77. Николчо Саздов 56.926 €
78. ГЕШО-МИЛК ДООЕЛ 55.181 €
79. Екосир 54.918 €
80. Нисеви ДООЕЛ 53.953 €
81. АБШБ Алба ком ДООЕЛ 52.996 €
82. Данимес Дооел 52.571 €
83. ДООЕЛ Линдим Блерим 52.455 €
84. ДПТ Адерлен ДООЕЛ 52.220 €
85. Феко пром ДООЕЛ 51.190 €
86. Пебо ДОО 50.740 €
87. ДИМА АГРО ДООЕЛ 50.514 €
88. ВК Компни ДООЕЛ 49.842 €
89. Агрофарм ДООЕЛ 49.589 €
90. ИЗ Бато 49.387 €
91. ДПТУ Кили Компани 2007 ДОО 49.358 €
92. ИЗГРЕВ ПАВ ДООЕЛ 48.955 €
93. Фарма Куитим ДООЕЛ 48.817 €
94. Корча ДООЕЛ 47.213 €
95. ДПТУ Гуци Гуци Дооел 46.997 €
96. Шекер ДООЕЛ 45.439 €
97. ИЗ МЕСОПРОМ Синиша Трајковиќ 45.406 €
98. Христијан Павловски ДООЕЛ 44.570 €
99. Пилко ДОО 44.309 €
100. Шекомел ДОЕЛ 43.395 €
101. ГУРИ ШИПЕС ДООЕЛ 43.372 €
102. Биљино Брдо-ДООЕЛ ДПЗС 43.119 €
103. ИЗ Ане мат 42.783 €
104. ИЗ Кастриот 42.632 €
105. Џемал и Беџет ДОО 42.568 €
106. Кумит ДООЕЛ 42.505 €
107. СИМЕНТАЛ МИЛК 42.450 €
108. ДАНГАЛ 09 ДООЕЛ 41.626 €
109. Вигора ДООЕЛ 41.456 €
110. Ј.Т.Д.Фипром 40.894 €
111. Браќа Скендерови ДООЕЛ 40.796 €
112. ПИЕТРЕН ДООЕЛ 40.732 €
113. АГРО ДАР ДООЕЛ 40.490 €
114. Аљ скиф ДООЕЛ 40.036 €
115. Буба Про ДООЕЛ 39.977 €
116. И.З.Камчо-Ристо Ристов 39.969 €
117. Бачило Герман ДОО 39.900 €
118. ДООЕЛ Незија Компани 39.899 €
119. Бачило Козјак ДОО 39.866 €
120. Патлиџановски ДООЕЛ 39.845 €
121. ИЗ Зодани - 08 39.780 €
122. Мрмач ДООЕЛ 39.673 €
123. Компанија Мечкарови ДООЕЛ 39.366 €
124. Дандуш ДООЕЛ 39.356 €
125. Бесмир ДООЕЛ 38.863 €
126. ПОЖАРЕНКА ДООЕЛ 38.576 €
127. Чокуз ДООЕЛ 38.398 €
128. Агропромет 37.466 €
129. Аце Бале ДООЕЛ 37.238 €
130. Сашо Талевски ДООЕЛ 37.177 €
131. ИЗ Гокос 36.723 €
132. Сокол ДООЕЛ 36.367 €
133. Фарма стојановски ДООЕЛ 35.976 €
134. Венец АД 35.743 €
135. Ѕано ДООЕЛ 35.706 €
136. ИЗ Неџат Алимов 35.615 €
137. Два Тулуми 2007 ДООЕЛ 35.334 €
138. Бастум ДООЕЛ 35.167 €
139. И.З. Павел Папи - Тоне Јованчев 35.022 €
140. Симона Фарм ДООЕЛ 35.008 €
141. ССОУ Моша Пијаде 34.951 €
142. ИЗ Сточар 34.800 €
143. Клаше ДООЕЛ 34.689 €
144. ПОНИКВА ФАРМ ДОО 34.668 €
145. Натали 2005 ДООЕЛ 34.393 €
146. ИЗ Караника 34.360 €
147. СИД ДООЕЛ 34.268 €
148. ДООЕЛ БО-МИХА 34.250 €
149. ИЗ Ајхан-М 33.998 €
150. ДПТУ Новантика фарм дооел Скопје 33.532 €
151. Луна Пром Вел ДООЕЛ 33.306 €
152. ДООЕЛ Агро-Горшан 33.303 €
153. Секулоски 2008 ДООЕЛ 33.282 €
154. МТ - комерц ДООЕЛ 33.240 €
155. ИЗ Аграрија Баљи 33.215 €
156. АГРО НЕНО 32.915 €
157. НиС - Компани ДОО 32.526 €
158. ИЗ ЃОРЃИЕВИ 32.435 €
159. ИЗ Ефе комерц 32.259 €
160. ИЗ Коцески 32.124 €
161. ИЗ Ник Алекс 32.109 €
162. ДТГМ Мики Петрол ДООЕЛ 32.013 €
163. ФАРМА ДА-НА 31.854 €
164. Сибишпед 31.725 €
165. ЃОРГИЕВСКИ ФАРМА ДООЕЛ 31.646 €
166. Агродивис ДООЕЛ 31.593 €
167. ФАРМА МЕНДУ ДООЕЛ 31.441 €
168. ИЗ Антонио 31.376 €
169. Нак Пром Доо 31.364 €
170. ИЗ Врбица нико 31.181 €
171. Артим и Ајан компани ДООЕЛ 30.947 €
172. ТЕРА ПРОМ ДООЕЛ 30.861 €
173. ИЗ Вермаг 30.782 €
174. Профинж ДОО 30.715 €
175. БОКИ ТЕР ДООЕЛ 30.672 €
176. Магна ЕС ДОО 30.439 €
177. ИЗ ЖивкоКомерц 30.051 €
178. Башки Ком ДООЕЛ 30.012 €
179. Добер ДОО 29.946 €
180. Ленор Компани ДООЕЛ 29.708 €
181. ИЗ Бомил Миле Мирчески 29.611 €
182. Миле Зем ( Миле Малчев) 29.302 €
183. ИЗ Брале Милк 29.204 €
184. ДООЕЛ Ајша Трејд 29.060 €
185. ИЗ ЛЕМИТ-2005 Самет Фејзулахи 28.954 €
186. Агро Ди Бал ДООЕЛ 28.662 €
187. Агро макал ДООЕЛ 28.651 €
188. Агро Чалтон ДООЕЛ 28.444 €
189. Алмапе Комерц ДООЕЛ 28.434 €
190. Омер-Ага Дооел 28.378 €
191. АГРОАВИС ДООЕЛ 28.015 €
192. ИЗ Борче 27.979 €
193. Живко фарм ДООЕЛ 27.891 €
194. ДООЕЛ БЕНДЕР Ристо 27.877 €
195. Зико Фарм ДООЕЛ 27.840 €
196. ИЗ "ДАНИ МАРК" Илија Стојков 27.780 €
197. БТТ ТЕМЈАНА ДОО 27.238 €
198. Видрал Пром ДООЕЛ 27.201 €
199. БОШЕ ПРОМ ДООЕЛ 27.169 €
200. ИЗ Агро Боце 26.992 €
201. ФЗС Трубарево 26.857 €
202. ИЗ Шар 26.856 €
203. ДООЕЛ Бујаровски Компани 26.800 €
204. Дам Крис ДООЕЛ 26.744 €
205. Фарма Коловски ДООЕЛ 26.686 €
206. Стребре Гилевски 26.651 €
207. ИЗ Бој Дан 26.571 €
208. Агро Емини 26.394 €
209. Златно грло ДООЕЛ 26.276 €
210. Агро шеро ДООЕЛ 26.261 €
211. ДООЕЛ Еман Каца 26.025 €
212. ДООЕЛ Пела Милк 25.851 €
213. БТ МАИ ДООЕЛ 25.736 €
214. ИЗ Агро фарма Менде Димитриевски 25.719 €
215. ВОЗ ДООЕЛ 25.664 €
216. Пчеларство Стојаноски ДОО 25.530 €
217. ИЗ "Периш" 25.006 €
218. ТП Раша 24.974 €
219. Млекара Милком ДООЕЛ 24.788 €
220. К Фарм Кожле 24.695 €
221. МИЛК НХС увоз-извоз ДООЕЛ 24.631 €
222. Доленцка - 2007 ДООЕЛ 24.590 €
223. КАРАКОЛЕВСКИ МИЛК увоз-извоз ДООЕЛ 24.485 €
224. Сафет Шабановиќ 24.483 €
225. ИЗ Бресте 24.372 €
226. Фармер Вест ДООЕЛ 24.321 €
227. Арак ДООЕЛ 24.063 €
228. БАТЕ ДТ ДОО 24.026 €
229. Ангел Фарм ДООЕЛ 23.983 €
230. Софи 2006 ДООЕЛ 23.981 €
231. СИЛА П 2008 23.933 €
232. Киро Вучковски ИЗ СКРКА 23.925 €
233. БЛАШКО КОМПАНИ ДООЕЛ 23.924 €
234. И.З,,Дубрава" 23.826 €
235. Мишкови ММ 23.512 €
236. ДПТУ ПЕ-МИ СТАНКОВИ ДООЕЛ 23.490 €
237. Ношпало 07 ДООЕЛ 23.450 €
238. Фарма Џемаљ ДООЕЛ 23.337 €
239. Фарма Цоце ДООЕЛ 23.213 €
240. ИЗ ЗЕКО ФАРМ 23.204 €
241. ИЗ Дејанчо 23.125 €
242. ИЗ Борела 23.076 €
243. ДООЕЛ Агро-Писаро 23.003 €
244. ИЗ Караџузлија Кирил Овчарски 22.897 €
245. ИЗ Агро Цвет 22.875 €
246. ТУПАЧ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 22.803 €
247. ИЗ Паланка 22.594 €
248. Фарма Ризановски ДООЕЛ 22.548 €
249. Усам комерц 22.531 €
250. ИЗ Жито 22.485 €
251. ДПТУ ФАРМЕР СТИВ-РИС ДООЕЛ с.Чардакли 22.470 €
252. Еко-фарм Алпина 22.452 €
253. ДООЕЛ Ва-Го Компани 07 22.416 €
254. ФАРМА СТЕФАН ДООЕЛ 22.352 €
255. ИЗ "МИА" Марија Денчевска 22.265 €
256. Волковски и Сања ДООЕЛ 22.175 €
257. Стефил 2008 ДООЕЛ 22.172 €
258. ИЗ Агро Лука 22.130 €
259. Талим2010 22.110 €
260. Агро Доса ДООЕЛ 22.107 €
261. АГРО- НЉТХ ДООЕЛ 22.096 €
262. Јовче Милк ДООЕЛ 22.087 €
263. ТД МУРАТИ ДООЕЛ 22.009 €
264. КРСТЕВСКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 21.920 €
265. ДПУТ Фарма Емин ДООЕЛ 21.912 €
266. Абдирезак Асани ИЗ ЕДИС 21.822 €
267. Фарма Парим ДООЕЛ 21.745 €
268. ИЗ Агро Цветковиќ 21.732 €
269. ЏЕКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ 21.714 €
270. ЈОЛБАШ ДООЕЛ 21.554 €
271. Арбен Компани ДООЕЛ 21.518 €
272. АГРО-ВА-НИ ДООЕЛ 21.472 €
273. Корун Фарма ДООЕЛ 21.234 €
274. 33 Мариово 21.213 €
275. Добре млеко ДООЕЛ 21.161 €
276. Фарма Вајдеви ДООЕЛ 21.147 €
277. Стоја Џај ДООЕЛ 21.079 €
278. ДООЕЛ СИМЕНТАЛЕЦ 21.065 €
279. ИЗ Грчки рид 21.045 €
280. СЕ Економија КПУ Идризово 20.987 €
281. АЛ МИЛ КОМ ДООЕЛ 20.949 €
282. СЕБИ ФИРМА ДООЕЛ 20.826 €
283. ЗГМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ 20.792 €
284. ЛИМАН ДООЕЛ 20.776 €
285. Голди ЈТД 20.642 €
286. ИЗ Кантонче 20.570 €
287. ДПТУ БАТО -ЗОРАНЧО САНДЕВ И ДР.ЈТД 20.563 €
288. ИЗ Бубе Компани Љубича Петрушевски 20.554 €
289. ДООЕЛ Забрането Пушење 20.528 €
290. Пај Бес ДООЕЛ 20.448 €
291. ДПТУ В-ПИЛИЧ ДОО 20.434 €
292. Фарма Исај ДООЕЛ 20.188 €
293. ДОЕЛ ФРОДАМ-МИЛК 20.103 €
294. Јована 888 ДООЕЛ 20.091 €
295. Бистмилк ДООЕЛ 20.082 €
296. Џемка кам ДООЕЛ 20.081 €
297. Тео-Зиков Дооел 20.062 €
298. Агро мон мар ДООЕЛ 19.997 €
299. ИЗ Лазе 19.886 €
300. АГРО ЖЕЖО ДООЕЛ 19.882 €
301. ДТПГ "ТРГОПРОЕКТ"-ЗОРАН И ДР. ДОО 19.870 €
302. Банак Компани ДООЕЛ 19.741 €
303. ФАРМА ДИМКОВИ ДООЕЛ 19.730 €
304. Риком ДООЕЛ 19.536 €
305. Б-Т ФАРМ ДООЕЛ 19.467 €
306. Ан Еф Компани ДООЕЛ 19.307 €
307. Кочали Дооел 19.113 €
308. ГИЧЕ ЕКСТРА ОРАОВЕЧКИ ДООЕЛ 19.092 €
309. Серта Компани ДООЕЛ 18.967 €
310. ИЗ ШУКИ Ивица Илиевски 18.937 €
311. Караколе ДООЕЛ 18.914 €
312. ИЗ Борче Комерц 18.892 €
313. ТИКВЕШКО ПИЛЕ ДОО 18.793 €
314. ИЗ Пунто 1 18.721 €
315. ТВИНИС ДООЕЛ 18.562 €
316. ИЗ Свит Фарм 18.443 €
317. ИЗ Зулче 18.434 €
318. ДПТУ „БОМА ФАРМ" дооел 18.365 €
319. ЛС КОМПАНИ 18.335 €
320. Александар Ал Хри ДООЕЛ 18.298 €
321. ИЗ Илиоски 18.290 €
322. Ќулафовски Компани ДООЕЛ 18.281 €
323. ДООЕЛ Фарма Пеце-Агро 17.986 €
324. ИЗ Агро Колевски 17.946 €
325. Фарма Џумковски ДООЕЛ 17.782 €
326. Ленишка река 17.717 €
327. ИЗ Агро Елвис 17.692 €
328. ИЗ Игма 17.682 €
329. Џезаири Компани ДООЕЛ 17.652 €
330. ИЗ АГРО ПОПОВСКИ 17.568 €
331. КИКИ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 17.541 €
332. Петковски Агро ДООЕЛ 17.527 €
333. Илми Фарм ДООЕЛ 17.473 €
334. ИЗ ВИКТОРИЈА 17.296 €
335. Марис ДООЕЛ 17.248 €
336. Алитовски компани ДООЕЛ 17.158 €
337. Рашкови ДООЕЛ 17.134 €
338. КЕПИ И ШКАЛЕС ДООЕЛ 17.132 €
339. Боел 2006 ДООЕЛ 17.125 €
340. СЕКТАР КОМЕРЦ ДОО СКОПЈЕ 17.106 €
341. Медо Фарм ДООЕЛ 17.078 €
342. ДООЕЛ Ѓорушка 17.060 €
343. ИЗ Александар 16.921 €
344. ДОО Витол 16.911 €
345. ПС КОЛЕВ ДООЕЛ 16.830 €
346. ИЗ Марибела 16.816 €
347. ДООЕЛ Роби Милк 16.782 €
348. ДООЕЛ Фарма Китановски 16.708 €
349. АГРО-БЛАСТ ДООЕЛ 16.638 €
350. Фарма Станковски ДООЕЛ 16.588 €
351. ИЗ Агро Палатица 16.581 €
352. Филда 07 ДООЕЛ 16.568 €
353. ИЗ Про мед 16.560 €
354. Асамбеле ДООЕЛ 16.546 €
355. АНДИВА АГРО 16.535 €
356. КОМПАНИЈА АГРОФАРМ 16.525 €
357. Агро Бруник ДООЕЛ 16.504 €
358. МАРГО БРАН ДОО 16.501 €
359. БИНОКА ДООЕЛ 16.485 €
360. ДООЕЛ Еса Агро 16.399 €
361. ТОПОЛКА ГОРАН ДООЕЛ 16.381 €
362. АГРОИВА ДООЕЛ 16.380 €
363. ДООЕЛ АСТРИТ ФАРМ 16.321 €
364. Мојно Пром ДООЕЛ 16.282 €
365. И.З.Екстра Милк 16.236 €
366. МИЛК-ТРЕЈД 07 ДООЕЛ 16.170 €
367. ИЗ Агронебрегово 16.113 €
368. АГРО-ТАШКОВСКИ ДООЕЛ 16.110 €
369. Цаслабо ДООЕЛ 16.079 €
370. Гого Фарм ДООЕЛ 16.032 €
371. Џаџи Компани ДООЕЛ 15.951 €
372. АГРО БОГОВИНА ДООЕЛ 15.838 €
373. Бурка ком ДООЕЛ 15.827 €
374. ИЗ Агро Граороски 15.821 €
375. ИЗ Дацо 15.810 €
376. ДАЦКО И ЦАЦКО ДООЕЛ 15.752 €
377. ДООЕЛ АГРО ЛИСЕЛ 15.724 €
378. ИЗ ВАГОРСТВО Иљо Стојков 15.666 €
379. Фарма Чауш ДООЕЛ 15.618 €
380. ИЗ Цимер 15.477 €
381. МАЛИНКО ДООЕЛ 15.465 €
382. ИЗ Кајмак 15.411 €
383. Фарма Рамадан ДООЕЛ 15.411 €
384. Рајфарм ДООЕЛ 15.369 €
385. ДООЕЛ Агро-Мацанковски 15.347 €
386. ДООЕЛ Фарма Драги иРоза 15.339 €
387. ХЕРМЕС 2007 ДОООЕЛ 15.335 €
388. Нико Пром Козјак ДООЕЛ 15.328 €
389. Стефалекс ДООЕЛ 15.294 €
390. Фарма Љуме ДООЕЛ 15.211 €
391. ИЗ "КУРТАРЦИ" Јордан Митков 15.188 €
392. АГРО-КУМЕ ДООЕЛ 15.105 €
393. ИЗ Арбен 15.096 €
394. Фарма Димовски ДООЕЛ 15.085 €
395. УТО МИЛК ДООЕЛ 15.064 €
396. ИЗ Мебан 15.055 €
397. Агро Лав ДООЕЛ 14.999 €
398. Сточарство Доневи Дооел 14.929 €
399. Фармер ЏОРЏ"ДООЕЛ 14.866 €
400. ИЗ Ни Ки 14.861 €
401. Алек Агро ДООЕЛ 14.826 €
402. И.З Спасе Загорка Ѓоргиева 14.807 €
403. ИЗ Луна Промет 14.746 €
404. Мони Месо Дооел 14.735 €
405. Агро Петревски ДООЕЛ 14.730 €
406. ТП Манда Трејд 14.698 €
407. Аграро Прогрес С.З Дооел 14.634 €
408. ИЗ Агро Кибра Веселин Младеновски 14.612 €
409. Сејдин и Линди компани ДООЕЛ 14.571 €
410. АГРО-ЛАЗАРЕВСКИ ДООЕЛ 14.520 €
411. ДООЕЛ Маранта Трејд 14.434 €
412. ДООЕЛ Агро Чало 14.395 €
413. АЛ ПЕ Белица ДООЕЛ 14.381 €
414. ЖИТО ПОЛОГ АД 14.380 €
415. ДООЕЛ ЧАКРЕВЦИ КОМПАНИ 14.359 €
416. ИЗ Ми симона 14.357 €
417. ДООЕЛ Кис Комерц 14.294 €
418. Дрјанчо Михајлов 14.271 €
419. ВУЈЧЕ-Б АЈРОВИК ДООЕЛ 14.215 €
420. ИЗ ЕКО МЛЕКО 14.202 €
421. ДООЕЛ Огаеновски-Агро 14.178 €
422. АГРО ДИ - ЕЛ 14.177 €
423. Агро Пивко ДООЕЛ 14.176 €
424. Ристо Доролојков И.З.Сточарство Доролојков 14.075 €
425. ДООЕЛ Стојчевски Фарм 14.050 €
426. ББ Компани ДООЕЛ 14.023 €
427. Апчеви ДООЕЛ 13.994 €
428. ИЗ Дени-Ана Никола Јовановски 13.962 €
429. ИЗ Михен 13.941 €
430. АТЕЛ ДООЕЛ 13.767 €
431. ДООЕЛ АГРО-КАЛА 13.721 €
432. ИЗ АРИЗОНА - Оливер Бошковски 13.695 €
433. Стефани Гал ДООЕЛ 13.675 €
434. ДТТУ ,,СИМОПРОМ ДОБРЕ ДООЕЛ 13.674 €
435. ИЗ Павле Кате 13.661 €
436. Фарма Ми-Го Дооел 13.575 €
437. БАРИ АЈРУШ УВОЗ ИЗВОЗ ДООЕЛ 13.468 €
438. ИЗ Долама Кантаровски 13.429 €
439. РАШТАН ТРЕЈД 13.395 €
440. Агро Виктор ДООЕЛ 13.305 €
441. Манчевски 55 ДООЕЛ 13.296 €
442. Агро Ацико ДООЕЛ 13.249 €
443. ДООЕЛ Пројо став 13.209 €
444. ДООЕЛ Фарма Унески 13.195 €
445. ДООЕЛ Чако Трејд 13.155 €
446. Саја Јони ДООЕЛ 13.123 €
447. ДЕКИ-ФАРМ ДООЕЛ 13.099 €
448. Илче пром ДООЕЛ 13.082 €
449. Зора-лек Маринковиќ-ДООЕЛ 13.074 €
450. Агро теомар ДООЕЛ 13.050 €
451. Из Вардар 13.002 €
452. Татјана Михајловска 12.903 €
453. ИЗ Бреза 12.884 €
454. ИЗ Мицески 12.883 €
455. Жарко ЖКЦ ДООЕЛ 12.773 €
456. Индивидуален земјоделец АГРО ЕКОФАРМ 12.750 €
457. ИЗ Шијакови 12.738 €
458. ЏЕСИ КОМПАНИ ДООЕЛ 12.618 €
459. Исак Небу ДООЕЛ Скопје 12.590 €
460. ИЗ Келав 12.554 €
461. БЕЛОМОРЈЕАГРОГРУП 12.534 €
462. ИЗ Ники мар јон 12.522 €
463. СЛОВИК ЗСФ ДООЕЛ 12.511 €
464. Трајковски ДООЕЛ 12.507 €
465. Фарма Корчари ДООЕЛ 12.365 €
466. Агро Ибал ДООЕЛ 12.363 €
467. ДПМПТУ МАЛЕШЕВСКО ДООЕЛ - Митко Кпј 12.264 €
468. Вимес ДООЕЛ 12.205 €
469. Кон ел фарм ДООЕЛ 12.179 €
470. ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ 12.139 €
471. Сајмон милк ДООЕЛ 12.098 €
472. ЛОКВА АРГОН ДООЕЛ 12.075 €
473. АГРО ФИЛИП ДООЕЛ 12.057 €
474. Фарма Деловски ДООЕЛ 12.056 €
475. Ивила ДООЕЛ 12.012 €
476. Фарма Талаковски ДООЕЛ 11.997 €
477. АГРО ЧУКА ДООЕЛ 11.977 €
478. Илче фарм ДООЕЛ 11.965 €
479. Ко цуни ДООЕЛ 11.910 €
480. ДОО Агрос Филип 11.890 €
481. Трио Прес ДОО 11.844 €
482. ДООЕЛ Стефема 11.837 €
483. Ранч Јошевски ДООЕЛ 11.823 €
484. МИЛК ПТБ ДООЕЛ 11.823 €
485. ИЗ 7 ми Август 11.819 €
486. Фарма Јошевски ДООЕЛ 11.816 €
487. Трпчевски ДООЕЛ 11.794 €
488. ИЗ Капниапни 11.602 €
489. Наташа и Милка ДООЕЛ 11.588 €
490. ДООЕЛ Алмир Фарма 11.531 €
491. Агро Никодан ДООЕЛ 11.485 €
492. ИЗ. Еко Продукт 11.478 €
493. ИЗ Торо 11.442 €
494. ИЗ Антолен 11.434 €
495. ДООЕЛ Илче-Теа Комерц 11.421 €
496. АВТАР АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 11.407 €
497. ДООЕЛ Агро-Тасевски 11.269 €
498. Лена Милк 11.257 €
499. Зоилче ДООЕЛ 11.149 €
500. И З ДЕНИК 11.135 €
501. АГРО МОНТЕА ДООЕЛ 11.122 €
502. Натурал Фуд ДООЕЛ 11.116 €
503. ИЗ Ван Ком 11.087 €
504. Горни Полог 10.960 €
505. ЗЗ Габрово кораб 10.956 €
506. И.З Даре и Ирена Пром 10.947 €
507. ДООЕЛ Дучевски 10.929 €
508. АГРОМАНТЕ ДООЕЛ 10.803 €
509. ИЗ Алек-Дај 10.801 €
510. Сигма Ексим ДООЕЛ 10.797 €
511. 99 Робе ДООЕЛ 10.732 €
512. КЛАС БЕЛЕВСКИ ДООЕЛ 10.720 €
513. Четката ДООЕЛ 10.719 €
514. ДООЕЛ Алисија 10.665 €
515. Фарма Бо-То ДООЕЛ 10.604 €
516. ИЗ Јаумини 10.586 €
517. ЕКОСТАНДАРД ДООЕЛ 10.524 €
518. И.З. Симијонови 10.507 €
519. ДООЕЛ Кико Милк 10.496 €
520. ИЗ Балиница 10.495 €
521. ФАРММЕЛБА 10.418 €
522. Златко Горѓиевски 10.399 €
523. АНДРЕЈ ФАРМ ДООЕЛ 10.323 €
524. Бац црни компани ДООЕЛ 10.320 €
525. Менде и Јове ДООЕЛ 10.279 €
526. ИЗ Алтана 10.195 €
527. ИЗ Мажучиште Сашо Николоски 10.132 €
528. ЛА МОНТАНА ДООЕЛ 10.053 €
529. Дооел 4-ри Детелинки 94 10.033 €
530. ИЗ Нова Мода 9.972 €
531. ДООЕЛ Толдо 9.968 €
532. ЗАПАД ДООЕЛ 9.949 €
533. ДЗС Мездра ДООЕЛ 9.913 €
534. ИЗ ДАНИ ЈУЛИЈАНА ДИМОВСКА 9.900 €
535. Извршител Владе Милевски 9.899 €
536. МЕДИ КОМ ДООЕЛ 9.837 €
537. Златко&Васко Компани 9.757 €
538. ДООЕЛ ДЕСПО МИЛК 9.751 €
539. ГРОСИСТ ЈТД 9.720 €
540. Сашо Милески 9.630 €
541. Мерсет ДООЕЛ 9.598 €
542. ДОО ШУ-МИ 9.578 €
543. Агро-Божиновски ДООЕЛ 9.549 €
544. ДООЕЛ Агро-Лавро 9.540 €
545. ИЗ ЌАА 9.507 €
546. Краварска Фарма Голак ДООЕЛ 9.469 €
547. ИГОР -1989 Жарко Наумоски 9.432 €
548. ИЗ ДИОН КОМПАНИ Зија Шабедини 9.397 €
549. ДООЕЛ Дејко Фарм 9.393 €
550. Дон Пампас ДООЕЛ 9.385 €
551. АГРО-БАГАШ ДООЕЛ 9.368 €
552. ИЗ ОСМАНОГЛУ Гафор Османов 9.350 €
553. АЛПИНА ФАРМ 9.334 €
554. Јетлин ДООЕЛ 9.333 €
555. Мраморец ДООЕЛ 9.265 €
556. Ранч Чкорле 9.205 €
557. ИЗ Агрогаврилови 9.063 €
558. ИЗ Кавазов 9.049 €
559. ИЗ Грита 8.973 €
560. Новантика ДООЕЛ 8.927 €
561. Анче Котевски ДООЕЛ 8.917 €
562. ДТПУ "ФУГА" ДОО СКОПЈЕ 8.899 €
563. ЕКОЛЕНД ЈОБ АХА ДООЕЛ 8.855 €
564. Агро Јовановски ДООЕЛ 8.754 €
565. Агро фарма Д и Д 8.730 €
566. ИЗ „ХАДИСИ-ФАРМ,, Рафиз Алија 8.704 €
567. Апимакс ДООЕЛ 8.683 €
568. ИЗ Пе-ГА 8.667 €
569. Губенек 8.660 €
570. Месо Пром 8.650 €
571. БОГЕСКИ КОМПАНИ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ 8.595 €
572. Мисито ДООЕЛ 8.553 €
573. ИЗ Малино 2007 8.525 €
574. ИЗ Агро Сати 8.494 €
575. Фарма Кантар ДООЕЛ 8.487 €
576. Валпром ДООЕЛ 8.448 €
577. ИЗ Пецо 8.433 €
578. АГРО-ШАНЕ ДООЕЛ  8.405 €
579. ИЗ Дамаго 07 8.384 €
580. ИЗ МУНЕВЕР ЕКРЕМ АКИФОСКА ЕЛМЕДИ1 8.377 €
581. ИЗ Агро Џаферица 8.375 €
582. ГИЧЕВИ ДООЕЛ 8.302 €
583. Агро Таневски 8.298 €
584. ИЗ Гоко Комерц 8.287 €
585. Тобо Комерц Томе ДООЕЛ 8.260 €
586. ДООЕЛ КОЗИЦА 8.229 €
587. ФРОДИ МИЛК КОКОШИЊЕ ДООЕЛ 8.149 €
588. ИЗ Компанија Тошески 8.143 €
589. Чоле Фарм ДООЕЛ 8.137 €
590. ГОРГИЕВИ ДООЕЛ 8.128 €
591. Ердеел 2008 ДООЕЛ 8.114 €
592. ДООЕЛ ХРИБО МИЛК 8.111 €
593. ИЗ Стојка Донева 8.110 €
594. ИЗ Ајка 8.094 €
595. ЗО-ГО-МИЛ ДОО 8.026 €
596. МИХАЕЛА ФАРМ ДООЕЛ 8.024 €
597. ИЗ Агро подем 8.023 €
598. ИЗ Два Браќа 8.017 €
599. ИЗ Мима 7.982 €
600. ИЗ Агро Ланд Драги Станисавов 7.973 €
601. Фарма Зулфи ДООЕЛ 7.964 €
602. АГРО ГРУЈЕВСКИ ДООЕЛ 7.956 €
603. ОПТИМА 7.954 €
604. МАЉСИЈА ДЗЛ ДООЕЛ 7.938 €
605. РДЛ ДОО 7.883 €
606. АГРО ЗОРАН Зоран Радоја Алексиќ ТП 7.849 €
607. ВЕЛИОЛИ ДООЕЛ 7.838 €
608. Феас Компани ДОО 7.770 €
609. Ер фарка ДООЕЛ 7.753 €
610. ИЗ Дени 7.709 €
611. Зиков Дооел 7.589 €
612. Агро Деко ДООЕЛ 7.588 €
613. Стивен - Пром Дооел 7.572 €
614. Дуљко ДООЕЛ 7.557 €
615. Агро Димса ДООЕЛ 7.532 €
616. Ас Биг Компани ДООЕЛ 7.490 €
617. НЕВА ТРЕЈД ДООЕЛ 7.476 €
618. АГРО-ТОШО ДООЕЛ 7.385 €
619. БЕГОВЦИ ДООЕЛ 7.352 €
620. ДООЕЛ НПБ Плус 7.344 €
621. ИЗ "Таорсжаклисура" 7.339 €
622. ТП "Софи ден" Весна Спасева 7.335 €
623. ИЗ Артукови 7.328 €
624. ВАДЕКС-ПРОМ 7.321 €
625. ИЗ Градинарот 7.299 €
626. ИЗ Ацо Никола Митрев 7.279 €
627. ИЗ Маки 7.263 €
628. ИЗ Маг Ком 7.228 €
629. Сар Фил ДООЕЛ 7.225 €
630. ФАРМА НЕДЕЛКОВСКИ ДООЕЛ 7.224 €
631. АГРО ХИНА ДООЕЛ 7.202 €
632. АНГЕЛЕСКИ ДООЕЛ 7.201 €
633. ИЗ ,, АЛИУ ФАРМ ,, 7.179 €
634. АГРО-ТОДОРОВСКИ ДООЕЛ 7.176 €
635. ИЗ Агро Филиск 7.170 €
636. ИЗ Јат 7.158 €
637. Ранч Наумовски ДООЕЛ 7.126 €
638. ДТПТ Јоки Комерц 7.090 €
639. ИЗ Дар сто 7.057 €
640. ТДПТУ Канела ДООЕЛ 7.042 €
641. ИЗ АГРО ДЕЉАДРОВЦИ 7.037 €
642. Коки фарм ДООЕЛ 7.020 €
643. Медика Вет ДОО 6.980 €
644. ИЗ Пунто 6.967 €
645. ДООЕЛ МИЛК МИЛ 6.957 €
646. ИЗ Бељо комерц 6.874 €
647. ИЗ Кротко Јагне 6.835 €
648. ИЗ МЛЕКО ВИТА Јовица Русомир Јовановски 6.826 €
649. ИЗ Му-Са 6.803 €
650. Агрофлора 6.800 €
651. ИЗ Слабак фарм 6.770 €
652. Алгора ДООЕЛ 6.765 €
653. ИЗ Агро Ресурс 6.748 €
654. ДППУ Борвеко ДООЕЛ 6.638 €
655. Ранч Ле Ки ДООЕЛ 6.566 €
656. Агро Багс ДООЕЛ 6.541 €
657. К.А.К-АГРО ДООЕЛ 6.485 €
658. Фарма Марковски ДООЕЛ 6.484 €
659. ДООЕЛ ХРИСТИЈАН КОМПАНИ 6.476 €
660. ЗЛАТНА КОЗА 6.439 €
661. И З МИЛАНО НЕЏМИЈЕ 6.436 €
662. ИЗ Никол Зел 6.413 €
663. ДООЕЛ ОГНЕН 6.412 €
664. ИЗ Агро Давор 6.379 €
665. ДООЕЛ ЈЕ-ЏЕ 6.376 €
666. ЉОНДРА ДООЕЛ 6.358 €
667. Кузман Шапкарев СОЗУ 6.339 €
668. ИЗ Агро Икс 6.329 €
669. ИЗ ДАКО-ЧО 6.326 €
670. ДООЕЛ Фаик и Лузиме 6.320 €
671. ИЗ Диме 6.293 €
672. САБОТКОВСКИ ДООЕЛ 6.196 €
673. МАЈА КОМПАНИ ДООЕЛ 6.177 €
674. ХОЏА ТРЕЈД ДООЕЛ 6.096 €
675. ИЗ Преродба занаетчија 6.059 €
676. Бој Март 6.000 €
677. Фарма Миленковски ДООЕЛ 5.996 €
678. ИЗ Прже 5.984 €
679. Спорт ДООЕЛ 5.949 €
680. Агро Ирија ДООЕЛ 5.904 €
681. ДПТУ ПРАСКО ДООЕЛ 5.870 €
682. Аце Величковски ИЗ Саки Комерц 5.703 €
683. Ицемак Комерц 5.661 €
684. ИЗ Стојаново Брдо 5.642 €
685. Еко Млеко Доо 5.635 €
686. ДООЕЛ СУКЛА КОМПАНИ 5.608 €
687. ИЗ Агро Бале 5.608 €
688. ИЗ Генти - Ибраим Рамадани 5.568 €
689. Реџеп Куртов 5.547 €
690. ЛИ ГО ЉУБ-КОМЕРЦ ДООЕЛ 5.496 €
691. АГРО-ШЕРТИМ 5.481 €
692. ИЗ Нс Зем 5.473 €
693. АЛЧЕВСКИ ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ 5.443 €
694. ВОЗИ МИШКО ДООЕЛ 5.394 €
695. Ацовал ДООЕЛ 5.369 €
696. ИЗ Ранченци 5.362 €
697. ДИЈО ПРОДУКТ-ДООЕЛ 5.360 €
698. ДООЕЛ Шемовски Компани 5.311 €
699. ИЗ Осоговска Китка 5.290 €
700. Свињарска Фарма Дурок ДОО 5.265 €
701. ИЗ Давид 007 5.239 €
702. ИЗ Фиуљаним Себахудин 5.227 €
703. ИЗ АГРО ЕКО Екрем Салија 5.195 €
704. ДАМ ПРОМ 5.151 €
705. ИЗ Скараница 5.141 €
706. АЛТОНИ ДООЕЛ 5.134 €
707. Џумајлија АД 5.112 €
708. Зоран Кузман М ДООЕЛ 5.100 €
709. ЈП,,МАКЕДОНСКИ ШУМИ ПСШ ПЛАЧКОВИЧА'' 5.088 €
710. ХРИС ТРАНС 5.070 €
711. АГРО АНГЕЛА АНА ДООЕЛ 5.044 €
712. ПОСД СОНЧОГЛЕДИ-затвор 5.042 €
713. ПИМАНИ ТРЕЈД ДООЕЛ 5.015 €
714. ДСУТУ РАДИО ТАКСИ ЛЕНДИ ДООЕЛ 4.976 €
715. ИЗ Мал Париз 4.964 €
716. Сале Фарм ДООЕЛ 4.960 €
717. Часлав Маневски 4.951 €
718. Горан Спасковски ИЗ АГРОС-ГОРАН 4.900 €
719. Васко Дани 4.890 €
720. ИЗ Славис 4.883 €
721. ИЗ Харбин 4.876 €
722. Агро Адријан ДООЕЛ 4.876 €
723. ИЗ Агро Сан Стеф 4.856 €
724. МК Хост ДООЕЛ 4.840 €
725. ИЗ Флора Мак 4.798 €
726. ИЗ Џони Вокер 4.793 €
727. ЕУРО ФЕРМА ДООЕЛ 4.790 €
728. Лапекон ДОО 4.766 €
729. ДООЕЛ Бебек Фарм 4.764 €
730. ИЗ Елдас 4.744 €
731. ИЗ Агро тиме 4.734 €
732. ПЧЕЛАРСКА ФАРМА ЈУКАЧ ДООЕЛ 4.667 €
733. ЈОВАНОВ АГРО увоз-извоз ДООЕЛ 4.644 €
734. ИЗ Змај пром 4.634 €
735. ДООЕЛ ГУЛЕВСКИ МГ 4.634 €
736. ИЗ Талим 4.625 €
737. ЛАТОАС ДООЕЛ 4.624 €
738. ИЗ Сан Гор 4.597 €
739. Даниел Стојановски-ИЗ"Афем" 4.547 €
740. ДПТУ ПРОНЕКС-ЛАВ ДООЕЛ 4.542 €
741. Агро Паликас Доо 4.540 €
742. ДООЕЛ ДЕМИРАЛИ 4.511 €
743. ИЗ Боби 4.475 €
744. Бени-Касап Дооел 4.429 €
745. ИЗ ВАЊА-ЕЛ - Ивица Сандевски 4.379 €
746. ИЗ Ботого 4.359 €
747. ИЗ Викторија 4.312 €
748. ИЗ АГРО-НИ 4.301 €
749. АГРО МЛАДЕНОВИ ДООЕЛ 4.299 €
750. ИЗ Ико мел 4.296 €
751. ИЗ Сајома 4.288 €
752. Ветеринарна станица ДОО 4.252 €
753. ДООЕЛ Фарма Гиги 4.231 €
754. ТИП ДООЕЛ 4.221 €
755. ИЗ Мештре 4.210 €
756. ИЗ Мил вис 4.194 €
757. ИЗ Агро ѕвон милк 4.154 €
758. Славче Марк Дооел 4.137 €
759. Елизабета Матевска 4.114 €
760. ИЗ Агро Напредок 4.096 €
761. АЦ - МИ Дооел 4.059 €
762. ИЗ КФ ШИШАРО 3.991 €
763. Индивидуален земјоделец Агро ЕЛ-ДА  3.989 €
764. ИЗ П Г-Петре Горѓиев 3.938 €
765. ФАРМА ВЕЛИЈУ ДООЕЛ 3.937 €
766. ИЗ Марија Клеофина 3.934 €
767. КПУ ЗЕК ЗАТВОР ДООЕЛ 3.926 €
768. Садетин Азизоски 3.898 €
769. ЗК АГРО МИХАЈЛО ДООЕЛ 3.873 €
770. Недин ДООЕЛ 3.842 €
771. ФАРМА МИЛЕ АГРО 3.833 €
772. ИЗ Млаз 2007 3.791 €
773. Еко Мед Горѓиеви ДООЕЛ 3.772 €
774. ИЗ "Теона-Дарк" 3.766 €
775. ИЗ Напредок 3.758 €
776. ИЗ Јумни 3.749 €
777. ИЗ Аго Вац 3.709 €
778. ИЗ Салент 3.641 €
779. ИЗ АГРО МАЖЕ 3.626 €
780. АГРО АЛЕКС МОНИ 3.548 €
781. АГРОКОМБИНАТМАКЕДОНИЈА 3.543 €
782. ИЗ Ратко Раде Димитров 3.541 €
783. ИЗ КФ Трендафил 3.536 €
784. ИЗ Изгрев 3.524 €
785. Сотир Трајчевски 3.469 €
786. ДПТУ КОМПАНИЈА ПАНЕВСКИ ДООЕЛ 3.449 €
787. ИЗ Агро Цар 3.448 €
788. АГРОРУБИН ДООЕЛ 3.425 €
789. Мароли Трејд Дооел 3.398 €
790. ИЗ Вранка 3.368 €
791. АГРО УКИ ДООЕЛ 3.355 €
792. Струмичко Поле 3.333 €
793. Харизма ДООЕЛ 3.276 €
794. ГО ЗО ДООЕЛ 3.267 €
795. Фарма Тренчеви ДООЕЛ 3.255 €
796. ИЗ Агро Руди 3.232 €
797. Агродивас ДООЕЛ 3.199 €
798. ХАКИ КОМПАНИ-ПА ДООЕЛ 3.182 €
799. Цреша комерц ДООЕЛ 3.179 €
800. ШЕНГО ФИЛИП ДООЕЛ 3.176 €
801. ИЗ Славеј Комерц 3.160 €
802. ИЗ Не Мар 3.127 €
803. ИЗ Агро бумбар Љ 3.127 €
804. АГРО-ВЛАДИМИР ДООЕЛ 3.125 €
805. АГРО-ШЕМШОВА 3.113 €
806. МЕТЕ ПРОМ ДООЕЛ 3.101 €
807. ИЗ РИСТОВСКИ Тони Ристовски 3.079 €
808. ЛУЦИ ФАРМ ДООЕЛ 3.069 €
809. Благоја Дамјановски-ИЗ 3.053 €
810. Индивидуален земјоделец Агро Б-С Слаѓан Бранко Стаменовски 3.042 €
811. ИЗ Сигма 3.040 €
812. И.З. БЕЛ БИК 3.039 €
813. ИЗ ЈОЦО Ангел Голубовски 3.030 €
814. Макара Васил 3.021 €
815. Прва Петка ДООЕЛ 3.014 €
816. И З АГРО-ИСЕНИ ГАЈУР 3.010 €
817. Калкус Фарма Дооел 2.982 €
818. Затвор Битола ДООЕЛ 2.943 €
819. ИЗ ТИХО Горан Величковски 2.941 €
820. ТОМПАНСА 2.927 €
821. И 3 ПАЛМА ЗУЛКУФЛИ 2.919 €
822. АГРО-ВЕРДИ ДООЕЛ 2.913 €
823. ИЗ Зорле Јан-Мар 2.883 €
824. ГРАЦИЈА - БО ДООЕЛ 2.880 €
825. ДООЕЛ ЕЛИСА АГРО 2.879 €
826. Индивидуален земјоделец ЗЕЛЕН РИД 2.876 €
827. Еми лакто ДООЕЛ 2.857 €
828. ДООЕЛ АГРО-КАЧАК 2.855 €
829. Табаса еко производ ДООЕЛ 2.820 €
830. МАХИМО ДООЕЛ 2.811 €
831. ИЗ Бучало - Сашко Коцев 2.786 €
832. НЕСТОР ДООЕЛ 2.780 €
833. Гошевски Драган 2.705 €
834. МНР МИП ДООЕЛ 2.689 €
835. ИЗ "Златко 1" Златко Јанчев 2.670 €
836. Сатра 2008 ДООЕЛ 2.650 €
837. ТОДОРВЕЛКОВ АД ВЕТЕРИНАРНО СТОЧАР 2.626 €
838. ТУСКАНИ КОМПАНИ 2.618 €
839. ИЗ Милк - 06 2.589 €
840. ПМГ Груп ДООЕЛ 2.569 €
841. ИЗ Џемо Драги 2.553 €
842. ИЗ Драган Делиманов 2.540 €
843. Апицентар ДООЕЛ 2.504 €
844. Агро-Зеруш ДООЕЛ 2.486 €
845. МЕРГИМИ АИР ТРАВЕЛ ДООЕЛ 2.480 €
846. ИЗ АГРО-КИРЕ СТАНКО ЌИРИЛ ЈАНГЕЛОВ 2.472 €
847. ИЗ" ЈАРЕБАР"Митко Стојанов 2.439 €
848. ИЗ Наџак 2.387 €
849. ДООЕЛ МОНТОФАНКА ЏЕМИЉ 2.380 €
850. ИЗ ШАРАПЧЕ ПРОМ Марјан Митковски 2.372 €
851. МОНТАФОН ДООЕЛ 2.359 €
852. ВИСАР - КОМЕРЦ ДООЕЛ С РОМАНОВЦЕ 2.350 €
853. ИЗ С-Н 2.346 €
854. ИЗ Анѓеле Компани 2.328 €
855. КАТЛАН ТП 2.324 €
856. ИЗ Валон 2.304 €
857. ИЗ ЦЕ ДОРА Цветанка Пејчиќ 2.301 €
858. Барово ДООЕЛ 2.289 €
859. БЈ ИКО ПРОИЗВОД 2.260 €
860. ИЗ Хригос Гоце Сребреноски 2.232 €
861. ДООЕЛ Агро Јолевски 2.223 €
862. СОУ Кочо Рацин 2.205 €
863. КУНА ЏАСМИН ДООЕЛ 2.191 €
864. ВИДРА КОМПАНИ ДООЕЛ 2.181 €
865. МПЦ Свети Јован Бигорски 2.148 €
866. АД ТАЈМИШТЕ 2.137 €
867. Нане Комерц АЛ ДООЕЛ 2.130 €
868. ИЗ ГЕНТА СЕФЕДИН 2.091 €
869. АГРО СКАЧИНЦИ ДООЕЛ 2.088 €
870. ДООЕЛ АГРО - ЦАЛИ АСИП 2.061 €
871. ИЗ Агро Шоп 2.051 €
872. Извршител Менка Мицевска 2.042 €
873. ИЗ Аце компани 2.042 €
874. ИЗ Агро Арс 2.038 €
875. КОСТИЌ-КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО 2.033 €
876. ДЗПТ ЕКО-МЕД 2010 ДООЕЛ 2.029 €
877. ИЗ Руси 1.993 €
878. ИЗ Агро Марко 1.979 €
879. ДЈ МИЈАЦИ ДОО 1.951 €
880. П.З. ЕКО_ПЧЕЛА 1.951 €
881. Кенди Дооел 1.907 €
882. Јоце Крум Костадинов 1.893 €
883. Еко Кооператива 1.883 €
884. ИЗ Делта-комерц 1.882 €
885. ВЕПЛАН ДООЕЛ 1.876 €
886. ССОУ Киро Бурназ 1.854 €
887. ВЛАДИМИР МИЛК ДООЕЛ 1.850 €
888. Меган ДООЕЛ 1.841 €
889. Тон Бет ДООЕЛ 1.782 €
890. АТАНАСОВ 2012 ДООЕЛ 1.772 €
891. ИЗ Шишко Олга Шишкоска 1.772 €
892. ДОПТУ БИВОЛИ-АГ ДОО увоз-извоз с. Радово 1.748 €
893. ДООЕЛ Гулаб ком 1.707 €
894. ЧАШИТОСКИ ДООЕЛ 1.674 €
895. ДПТУ АРАПЧИ ДООЕЛ С.ОРАОВЕЦ ВЕЛЕС 1.670 €
896. Реџеп Ајваз ИЗ РЕЏЕП 1.668 €
897. МАРТОНИ ПРОМ ДООЕЛ 1.667 €
898. ФибаВи ДОО 1.659 €
899. ИЗ Млака 1.644 €
900. ИЗ ПРОГРЕС Матеја Штерјов 1.643 €
901. ФАРМА ПАПУ ДООЕЛ 1.593 €
902. ЗДРУЖЕНИЕ ЧЕКОР НАПРЕД-СКОПЈЕ 1.593 €
903. Илче Традиција ДООЕЛ 1.586 €
904. АРТ ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА РАНЧ КАЈ 1.577 €
905. ИЗ Аѓупка 1.572 €
906. Хеннес 1.567 €
907. ИЗ Светлина 1.565 €
908. Ранчот кај чаушот Дооел 1.556 €
909. ИЗ Даскал 1.554 €
910. Козарска фарма Равмани 1.540 €
911. ДЗТУ -Агро Бреза ДООЕЛ 1.528 €
912. МИНОВСКИ КОМ ДО0ЕЛ 1.510 €
913. Вик Вик ДООЕЛ 1.481 €
914. ИЗ Даниела Петровска 1.479 €
915. ИЗ Искра 1.471 €
916. ТП Јасе Текс 1.466 €
917. МЕЛАНИ КОМПАНИ 1.463 €
918. И.З. Агро ДМ 1.450 €
919. ИЗ АПИ ТАШ Ванчо Лазар Тасески 1.423 €
920. ИЗ Тони 1.419 €
921. Билјана-Промет ДОО 1.417 €
922. АГРОКОМ ЕЛИ ДООЕЛ 1.390 €
923. ИЗ Маја Ло 1.389 €
924. Агромил 2007 ДООЕЛ 1.383 €
925. Индивидуален земјоделец Д-С 07 Драган Стојковиќ 1.381 €
926. ЃМ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 1.374 €
927. МАК НОЈ ДООЕЛ 1.354 €
928. БОЈАНА Б ДООЕЛ 1.346 €
929. КРИСИВА ДООЕЛ 1.327 €
930. ИЗ 33 - Делчо Заровски 1.301 €
931. ,,МАЛО СТАДО ,, ДООЕЛ 1.293 €
932. КАМЕБИС ДООЕЛ 1.289 €
933. СТОВЕТ ДООЕЛ 1.288 €
934. ИЗ АЛЕКСАНДРИЈА Наташа Цветковска 1.268 €
935. ИЗ ЧАЧО - Славчо Велиновски 1.247 €
936. МЛЕК ПРОМ ТП 1.216 €
937. АПИ-КОРАБ ДООЕЛ-Експорт-Импорт 1.213 €
938. Неџбедин Беџети ИЗ САН-4 1.177 €
939. Дооел Џехан 1.169 €
940. ДООЕЛ Бушен Пром 1.160 €
941. Агросо ДООЕЛ 1.141 €
942. МЕЛБА ДОО 1.123 €
943. ИЗ Апе Л 1.117 €
944. КОЛИНС ЈУНИОР ПАВЛЕ 1.093 €
945. ФАРМА МАНТОВКА ДООЕЛ 1.088 €
946. ТП Алексо- АЦ 1.088 €
947. ЛИСЕЦ КОМПАНИ ДООЕЛ 1.068 €
948. Велик Шаматов-ИЗ" АГРО ПРОДУКТ" 1.067 €
949. ИЗ НАМИ КОМЕРЦ 1.044 €
950. ,,АЛЕКС-КОМ,,ДООЕЛ 1.019 €
951. ДПТУ ВЕТОЗА ДООЕЛ 1.008 €
952. Н.Т.В.КОМЕРЦ ДООЕЛ 1.002 €
953. ИЗ Бони-Пе 997 €
954. ФАРМА АСТИП 992 €
955. Са Ки 1 ДООЕЛ 988 €
956. АГРО ШАРМ ДООЕЛ 988 €
957. Фарма Горсел 987 €
958. ИЗ Клас 983 €
959. ИНДИВИДУАЛЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ "ЦАПЕ" 981 €
960. ДОДИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 966 €
961. Насер Шаини 947 €
962. ИЗ ТАЊА -Тања Величковска 943 €
963. Радика Петре ДООЕЛ 943 €
964. ДООЕЛ Жеган 942 €
965. ИЗ Зоки Комерц 933 €
966. Ганлим ком ДООЕЛ 927 €
967. ДЗСПТУ ЕКО КАНДА ДОО 924 €
968. ГО МА ДООЕЛ 921 €
969. ИЗ Дибајо 911 €
970. ИЗ Шемшово 874 €
971. ИЗ Морожданка 873 €
972. ИЗ Барут Раце 871 €
973. ИЗ Агро ка 866 €
974. Авес Штип ДООЕЛ 862 €
975. ВИСОК 856 €
976. ИЗ Праќана 854 €
977. ИЗ Барабун 2007 841 €
978. ВЕЛВИН ДООЕЛ 839 €
979. ЛОМНИЦА ДООЕЛ 832 €
980. ИЗ МИТЕВСКИ- Велимир Митевски 811 €
981. ИЗ Берлик Усеин 794 €
982. Винарија Грков ДООЕЛ 780 €
983. ТОШО ТОНИ ПЕТРОВСКИ ФИРМА из топк 758 €
984. РАТАР УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ СКОПЈЕ 748 €
985. Пуравин ДООЕЛ 741 €
986. Апимел ДОО 741 €
987. ИЗ Бафал комерц 726 €
988. ИЗ "СложниБраќа" 716 €
989. СТУДЕНЕЦ КОМ ДООЕЛ 713 €
990. ДООЕЛ МАНУШАКЕ КОМПАНИ 707 €
991. ИЗ "Анисајо" 702 €
992. Марија Николовска 691 €
993. И З М- ПРОДУКТ 683 €
994. ИЗ Илиев 681 €
995. ДПТУ ТЕРА МЕГДАН ДОО 680 €
996. ИЗ Мики Комерц 673 €
997. Реџеп Али ДООЕЛ 673 €
998. ДЕ МИЛК ДООЕЛ 665 €
999. ПЕРСИА ДООЕЛ 661 €
1000. ИЗ Оролско сонце 657 €
1001. МОТЕКС-ЗРНОВКА ДООЕЛ 647 €
1002. ,,МИЛК-МЕН'' ДОО 644 €
1003. АГРО ВАРДАР Стојанче Велевски 644 €
1004. ИЗ АРДИ Месибе Ферати 637 €
1005. Чамчифлик голд ДООЕЛ 630 €
1006. ИЗ Амза 622 €
1007. Агро-Муамет ДООЕЛ 616 €
1008. ИЗ МЕЈАЛИЦА МАРЈАНЧЕ СТОЈАНОВ МАП 605 €
1009. АГРОСТРИСОВЦИ ДОО 602 €
1010. Ангела Алфа ДООЕЛ 600 €
1011. ИЗ Агро Бане 599 €
1012. ИЗ Раго 596 €
1013. ИЗ САМОКОП Славица Димитриевска 592 €
1014. Сулејман Фазлиоски 581 €
1015. ИЗ Горан -Горанчо Тимов 574 €
1016. ИЗ ЛИСЕЦ 571 €
1017. ИЗ Агро производ 561 €
1018. Зелена Долина Дооел 548 €
1019. Индивидуален земјоделец НИКАЦ-КОМ НИКОЛА АНГЕЛОВСКИ 547 €
1020. ИЗ Ади Абази 537 €
1021. ДПТУ ФАРМ СТОИМЕНОВИ ДООЕЛ 537 €
1022. КОРПУЛС ДОО СКОПЈЕ 527 €
1023. ИЗ Новица С Новица Стоилковски 517 €
1024. Мики ДООЕЛ 510 €
1025. ИЗ ЛЕОН Јовица Павлов 509 €
1026. ИЗ-Мралино 508 €
1027. АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ 506 €
1028. ИЗ Шуплин 502 €
1029. МАРТИН85 501 €
1030. Христијан Доо 498 €
1031. ИЗ Рива 483 €
1032. МЕДИЈА ПАРК ДООЕЛ 470 €
1033. ГОКО-МИЛК ДООЕЛ 469 €
1034. ТИСАЗАМИР 467 €
1035. И.З.Ема 465 €
1036. ИЗ Митко - Аграр 455 €
1037. ИЗ Бид Б 453 €
1038. КПУ Затвор Гевгелија 447 €
1039. Штраус ДОО 442 €
1040. Хас комерц 439 €
1041. ТП ТОНИ ФАЦА ТОНИ НИКОЛА ЃОРГИЕВ 439 €
1042. ИЗ Та Мар 427 €
1043. ИЗ Елми 409 €
1044. ИЗ Агро буби 388 €
1045. АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ 374 €
1046. ИЗ Пипо Ној 369 €
1047. ДООЕЛ ТИА-Ком 368 €
1048. Штраус ДООЕЛ 366 €
1049. АГРО ТРЕЈД Драги Павлов 364 €
1050. Затвор Прилеп 341 €
1051. ИЗ Карпа 336 €
1052. Месарница Микар Камењарова 325 €
1053. Индивидуален земјоделец АГРО БОИВА 319 €
1054. Камбаил Дооел 309 €
1055. ГОЛДВИН КРЗ ДООЕЛ - ВИНИЦА 309 €
1056. М-Сари ДООЕЛ 293 €
1057. Трајко Тодоровски 285 €
1058. ИЗ ЈОШКА 277 €
1059. ФАРМА ДАМЈАНОВСКИ ДООЕЛ 232 €
1060. ИЗ Лиди Комерц 228 €
1061. ИЗ "Умово" Лирије Муаремовска 224 €
1062. САНИ ВЕКИ ДООЕЛ 213 €
1063. ИЗ Жиком 204 €
1064. ДТУ "ДАФИ КОМЕРЦ" ДООЕЛ 195 €
1065. ДЕ МИЛК 2013 ДООЕЛ 182 €
1066. ТП БОРТА ПРОМ 182 €
1067. ИЗ ВЕЛЕСКИ КОМПАНИ Пеце Велески 179 €
1068. ДАРНО КЕВИН АГРАР ДООЕЛ 179 €
1069. Џола ДООЕЛ 172 €
1070. ИЗ АГРО-ХАСАП 172 €
1071. ДПТУ ГЕЛЕ-НЏ ДООЕЛ 171 €
1072. ИЗ "ПИЛЕ-13" Ванчо Јорданов 169 €
1073. ИЗ Шеро Комерц 169 €
1074. ИЗ Имнес 163 €
1075. ИЗ Агро Промет-Ванчо Милчев 158 €
1076. ,,АГРО ДО-МАР'' ДООЕЛ 157 €
1077. АЛКА - РОКА ДООЕЛ 151 €
1078. ИЗ Бани Коп 135 €
1079. ИЗ БЛА-ЕМ Ивана Кирчо Георгиева 133 €
1080. ИЗ"ЕМИЛ"Илија Донев 133 €
1081. ГОДРА ДООЕЛ 130 €
1082. ЈОАКИМ ДООЕЛ 124 €
1083. СИБЕЛ АГРО 122 €
1084. ИЗ Тане Пром 114 €
1085. Ацо Стоилков 111 €
1086. ИЗ Билјана 23 106 €
1087. ИЗ Пролет 98 €
1088. Стојанка Маринкова 98 €
1089. ИЗ "Калимански" 96 €
1090. ИЗ Стефи трејд 89 €
1091. ИЗ ДОННО АГРО ПРОМЕТ Дончо Милчев 88 €
1092. ИЗ Б Г Фарм 84 €
1093. ИЗ Мојанско поле 81 €
1094. ДИМГОРПЕТРОЛ 81 €
1095. ИЗ КЛАС Сулејман Ајдароски 81 €
1096. ДАВС ПРОМ ДООЕЛ 68 €
1097. Бучиште ДОО 65 €
1098. ИЗ Сара Трејд 65 €
1099. ЕКО-ХРАНА-НУШЕВ 57 €
1100. ИЗ Агро мед 55 €
1101. ИЗ Клас 50 €
1102. ИЗ Бутковци 49 €
1103. Еко исхрана ДООЕЛ 46 €
1104. Боре Новаковски 44 €
1105. ИЗ Анисан 41 €
1106. ИЗ Агро РЦС 41 €
1107. И.З. Агро Зелениште 41 €
1108. ИЗ Христи - Зоран Ангелов 39 €
1109. ИЗ Агро Панче Апостолов 34 €
Вкупно: 150,036,405

Вредноста на субвенции која е исплатена за добиените резултати, распределена по години.

Реден број Година Вредност
1. 2010 30.292.615 €
2. 2011 29.968.156 €
3. 2012 29.026.494 €
4. 2013 30.686.425 €
5. 2014 30.062.733 €
Вкупно: 150,036,423